City Dashboard

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

31°
Bangkok, Thailand
Overcast clouds

2,066

ชุมชน

469,431

ครอบครัว

474,990

หลังคาเรือน

จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

8,068 แห่ง

สวนสาธารณะ

38,214,171.24 ตร.ม.

ขนาดพื้นที่

5,680,451

จำนวนประชากร

6.73

สัดส่วนพื้นที่ต่อประชากร

สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพฯ

แหล่งที่มา: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

จำนวนชุมชนประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563

แหล่งที่มา: กองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

ปริมาณการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 - 2563

แหล่งที่มา: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา: กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2561

แหล่งที่มา: กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

จำนวนของผู้มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา: การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จำนวนของผู้ว่างงาน พ.ศ. 2561 จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ

ระดับการศึกษาที่สำเร็จ จำนวนผู้มีงานทำ (พันคน)
มีงานทำ ว่างงาน
1. ไม่มีการศึกษา
110.8 -
2. ต่ำกว่าประถมศึกษา
310.1 -
3. ประถมศึกษา
871.2 0.4
4. มัธยมศึกษาตอนต้น
786.8 7.8
5. มัธยมศึกษาตอนปลาย
934.4 6
6. อุดมศึกษา
2,244.70 24.8
7. การศึกษาอื่นๆ
- -
8. ไม่ทราบ
13.5 -
ยอดรวม
5,271.50 39
แหล่งข้อมูล : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จำนวน และอัตราการเพิ่มของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 - 2559

แหล่งที่มา: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

จำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

จำนวนลานกีฬากรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต พ.ศ. 2563

แหล่งที่มา: ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต

จำนวนลานกีฬากรุงเทพมหานครแบ่งตามประเภท สังกัดสำนักงานเขต พ.ศ. 2561

แหล่งที่มา: ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต

10 เขตลานกีฬาที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

ลำดับ เขต จำนวน (ราย)
1 บางซื่อ 1,480,159
2 บางขุนเทียน 1,449,092
3 พระโขนง 1,044,049
4 มีนบุรี 770,289
5 บางกะปิ 690,380
6 สวนหลวง 614,071
7 จตุจักร 588,043
8 บางพลัด 550,350
9 ห้วยขวาง 518,953
10 บึงกุ่ม 511,150
แหล่งที่มา: ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต