ข่าวประชาสัมพันธ์


Hot สยป. ขอประสานทุกหน่วยงานให้ บันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเดือนตุลาคม 2563
Hot สยป. อยู่ระหว่างตรวจประเมินไตรมาสที่ 1/2564 (ระบบเดลิแพลน)
New ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี (สำหรับผู้บริหาร)
New ระบบสืบค้นข้อมูล โครงการและตัวชี้วัด ปี 2549-2563
New ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2563-2564)