ข่าวประชาสัมพันธ์


Hot สยป. ขอประสานทุกหน่วยงานให้ บันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเดือนตุลาคม 2564
New ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2563-2565)