ข่าวประชาสัมพันธ์


Hot สยป. ขอประสานทุกหน่วยงานให้ บันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเดือนตุลาคม 2563
Hot ระบบรายงานข้อมูล 12 แบบฟอร์ม (ปี 2564) (แบบรายงาน@2464)
New ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี (สำหรับผู้บริหาร)
New ระบบสืบค้นข้อมูล โครงการและตัวชี้วัด ปี 2549-2563
New ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2563-2564)