ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 02000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1.4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1.4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1) ตุลาคม 2563 : วางแผนระดมความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารบรรณของฝ่ายบริหารงานทั่วไป และสำรวจข้อมูลเพื่อหาสมรรถนะที่จำเป็นของสายงานจัดการงานทั่วไป ทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี และพัสดุ 2) พฤศจิกายน 2563 : ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมในการอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3) ธันวาคม 2563 : - นักจัดการงานทั่วไป และนักทรัพยากรบุคคล ได้เข้าอบรมหลักสูตรประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ เพื่อเป็นการสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) มกราคม 2564 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฎิบัติงานของ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2) กุมภาพันธ์ 2564 สายงานพัสดุ และสายงานการเงิน ได้สมัครอบรมหลักสูตรสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเรียบร้อยแล้ว 3) มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ครบทุกสายงานแล้ว อยู่ระหว่างสรุปรวบรวมองค์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) เมษายน 2564 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การประชาสัมพันธ์แนวใหม่ของหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งจะได้สรุปรวบรวมเป็นองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานต่อไป 2) พฤษภาคม 2564 สายงานพัสดุได้สรุปองค์ความรู้ และเวียนแจ้งเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว 3) มิถุนายน 2564 สายงานการเงินและบัญชีได้สรุปองค์ความรู้ และเวียนแจ้งเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 1.3 ระดับความสำเร็จของการผลักดันการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1.3 ระดับความสำเร็จของการผลักดันการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1) ตุลาคม 2563 : มีการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ (1) แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว (2) ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 2) พฤศจิกายน 2563 : มีการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ (1) แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว (2) ติดตามมติที่ประชุมแล้ว (3) หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติ และได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ 3) ธันวาคม 2563 : มีการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ (1) แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว (2) ติดตามมติที่ประชุมแล้ว (3) หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติ และได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) มกราคม 2564 จัดประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ 2) กุมภาพันธ์ 2564 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ 3) มีนาคม 2564 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) เมษายน 2564 จัดประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ 2) พฤษภาคม 2564 จัดประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ 3) มิถุนายน 2564 จัดประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 1.1 ระดับความสำเร็จของการผลักดันให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1.1 ระดับความสำเร็จของการผลักดันให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
65.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1) ตุลาคม 2563 : ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาคาร 2) พฤศจิกายน 2563 : มีเรื่องร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 เรื่อง ผ่านช่องทาง (สนข.สวนหลวง, ศูนย์ 1555 และ ผว.กทม.) ซึ่งได้วิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียน เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหาร และแจ้งหน่วยงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 3) ธันวาคม 2563 : มีเรื่องร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ กทม. จำนวน 2 เรื่อง ผ่านช่องทาง (สนข.ห้วยขวาง, สนข.ดินแดง, ศูนย์ 1555 และ ผว.กทม.) ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้.- 3.1 วิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียน จำนวน 2 ครั้ง 3.2 เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหาร จำนวน 2 เรื่อง 3.3 แจ้งหน่วยงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จำนวน 2 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) มกราคม 2564 มีเรื่องร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ กทม. ผ่านหลายช่องทาง (สนข.พื้นที่,ศูนย์ 1555 และ ผว.กทม.) จำนวน 2 เรื่อง (สนข.,ภาษีเจริญ, สนข.วังทองหลาง ) ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้ - วิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียน จำนวน 2 ครั้ง - เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารจำนวน 2 เรื่อง - แจ้งหน่วยงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จำนวน 2 เรื่อง 2) กุมภาพันธ์ 2564 มีเรื่องร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ กทม. ผ่านหลายช่องทาง (สนข.พื้นที่,ศูนย์ 1555 และ ผว.กทม.) จำนวน 1 เรื่อง (สนข.,คลองเตย ) ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้ - วิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง - เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารจำนวน 1 เรื่อง - แจ้งหน่วยงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จำนวน 1 เรื่อง 3) มีนาคม 2564 มีเรื่องร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ กทม. ผ่านหลายช่องทาง (สนข.พื้นที่,ศูนย์ 1555 และ ผว.กทม.) จำนวน 1 เรื่อง (สนข.,ธนบุรี ) ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้ - วิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง - เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารจำนวน 1 เรื่อง - แจ้งหน่วยงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จำนวน 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 ไม่มีการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 1 การลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์เหตุการร้องเรียน เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แต่ได้ติดตามเรื่องจากการประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และแจ้งแนวทางแก้ไขในเรื่องที่กำลังดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 1.5 ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1.5 ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
35.00

0 / 0
3
68.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำระบบปฏิทินออนไลน์ไว้ใน website สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) มกราคม 2564 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบปฏิทินออนไลน์ไว้ใน website สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2) กุมภาพันธ์ 2564 - สยป.ได้จัดทำระบบปฏิทินออนไลน์ไว้ใน website สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สผว.กทม. ได้เพิ่มเมนูย่อยของปฏิทินกิจกรรมลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อว่า “ปฏิทินเรื่องเรียนเชิญ ผว.กทม.” - เริ่มบันทึกข้อมูลเรื่องการเรียนเชิญ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 - ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 4 เรื่อง 3) มีนาคม 2564 : ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 31 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 31 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 22 เมษายน 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 11 เรื่อง 2) ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 10 เรื่อง 3) ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 13 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 1.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

0 / 0
3
76.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มาพัฒนางานในรูปแบบ Google Form ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติงานและได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (รอง ผว.กทม.) โดยได้เริ่มทดลองใช้งานครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) มกราคม 2564 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งมีการรายงานจากห้องรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบถ้วน 2) กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งมีการรายงานข้อมูลจากห้องรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบถ้วน 3) มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) เมษายน 2564 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 2) พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 3) มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติงาน มีการรายงงานจากห้องรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1) ตุลาคม 2563 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานฯ และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 1.2 จัดทำบัญชีรายการข้อมูล 1.3 กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน 1.4 พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ 2) 17 ธันวาคม 2563 มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/ร383/63 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 63 เสนอ ลผว.กทม. พิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของ สผว.กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) มกราคม 2564 : ประสาน สยป.แจ้งว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารของขั้นตอนที่ 1 2) กุมภาพันธ์ 2564 : สผว.กทม. ได้ดำเนินการนำเข้าพจนานุกรมข้อมูลและ คำอธิบายข้อมูลผ่านทางระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2 แล้ว 3) มีนาคม 2564 : สผว.กทม. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 โดยนำเข้าพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และคำอธิบายข้อมูล(Metadata) ผ่านระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2 และได้ส่งเอกสารการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/948 ลว. 9 มี.ค. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้นำข้อมูลสถิติการรับเรื่อง ร้องเรียนในแต่ละเดือนเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (http://www.bangkok.go.th/gbs) และมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/2692 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ส่งเอกสาร องค์ประกอบที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.2 ขั้นตอนที่ 4 ถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 4.1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้ดำเนินการค้นหาแนวคิด ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งได้สรุปผลการคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน และอยู่ระหว่างจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) มกราคม 2564 : ดำเนินการคัดเลือกแนวคิด และจัดทำแบบสรุปแนวคิดคัดเลือกนวัตกรรมในรูปแบบนวัตกรรมบริการ : ระบบติดตามหนังสือที่ส่งถึง สผว.กทม. เสร็จเรียบร้อย และส่งให้คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานครพิจารณาด้วยแล้ว 2) กุมภาพันธ์ 2564 : โครงการนวัตกรรมบริการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว 3) มีนาคม 2564 : คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครได้พิจารณาผ่านความเห็นชอบให้โครงการพัฒนาระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วเมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ซึ่งได้แจ้งเวียนผลการพิจารณาด้วยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) เมษายน 2564 อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ 2) พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร 3) มิถุนายน 2564 แจ้งเวียนระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร เพื่อเริ่มใช้ระบบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :52.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.00

100 / 100
2
32.00

0 / 0
3
52.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,196,320 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 9,361,695.08 บาท คิดเป็น 12.62%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,196,320 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 23,981,027.92 บาท คิดเป็น 32.32%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,198,820 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 38,766,781.60 บาท คิดเป็น 52.25%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) 1.8 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1.8 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :66.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
45.00

0 / 0
3
66.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563 จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ จำนวน 12 ราย - เดือน ต.ค. 2563 จำนวน 3 ราย - เดือน พ.ย. 2563 จำนวน 5 ราย - เดือน ธ.ค. 2563 จำนวน 4 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ จำนวน 12 ราย - เดือน ม.ค. 2564 จำนวน 3 ราย - เดือน ก.พ. 2564 จำนวน 3 ราย - เดือน มี.ค. 2564 จำนวน 6 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ จำนวน 6 ราย - เดือน เม.ย. 2564 จำนวน 1 ราย - เดือน พ.ค. 2564 จำนวน 3 ราย - เดือน มิ.ย. 2564 จำนวน 2 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) 1.10 จำนวนครั้งของการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1.10 จำนวนครั้งของการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :76.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.00

100 / 100
2
52.00

0 / 0
3
76.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา ราชการเดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา ราชการเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) 1.9 ร้อยละความสำเร็จของการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ พร้อมจัดส่งให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำหรับเป็นข้อมูลนำไปชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1.9 ร้อยละความสำเร็จของการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ พร้อมจัดส่งให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
สำหรับเป็นข้อมูลนำไปชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1) ตุลาคม 2563 : มีการประชุมสภา กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม. ให้คณะผู้บริหาร ถูกต้องครบถ้วน 2) พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 ปิดสมัยประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) มกราคม 64 ไม่มีการประชุมสภาเนื่องจากโควิด 19 (เลื่อนการประชุม) 2) กุมภาพันธ์ 64 ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม. แล้วเสร็จพร้อมจัดส่งให้ผู้บริหาร กทม. สำหรับเป็นข้อมูลนำไปชี้แจงตอบข้อซักถามของ ส.ก. จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุมสภา กทม. จำนวน 2 ครั้ง 3) มีนาคม 64 ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม. แล้วเสร็จพร้อมจัดส่งให้ผู้บริหาร กทม. สำหรับเป็นข้อมูลนำไปชี้แจงตอบข้อซักถามของ ส.ก. จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุมสภา กทม. จำนวน 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) เมษายน 2564 ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม. แล้วเสร็จพร้อมจัดส่งให้ผู้บริหาร กทม. สำหรับเป็นข้อมูลนำไปชี้แจงตอบข้อซักถามของ ส.ก. จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุมสภา กทม. จำนวน 1 ครั้ง 2) พฤษภาคม 2564 ปิดสมัยประชุม 3) มิถุนายน 2564 ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม. แล้วเสร็จพร้อมจัดส่งให้ผู้บริหาร กทม. สำหรับเป็นข้อมูลนำไปชี้แจงตอบข้อซักถามของ ส.ก. จำนวน 3 ครั้ง จากการประชุมสภา กทม. จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) 1.6 จำนวนหนังสือภายในที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามมีความถูกต้อง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1.6 จำนวนหนังสือภายในที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามมีความถูกต้อง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
22.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
73.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1) ตุลาคม 2563 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 58 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) - ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 58 เรื่อง 2) พฤศจิกายน 2563 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 34 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) - ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 34 เรื่อง 3) ธันวาคม 2563 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 53 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) - ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 53 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) มกราคม 2564 : ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 26 มกราคม 2564 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 72 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 72 เรื่อง 2) กุมภาพันธ์ 2564 : ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2564 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 47 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 47 เรื่อง 3) มีนาคม 2564 : ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2564 มีจำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจาก สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 49 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และ เรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 49 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 22 เมษายน 2564 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 68 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 68 เรื่อง ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 49 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 49 เรื่อง ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2564 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 51 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 51 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 1.7 ร้อยละของการติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี/พระราชพิธี
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1.7 ร้อยละของการติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี/พระราชพิธี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
31.00

100 / 100
2
55.00

0 / 0
3
79.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้ดำเนินการตามโครงการติดตามและอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน ซึ่งมีการประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือนด้วยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) มกราคม 2564 : - ติดตามอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพิธี และพระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน - ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน 2) กุมภาพันธ์ 2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ติดตามและอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน 3) มีนาคม 2564 : ติดตามและอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) เมษายน 2564 อยู่ในขั้นตอนติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธีและพระราชพิธี ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลประจำเดือน 2) พฤษภาคม 2564 ติดตามและอำนวยความสะดวก คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน 3) มิถุนายน 2564 - ติดตามและอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน - ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **