ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04070000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

75 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดในวันที่ 2 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1.1 ร้อยละของหน่วยงานที่จัดส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
1.1 ร้อยละของหน่วยงานที่จัดส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

85 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานเป้าหมายจัดส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หน่วยงานเป้าหมายจัดส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หน่วยงานเป้าหมายจัดส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 1.2 ระดับความสำเร็จ ของการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามกระบวนการตรวจสอบภายใน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
1.2 ระดับความสำเร็จ ของการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามกระบวนการตรวจสอบภายใน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

85 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้ตรวจสอบภายในสามารถสอบทานรายงานทางการเงินที่หน่วยงานเป้าหมายส่งสำเนามาให้ในแต่ละเดือนได้อย่างครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการสอบทานรายงานทางการเงินที่หน่วยงานเป้าหมายส่งสำเนามาให้ในแต่ละเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการสอบทานรายงานทางการเงินที่หน่วยงานเป้าหมายส่งสำเนามาให้ในแต่ละเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 2. ระดับความสำเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2. ระดับความสำเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

85 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานตรวจสอบภายใน โดยใช้แบบสำรวจที่เป็น QR Code เพื่อดำเนินการสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

วางแผนการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จำนวน 6 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดโครงการเสียงคนกรุง มุ่งสู่การพัฒนา (We Hear You) ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดที่มัสยิดอิดด์ฮาร์ดอูลูมูดีน สำนักงานเขตมีนบุรี และครั้งที่ 2 จัดที่สวนสาธารณะหน้าชุมชนซอยสวนเงิน สำนักงานเขตราชเทวี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนสำเร็จแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากมีมาตรการป้องกันการจัดงานที่มีคนชุมนุมจำนวนมาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 3. ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
3. ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

85 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 1. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
1. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

75 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้ตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้กำหนดโครงการตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผู้ตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 โครงการ และหน่วยรับตรวจเจ้าของโครงการได้รับทราบข้อเสนอแนะพร้อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจเจ้าของโครงการทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน

หน่วยนับ :ระบบ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระบบ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

90 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลของระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการออกแบบระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละของนักวิชาการตรวจสอบภายในที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพอย่างน้อยจำนวน 30 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของนักวิชาการตรวจสอบภายในที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพอย่างน้อยจำนวน 30 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :40.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

80 / 100
2
0.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ แต่กำหนดการถูกเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ระบาดหนัก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) จำนวนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่พัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมขององค์กร ภายหลังประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
จำนวนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่พัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมขององค์กร ภายหลังประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง

หน่วยนับ :ประเด็น

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ประเด็น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

85 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวางแผนการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการวางแผนการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงด้านต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงด้านต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

85 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกโครงการที่จะนำร่องทดลองตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 4. ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4. ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

95 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาประมวลผลความสำเร็จของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลความสำเร็จของโครงการประยุกต์ใช้แบบตรวจสอบบัญชีและการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-financial Audit Program) กับศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **