ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04090000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro 21st Competency Model)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro 21st Competency Model)

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำแบบประเมินผลการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเตรียมโครงการ กำหนดหลักสูตรหัวข้อวิชา และกลุ่มเป้าหมายกำหนดเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักและสำนักงานเขต ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส อยู่ระหว่างการเวียนแจ้งให้หน่วยงานส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างจัดเตรียมการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา Coach,Mentoring
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา Coach,Mentoring

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำแบบประเมินการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเตรียมโครงการ และประสานวิทยากรกลุ่มเป้าหมายกำหนดเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน - อาวุโส สังกัดสำนัก สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัด-กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการจัดทำคำลั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว - ระดับผลผลิต ร้อยละ 91.67 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่งฯ ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด โดยมีผลการประเมินฯ ภายหลังการฝึกอบรม(Post-test)สูงกว่า(Pre-test) จำนวน 33 คน - ระดับผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการติดตามผลการใช้ทักษะ Coaching&Mentoring ของผู้ผ่านการฝึกอบรม และแบบติดตามผลประเมิน (สำหรับผู้ได้รับการ Coach/Mentor) อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 และ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1907/167 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และได้จัดสรรโควตาของแต่ละหน่วยงานตามกรอบอัตรากำลังเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหลักสูตรฯ -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการออกแบบประเมินในกิจกรรมตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร -อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างการเวียนรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมสังกัด กทม. โดยผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสมัครทางออนไลน์ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และกรอกแบบประเมินสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ก่อนการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมภาควิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๗ คน (กทม. ๔๐ คน ต่างสังกัด ๗ คน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ๑. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๑. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดหลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการกำหนดวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ๒. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร(70 : 20 : 10)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๒. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร(70 : 20 : 10)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :97.50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
97.50

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดการฝึกอบรม (พร้อมกันทุกรุ่น) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เขตราชเทวี และอยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4 หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการฝึกอบรม พิธีเปิดรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 99 คน เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ จำนวน 367,715.- บาท ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 99 คน เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ จำนวน 226,390.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ รุ่นที่ 1 เสร็จสิ้นครบทุกกิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลโครงการ รุ่นที่ 2 – 4 ดำเนินการครบทุกกิจกรรมแล้ว โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้ • กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Learning) จากเดิมเป็นแบบไป – กลับ 3 วันทำการ เปลี่ยนแปลงเป็นเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM • การฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน จากเดิมเป็นแบบไป – กลับ 1 วันทำการ เปลี่ยนแปลงเป็นเรียนรู้ผ่านระบบ E – learning หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร : ชะลอการฝึกอบรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร : อยู่ระหว่างการเตรียมการฝึกอบรมในรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร : - ดำเนินการ รุ่นที่ 3 เรียบร้อยแล้ว สำหรับ ในรุ่นที่ 4 ดำเนินการพิธีเปิดเรียบร้อยแล้ว สำหรับภาควิชาการ จำนวน 3 วัน ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19 หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร : - ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19 หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร - อยู่อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 6-13 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) - ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : - -ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร : - ดำเนินการ รุ่นที่ 3 แล้วเสร็จ สำหรับในรุ่นที่ 4 ดำเนินการพิธีเปิดเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกการดำเนินการฝึกอบรมแบบไปกลับในรุ่นที่ 4 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0401/647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร :- ยกเลิกการดำเนินการ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0401/647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร: - ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 13 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 1,296 คน อยู่ระหว่างจัดทำรายงานประเมินผล รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 13 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) :- ยกเลิกการดำเนินการ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0401/647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ๓. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการฝึกอบรม
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๓. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการฝึกอบรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการเวียนคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 -ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ๔. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๔. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาข้อมูลเเพื่อจัดทำหลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดรูปแบบกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์ covid 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ๕. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๕. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :25.51

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.92

95 / 100
2
19.68

100 / 100
3
25.51

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 1. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงาน ต่างประเทศ - ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Urban Administration and Planning (MUAP) ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแห่งกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี นางณัฏฐ์ชนนนท์ รัฐสถาพรชัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดอนเมือง งบประมาณ 82,000.- บาท (ศึกษา/อบรม/ประชุม/ฯลฯ สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โครงการตามแผน ลำดับที่ 3) รวมเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 = 1 โครงการ จำนวน 1 คน งบประมาณ 82,000.- บาท 1 x 100/90 = 1.11 % 2. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 2 หลักสูตร 3 คน งบประมาณ 141,500.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 5 หลักสูตร 11 คน งบประมาณ 139,000.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 6 หลักสูตร 18 คน งบประมาณ 788,415.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท รวมเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 4 โครงการ 13 หลักสูตร 32 คน งบประมาณ 1,068,915.- บาท 32 X 100/899 = 3.55 % (1.11 + 3.55) x 100 / (80 + 80) = 2.92 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 1. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงาน ต่างประเทศ - จัดทำข้อมูล TN 3 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ก.ข.ก. พิจารณา 1.โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1.1 ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 โครงการ (8 หน่วยงาน) 1.2 เงินนอกงบประมาณ จำนวน 20 โครงการ (2 หน่วยงาน) 2. โครงการฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศที่หน่วยงาน ดำเนินการเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2.1 โครงฝึกอบรมตำแหน่งทางการบริหารของกรุงเทพมหานครโดยตั้งงบประมาณที่หน่วยงาน จำนวน 7 โครงการ (3 หน่วยงาน) 2.2 โครงการอื่น โดยตั้งงบประมาณที่หน่วยงาน จำนวน 9 โครงการ (6 หน่วยงาน) รวมเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 = 1 โครงการ จำนวน 1 คน งบประมาณ 82,000.- บาท 1 x 100/90 = 1.11 % 2. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 14 หลักสูตร 18 คน งบประมาณ 768,000.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 36 หลักสูตร 68 คน งบประมาณ 2,492,640.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 45 หลักสูตร 141 คน งบประมาณ 6,269,,260.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 1 หลักสูตร 14 คน งบประมาณ - บาท เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จำนวน 4 โครงการ 96 หลักสูตร 241 คน งบประมาณ 9,529,900.- บาท เดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 จำนวน 4 โครงการ 109 หลักสูตร 273 คน งบประมาณ 10,598,815.- บาท 273 X 100/899 = 30.37 % (1.11 + 30.37) x 100 / (80 + 80) = 19.68 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 1. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศ - จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ผ่าน Microsoft Teams Application เพื่อขอความเห็นชอบโครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2565 - จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) ครั้งที่ 3/2564 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผ่าน Microsoft Teams Application เพื่อขอความเห็นชอบโครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2565 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Glaucoma Fellowship (ต้อหิน) ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - 5 กรกฎาคม 2565 ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 คน นางสาวพรปวีณ์ จินดารักษ์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ งบประมาณ 800,000.-บาท - โครงการฝึกอบรม หลักสุตร Advance Cardiac Electrophysiology ด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจ ณ Southlake Regional Health Center, University of Toronto, Canada ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 4 กรกฎาคม 2565 ระยะเวลา 1 ปี 4 วัน จำนวน 1 คน นางสาวณัฎชญาธิปก์ กิตติจำเริญ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ งบประมาณ 800,000.- บาท สรุปเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 จำนวน 2 โครงการ 2 คน งบประมาณ 1,600,000.- บาท รวมเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 = 3 โครงการ จำนวน 3 คน งบประมาณ 1,682,000.- บาท 3 x 100/90 = 3.33 % 2. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 2 หลักสูตร 1 คน งบประมาณ 148,800.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 9 หลักสูตร 41 คน งบประมาณ 2,136,140.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 3 หลักสูตร 18 คน งบประมาณ 1,267,000.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 3 หลักสูตร 3 คน งบประมาณ 360,800.- บาท สรุปเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 จำนวน 4 โครงการ 17 หลักสูตร 63 คน งบประมาณ 3,912,740.- บาท รวมเดือนธันวาคม 2563 - มิถุนายน 2564 จำนวน 4 โครงการ 126 หลักสูตร 337 คน งบประมาณ 14,511,555.- บาท 337 X 100/899 = 37.49 % (3.33 + 37.49) x 100 / (80 + 80) = 25.51 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ๖. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้นำทุกระดับสู่มหานครแห่งเอเชีย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๖. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้นำทุกระดับสู่มหานครแห่งเอเชีย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และจัดเตรียมหลักสูตรตามมติคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อขออนุมัติดำเนินการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ๗. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๗. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว - หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม - หลักสูตรการบริหารงานเขต อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการบริหารหน่วยงาน อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 อยู่ระหว่างขออนุมติดำเนินการ ขออนุมัติเงินยืม และจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑ และ ๒ - หลักสูตรการบริหารงานเขต อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการบริหารหน่วยงาน อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 เปิดการฝึกอบรมแล้ว รุ่นที่ ๓๘ อยู่ระหว่างการฝึกอบรมภาควิชาการ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๔ คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร อยู่ระหว่างการแจ้งเวียนให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมฯ - หลักสูตรการบริหารงานเขต อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการบริหารหน่วยงาน อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 อยู่ระหว่างการฝึกอบรมภาควิชาการ แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ๘. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๘. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 -ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ๙. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการจัดทำแผนบริหารความรู้ในรูปแบบดิจิทัล
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๙. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการจัดทำแผนบริหารความรู้ในรูปแบบดิจิทัล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กำหนดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 12 – 13 และ 16 กรกฎาคม 2564 - ดำเนินการประสานวิทยากรเรื่องรายละเอียดหลักสูตร - อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติหลักสูตร และจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ - แจ้งเวียนหนังสือสถาบันฯ ที่ กท 0401/1490 ลว. 9 มิ.ย. 64 เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจัดทำคำสั่งเข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการหลักสูตรฯ แล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ 1. ผลผลิต (Output) คือ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระยะเวลาเข้ารับ การฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลที่ได้ ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด 2. ผลลัพธ์ (Outcome) คือ รายงานสรุปแนวทางการนำนวัตกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ ฉบับ ผลที่ได้ รายงานสรุปแนวทางการนำนวัตกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ ฉบับ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ๑๐. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๑๐. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :8.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

95 / 100
2
8.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ - กำหนดรายละเอียดหลักสูตรหัวข้อวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ - พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาวิชาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จึงทำให้มีการชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน - ขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายไปบ้างแล้ว จึงอยู่ในช่วงของการวางแผนการ กำหนดวัน เวลา การฝึกอบรม สัมมนาต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย จึงทำให้มีการชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน - อยู่ระหว่างวางแผนการ กำหนดวัน เวลา การฝึกอบรม สัมมนา และพร้อมดำเนินการทันทีที่สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายและมีคำสั่งให้ดำเนินการได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ๑๑. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๑๑. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :99.24

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
99.24

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร - วางแผนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติหลักสูตร - ออกแบบหลักสูตร - คัดเลือกวิทยากร - ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม - ประสานวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ - ดำเนินการฝึกอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน - รายงานการประเมิืนผลการฝึกอบรม ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนี้ 1. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 80 มีผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 99.24 2. ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของข้าราชการที่ผ่านการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับมากขึ้นไป กำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 70 มีผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 87.69 2.2 ร้อยละของจำนวนข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากขึ้นไปเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางการบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 80 มีผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 82.31

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) ๑๒. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร (Innovation Organization)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๑๒. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร (Innovation Organization)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.) หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการ 2.) หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดการโครงการ 3.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทมหานคร อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.) หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน อยู่ระหว่างดำเนินขออนุมัติจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 2.) หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทมหานคร อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 -ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 2.) หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) - กำหนดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564 - ดำเนินการประสานรายละเอียดหลักสูตรกับวิทยากร - อยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักสูตร จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทมหานคร อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1) หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 2) หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) ดำเนินการหลักสูตรแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ 2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) คือ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลที่ได้ ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) คือ รายการวิชาความรู้ที่จะนำไปจัดทำหลักสูตรออนไลน์ จำนวน 1 ฉบับ ผลที่ได้ รายการวิชาความรู้ที่ได้จากการอบรมฯ นำไปจัดทำหลักสูตรการเรียนออนไลน์ 5 รายการวิชาความรู้ จำนวน 1 ฉบับ 3) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทมหานคร ข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษารายงานผลการศึกษาพร้อมแนบงานวิจัยเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อจบการศึกษา จำนวน 2 เล่ม คือ 1. การพัฒนาบุคลากร : กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 : กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ๑๓. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๑๓. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :92.85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
92.85

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. หลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) - ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการจัดการฝึกอบรม - จัดทำรายละเอียดการฝึกอบรมและกิจกรรม - จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 2. หลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) - วางแผนการดำเนินการ - ประสานวิทยากร 3. กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Online - เตรียมแผนการ การดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. หลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการจัดการฝึกอบรม - ประสานวิทยากรเพื่อออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมที่จะใช้ในการฝึกอบรม 2. หลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) - รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำคำสั่ง ประสานวิทยากรและได้ทำการขอเลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ตามหนังสือที่ กท 0401/22 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรฯ - เวียนแจ้งให้หน่วยงานส่งรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ และคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม - ประสานและเชิญคณะวิทยากร 3. กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Online - ดำเนินการตามแผนเพื่อนำเสนอผ่านระบบ Online บน You Tube ให้ผู้อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 2 วิชา ได้แก่ (1) บริบทขององค์กรและสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานคร (2) บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานราชการ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรกรุงเทพมหานคร - เตรียมแผนการ การดำเนินงานในวิชาต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. หลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) - ขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2. หลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) - ตามหนังสือ ที่ 784/2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่องให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ทำเรื่องชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 - ตามหนังสือ กท 0401/1013 ลงวันที่ 19 เมษาย 64 ได้แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ - กำหนดดำเนินการฝึกอบรมดังกล่าว โดยปรับรูปแบบการฝึกอบรมเป็นแบบออนไลน์ 3. กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Online - ดำเนินการจัดทำวิชาที่ 3 เรื่อง “กฎหมายควบคุมอาคาร” - กำหนดขอบเขตวิชา การบรรยาย นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการถ่ายทำต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. หลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) - ดำเนินการฝึกอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน - รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 1. หลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนี้ 1) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร มีผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 97.08 2) ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละ 70 ของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ในระดับมากขึ้นไป มีผลการดำเนินการคิดเป้นร้อยละ 84.96 2. หลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) - หนังสือที่ 0401/1957 วันที่ 5 ก.ค. 2564 เรื่องหลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ได้ทำการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 - หนังสือที่ สนร.122/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ - ตามหนังสือ กท 0401/765 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่องรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนี้ 1) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรมมีระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ผลที่ได้ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 2) ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละ 80 ของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับมาก ผลที่ได้คิดเป้นร้อยละ 93.59 3. กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Online - แก้ไขวิชาที่ 3 จากเรื่อง “กฎหมายควบคุมอาคาร” เป็น “กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และวิชาที่ 4 เป็นเรื่อง “ระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร” - จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้และให้บริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง/ปี - ผลการดำเนินงาน สามารถจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ online จำนวน 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ๑๔. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ(Happy Workplace)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๑๔. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ(Happy Workplace)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.) หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสุขภาวะ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดการโครงการ 2.) หลักสูตรการเสริมสร้างสมดุลชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) อยู่ระหว่างการกำหนดหลักสูตรและหัวข้อวิชา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.) หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสุขภาวะ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.) หลักสูตรการเสริมสร้างสมดุลชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) อยู่ระหว่าง พัฒนาหลักสูตร หัวข้อวิชา และสรรหา คัดเลือกวิทยากร และพิจารณาสถานที่ดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.) หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสุขภาวะ (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) - กำหนดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม และ 2 สิงหาคม 2564 - ดำเนินการประสานรายละเอียดหลักสูตรกับวิทยากร - อยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักสูตร จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2.) หลักสูตรการเสริมสร้างสมดุลชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) แจ้งเวียนรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม สำรวจสถานที่จัดฝึกอบรมและสถานที่ดูงาน ติดต่อวิทยากร และล่าสุดชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1) หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสุขภาวะ (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) ดำเนินการหลักสูตรแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ 1.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) คือ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลที่ได้ ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด 1.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) คือ ร้อยละ 80 ของจำนวนหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มเป้าหมายสามารถจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะได้ ผลที่ได้ ร้อยละ 100 ของจำนวนหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มเป้าหมายสามารถจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะได้ 2.) หลักสูตรการเสริมสร้างสมดุลชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0401/647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ๑๕. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
๑๕. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติดำเนินการหลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียนอายุราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) และทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการประกาศเชิญชวนการจ้างเหมาค่าเอกสารและตีพิมพ์ (หนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 -ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด