ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04160000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1. ระดับความสำเร็จของเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
1. ระดับความสำเร็จของเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนา

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

80 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประสานงานโครงการกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และเมืองพี่เมืองน้องอื่น ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และเมืองพี่เมืองน้องอื่น ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และเมืองพี่เมืองน้องอื่น ๆ และได้มีการจัดทำทำวิดิโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะส่งต่อให้กับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนงานเพื่อส่งเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand หรือ OTOP หรือ SMEs) ไปสู่ระดับสากล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนงานเพื่อส่งเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand หรือ OTOP หรือ SMEs) ไปสู่ระดับสากล

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

75 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการหารือการดำเนินโครงการกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ JETRO และจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนงานฯ แล้ว และได้หารือแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกให้ผู้ประกอบการทราบและเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวตามวันและเวลาที่กำหนด อยู่ระหว่างการขออนุมัติเพื่อนำผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการฯ ที่มีศักยภาพไปประชาสัมพันธ์และจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์ขององค์การระหว่างประเทศต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้าง และผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3. ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสและนำองค์ความรู้จากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3. ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสและนำองค์ความรู้จากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

75 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทั้งสองโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมหารือฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำขออนุมัติโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองฟูกูโอกะและสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประชุมหารือกับสำนักสิ่งแวดล้อมเรื่องจัดการอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 - เลื่อนการดำเนินการการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับกรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการีออกไปก่อน ได้ประสานขอความอนุเคราะห์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีนำส่งหนังสือหรือเอกสารชี้แจงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการขอเลื่อนการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบโครงการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 4. ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครกับเมืองหรือองค์การต่างประเทศ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4. ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครกับเมืองหรือองค์การต่างประเทศ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

75 / 100
3
4.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการจากปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ถ่ายทำวีดิทัศน์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานผู้รับจ้างเพื่อปรับแก้ไขสื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช้น YouTube, Facebook, YouKu, Weibo แล้ว และอยู่ระหว่างการประสานและติดตามการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กับเมือง และองค์การระหว่างประเทศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 5. ระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5. ระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

75 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้จัดทำข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อเรียนผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมงานทั้ง 2 กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะบรรเทาลง ทั้งนี้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและปรับรูปแบบกิจกรรมอยู่เสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 8. จำนวนรายงานผลการเยี่ยมคารวะหรือหารือให้กับผู้บริการระดับสูง
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
8. จำนวนรายงานผลการเยี่ยมคารวะหรือหารือให้กับผู้บริการระดับสูง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

65 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตต่างประเทศแล้ว ได้แก่ นอร์เวย์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อยู่ระหว่างการรายงาน: แคนาดา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- รายงานผลการเยี่ยมคารวะแล้ว: นอร์เวย์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน แคนาดา - อยู่ระหว่างการประสานงานเยี่ยมคารวะ: ฟินแลนด์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- รายงานผลการเยี่ยมคารวะแล้ว: นอร์เวย์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน แคนาดา ฟินแลนด์ - เลื่อนการเยี่ยมคารวะ: เดนมาร์ก สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 6. จำนวนเอกสารที่แปลและตรวจร่างภาษาอังกฤษ
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
6. จำนวนเอกสารที่แปลและตรวจร่างภาษาอังกฤษ

หน่วยนับ :หน้า

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :325.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(หน้า)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
196.00

100 / 100
2
251.00

65 / 100
3
325.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแปลเอกสารของหน่วยงานภายใน 8 หน่วยงาน และสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย (เมียนมา) เมืองในต่างประเทศ (เมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี) รวมถึงข้อความต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบชื่อหน่วยงานภายในสังกัดสำนักการแพทย์ และแปลหนังสือขอบคุณของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (196 หน้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแปลเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ Best Practice จากเมืองต่าง ๆ เช่น นครโฮจิมินห์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ไอจิ กรุงโซล กรุงปักกิ่ง กรุงลิสบอน และแปลชื่อถนน (55 หน้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแปลเอกสารตามที่ได้รับการร้องขอและได้รับการมอบหมายจำนวน 74 หน้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 7. ร้อยละของการนำความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
7. ร้อยละของการนำความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :40.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนกรุงปักกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว (1 โครงการ) อยู่ระหว่างการประสานงานกับนครเฉิงตู เซี่ยงไฮ้ และต้าเหลียน (3 โครงการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนกรุงปักกิ่ง ฟูกูโอกะเสร็จเรียบร้อยแล้ว (2 โครงการ) อยู่ระหว่างการประสานงานกับนครเฉิงตู เซี่ยงไฮ้ และต้าดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนกรุงปักกิ่ง ฟูกูโอกะเสร็จเรียบร้อยแล้ว (2 โครงการ) อยู่ระหว่างการประสานงานกับนครเฉิงตู เซี่ยงไฮ้ และต้าเหลียน (3 โครงการ)เหลียน (3 โครงการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนกรุงปักกิ่ง ฟูกูโอกะเสร็จเรียบร้อยแล้ว (2 โครงการ) อยู่ระหว่างการประสานงานกับนครเฉิงตู เซี่ยงไฮ้ และต้าดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนกรุงปักกิ่ง ฟูกูโอกะเสร็จเรียบร้อยแล้ว (2 โครงการ) อยู่ระหว่างการประสานงานกับนครเฉิงตู เซี่ยงไฮ้ และต้าเหลียน (3 โครงการ)เหลียน (3 โครงการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด