ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 10000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 13. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
13. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ทำหนังสือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ (แผนงานบูรณาการ) 3. จัดทำแผนบูรณาการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 4. นำโครงการในแผนมาจัดทำรูปแบบ รายการ และประมาณราคา ของแต่ละโครงการ รวมทั้งรายละเอียดโครงการ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 ผลการดำเนินงานคิดเป็นระดับ 4 (ร้อยละ 80)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ทำหนังสือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ (แผนงานบูรณาการ) 3. จัดทำแผนบูรณาการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 4. นำโครงการในแผนมาจัดทำรูปแบบ รายการ และประมาณราคา ของแต่ละโครงการ รวมทั้งรายละเอียดโครงการ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ - พัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เป้าหมาย โดยการตัด ตกแต่งต้นไม้ให้มีความสวยงาม (บริเวณถนนดินสอ ถนนประชาธิปไตย ถนนพระจันทร์ คลองผดุงกรุงเกษม ถนนตะนาว ถนนดินสอ ถนนหน้าพระธาตุ ถนนกรุงเกษม) - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าของอาคารบริเวณถนนที่กำหนด และประสานขอความร่วมมือกับประชาชนในการตกแต่งต้นไม้หรือหน้าอาคารเพื่อให้เกิดความสวยงาม - ทำความสะอาดถนน ทางเท้าอย่างสม่ำเสมอ (บริเวณถนนมหาราช ถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนพระอาทิตย์ และถนนราชดำเนินกลาง) - จัดระเบียบป้ายต่าง ๆ โดยการสำรวจป้ายจราจร และป้ายโฆษณา หรืออื่น ๆ ที่รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเหมาะสมและสวยงาม - จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย โดยการดูแล ตรวจตราพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (บริเวณถนนจักรเพชร ถนนมหาไชย ถนนบูรพา ถนนอุณากรรณ ถนนสามเสน ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ถนนสนามไชย ถนนท้ายวัง) - ปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นผิวถนน ทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี สวยงาม - ปรับปรุง ซ่อมแซมทางลาดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ - พัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เป้าหมาย โดยการตัด ตกแต่งต้นไม้ให้มีความสวยงาม (บริเวณถนนดินสอ ถนนประชาธิปไตย ถนนพระจันทร์ คลองผดุงกรุงเกษม ถนนตะนาว ถนนดินสอ ถนนหน้าพระธาตุ ถนนกรุงเกษม) - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าของอาคารบริเวณถนนที่กำหนด และประสานขอความร่วมมือกับประชาชนในการตกแต่งต้นไม้หรือหน้าอาคารเพื่อให้เกิดความสวยงาม - ทำความสะอาดถนน ทางเท้าอย่างสม่ำเสมอ (บริเวณถนนมหาราช ถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนพระอาทิตย์ และถนนราชดำเนินกลาง) - จัดระเบียบป้ายต่าง ๆ โดยการสำรวจป้ายจราจร และป้ายโฆษณา หรืออื่น ๆ ที่รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเหมาะสมและสวยงาม - จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย โดยการดูแล ตรวจตราพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (บริเวณถนนจักรเพชร ถนนมหาไชย ถนนบูรพา ถนนอุณากรรณ ถนนสามเสน ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ถนนสนามไชย ถนนท้ายวัง) - ปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นผิวถนน ทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี สวยงาม - ปรับปรุง ซ่อมแซมทางลาดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 18. ร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างถนนที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
18. ร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างถนนที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

หน่วยนับ :เส้นทาง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :68.18

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
36.62

100 / 100
3
68.18

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการลำดับที่ 1 ความคืบหน้าร้อยละ 1 โครงการลำดับที่ 2 ความคืบหน้าร้อยละ 2 โครงการลำดับที่ 3 ความคืบหน้าร้อยละ 1 ผลการดำเนินการคิดเป็นระดับ 1 (ร้อยละ 20)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน เชื่อม ถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนพหลโยธิน (เป้าหมาย : ผลความก้าวหน้าในการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 35) ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 14.53 คิดเป็นร้อยละ 41.51 ของค่าเป้าหมาย 2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน sta. 2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ (เป้าหมาย : ผลความก้าวหน้าในการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 35) ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 5.65 คิดเป็นร้อยละ 16.14 ของค่าเป้าหมาย 3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำช่วงจากถนนพระรามที่ ๒ ถึงคลองสนามชัย (เป้าหมาย : ผลความก้าวหน้าในการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 37) ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 19.32 คิดเป็นร้อยละ 52.22 ของค่าเป้าหมาย **ผลการดำเนินงานเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 36.62 ของค่าเป้าหมาย**

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน sta. 2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ (เป้าหมาย : ผลความก้าวหน้าในการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 35) ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 18 คิดเป็นร้อยละ 51.42 ของค่าเป้าหมาย 2. โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (เป้าหมาย : ผลความก้าวหน้าในการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 35) ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 29 คิดเป็นร้อยละ 82.86 ของค่าเป้าหมาย 3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำช่วงจากถนนพระรามที่ ๒ ถึงคลองสนามชัย (เป้าหมาย : ผลความก้าวหน้าในการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 37) ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 26 คิดเป็นร้อยละ 70.27 ของค่าเป้าหมาย **ผลการดำเนินงานเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 68.18 ของค่าเป้าหมาย**

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 20. ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
20. ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ทำหนังสือถึงสำนักงานเขต / สำนักอนามัย (ศูนย์บริการสาธารณสุข) เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการกับอาคารที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2. รวบรวมผลการดำเนินการกับอาคารที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคฯของสำนักงานเขต/สำนักงานอนามัย (ศูนย์บริการสาธารณสุข) 3. ให้คำปรึกษา/แนะนำ ดูแล การปรับปรุงการจัดทำสาธารณูปโภคฯ ผลการดำเนินการคิดเป็นระดับ 1 (ร้อยละ 20)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ให้คำปรึกษา/แนะนำ ดูแล การปรับปรุงการจัดทำสาธารณูปโภคฯ กับหน่วยงานทางโทรศัพท์ หรือให้คำแนะนำ ณ สถานที่ปรับปรุงตามที่ร้องขอ (ถ้ามี) 2. สรุปข้อมูลของสำนักงานเขตที่ได้รับงบประมาณดังนี้ 2.1 สำนักงานเขตได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงเขต ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 34 เขตดังนี้ - งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 โอนให้สำนักการโยธาดำเนินการจำนวน 2 เขต คือ สำนักงานเขตดินแดง และสำนักงานเขตลาดกระบัง - งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (งบเพิ่มเติม) จำนวน 2 เขต คือ สำนักงานเขตพญาไท และสำนักงานเขตหลักสี่ - งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 29 เขต ดังนี้ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตยานนาวา สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตสำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตบางบอน และสำนักงานเขตพระโขนง 2.2 สำนักงานเขตที่ไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 16 เขต เป็นอาคารก่อสร้างใหม่ , อาคารเช่า , อาคารอยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา รวมถึงได้ดำเนินการปรับปรุงบางส่วนที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ และจะดำเนินการของบประมาณในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป ดังนี้ สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตบางแค 3. สรุปข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ดังนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุขไม่สามารถดำเนินการขออนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ทัน จึงอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - เตรียมแผนดำเนินการขออนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. 2565 - เตรียมแผนดำเนินการใช้เงินบำรุง , เงินงบอื่น ทั้งนี้มีศูนย์ฯ ที่แจ้งว่าได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จและปรับปรุงในส่วนที่สามารถทำได้โดยใช้เงินบำรุง หรือไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว (อยู่ระหว่างการตรวจสอบ) หมายเหตุ - ศูนย์บริการสาธารณสุข ที่อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ / ประมูลจ้าง / ก่อสร้างอาคารใหม่ จำนวน 9 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์ฯ7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ ศูนย์ฯ39 ราษฎร์บูรณะ ศูนย์ฯ47 คลองขวาง ศูนย์ฯ51 (ใหม่) ศูนย์ฯ58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม ศูนย์ฯ9ประชาธิปไตย ศูนย์ฯ27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ ศูนย์ฯ43 มีนบุรี ศูนย์ฯ44 ลำผักชี - ศูนย์บริการสาธารณสุขที่เป็นอาคารเช่า / ตัวอาคารไม่ใช่ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์ฯ1 สะพานมอญ , ศูนย์ฯ20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย ศูนย์ฯ55 เตชะสัมพันธ์ , ศูนย์ฯ63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย # ศูนย์ฯ5 จุฬาลงกรณ์ , ศูนย์66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ให้คำปรึกษา/แนะนำ ดูแล การปรับปรุงการจัดทำสาธารณูปโภคฯ กับหน่วยงานทางโทรศัพท์ หรือให้คำแนะนำ ณ สถานที่ปรับปรุงตามที่ร้องขอ (ถ้ามี) 2. สรุปข้อมูลของสำนักงานเขตที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตยานนาวา สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตราฎร์บูรณะ สำนักงานประเวศ สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตหลักสี่ 3. สรุปข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุขที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 8 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 ศูนย์บริการสาธารณสุข 44

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 1. ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่ได้รับการควบคุม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1. ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่ได้รับการควบคุม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :65.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมข้อมูลอาคารเพื่อแจ้งอาคารเพื่อเข้าตรวจสอบการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างแจ้งเจ้าของอาคารเพื่อเตรียมเข้าตรวจสอบอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 2. ร้อยละของจำนวนโครงการก่อสร้างได้รับการควบคุมเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2. ร้อยละของจำนวนโครงการก่อสร้างได้รับการควบคุมเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายสิ่งแวดล้อม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :65.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมข้อมูลอาคารเพื่อแจ้งอาคารเพื่อเข้าตรวจสอบการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างแจ้งเจ้าของอาคารเพื่อเตรียมเข้าตรวจสอบอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 3. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย และพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย และพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :119.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
49.35

100 / 100
2
74.46

100 / 100
3
119.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย ของสำนักงานเขตและสำนักการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แผนการติดตั้ง 1221 ดวง - แผนการซ่อมแซม 9058 ดวง รวม 10279 ดวง ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 ติดตั้งได้ 66 ดวง ซ่อมแซมได้ 5007 ดวง รวม 5073 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย ของสำนักงานเขตและสำนักการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แผนการติดตั้ง 1469 ดวง - แผนการซ่อมแซม 23958 ดวง รวม 25427 ดวง ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564) ติดตั้งได้ 568 ดวง ซ่อมแซมได้ 18366 ดวง รวม 18934 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

แผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย ของสำนักงานเขตและสำนักการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แผนการติดตั้ง 1469 ดวง - แผนการซ่อมแซม 23958 ดวง รวม 25427 ดวง ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564) ติดตั้งได้ 866 ดวง ซ่อมแซมได้ 29353 ดวง รวม 30219 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 4. ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
4. ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :20.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานครระยะที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานครระยะที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานครระยะที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) 5. ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
5. ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง

หน่วยนับ :สถานี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :56.66

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(สถานี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
31.33

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
56.66

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงจำนวน 3 แห่ง (โครงการลำดับที่ 1 ร้อยละ 34 โครงการลำดับที่ 2 ร้อยละ 10 โครงการลำดับที่ 3 ร้อยละ 50)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงจำนวน 3 แห่ง (โครงการลำดับที่ 1 ร้อยละ 65 โครงการลำดับที่ 2 ร้อยละ 50 โครงการลำดับที่ 3 ร้อยละ 20)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงจำนวน 3 แห่ง (โครงการลำดับที่ 1 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่ 2 ร้อยละ 50 โครงการลำดับที่ 3 ร้อยละ 20)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :79.12

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.50

100 / 100
2
66.54

100 / 100
3
79.12

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แล้วเสร็จ 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 25 โครงการ โดยแยกเป็น - สกบ 17 โครงการ - สวก 6 โครงการ - กคส. 2 โครงการ ผลการดำเนินการเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 32.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แล้วเสร็จ 5 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 โครงการ โดยแยกเป็น - สกบ 14 โครงการ - สวก 5 โครงการ - กคส. 2 โครงการ ผลการดำเนินการเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 66.54

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

แล้วเสร็จ 14 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 โครงการ โดยแยกเป็น - สกบ 7 โครงการ - สวก 4 โครงการ -กคส 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการควบคุมอาคาร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร ระยะที่ 1 และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานควบคุมอาคาร อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินให้บริษัทฯ งวดที่ 3 และ งวดที่ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกเงินงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญาเกี่ยวกับอุปกรณ์ซอร์ตแวร์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทำการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) 7. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
7. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การยื่นตรวจสอบอาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 ตรวจสอบใหญ่ จำนวน 390 ราย ตรวจสอบประจำปี จำนวน 632 ราย และตรวจสอบป้าย จำนวน 36 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รับยื่นใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ขร.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564 จำนวน 1,349 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รับยื่นใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ขร.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564-มิถุนายน 2564 จำนวน 2,353 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) 8. ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาคำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
8. ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาคำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร จำนวน 666 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564 จำนวน 837 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564-มิถุนายน 2564 จำนวน 1,622 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) 9. ร้อยละของการเข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่าง การก่อสร้างอาคาร (รายใหม่) ปี 2564
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
9. ร้อยละของการเข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่าง การก่อสร้างอาคาร (รายใหม่) ปี 2564

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (รายใหม่) จำนวน 540 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจสอบอาคารระหว่างก่อสร้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 566 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจสอบอาคารระหว่างก่อสร้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 586 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) 10. จำนวนอาคารตามกฎหมาย 9 ประเภทที่ได้รับการรณรงค์ให้ความรู้เพิ่มเสริมสร้างความปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากอุบัติภัยในการใช้อาคาร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
10. จำนวนอาคารตามกฎหมาย 9 ประเภทที่ได้รับการรณรงค์ให้ความรู้เพิ่มเสริมสร้างความปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากอุบัติภัยในการใช้อาคาร

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :150.00

ผลงาน :55.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
55.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินกิจกรรมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมรายชื่ออาคารที่จะทำการรณรงค์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่ออาคารที่จะทำการรณรงค์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :59.85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.71

100 / 100
2
47.50

100 / 100
3
59.85

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการกิจกรรมที่เป็นภารกิจประจำ จำนวน 28 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 โครงการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการกิจกรรมที่เป็นภารกิจประจำ จำนวน 28 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 26 โครงการ แล้วเสร็จ 2 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการกิจกรรมที่เป็นภารกิจประจำ จำนวน 27 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 23 โครงการ แล้วเสร็จ 4 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) 12. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ
12. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :40.33

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
53.33

100 / 100
2
60.66

100 / 100
3
40.33

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการลำดับที่ 1 ร้อยละ 90 โครงการลำดับที่ 2 ร้อยละ 10 โครงการลำดับที่ 3 ร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการลำดับที่ 1 ร้อยละ 90 โครงการลำดับที่ 2 ร้อยละ 17 โครงการลำดับที่ 3 ร้อยละ 75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการลำดับที่ 1 ร้อยละ 2 โครงการลำดับที่ 2 ร้อยละ 24 โครงการลำดับที่ 3 ร้อยละ 95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) 16. ร้อยละความสำเร็จของการติดตามความก้าวหน้าโครงการการนำสายต่าง ๆ ลงใต้ดิน
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
16. ร้อยละความสำเร็จของการติดตามความก้าวหน้าโครงการการนำสายต่าง ๆ ลงใต้ดิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :25.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.92

100 / 100
2
25.92

100 / 100
3
25.92

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แผนงานการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้านครหลวง ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 - ภาพรวมโครงการทั้งหมด ดำเนินการแล้วเสร็จ 48.6 กม. อยู่ระหว่างดำเนินการ 187.5 กม. - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 1. โครงการสีลม 2. โครงการปทุมวัน 3. โครงการจิตรลดา 4. โครงการพหลโยธิน 5. โครงการถนนราชวิถี 6. โครงการถนนศรีอยุธยา 7. โครงการถนนโยธี 8. โครงการถนนเพชรบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แผนงานการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้านครหลวง ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 - ภาพรวมโครงการทั้งหมด ดำเนินการแล้วเสร็จ 48.6 กม. อยู่ระหว่างดำเนินการ 187.5 กม. - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 1. โครงการสีลม 2. โครงการปทุมวัน 3. โครงการจิตรลดา 4. โครงการพหลโยธิน 5. โครงการถนนราชวิถี 6. โครงการถนนศรีอยุธยา 7. โครงการถนนโยธี 8. โครงการถนนเพชรบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2561 - 2567 ระยะทางรวม 236.1 กม. 1. ดำเนินการรื้อถอนเสาสายแล้วเสร็จ 48.6 กม. 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ 187.5 กม. ประกอบด้วย 2.1 โครงการนนทรี ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการปี 2551 – 2564 สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2.2 โครงการพระราม 3 ระยะทาง 10.9 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการปี 2551 – 2566 สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2.3 โครงการรัชดาภิเษก – อโศก ระยะทาง 8.2 กิโลเมตร ระยะเวลาดาเนินการปี 2556 – 2566 สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2.4 โครงการรัชดาภิเษก – พระราม 9 ระยะทาง 14.3 กิโลเมตร ระยะเวลาดาเนินการปี 2556 – 2565 สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2.5 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ระยะทาง 127.3 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการปี 2559 – 2568 (รัฐบาลเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปี 2564) มีขอบเขตของงานจำนวน 39 เส้นทาง สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 27 เส้นทาง, อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง 12 เส้นทาง 2.6 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ระยะทาง 20.5 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการปี 2563 – 2567 มีขอบเขตของงานจำนวน 3 เส้นทาง สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) 15. ร้อยละความสำเร็จของงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
15. ร้อยละความสำเร็จของงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :10.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) 17. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
17. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
84.00

100 / 100
2
91.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 91

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

หน่วยนับ :เส้นทาง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :46.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
48.27

100 / 100
2
34.61

100 / 100
3
46.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการลำดับที่ 1 ร้อยละ 66 โครงการลำดับที่ 2 ร้อยละ 66 โครงการลำดับที่ 3 ร้อยละ 69 โครงการลำดับที่ 4 ร้อยละ 76 โครงการลำดับที่ 5 ร้อยละ 94 โครงการลำดับที่ 6 ร้อยละ 36 โครงการลำดับที่ 7 ร้อยละ 41 โครงการลำดับที่ 8 ร้อยละ 90 โครงการลำดับที่ 9 ร้อยละ 1 โครงการลำดับที่ 10 ร้อยละ 90 โครงการลำดับที่ 11 ร้อยละ 90 โครงการลำดับที่ 12 ร้อยละ 90 โครงการลำดับที่ 13 ร้อยละ 10 โครงการลำดับที่ 14 ร้อยละ 10 โครงการลำดับที่ 15 ร้อยละ 10 โครงการลำดับที่ 16 ร้อยละ 10 โครงการลำดับที่ 17 ร้อยละ 10 โครงการลำดับที่ 18 ร้อยละ 10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการลำดับที่ 1 ร้อยละ 77 โครงการลำดับที่ 2 ร้อยละ 77 โครงการลำดับที่ 3 ร้อยละ 70 โครงการลำดับที่ 4 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่ 5 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่ 6 ร้อยละ 37 โครงการลำดับที่ 7 ร้อยละ 47 โครงการลำดับที่ 8 ร้อยละ 1 โครงการลำดับที่ 9 ร้อยละ 1 โครงการลำดับที่ 10 ร้อยละ 1 โครงการลำดับที่ 11 ร้อยละ 1 โครงการลำดับที่ 12 ร้อยละ 1 โครงการลำดับที่ 13 ร้อยละ 10 โครงการลำดับที่ 14 ร้อยละ 20 โครงการลำดับที่ 15 ร้อยละ 20 โครงการลำดับที่ 16 ร้อยละ 20 โครงการลำดับที่ 17 ร้อยละ 20 โครงการลำดับที่ 18 ร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการลำดับที่ 1 ร้อยละ 79 โครงการลำดับที่ 2 ร้อยละ 79 โครงการลำดับที่ 3 ร้อยละ 71 โครงการลำดับที่ 4 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่ 5 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่ 6 ร้อยละ 43 โครงการลำดับที่ 7 ร้อยละ 51 โครงการลำดับที่ 8 ร้อยละ 2 โครงการลำดับที่ 9 ร้อยละ 6 โครงการลำดับที่ 10 ร้อยละ 5 โครงการลำดับที่ 11 ร้อยละ 1 โครงการลำดับที่ 12 ร้อยละ 1 โครงการลำดับที่ 13 ร้อยละ 50 โครงการลำดับที่ 14 ร้อยละ 50 โครงการลำดับที่ 15 ร้อยละ 50 โครงการลำดับที่ 16 ร้อยละ 50 โครงการลำดับที่ 17 ร้อยละ 40 โครงการลำดับที่ 18 ร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) 22. ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองคูเมืองเดิม
[มิติที่ 1 : ]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
22. ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองคูเมืองเดิม

หน่วยนับ :แห่ง/ปี

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณทั้ง 2 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณทั้ง 2 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด