ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 15000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ กำกับและติดตามการดำเนินงาน กรณี คลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ กำกับและติดตามการดำเนินงาน กรณี คลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

หน่วยนับ :ครบขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครบขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

95 / 100
2
3.00

0 / 0
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 การวางแผน โดยอยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมชี้แจงให้กับฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ในขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติการตรวจสอบ กำกับ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต โดยจัดทำรายงานผลการตรวจตราคลองสายหลัก 20 แนวคลอง หรือจำนวน 39 คลอง เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ในขั้นตอนที่ 4 - มีการจัดทำแผน จัดทำแนวทางการตรวจพื้นที่เป้าหมาย หลักเกณฑ์การตรวจพื้นที่เป้าหมาย จัดประชุมชี้แจงฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต - กำหนดวิธีและรูปแบบการรายงานผลการตรวจ - จัดเจ้าหน้าที่ของสำนักเทศกิจออกตรวจสอบ กำกับ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต - จัดทำรายงานผลการตรวจตราคลองสายหลัก 20 แนวคลอง หรือจำนวน 39 คลอง เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณา และผู้บริหารสำนักเทศกิจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จของความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง (เฉพาะถนนเฉลิมพระเกียรติ)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสำเร็จของความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง (เฉพาะถนนเฉลิมพระเกียรติ)

หน่วยนับ :ครบขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครบขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

95 / 100
2
4.00

0 / 0
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 สำนักเทศกิจ จัดประชุมเครือข่ายถนนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชี้แจงโครงการ แนวทางการทำงาน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์) เป็นประธานการประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปัจจุบันดำเนินการได้ 4 ขั้นตอน กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ ตามขั้นตอนความสำเร็จ ดังนี้ - มีการจัดการประชุมเครือข่ายทั้งหน่วยงานใน และนอกสังกัด กทม.เพื่อ ประสานความร่วมมือโดย จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการสร้างเครือข่ายกับ ภาคส่วนต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - มีการจัดทำหนังสือเชิญภาคี/เครือข่ายร่วมโครงการ เช่น ประชาชน ผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง เจ้าของอาคาร เป็นต้น - สำนักเทศกิจแจ้งให้สำนักงานเขตจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อเพิ่มภาคีเครือข่ายในการรักษาสภาพภูมิทัศน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติให้สวยงามยั่งยืน - สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบสนับสนุนการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่และรายงานผลการตรวจถนนเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปัจจุบันดำเนินการได้ 4 ขั้นตอน กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ ตามขั้นตอนความสำเร็จ ดังนี้ - มีการจัดการประชุมเครือข่ายทั้งหน่วยงานใน และนอกสังกัด กทม.เพื่อ ประสานความร่วมมือโดย จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการสร้างเครือข่ายกับ ภาคส่วนต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - มีการจัดทำหนังสือเชิญภาคี/เครือข่ายร่วมโครงการ เช่น ประชาชน ผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง เจ้าของอาคาร เป็นต้น - สำนักเทศกิจแจ้งให้สำนักงานเขตจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อเพิ่มภาคีเครือข่ายในการรักษาสภาพภูมิทัศน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติให้สวยงามยั่งยืน - สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบสนับสนุนการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่และรายงานผลการตรวจถนนเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกเดือน - จัดทำรายงานการตรวจของคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1 ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาถนน 50 เขตเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร (เฉพาะถนนเฉลิมพระเกียรติ) เสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ - จัดทำรายงานผลการตรวจถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือน เรียนปลัดกรุงเทพมหานครทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ กำกับ ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล กรณี การค้าและ การขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ กำกับ ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล กรณี การค้าและ
การขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครบขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครบขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

95 / 50
2
3.00

0 / 0
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำแผน แนวทางปฏิบัติระหว่างสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ของสำนักเทศกิจ และแจ้งสำนักงานเขตผ่านที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 2.มีการกำหนดรูปแบบและการรายงานผล 3.การจัดเจ้าหน้าที่ของสำนักเทศกิจออกปฏิบัติตรวจ อย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการได้ 4 ขั้นตอน 1.สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ของสำนักเทศกิจ และแจ้งสำนักงานเขตผ่านที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 2.มีการกำหนดรูปแบบและการรายงานผล 3.การจัดเจ้าหน้าที่ของสำนักเทศกิจออกปฏิบัติตรวจ อย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/เดือน 4.รายงานผลการตรวจพื้นที่ทำการค้าต่อผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ตามนโยบาย “ปรับจริง จับจริง รถจอด และวิ่งบนทางเท้า”
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ตามนโยบาย “ปรับจริง จับจริง รถจอด และวิ่งบนทางเท้า”

หน่วยนับ :ครบขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครบขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

95 / 50
2
4.00

0 / 0
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. สนท.ได้ออกตรวจพร้อมทั้งร่วมปฏิบัติหน้าที่กับ สนข.1 ครั้ง /สัปดาห์ 2. สนท.ได้พบผู้กระทำความผิดตั้งแต่ 1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 63 จำนวน 113 ราย ว่ากล่าวตั้งเตือน 74 ราย จับ-ปรับ 39 ราย เป็นเงิน 70,500 บาท 3. สนข. ได้พบผู้กระทำความผิดตั้งแต่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 4 จากทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การวางแผน 2. การกำหนดรูปแบบ และวิธีการรายงานผลการตรวจตามแผนปฏิบัติการ 3. จัดเจ้าหน้าที่ของสำนักเทศกิจออกปฏิบัติ 4. จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่เป้าหมายในเชิงคุณภาพ ตลอดจนข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นประโยชน์ 5. การประเมินผล มีการเก็บข้อมูล จัดทำข้อมูล และรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 5.1 ข้อมูลการจัดเก็บแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 5.1.1 สำนักเทศกิจดำเนินการร่วมกับ สำนักงานเขต สรุปผลการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้กระทำความผิด 190 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 115 ราย จับ-ปรับ 75 ราย เป็นเงิน 134,000 บาท 5.1.2 สำนักงานเขตดำเนินการ สรุปผลการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้กระทำความผิด 2,475 ราย ว่ากล่าวตักเตือน - ราย จับ-ปรับ 2,475 ราย เป็นเงิน 3,384,500 บาท 5.2 มีการรายงานผลให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ เดือนละ 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 4 จากทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การวางแผน 2. การกำหนดรูปแบบ และวิธีการรายงานผลการตรวจตามแผนปฏิบัติการ 3. จัดเจ้าหน้าที่ของสำนักเทศกิจออกปฏิบัติ 4. จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่เป้าหมายในเชิงคุณภาพ ตลอดจนข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นประโยชน์ 5. การประเมินผล มีการเก็บข้อมูล จัดทำข้อมูล และรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 5.1 ข้อมูลการจัดเก็บแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 5.1.1 สำนักเทศกิจดำเนินการร่วมกับ สำนักงานเขต สรุปผลการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 พบผู้กระทำความผิด 318 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 167 ราย จับ-ปรับ 151 ราย เป็นเงิน 271,500 บาท 5.1.2 สำนักงานเขตดำเนินการ สรุปผลการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 พบผู้กระทำความผิด 3,635 ราย ว่ากล่าวตักเตือน - ราย จับ-ปรับ 3,635 ราย เป็นเงิน 4,918,600 บาท 5.2 มีการรายงานผลให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ เดือนละ 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักเทศกิจ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักเทศกิจ

หน่วยนับ :ครบขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครบขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

0 / 0
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจากการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเหตุเดือดร้อนต่าง ๆ เดือนพฤศจิกายน 2563 ออกปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 20 ครั้ง เดือนธันวาคม 2563 ออกปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 40 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจากการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเหตุเดือดร้อนต่าง ๆ จำนวน 5 พื้นที่ ดังนี้ เดือนมกราคม 2564 ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 20 ครั้ง ประกอบด้วย พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 100 คน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 80 คน ถนนข้าวสาร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 100 คน ถนนเยาวราช จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 100 คน ตลาดนัดจตุจักร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 100 คน ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวรวม 140 ชุด เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 20 ครั้ง ประกอบด้วยพระบรมมหาราชวัง สนามหลวง จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 150 คน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 100 คน ถนนข้าวสาร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 100 คน ถนนเยาวราช จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 200 คน ตลาดนัดจตุจักร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 100 คน ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวรวม 170 ชุด นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับ 4.35 หรือร้อยละ 87.26 เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 20 ครั้ง ประกอบด้วยพระบรมมหาราชวัง สนามหลวง จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 200 คน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 150 คน ถนนข้าวสาร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 200 คน ถนนเยาวราช จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 300 คน ตลาดนัดจตุจักร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 200 คน ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวรวม 190 ชุด นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับ 4.21 หรือร้อยละ 84.21

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ในขั้นตอนที่ 4 เดือนเมษายน 2564 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจรออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 20 ครั้ง ประกอบด้วยพระบรมมหาราชวัง สนามหลวง จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 100 คน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 50 คน ถนนข้าวสาร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 80 คน ถนนเยาวราช จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 200 คน ตลาดนัดจตุจักร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 100 คน เดือนพฤษภาคม 2564 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 20 ครั้ง ประกอบด้วยพระบรมมหาราชวัง สนามหลวง จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 80 คน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 50 คน ถนนข้าวสาร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 60 คน ถนนเยาวราช จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 100 คน ตลาดนัดจตุจักร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 60 คน เดือนมิถุนายน 2564 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 20 ครั้ง ประกอบด้วยพระบรมมหาราชวัง สนามหลวง จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 60 คน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 40 คน ถนนข้าวสาร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 40 คน ถนนเยาวราช จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 80 คน ตลาดนัดจตุจักร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 40 คน โดยแยกเป็นชาวไทย 250 คน เป็นชาวต่างชาติ 30 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) จำนวนบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จำนวนบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อโปรดทราบ ในการนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดลงนามรับทราบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักเทศกิจ ที่ กท 1402/6712 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 และอยู่ระหว่างดำเนินการเวียนแจ้งบัญชีฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือกองนโยบายและแผนงานที่ กท 1402/261 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งมีหนังสือเวียนแจ้งสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการฯ โดยให้จัดส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือสำนักเทศกิจที่ กท 1402/1194 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมรายชื่อผู้แทนของแต่ละสำนักงานเขต จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งตรวจทานรายชื่อผู้แทนฯ เนื่องจากมีการเลื่อนตำแหน่งและสับเปลี่ยนโยกย้ายหน่วยงาน และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ต่อปลัด กทม. เพื่อลงนาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) นำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร และแนวทาง (วิธีการ) แก้ปัญหาไปใช้ในการดำเนินงาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
นำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร และแนวทาง (วิธีการ) แก้ปัญหาไปใช้ในการดำเนินงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :73.56

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
67.08

0 / 0
3
73.56

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

* สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 486 จุด รวม 50 สำนักงานเขต เดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 972 ครั้ง เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง * ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การปรับแก้ไขพื้นที่เสี่ยงของ 50 สำนักงานเขต - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 380 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้อง CCTV จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 390 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 402 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 200 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาด จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 211 แห่ง/จุด - รวมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1,583 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงอันตรายของสำนักงานเขต - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 380 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้อง CCTV จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 390 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 410 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 256 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาด จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 300 แห่ง/จุด - รวมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1,736 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

90 / 100
2
45.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

* สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 486 จุด รวม 50 สำนักงานเขต เดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 972 ครั้ง เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง * ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลดำเนินการเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 1. สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 472 จุด จำนวน 944 ครั้ง/เดือน 2. สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 944 ครั้ง/เดือน 3. สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 944 ครั้ง/เดือน - ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลดำเนินการเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 1. สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 472 จุด จำนวน 944 ครั้ง/เดือน 2. สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 944 ครั้ง/เดือน 3. สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 944 ครั้ง/เดือน - ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :86.36

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

90 / 100
2
0.00

0 / 0
3
86.36

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

* สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 486 จุด รวม 50 สำนักงานเขต เดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 972 ครั้ง เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง * ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม ** โดยกำหนดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,500 ชุด จากประชาชนที่พักอาศัยหรือสัญจรบริเวณในพื้นที่ซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลดำเนินการเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 1. สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 472 จุด จำนวน 944 ครั้ง/เดือน 2. สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 944 ครั้ง/เดือน 3. สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 944 ครั้ง/เดือน - ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม - อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,500 ชุด จากประชาชนที่พักอาศัยหรือสัญจรบริเวณในพื้นที่ซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลดำเนินการเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 1. สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 472 จุด จำนวน 944 ครั้ง/เดือน 2. สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 944 ครั้ง/เดือน 3. สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 944 ครั้ง/เดือน 4.ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม 5.สรุปผลความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,500 ราย จากประชาชนที่พักอาศัยหรือสัญจรบริเวณในพื้นที่ซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัย ปรากฏว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระดับมากขึ้นไป (3.51 คะแนนขึ้นไป) จำนวนทั้งสิ้น 2,159 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.36

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ครั้ง/เดือน/จุด

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/เดือน/จุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

95 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักเทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของ เจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขต ตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยฯ จำนวน 486 จุด รวม 50 เขต ดังนี้ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 972 ครั้ง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง * ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักเทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของ เจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขต ตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 472 จุด ดังนี้ เดือนมกราคม 2564 ออกตรวจ จำนวน 944 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ออกตรวจ จำนวน 944 ครั้ง เดือนมีนาคม 2564 ออกตรวจ จำนวน 944 ครั้ง * ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักเทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของ เจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขต ตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 472 จุด ดังนี้ เดือนเมษายน 2564 ออกตรวจ จำนวน 944 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2564 ออกตรวจ จำนวน 944 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2564 ออกตรวจ จำนวน 944 ครั้ง * ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชนที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชนที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :3.51

ผลงาน :3.91

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
3.91

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชนที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 1,000 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชน ที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ แบ่งเป็น 2 ครั้ง ทอดแบบสำรวจครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชน ที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2564 ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมาก (3.51-4.50) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.91

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) จำนวนรายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชนที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จำนวนรายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชนที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

นำผลสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้ใช้บริการโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ไม่น้อยกว่า 1,000 ชุด มาจัดทำรายงาน จำนวน 1 ฉบับ และเผยแพร่ 1 ช่องทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

นำผลสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้ใช้บริการโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ไม่น้อยกว่า 1,000 ชุด มาจัดทำรายงาน จำนวน 1 ฉบับ และเผยแพร่ 1 ช่องทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นำผลสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้ใช้บริการโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ไม่น้อยกว่า 1,000 ชุด มาจัดทำรายงาน จำนวน 1 ฉบับ และเผยแพร่ 1 ช่องทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.49

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
4.49

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจปฏิบัติการทางน้ำ พร้อมเรือตรวจการณ์ 1 ลำ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ และคอยให้ ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถึงสะพานสาทร รวมถึงประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสายหลัก เดือนพฤศจิกายน 2563 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 36 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 4,500 ราย เดือน ธันวาคม 2563 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 40 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 5,500 ราย * ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจปฏิบัติการทางน้ำ พร้อมเรือตรวจการณ์ 1 ลำ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ และคอยให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถึงสะพานสาทร รวมถึงประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสายหลัก เดือนมกราคม 2564 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 40 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 5,000 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 36 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 4,800 ราย เดือนมีนาคม 2564 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 40 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 3,000 ราย * ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ การสำรวจความพึงพอใจอยู่ระหว่างจัดทำแบบสำรวจ ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 400 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจปฏิบัติการทางน้ำ พร้อมเรือตรวจการณ์ 1 ลำ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ และคอยให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถึงสะพานสาทร รวมถึงประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสายหลัก เดือนเมษายน 2564 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 50 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 6,550 ราย เดือนพฤษภาคม 2564 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 36 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 3,000 ราย เดือนมิถุนายน 2564 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 40 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 3,500 ราย * ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 จำนวน 200 ชุด ได้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.492 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการตรวจตราถนนสายหลัก 15 เส้นทาง (จำนวนถนนสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์)
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการตรวจตราถนนสายหลัก 15 เส้นทาง (จำนวนถนนสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :3.51

ผลงาน :4.54

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
4.54

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดระเบียบถนนสายหลัก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดและความปลอดภัยบนถนนและทางเท้า ตามโครงการจัดระเบียบถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการสำรวจ ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2564 จากกลุ่มตัวอย่าง 250 คน มีความพึงพอใจฯ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.54 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) จำนวนครั้งของการตรวจตราถนนสายหลัก 15 เส้นทาง (จำนวนถนนสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์)
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
จำนวนครั้งของการตรวจตราถนนสายหลัก 15 เส้นทาง (จำนวนถนนสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์)

หน่วยนับ :ครั้ง/เดือน/เส้นทาง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/เดือน/เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

90 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำแผนดำเนินงาน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปฏิบัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักเทศกิจ ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราถนนสายหลัก 15 เส้นทาง (1 ครั้ง/เดือน/เส้นทาง) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 - กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดการตรวจตรา ดังนี้ 1.ตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ตรวจสอบทางเท้า ผิวจราจรที่ชำรุดหรือมีน้ำท่วมรอการระบายจากสาเหตุต่าง ๆ 3.ตรวจสอบเครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจร อยู่ในสภาพเรียบร้อย 4.ตรวจสอบการตัดแต่งกิ่งไม้ ดอกต้นไม้ บริเวณทางเท้าและเกาะกลางถนนให้สวยงาม 5.ตรวจสอบความสะอาดของทางเท้า ถนน ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้ามถนน ผลการตรวจตราเดือนมกราคม 2564 ถนนสายหลัก 15 เส้นทางอยู่ในสภาพเรียบร้อย ผลการตรวจตราเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พบข้อบกพร่อง 2 เส้นทาง 1.ถนนอ่อนนุช เขคประเวศ (ผิวทางเท้่าชำรุด) 2.ถนนหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง (ผิวทางชำรุด) สำนักเทศกิจประสานสำนักงานดำเนินการแก้ไข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักเทศกิจ ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราถนนสายหลัก 15 เส้นทาง (1 ครั้ง/เดือน/เส้นทาง) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 - กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดการตรวจตรา ดังนี้ 1.ตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ตรวจสอบทางเท้า ผิวจราจรที่ชำรุดหรือมีน้ำท่วมรอการระบายจากสาเหตุต่าง ๆ 3.ตรวจสอบเครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจร อยู่ในสภาพเรียบร้อย 4.ตรวจสอบการตัดแต่งกิ่งไม้ ดอกต้นไม้ บริเวณทางเท้าและเกาะกลางถนนให้สวยงาม 5.ตรวจสอบความสะอาดของทางเท้า ถนน ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้ามถนน ผลการตรวจตราเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 ถนนสายหลัก 15 เส้นทางอยู่ในสภาพเรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) จำนวนครั้งในการรายงานผลให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
จำนวนครั้งในการรายงานผลให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

85 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำแผนดำเนินงาน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปฏิบัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลครั้งที่ 1 ให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบผลการตรวจตราถนนสายหลัก 15 เส้นทาง ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปรับแก้ไขรายงานผลการตรวจตราถนนสายหลัก 15 เส้นทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

95 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. สนท. ได้ออกตรวจป้ายฯ ในพื้นที่ กทม. ระหว่าง 1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 2563 พบป้าย จำนวน 41 ป้าย 2. สนข. ได้จัดเก็บป้าย ระหว่าง 1 ต.ค. -30 พ.ย. 2563 จำนวน 8,820 ป้าย จับ-ปรับ 727 ราย เป็นเงิน 1,108,800 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สนท.ได้ตรวจป้ายฯ ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 64 จำนวน 26 ป้าย สนข. ได้จัดเก็บป้ายฯ ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 64 จำนวน 11,146 ป้าย จับ-ปรับ 545 รายเป็นเงิน 881,800 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สนท.ได้ตรวจพบป้ายผิดกฎหมาย ระหว่างเดือน มี.ค. - พ.ค. 64 จำนวน 6 ป้าย สนข. ได้จัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย ระหว่างเดือน มี.ค. - พ.ค. 64 จำนวน 8,627 ป้าย จับ-ปรับ 372 รายเป็นเงิน 508,100 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
[มิติที่ 1 : ]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

หน่วยนับ :ช่องทาง/ปี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

95 / 100
2
50.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 สำนักเทศกิจดำเนินการ 1.รวบรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 2.ประสานสำนักงานการต่างประเทศ แปลข้อความเกี่ยวกับมาตรการ ด้านความปลอดภัย ก่อนเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 สำนักเทศกิจดำเนินการ 1. จัดทำชุดข้อมูลด้านความปลอดภัยเพื่อเตรียมนำข้อมูลเข้าแอปพลิเคชั่น และออกแบบโครงสร้างการเผยแพร่ข้อมูล 2. ปรับปรุงชุดข้อมูลด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับแอปพลิเคชั่นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 3. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชั่น Happy Bangkok เพื่อแจ้งนักท่องเที่ยวทราบเมื่อเปิดใช้แอปพลิเคชั่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักเทศกิจ ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชั่น Happy Bangkok เพื่อแจ้งนักท่องเที่ยวทราบ เมื่อเปิดใช้แอปพลิเคชั่น เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) จำนวนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจที่สำนักเทศกิจหรือกรุงเทพมหานคร ประกาศหรือเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๑ - กฎหมาย๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
จำนวนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจที่สำนักเทศกิจหรือกรุงเทพมหานคร ประกาศหรือเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบ

หน่วยนับ :เรื่อง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

85 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปลัดกรุงเทพมหานคร ให้สำนักเทศกิจพิจารณาทบทวนเสนอร่างกฎหมายระเบียบข้อบัญญัติ หรือแนวทางปฏิบัติต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เรื่อง คือ 1. ร่างแนวทางการดำเนินการกับซากยานยนต์ที่อยู่ในทางสัญจรของประชาชนหรือในที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 2. แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เรื่องที่ 1 แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ลงนามในหนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 1404/72 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งสำนักงานเขตแล้ว เรื่องที่ 2 ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักเทศกิจพิจารณาทบทวนร่างแนวทางการดำเนินการกับซากยานยนต์ที่อยู่ในทางสัญจรของประชาชนหรือในที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/1421 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 และสำนักงานกฎหมายและคดีมีหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ที่ กท 0405/1496 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 ให้ทบทวนร่างแนวทางดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง ดังนี้ 1. แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ลงนามในหนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 1404/72 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งสำนักงานเขตแล้ว 2. ร่างแนวทางการดำเนินการกับซากยานยนต์ที่อยู่ในทางสัญจรของประชาชนหรือในที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน สำนักเทศกิจเสนอเรื่องให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานตามภารกิจได้ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๑ - กฎหมาย๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานตามภารกิจได้ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

90 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างปรับแก้ไขโครงการ ก่อนเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร ลงนามอนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับอนุมัติโครงการสานเสวนาเพื่อการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เทศกิจ จากปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชาตรี วัฒนเขจร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) โดยลักษณะโครงการ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขต สำนักการโยธา สำนักอนามัย และสำนักเทศกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการเสวนา และกำหนดจัดเสวนาในเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการรวบรวมคำถามจากสำนักงานเขต 2.สรุปปัญหาและกำหนดรูปแบบความเหมาะสมในการดำเนินโครงการในช่วงโควิด-19 3.นำประเด็นที่รวบรวมจากสำนักงานเขต ส่งให้สำนักการโยธาและสำนักอนามัยพิจารณา เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการเสวนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :95.24

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
95.24

0 / 0
3
95.24

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการฝึกอบรมตามรุ่นที่กำหนด ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จจำนวน 1 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 22 ธันวาคม 2563 จำนวน 56 คน วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2563 จำนวน 55 คน รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2564 โดยรายชื่อในคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 57 คน รุ่นที่ 3 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2564 โดยรายชื่อในคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 59 คน ทั้งนี้ กำหนดการสำหรับรุ่นที่ 2 – 3 อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) อาจจะมีการเลื่อนกำหนดการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 2. โครงการฝึกอบรมทบทวนระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจ อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ และขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 รุ่น จะจัดขึ้น ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 70 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 110 คน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2 สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 120 คน ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) อาจจะมีการเลื่อนกำหนดการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 3. โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 70 คน ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) อาจจะมีการเลื่อนกำหนดการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 4. โครงการทบทวนความรู้กฎหมายมหาชนสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในการอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร และกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) อาจจะมีการเลื่อนกำหนดการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองนโยบายและแผนงาน ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 หมวดรายจ่ายอื่น ให้สำนักเทศกิจดำเนินโครงการฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ 1. โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้างาน ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งฯ ให้เข้ารับการอบรม ทั้งหมดจำนวน 173 คน แบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 4 วันผู้มารายงานตัวเข้ารับการอบรม จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 97.11 ผู้ไม่มารายงานตัวเข้ารับการอบรม จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89 ดำเนินการแบบไป - กลับ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน และระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน และระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอให้ผู้บริหารสำนักเทศกิจทราบ และมีหนังสือไปยังผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามแบบ สพข. 2/59 ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 2. โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ อยู่ระหว่างขั้นตอนการของบประมาณในการดำเนินโครงการฯ และขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 60 คน ดำเนินการอบรมแบบไป - กลับ 1 รุ่น จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร   3. โครงการทบทวนระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจ อยู่ระหว่างขั้นตอนการของบประมาณในการดำเนินโครงการฯ และปรับปรุงหลักสูตรสำหรับ การฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร โดยดำเนินการอบรมแบบพักค้าง 3 รุ่น รุ่นละ 5 วัน ณ ณ ห้วยทรายรีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 110 คน - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2 สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 120 คน - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 70 คน 4. โครงการทบทวนความรู้กฎหมายมหาชนสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรในการอบรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับภารกิจที่จะได้รับถ่ายโอนในอนาคตอย่างเหมาะสม โดยกำหนดการอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดำเนินการอบรมแบบไป - กลับ ณ โรงแรมเอกชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 120 คน - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 120 คน - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2 หรือพนักงานเทศกิจ จำนวน 120 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กองนโยบายและแผนงาน ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 หมวดรายจ่ายอื่น ให้สำนักเทศกิจดำเนินโครงการฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 1.1 โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้างาน ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งฯ ให้เข้ารับการอบรม ทั้งหมดจำนวน 173 คน แบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 4 วันผู้มารายงานตัวเข้ารับการอบรม จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 97.11 ผู้ไม่มารายงานตัวเข้ารับการอบรม จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89 ดำเนินการแบบไป - กลับ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน และระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน และระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต สรุปผลคะแนนทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้ (เกณฑ์การประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) ผลการทดสอบความรู้ฯ ของผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงานเทศกิจ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิบัติงานด้านเทศกิจ การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ และเหตุร้องเรียนต่างๆ วิธีป้องกันสารเคมีอันตราย และความปลอดภัยในการทำงาน การบริหารจัดการด้านการข่าว และการสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้อง และการบังคับการจอดรถในที่ห้ามจอด - จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการทดสอบ จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 95.23810 - จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่ผ่านการทดสอบ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76190 ผลโครงการตามตัวชี้วัดมิติที่ 7.3 - ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 97.11 ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด - จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 95.24 ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ เจ้าหน้าที่เทศกิจที่เข้ารับการอบรมให้ความสนใจในเนื้อหารายวิชาที่สำคัญแต่เนื่องจากมีเวลาที่จำกัดจึงทำให้ไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และผู้เข้ารับการอบรมไม่เข้าใจในเนื้อหาเพราะไม่รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ท่านวิทยากรบรรยายในหัวข้อ วิธีป้องกันสารเคมีอันตราย และความปลอดภัยในการทำงานซึ่งเป็นคำศัพท์เฉพาะ งบประมาณ - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 จำนวน 600,400.- บาท - ขออนุมัติเงินประจำงวด จำนวน 573,600.- บาท - งบประมาณที่ใช้จ่าย จำนวน 470,950.- บาท - งบประมาณคงเหลือ จำนวน 129,450.- บาท ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกระบวนการ ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง และรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ไปยังสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามแบบ สพข. 2/59 เรียบร้อยแล้ว 2. ชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) โดยมีมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา ฯลฯ ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเกินจำนวนที่กรุงเทพมหานครกำหนด จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการอบรมได้ตามกำหนดการ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 60 คน ดำเนินการอบรมแบบไป - กลับ 1 รุ่น จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน และ 1 – 2 กรกฎาคม 2564 อยู่ระหว่างการพิจารณาเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการฯ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หรือพิจารณายกเลิกโครงการฯ 2. โครงการทบทวนระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการอบรมแบบพักค้าง 3 รุ่น รุ่นละ 5 วัน ณ ห้วยทรายรีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 110 คน - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2 สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 120 คน - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 70 คน อยู่ระหว่างการพิจารณาเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการฯ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หรือพิจารณายกเลิกโครงการฯ 3. โครงการทบทวนความรู้กฎหมายมหาชนสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ กำหนดการอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดำเนินการอบรมแบบไป - กลับ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 120 คน - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 120 คน - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2 หรือพนักงานเทศกิจ จำนวน 120 คน อยู่ระหว่างการพิจารณาเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการฯ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และพิจารณาปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ หรือพิจารณายกเลิกโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด