ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 18000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ระดับความสำเร็จในการกำหนดการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อผลักดันผลการศึกษาฯ การพัฒนาในพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อยสู่การปฏิบัติ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ระดับความสำเร็จในการกำหนดการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อผลักดันผลการศึกษาฯ การพัฒนาในพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อยสู่การปฏิบัติ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงาน ร่วมดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3454/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 2.จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาศูนย์ชุมชน ชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อสรุปชี้แจง ทำความเข้าใจต่อคณะทำงานในรายละเอียด ผลการศึกษาฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลร่วมกันในการ ทำงานแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ลงสำรวจพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี ในบริเวณจุดเชื่อมต่อโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีชมพู บริเวณริมคลองแสนแสบและคลองเจ๊ก บริเวณศูนย์ราชการและสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (16 ก.พ. 64) -ประชุมเชิงปฏิบัติการกับสำนักงานเขตมีนบุรี (10 มี.ค. 64) -เข้าร่วมหารือกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) (18 มี.ค. 64) -ประชุมเชิงปฏิบัติการกับสำนักการระบายน้ำ (19 มี.ค. 64)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดโครงการ เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาความสอกคล้องและเหมาะสมของโครงการในแบบบูรณาการ 2. คณะทำงานอยู่ระหว่างการพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของโครงการ 3. เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อการพัฒนารอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ระยะ 5 ปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาจากการศึกษารอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ได้รับการผลักดันสู่การปฏิบัติ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ระดับความสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาจากการศึกษารอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ได้รับการผลักดันสู่การปฏิบัติ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงาน ร่วมดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กรุงเทพมหานคร (คำสั่ง กทม. ที่ 3455/2563 ลว 4 ธ.ค.2563) - จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณ สถานีขนส่งมวลชน (TOD) เพื่อสรุปชี้แจงทำความ เข้าใจต่อคณะทำงานในรายละเอียดผลการศึกษาฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลร่วมกันในการทำงานแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ลงสำรวจพื้นที่ 1. สถานีวงเวียนใหญา (8 ก.พ. 64) 2. สถานีประตูน้ำ (15 ก.พ. 64) 3. สถานีเตาปูนและสถานีบางขุนพรหม (1 มี.ค. 64) 4. สถานีประตูน้ำและสถานีลำสาลี (2 มี.ค. 64) -ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 1. สำนักการจราจรและขนส่ง (10 ก.พ. 64) 2. สำนักงานเขตปทุมวัน (15 ก.พ. 64) -เข้าร่วมหารือกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) (18 มี.ค. 64) -เข้าร่วมหารือกับรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (19 มี.ค. 64)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดโครงการ เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาความสอกคล้องและเหมาะสมของโครงการในแบบบูรณาการ 2. คณะทำงานอยู่ระหว่างการพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของโครงการ 3. เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อการพัฒนารอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ระยะ 5 ปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ระดับความสำเร็จของการควบคุมการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ระดับความสำเร็จของการควบคุมการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางถนน และเส้นทางการออกสำรวจ จากโปรแกรมgoogle Eart เรียบร้อยแล้ว เตรียมการออกสำรวจในเดือนมกราคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางแค เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 2. ออกสำรวจพื้นที่เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 3. ออกสำรวจพื้นที่เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 4.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 5.ออกสำรวจพื้นที่เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 6.ออกสำรวจพื้นที่เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ออกสำรวจพื้นที่เขตบางแค เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางแคแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 2. ออกสำรวจพื้นที่เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตคลองสามวาแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 3. ออกสำรวจพื้นที่เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตมีนบุรีแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 4. ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางขุนเทียนแล้ว เมื่อวันที่ 2เมษายน 2564 5. ออกสำรวจพื้นที่เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร 6. ออกสำรวจพื้นที่เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ (Integration) และการทำงานร่วมกัน (collaboration) ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูตามผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ (Integration) และการทำงานร่วมกัน (collaboration) ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูตามผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.แต่งตั้งคณะทำงานฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ย่านคลองโอ่งอ่าง เยาวราชและตลาดน้อย 2.เข้าร่วมประชุมร่วมกับสำนักการโยธา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 3.ร่วมสำรวจพื้นที่ย่านตลาดน้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานบูรณะ สำนักการโยธา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 4.จัดทำแผนการดำเนินงาน 5.นัดหารือร่วมกับสำนักการโยธาวันที่ 25พ.ย.63 6.แต่งตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ย่านคลองโอ่งอ่าง เยาวราช และตลาดน้อย 7.ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 8.สำรวจ ทบทวนผังแม่บทเดิม 9.อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานฯ และเชิญประชุม (คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 456/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564) 2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง 3.จัดทำร่างแผนแม่บทตลาดน้อย และพื้นที่ต่อเนื่อง 4.จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านโครงข่ายการสัญจร ด้านมรดกวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม 5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำร่างแผนผังแม่บท การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อย และพื้นที่ต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่าง แผนผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อย และพื้นที่ต่อเนื่องเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 2.ประสานงานและหารือหน่วยงานเพื่อร่วม จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ผ่านกลุ่มไลน์ (Application Line) เฉพาะด้าน 3.จัดประชุมหารือคณะทำงานย่อยเพื่อจัดทำ การปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการในแต่ละด้าน เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2564 12 พ.ค. 2564 และ 14 พ.ค. 2564 4.รวบรวมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในแต่ละด้าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีนตามผลการศึกษาการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองนำร่องย่านกะดีจีน-คลองสาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีนตามผลการศึกษาการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองนำร่องย่านกะดีจีน-คลองสาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประสานรายละเอียดและส่งข้อมูล เพิ่มเติมเพื่อเข้าประชุมการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (เนื่องจากเป็นโครงการ ที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท) - สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ได้ประสาน ไปยังกรมบัญชีกลางแล้วพบว่าอยู่ระหว่าง การจัดทำรายงานสรุปการประชุมการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ขอเห็นชอบยกเลิกการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวด ราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 รายละเอียด ตามหนังสือที่ กท 1705/182 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ และราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือที่ สอฟ.190/64 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 และ ให้ความเห็นชอบรูปแบบรายการและราคากลาง งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือที่ สอฟ.201 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่ากรุงเทพมหานคร) ได้ให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/698 ลว 11 พฤษภาคม 2564 3.ดำเนินการประกาศร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2564 4.ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กำหนดดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กำหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

หน่วยนับ :ผังแม่บท

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ผังแม่บท)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

80 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์สว่าง บริษัท จันทร์สว่าง เฮิร์บเบิล ไลน์ จำกัด เขตคันนายาว -ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :92.70

ผลงาน :87.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
86.40

95 / 100
2
87.00

100 / 100
3
87.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินงานดังนี้ (1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2) ที่ปรึกษาส่งเรื่องขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน (3) อยู่ระหว่างพิจารณาเหตุผลในการขยายสัญญา 2. การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1) รอมติคณะกรรมการผังเมือง เกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 110 ของ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 (2) คณะทำงานของสำนักการวางผังและ พัฒนาเมืองดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของร่าง แผนผังและรายการประกอบแผนผังของ ร่างผังเมืองรวมรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ร่วมกับที่ปรึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1) คณะกรรมการผังเมืองมีมติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 110 ของ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ดังนี้ “ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณากำหนดแนวทางและดำเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจะประสานแจ้ง แนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้กรุงเทพมหานครทราบต่อไป” (2) อยู่ระหว่างการประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อทราบรายละเอียดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนด (3) คณะทำงานของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของร่างแผนผังและรายการประกอบแผนผังของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ร่วมกับที่ปรึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

: 1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินการดังนี้ (1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2) การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลด เนื้องาน (3) อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผู้สั่งจ้างทราบและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลดเนื้องาน 2. การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1) กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งแนวทางการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้ทราบ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 (2) อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำรายละเอียดงานและงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการผังเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning)
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการของ มาตรการการควบคุมพื้นที่ซ้อนทับ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 2. ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ประชุมสัมมนานำเสนอผลการศึกษา โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องพาราเดียม ฮอลล์ เอ ชั้น 10 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เขตราชเทวี 2. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการทบทวนข้อกำหนดผังเมืองและศึกษามาตรการทางผังเมืองที่ช่วยลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการทบทวนข้อกำหนดผังเมืองและศึกษามาตรการทางผังเมืองที่ช่วยลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :93.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.00

95 / 100
2
66.00

100 / 100
3
93.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงข้อมูลด้านกายภาพ กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขต กรุงเทพมหานคร 2. ศึกษาและรวบรวมกฎหมาย นโยบาย และ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ 3. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อเข้าหารือ และสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ทบทวนข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารทางวิชาการของไทยและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์หามาตรการทางผังเมืองและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ - นำข้อมูลคุณภาพอากาศที่ได้มาประมวลผลวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. นำข้อมูลคุณภาพอากาศที่ได้มาประมวลผลวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทาง กายภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2. วิเคราะห์และประมวลผลการศึกษา 3. จัดทำรายงานผลการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมาย ซึ่งดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมาย ซึ่งดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
37.00

95 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ออกสำรวจถนนเพชรอุทัย ถนนเพชรพระราม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เขตหนองจอก เขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ เขตหนองแขม เขตทวีวัฒนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

หน่วยนับ :ราย (ไม่เพิ่มจากปี 2563)

เป้าหมาย :45.00

ผลงาน :18.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย (ไม่เพิ่มจากปี 2563))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
18.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางถนน และเส้นทางการออกสำรวจ จากโปรแกรม google Eart เรียบร้อยแล้ว เตรียมการออกสำรวจในเดือนมกราคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 2.ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 3.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 4.ออกสำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 5.ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 6.ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางขุนเทียนแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2464 2. ออกสำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตทุ่งครุแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 3. ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 4.ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :15.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR พิจารณาข้อร้องเรียน และรายงานต่อผู้มีอำนาจ พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ซึ่งผู้มีอำนาจฯ เสนอข้อสังเกตเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ข้อมูลการบันทึกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามโปรแกรม จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร (P-TaX) ของสำนักการคลัง ซึ่งอาจมีข้อมูลซ้ำซ้อน และมีผลกระทบต่อราคากลาง ตลอดจนความ ครบถ้วนของข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR พิจารณา 2. สำนักงานภูมิสารสนเทศได้ประสานสำนักการคลัง เพื่อขอรับทราบรายละเอียดข้อมูลตามโปรแกรม จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร (P-TaX) ของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตวัฒนา ที่ได้ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง TOR 3. สำนักงานภูมิสารสนเทศได้ประสานสำนักการคลัง เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับข้อมูลในระบบโปรแกรมจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร (P-TaX) ของเขตวัฒนา ที่ได้ดำเนินการแล้ว เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุง TOR เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และวันที่ 27 ตุลาคม 3563 4. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มีหนังสือที่ กท 1703/2570 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ถึงสำนักการคลัง เพื่อขอทราบความคืบหน้า การพิจารณารายละเอียดข้อมูล ตามระบบโปรแกรม จัดเก็บภาษีที่ดินฯ (P-Tax) 5. สำนักการคลัง มีหนังสือที่ กท 1302/7358 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เห็นว่า การสำรวจ ตามโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินฯ ควรดำเนินการใหม่ทั้งหมด ซึ่งผู้อำนวยการ สำนักงานภูมิสารสนเทศ ในฐานะผู้มีอำนาจเห็นชอบ โครงการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีข้อมูลบางประการ ที่ไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะนำเสนอให้ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ พิจารณาปรับปรุงร่างขอบเขตของงานและกำหนด ราคากลาง 6. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มีหนังสือที่ กท 1703/2793 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึงสำนักการคลัง เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าพบ เพื่อหารือรายละเอียดข้อมูล ตามระบบโปรแกรม จัดเก็บภาษีที่ดินฯ (P-Tax) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 7. อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งให้คณะกรรมการกำหนดร่างของเขตของงานฯ พิจารณาปรับปรุงร่างขอบเขตของงานฯ ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขณะนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน) ได้โปรดลงนามอนุมัติยกเลิกโครงการฯ แล้ว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน) ได้โปรดลงนามอนุมัติยกเลิกงบประมาณฯ ปี 2562 ที่ได้รับเห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกการดำเนินโครงการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :55.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 1703/226 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 2. เห็นชอบขยายระยะเวลากำหนดร่างขอบเขต ของงานฯ ตามหนังสือคณะกรรมการที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 3. เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือที่ คกก 1/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 2. รายงานขอความเห็นชอบจ้างเหมาเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน ตามหนังสือที่ กท 1703/40 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างฯ ตามคำสั่งสำนักงานภูมิสารสนเทศ ที่ 4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 3. ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและราคา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 4. อนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1703/58 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 5. ลงนามในสัญญาแล้ว ตามส้ญญาเลขที่ 9/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :48.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
48.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ตามหนังสือ ที่ กท 1703/228 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 2. เห็นชอบขยายระยะเวลากำหนดร่างขอบเขต ของงานฯ ตามหนังสือคณะกรรมการที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 3. เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 4. อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. รายงานขอความเห็นชอบจ้างเหมาศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1703/22 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างฯ ตามคำสั่งสำนักงานภูมิสารสนเทศ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 2. อยู่ระหว่างเชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ และลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว 2. จัดประชุมเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 3. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 รายงานการศึกษา ขั้นต้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 - อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 1 และดำเนินงาน งวดที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI Platform) เพื่อการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI Platform) เพื่อการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :30.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ตามหนังสือ ที่ กท 1703/228 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 2. เห็นชอบขยายระยะเวลากำหนดร่างขอบเขต ของงานฯ ตามหนังสือคณะกรรมการที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 3. เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 4. อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือที่ คกก 1/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 2 อยู่ระหว่างขอเห็นชอบร่างขอบเขตของงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน และราคากลางเรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 ผลการพิจารณา ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดผ่านข้อเสนอฯ 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจ้าง (ประกาศประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 2) กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 28 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละการดำเนินการทบทวนบทเรียนผลการศึกษาการจัดรูปที่ดินที่ผ่่านมาของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละการดำเนินการทบทวนบทเรียนผลการศึกษาการจัดรูปที่ดินที่ผ่่านมาของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. วางแผนการดำเนินงาน และกำหนดเนื้อหาร่างสารบัญของรายงาน 2. ตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดิน บริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.วางแผนการดำเนินงาน และกำหนดเนื้อหาร่างสารบัญของรายงาน 2.ตรวจสอบและสืบค้นและรวบรวมข้อมูล โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวงร.9 กรุงเทพมหานคร 3.วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้ การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน บริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร 4.สัมภาษณ์เบื้องต้นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ตรวจสอบสืบค้น และรวบรวมข้อมูลโครงการ จัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร 2.วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้การดำเนิน โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร 3.ผลการสัมภาษณ์เบื้องต้นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 4.รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่ส่งผล ในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 แก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูล เพื่อใช้วิเคราะห์ หาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน บริเวณสวนหลวงร.9 เช่น ผลการสัมภาษณ์ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจัดรูปที่ดิน บริเวณสวนหลวงร.9 เป็นต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ร้อยละการดำเนินการจัดทำมาตรการและแนวการส่งเสริมการจัดรูปที่ดินที่มีประสิทธิภาพ
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละการดำเนินการจัดทำมาตรการและแนวการส่งเสริมการจัดรูปที่ดินที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนการ ดำเนินงาน และกำหนดเนื้อหาสารบัญของรายงาน 2. รวบรวมเนื้อหาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. สืบค้นข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินในประเทศ ของหน่วยงานต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.วางแผนการดำเนินงานและกำหนด เนื้อหาร่างสารบัญของรายงาน 2.รวบรวมเนื้อหาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.สืบค้นข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดิน ในประเทศของหน่วยงานต่าง ๆ 4.สืบค้นข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดิน ในประเทศของหน่วยงานต่าง ๆ 5.ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์มาตรการ และแนวทางการส่งเสริม การจัดรูปที่ดินในประเทศ และศึกษาตัวอย่างมาตรการ และแนวทางการส่งเสริมการจัดรูปที่ดิน ในโครงการจัดรูปที่ดิน 6.จัดเตรียมร่างคำถามและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะ ในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสม ในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.สืบค้นข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินในประเทศ ของหน่วยงานต่างๆ 2.ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมการจัดรูปที่ดินในประเทศ 3.จัดเตรียมร่างคำถามและจัดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะ ในการกำหนดมาตราการที่เหมาะสม ในการดำเนินการจัดรูปที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :85.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
61.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กรุงเทพมหานครมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ 1703/3151 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรียนกรมแผนที่ทหาร ขอขยายระยะเวลาการบินสำรวจออกไปอีก 180 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมข่าวทหาร เพื่อเสนอสำนักปลัดกระทรวงฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อไป 2. สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหนังสือที่ กท 1703/2040 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อนำเรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อการควบคุมและกำกับดูแลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังสิ้นสุดโครงการ และส่งมาตรการฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติแล้ว ให้กรมแผนที่ทหารเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก ที่ กท 1703/4163 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายความมั่นคงของกองบัญชาการกองทัพไทย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหนังสือที่ กท 1703/2040 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อนำเรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อการควบคุมและกำกับดูแลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังสิ้นสุดโครงการ และส่งมาตรการฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติแล้ว ให้กรมแผนที่ทหารเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก ที่ กท 1703/4163 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (รมช. ทำการแทน) ให้ขยายระยะเวลาบินสำรวจทางอากาศฯ ออกไปอีก 180 วัน (ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 - 27 มีนาคม 2564) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 3. กรมแผนที่ทหารจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 4. อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 2 โดยผู้รับจ้างเริ่มบินสำรวจทางอากาศ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ขณะนี้ บินสำรวจแล้วเสร็จ ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 2. อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงวดที่ 2 และดำเนินงานงวดที่ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาตอบข้อหารือจากประชาขน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาตอบข้อหารือจากประชาขน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.99

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

พิจารณาและตอบข้อหารือให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน จำนวน 10 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

พิจารณาและตอบข้อหารือให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

พิจารณาและตอบข้อหารือให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) จำนวนพื้นที่ที่เป็นไปได้ในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
จำนวนพื้นที่ที่เป็นไปได้ในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :85.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.วิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ 2.ศึกษาข้อมูลพื้นที่และข้อมูล พื้นฐานโครงการ (ขั้นตอนที่ 1 ของการดำเนินการจัดรูปที่ดิน) สำรวจสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากรในภาพรวม ของพื้นที่ศึกษาตั้งอยู่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.อยู่ระหว่างวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามของพื้นที่ศึกษา 2.สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ ในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เพื่อประเมิน ความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน 2.วางแผนแม่บทโครงการ (ขั้นตอนที่ 2 ของการดำเนินการจัดรูปที่ดิน) 3.จัดทำผังทางเลือก (ผังทางเข้า-ออก) นำเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาพื้นที่ 4.การเปิดพื้นที่ทางเข้าออกพื้นที่ปิดล้อมเชื่อต่อถนน 5.วางแผนแม่บทโครงการ (ขั้นตอนที่ 2 ของการดำเนินการจัดรูปที่ดิน) 6. จัดทำผังทางเลือก (ผังทางเข้า-ออก) นำเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาพื้นที่ การเปิดพื้นที่ ทางเข้าออกพื้นที่ปิดล้อมเชื่อต่อถนน 7. วางแผนการดำเนินโครงการ (ขั้นตอนที่ 3 ของการดำเนินการจัดรูปที่ดิน) 8. ตรวจสอบและติดต่อประสานเจ้าของที่ดิน เพื่อสอบถามความคิดเห็นในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า
[มิติที่ 1 : ]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :87.50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
82.50

100 / 100
2
85.00

100 / 100
3
87.50

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามสัญญา กรมศิลปากร มีหนังสือให้แก้ไขรายการสรุปรายละเอียดการ ซ่อมแซม และ สวพ. ได้แจ้งผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยมีการประชุมหารือร่วมกับกรมศิลปากร อย่างไม่เป็นทางการเพื่อปรับแก้ไขให้เป็นไปตามที่ กรมศิลปากรแนะนำ ซึ่งผู้รับจ้างส่งรายงานฯ ดังกล่าวให้กับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการตามสัญญา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้ส่งรายงานผลการศึกษาและ แบบก่อสร้างให้กรมศิลปากรพิจารณา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 2.กรมศิลปากรมีหนังสือที่ วธ 0423/696 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะ ป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า ตามเงื่อนไขของกรมศิลปากรฯ อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้ ตามรูปแบบที่เสนอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการตามสัญญา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้ส่งรายงานผลการศึกษาและ แบบก่อสร้างให้กรมศิลปากรพิจารณา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 2.กรมศิลปากรมีหนังสือที่ วธ 0423/696 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะ ป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า ตามเงื่อนไขของกรมศิลปากรฯ อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้ ตามรูปแบบที่เสนอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :25.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
25.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ประสานขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการจัดฝึกอบรม 2. ประสานและขออนุมัติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากภาครัฐและเอกชน 3. เปิดรับสมัครข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อ เข้ารับการฝึกอบรม 4. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว 5. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการฝึกอบรม คณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม ฯลฯ และคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมฯ ออกไป โดยยังไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเลื่อนการฝึกอบรมฯ โดยยังไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(24) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมืองเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมืองเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :84.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
84.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ จัดทำหลักสูตรและเสนอวิทยากรสำหรับการฝึกอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง ไปยังศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตามหนังสือสำนัก การวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1702/2834 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 2. ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้อนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ เพื่อเบิกจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ การผังเมือง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองนโยบายและแผนงาน ที่ กท 1702/634 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 3. จัดส่งสำเนาหนังสืออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง ไปยังกองบัญชี สำนักการคลัง เพื่อดำเนินการต่อไป 4. เวียนแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ และให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ ฝึกอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง ไปยังทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำหนังสือขออนุติดำเนินการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่คลี่คลายลง 2. พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง (15 มีนาคม 2564) 3. ดำเนินการฝึกอบรม 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านผังเมือง (English Conversation for Communication in City Planning) (15 มีนาคม -2 มิถุนายน 2564) 2. หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านผังเมือง (English Reading for City Planning) (16 มีนาคม - 13 กรกฎาคม 64) สถานที่ฝึกอบรม ห้องประชุมชั้น 3 และชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านผังเมือง (English Conversation For Communication in City Planning ) ดำเนินการฝึกอบรมผ่านระบบ ออนไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว - หลักสูตรการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับงานผังเมือง (English Reading For City Planning) อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ (Data Governance Framework) ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับ หน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล ของหน่วยงาน 2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) 3. กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลของหน่วยงาน 4. อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุง ฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง 5. จัดส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงานดังกล่าวให้สำนัก ยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือสำนักการวางผัง และพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด ที่ กท 1703/2929 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มี ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) พร้อมจัดส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1703/478 ลงวันที่ 29 มีนาคม 64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำส่งสำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1703/1030 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 2. อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล - ฐานข้อมูลที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด