ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 19000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

75 / 0
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลงนามหนังสือแล้ว เวียนแจ้ง กปก.1-6 แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดการสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชน และส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 ให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย จะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ และจัดระดับความเสี่ยงต่อไป กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 2 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 19 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 28 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบ 1 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 จำนวน 73 ชุมชน จากทั้งหมด 74 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย กลุ่มงานนโยบายและแผน นำแผนที่จะส่งมาวิเคราะห์และจัดลำดับความเส่ยง และได้รับการประสานจากสำนักงานเขตคลองสานว่ามีการยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานครชุมชนแออัดในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนซอยเจริญนคร 24/1 แขวงบางลำภูล่าง และชุมชนปากคลองต้นไทร แขวงคลองต้นไทร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ระยะเวลาเฉลี่ยของการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามแผนป้องกันอุบัติภัยทางน้ำตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระยะเวลาเฉลี่ยของการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามแผนป้องกันอุบัติภัยทางน้ำตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

หน่วยนับ :นาที

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

75 / 100
2
15.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ในรอบเดือนที่ผ่านมา ไม่มีเหตุแต่อย่างใด 2. จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือดับเพลิง ล่องตรวจการณ์ดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำเจ้าพระยา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปเหตุการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2 เหตุ 1.เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2654 เวลา 19.53 น. รับแจ้งเหตุชายจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่พร้อมเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่เวลา 19.55 น ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.58 น. กลุ่มเจ้าหน้าที่นักเรียนพยาบาลได้ทำการเกลี่ยกล่อม ปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคลนำตัวกลับไปที่ สน.บวรมงคล รอให้ญาติมารับตัว 2.เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 23.05 น. รับแจ้ง ญ กระโดดสะพานพระปิ่นเกล้าฯ (กระโดดลงไปแล้ว) เจ้าหน้าที่พร้อมเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่เวลา 23.07 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 23.11 น. เรือดับเพลิง เรือกู้ชีพ รพ.วชิระ ร่วมทำการค้นหาประมาณ 30 นาที ไม่พบ 25/05/2564 : รายางยการออกปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 เหตุ 1. เมื่อเวันที่ 4 พ.ค.64 เวลา 21.41 น. ได้รับแจ้งว่ามีหญิงขู่ทำร้ายตัวเองจะกระโดดสะพานพระปกเกล้า เจ้าหน้าที่ได้นำเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่ เวลา 21.45 น. ขณะนำเรือดับเพลิงถึงสะพานพระราม 8 (เวลา 21.49) ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครที่ร่วมตรวจสอบบนสะพาน ยืนยันไม่พบ จึงยกเลิกภาระกิจ 2. เมื่อวันที่ 17 พ.ค.64 เวลา 21.16 น. ได้รับแจ้งว่ามีคนกระโดดสะพานพระราม 8 (กระโดดลงไปแล้ว) ลอยคอมุ่งหน้ามาทางท่าเทเวศน์ เจ้าหน้าที่ได้นำเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่ เวลา 21.17 น. ถึงบริเวณท่าเทียบเรือเทเวศน์เวลา 21.21 น. ทำการค้นหาร่วมกับเรือกู้ชีพวชิระพยาบาล ใช้เวลาค้นหาประมาณ 30 นาที ไม่พบ จึงยกเลิกภาระกิจ 25/06/2564 : สรุปเหตุการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 4 เหตุ 1. เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64 เหตุคนผลัดตกริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วสูญหายบริเวณเอเชียทีค ฝั่งพระนคร เจ้าหน้านำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 17.30 น. ถึงเวลา 17.49 น. ใช้เวลาถึงที่เกิดเหตุ 19 นาที ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่อาสาได้ดำเนินการค้นหาใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่พบ จึงยกเลิกการค้นหา 2. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.64 เวลา 09.56 น. รับแจ้งมีหญิงจะกระโดดสะพานพุทธ เจ้าหน้านำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 09.58 น. ขณะเดินทางไปที่เกิดเหตุรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อาสา ว่ามีพลเมืองดีเข้าทำการช่วยเหลือปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปากคลองสานรับดำเนินการต่อ นำตัวหญิงดังกล่าว กลับ สน. จึงยกเลิกภาระกิจ 3. เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 เวลา 23.18 น. รับแจ้งมีชายกระโดดสะพานพระปิ่นเกล้า ลอยคออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าหน้านำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 23.20 น. ถึงเวลา 23.26 น. ใช้เวลาถึงที่เกิดเหตุ 6 นาที ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร ชายดังกล่าวได้กระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาและได้ว่ายน้ำเข้าฝั่งเอง เจ้าหน้าอาสาพยาบาลเข้าช่วยปฐมพยาบาล และนำส่ง รพ.ศิริราช 4. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 เวลา 14.32 น. รับแจ้งหญิงจะกระโดดสะพานพุทธ ขณะเจ้าหน้านำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 14.33 น ได้รับแจ้งจากอาสาว่ามีพลเมืองดีช่วยเหลือไว้ทัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปากคลองสาน รับตัวหญิงดังกล่าวไปที่ สน. จึงยกเลิกภาระกิจ และเมื่อเวลา 15.40 น.ของวันเดียวกัน หญิงคนเดิมได้กลับมาจะกระโดดสะพานพุทธ อีกครั้ง แต่มีพลเมืองดีช่วยไว้ทัน ญาติ และเจ้าหน้าที่ สน.ปากคลองสาน ทำการเกลี่ยกล่อม และนำตัวไป สน.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชนเพื่อร่วมดำเนินการป้องกันและระงับสาธารณภัยเบื้องต้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชนเพื่อร่วมดำเนินการป้องกันและระงับสาธารณภัยเบื้องต้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :46.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

75 / 100
2
17.00

100 / 100
3
46.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประสานเบื้องต้นให้กับสถานีดับเพลิงในสังกัด (อย่างเป็นทางการ ต้องรอหลังการประชุมครั้งที่ 1)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0% จำนวนอาสาสมัคร 0 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน 7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 1 ชุมชน เท่ากับ 5% จำนวนอาสาสมัคร 28 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 1 ชุมชน 2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 2 ชุมชน 4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน 4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 3 ชุมชน เท่ากับ 15% จำนวนอาสาสมัคร 29 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 4 ชุมชน 4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน 4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 20% จำนวนอาสาสมัคร 111 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน 7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10% จำนวนอาสาสมัคร 27 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคร์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 0 ชุมชน เท่ากับ 0% จำนวนอาสาสมัคร 0 คน สรุปในภาพรวม ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน เท่ากับ 16.67% ของเป้าหมายทั้งหมด จำนวนอาสาสมัคร 195 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 3 ชุมชน 3.1 ชุมชนซอยสีคาม จำนวนอาสาสมัคร 52 คน 3.2 ชุมชนท่าน้ำสามเสน จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 3.3 ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม จำนวนอาสาสมัคร 11 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 2 ชุมชน 5.1 ชุมชนตลาดน้อย จำนวนอาสาสมัคร 20 คน 5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวนอาสาสมัคร 10 คน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน เท่ากับ 25% จำนวนอาสาสมัคร 108 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 1 ชุมชน 2.1 ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า จำนวนอาสาสมัคร 30 คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ชุมชน 4.1 ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 3 ชุมชน 5.1 ชุมชนจรัสเมือง จำนวนอาสาสมัคร 4 คน 5.2 ชุมชนชาวชูชีพ จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน 5.3 ชุมชนชัยมงคล จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุจำนวน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 1 ชุมชน 7.1 ชุมชนบางคอแหลม จำนวนอาสาสมัคร 28 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 2 ชุมชน 8.1 ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูญ จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 8.2 ชุดชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวนอาสาสมัคร 26 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 40% จำนวนอาสาสมัคร 116 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน (90 คน) 1.1 ชุมชนวัดเสาหิน จำนวนอาสาสมัคร 20 คน 1.2 ชุมชนวัดหลวง จำนวนอาสาสมัคร 25 คน 1.3 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 1.4 ชุมชนหนองจุฬา จำนวนอาสาสมัคร 26 คน 1.5 ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ จำนวนอาสาสมัคร 11 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 8 ชุมชน (9 คน) 2.1 ชุมชนสะพานปูน จำนวนอาสาสมัคร 9 คน 2.2 ชุมชนคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน 2.3 ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว จำนวนอาสาสมัคร คน 2.4 ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชา จำนวนอาสาสมัคร คน 2.5 ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวนอาสาสมัคร คน 2.6 ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 จำนวนอาสาสมัคร คน 2.7 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร คน 2.8 ชุมชนไทรงาม จำนวนอาสาสมัคร คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 5 ชุมชน (92 คน) 3.1 ชุมชนพหลโยธิน 46 จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ 3.2 ชุมชนรามอินทรา 83, 85 จำนวนอาสาสมัคร 34 คน 3.3 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวนอาสาสมัคร ไม่ระบุ 3.4 ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม (คู้บอน 19) จำนวนอาสาสมัคร 26 คน 3.5 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (คู้บอน 13) จำนวนอาสาสมัคร 32 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 4 ชุมชน (57 คน) 4.1 ชุมชนซอยโจ๊ก จำนวนอาสาสมัคร 12 คน 4.2 ชุมชนเขมาเนรมิต จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 4.3 ชุมชนวัดเชิงหวาย จำนวนอาสาสมัคร 25 คน 4.4 ชุมชนสีน้ำเงิน 1 จำนวนอาสาสมัคร 12 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน (36 คน) 5.1 ชุมชนวังหิน จำนวนอาสาสมัคร 10 คน 5.2 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 จำนวนอาสาสมัคร 7 คน 5.3 ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 5.4 ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 จำนวนอาสาสมัคร 5 คน 5.5 ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ จำนวนอาสาสมัคร 6 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 27 ชุมชน เท่ากับ 135% จำนวนอาสาสมัคร 284 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 5 ชุมชน 1.1 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 จำนวนอาสาสมัคร 9 คน 1.2 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวนอาสาสมัคร 11 คน 1.3 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 10 คน 1.4 ชุมชนสยามพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 7 คน 1.5 ชุมชนนวลจันทร์ จำนวนอาสาสมัคร 7 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 6 ชุมชน 4.1 ชุมชนสามัคคีธรรม จำนวนอาสาสมัคร 15 คน 4.2 ชุมชนเกาะกลาง จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 4.3 ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ จำนวนอาสาสมัคร 60 คน 4.4 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ จำนวนอาสาสมัคร 23 คน 4.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวนอาสาสมัคร 23 คน 4.6 ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน จำนวนอาสาสมัคร 32 คน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 11 ชุมชน เท่ากับ 55% จำนวนอาสาสมัคร 210 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 2 ชุมชน 7.1 ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนอาสาสมัคร 13 คน 7.2 ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 74 จำนวนอาสาสมัคร 14 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10% จำนวนอาสาสมัคร 27 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 2 ชุมชน 1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวนอาสาสมัคร 8 คน 1.2 ชุมชนเพิ่มทรัพย์ จำนวนอาสาสมัคร 17 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน (กองละ 20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 2 ชุมชน เท่ากับ 10% จำนวนอาสาสมัคร 25 คน สรุปในภาพรวม ค่าเป้าหมาย 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 55 ชุมชน เท่ากับ 45.83% ของเป้าหมายทั้งหมด จำนวนอาสาสมัคร 770 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ระดับความสำเร็จในการจัด ทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan – BCP)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จในการจัด ทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity  Plan – BCP)

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

75 / 100
2
30.00

100 / 50
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่าง ป.กทม. ลงนามเห็นชอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดส่งแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของหน่วยงานให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครบทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ระดับความสำเร็จของการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จของการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :40.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

75 / 100
2
15.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ดังนี้ 1.อาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง : ได้รับมอบโอนพื้นที่เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์การจัดทำรูปแบบ รายการ การประมาณราคาการปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง จากสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 2.พื้นที่บริเวณ ศาลาท่าเทียบเรือเชิงสะพานพุทธยอดฟ้า แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี ขณะนี้ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กท 1803/691 ลงวันที่ 7 ธ.ค.63 ถึง กรมเจ้าท่า เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว 3.พื้นที่บริเวณ ทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ขณะนี้ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กท 1803/1853 ลงวันที่ 7 ธ.ค.63 ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว 4.พื้นที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา สุดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ ขณะนี้ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษฯ ได้ทำบันทึกข้อความถึงกลุ่มงานนิติกร สำนักงานเลขานุการ สำนักป้องกันฯ สอบถามแนวทางตามข้อกฎหมายผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตฯ (ซึ่งสำนักงานเขตไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ แต่สำนักงานเขตไม่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ในทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.พื้นที่บริเวณ ทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ขณะนี้ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/344 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงผู้อำนวยการเขตพระนคร สอบถามกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการขออนุญาตก่อสรา้งสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำจากกรมเจ้าท่า ต่อไป 2. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/345 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธา ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ 2.1 ทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 2.2 สุดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/345 ลว.15 มี.ค.64 ขอความอนุเคราะห์สำนักการโยธาดำเนินการออกแบบ และประมาณราคางานก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ นั้น สำนักการโยธา ได้มีหนังสือ ที่ กท.0905/อ.788 ลว. 9 มิ.ย. 64 ถึงสำนักป้องกันฯ ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการออกแบบ รายการ และประมาณราคางานก่อสรา้งสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ในส่วนของพื้นที่บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เชิงสะพานพุทธฝั่งพระนคร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ดังนี้ 1. ประสานสำนักงานเขตพระนครออกหนังสือแจ้งไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ดังกล่าว 2. ประสานกรมเจ้าท่าออกเอกสารเพื่อยืนยันตำแหน่งที่ใช้สำหรับก่อสร้างอาคาร ขนาดพื้นที่ พร้อมรูปแบบจำนวนชั้นที่สามารถก่อสร้างได้ 3. หากดำเนินการแล้ว ขอให้ส่งเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.. 2537) ข้อ 2 (2) ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

75 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีหนังสือเวียนแจ้งให้ กปก.1-6 ดำเนินการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

(สืบเนื่องจากการดำเนินการสำรวจชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ กปก. 1-6 โดยให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก จากการดำเนินการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่น แผนภาพ ที่ตั้งชุมชน แหล่งน้ำสาธารณะ จุดรวมพล เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน บัญชีรายชื่ออาสาสมัครเฝ้าระวังภัยของชุมชน ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยของชุมชน ฯลฯ (ตัวอย่างที่ได้เวียนแจ้งไปในหนังสือ) ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยร่วมกับชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้กองปฏิบัติการดับเพลิง 1-6 ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง 10 อันดับแรก จากการประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยชุมชน ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 ส่งแผนเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัยของชุมชน ตามเอกสาร ข และ 8 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ชุมชน คงเหลือ 1 ชุมชนคือ ชุมชนสันประเสริฐ อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงหัวหมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 2. กองปฏิบัติการดับเพลิง 6 จำนวน 4 ชุมชน ไม่สามารถดำเนินการได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :สถานีดับเพลิงและกู้ภัย

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :25.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(สถานีดับเพลิงและกู้ภัย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

75 / 100
2
15.00

100 / 100
3
25.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับ รหัสงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่าง สงม.กทม. ดำเนินการโอนงบประมาณไปให้สำนักงานโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โอนงบประมาณให้สำนักการโยธาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เพื่อดำเนินการตามวิธีการพัสดุ - อยู่ระหว่างปรับแก้ร่าง TOR

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการโยธาจัดทำ TOR แบบรูปรายการ และประมาณราคา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :17.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

75 / 100
2
11.00

100 / 50
3
17.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งข้อมูลเอกสารหมวดงาน Simulator เพิ่มเติม ไปยังสำนักการโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/99 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการโยธาอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบรูป รายการและราคากลาง สำหรับจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และทบทวนเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็ก นักเรียน และประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็ก นักเรียน และประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :25.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

75 / 100
2
20.00

100 / 50
3
25.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางเรียบร้อย - รายงานขอเห็นชอบจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการฯ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ต้องชลอการออกไปให้ความรู้กับทางโรงเรียนในสังกัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย

หน่วยนับ :ครั้ง/สำนักงานเขต

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :20.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/สำนักงานเขต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

75 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักฯ เวียนแจ้งสำนักงานเขตจัดทำแผนการตรวจอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประสานสำนักงานเขตเพื่อปรับแผนการตรวจสอบอาคารในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่สามารถตรวจสอบอาคารด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารได้ เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :25.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

75 / 100
2
20.00

100 / 50
3
25.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามที่หน่วยงานต่างๆ มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร ให้กับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร ดำเนินการได้บางส่วนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 - ดำเนินการตามที่่หน่วยงานมีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในระหว่างเดือนเมษ่ายน - มิถุนายน 2564 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ไม่ดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้การสนับสนุนวิทยากรแก่หน่วยงานต่างๆได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยนับ :ครั้ง/สำนักงานเขต

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :40.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/สำนักงานเขต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 0
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปลัด กทม.ลงนามหนังสือ ที่ กท 1802/894 ลว. 17 ธ.ค.63 เวียนแจ้งสำนักงานเขตดำเนินการเรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่าง สนข.ดำเนินการอบรมฝึกซ้อมให้ความรู้ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.00

100 / 0
2
50.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน อยู่ระหว่างรอบรรจุแต่งตั้ง ขรก. ตำแหน่ง จพง.และ พนง.ป้องกันฯ ความก้าวหน้าโครงการ 15% -โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า เวียนแจ้งคำสั่งให้ข้าราชการ ในสังกัด สปภ. เข้ารับการฝึกอบรม ความก้าวหน้าโครงการ 20% -โครงการอบรมการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี เสร็จสิ้นโครงการ อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กทม. ทราบ ความก้าวหน้าโครงการ 90%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน อยู่ระหว่างรอบรรจุแต่งตั้ง ขรก. ตำแหน่ง จพง.และ พนง.ป้องกันฯ ความก้าวหน้าโครงการ 15% -โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 20 รุ่นๆละ 7 วัน 6 คืน ขณะนี้อบรมรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-28 มี.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยอาฟเฟอร์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ความก้าวหน้าโครงการ 35% -โครงการอบรมการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กทม. ทราบแล้ว ความก้าวหน้าโครงการ 100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :45.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 0
2
20.00

100 / 100
3
45.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายงานกรณีศึกษาเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตลาดดอนเมือง วันที่ 18 ต.ค. 63 เสนอผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบรายงานผลกรณีเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยองครักษ์ 13 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 138/12 หมู่บ้านกฤษดานคร 31 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 และเวียนแจ้งส่วนราชการในสังกัด เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :65.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
38.00

100 / 0
2
51.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กทม.ได้มีคำสั่งที่ 10/2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และให้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,600 บาท ความก้าวหน้าโครงการ 15% -โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่และแขกเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1000 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างทำเรื่องส่งใช้เงินยืมค่าอาหาร และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีถวายสักการะศาลพระภูมิฯและพิธีสงฆ์ ความก้าวหน้าโครงการ 85% -โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้สถานที่เพื่อจัดงานวันสถาปณา อปพร. ที่สนาม ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ความก้าวหน้าโครงการ 15%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กทม.ได้มีคำสั่งที่ 1/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 และให้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,400 บาท ความก้าวหน้าโครงการ 30% -โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีถวายสักการะศาลพระภูมิฯและพิธีสงฆ์ ความก้าวหน้าโครงการ 93% -โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อจัดรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น กทม.และได้จัดทำโล่่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น เข็มเครื่องหมาย อปพร. ดีเด่น ใบประกาศเกียนติคุณพร้อมปก และจัดทำวารสาร วัน อปพร. ประจำปี 2564 ความก้าวหน้าโครงการ 30%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กทม.ได้มีคำสั่งที่ 5/2564 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 และให้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2564 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,800 บาท ความก้าวหน้าโครงการ 50% -โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดส่งฎีกาเรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้าโครงการ 95% -โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้จัดทำร่างวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอขอสารจาก ผว.กทม. ในฐานนะผู้อำนวยการศูนย์ และขอสารจาก ป.กทม.ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.กทม. ความก้าวหน้าโครงการ 50%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :20.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 0
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายร่างรายละเอียดโครงการ ฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดโครงการ เพื่อหารือร่วมกับผู้แทนเขตพระราชฐาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุม/หารือเขตพระราชฐาน เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณภัย ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณภัย ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

หน่วยนับ :ชุมชน

เป้าหมาย :148.00

ผลงาน :55.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชุมชน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 0
2
21.00

100 / 100
3
55.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประสานเบื้องต้นให้กับสถานีดับเพลิงในสังกัด (อย่างเป็นทางการ ต้องรอหลังการประชุมครั้งที่ 1)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เริ่มเข้าฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชนบ้างแล้ว และอยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสารสรุปรายงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ดพ.ๆ ละ 4 ชุมชน) * สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 52 ชุมชน คิดเป็น 35.14% และความคืบหน้าของโครงการฯ ในภาพรวม คิดเป็น 55.14% -รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน -รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จเพิ่ม จำนวน 14 ชุมชน -รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จเพิ่ม จำนวน 21 ชุมชน หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ได้ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :57.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.00

100 / 0
2
34.00

100 / 100
3
57.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้า อยู่ระหว่างขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ประจำเงินงวดที่ 1 ความก้าวหน้าโครงการ 16% -โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย อยู่ระหว่างการจัดทำTORเสื้อผ้าสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย ความก้าวหน้าโครงการ 8%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้า ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำงวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 801,258.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน 95 ครอบครัว เป็นเงิน 426,000.-บาท ๒. เงินสมทบสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยฯ จำนวน 6 ครอบครัว เป็นเงิน 158,855.-บาท 3. เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 18 ครอบครัว เป็นเงิน 182,380.-บาท 4. เงินปลอบขวัญ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 6,000.-บาท 5. เงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 3,023.-บาท 6. ค่าจัดการศพ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 25,000.-บาท ความก้าวหน้าโครงการ 40% -โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 22 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.10/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 904 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 1506 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 1356 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง จำนวน 452 ขวด 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2308 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1888 ชาม 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 4110 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 4870 ซอง 9.ซีเรียล จำนวน 50 กล่อง 10.แครกเกอร์ จำนวน 50 กล่อง 11.จาน จำนวน 382 ใบ 12.ชาม จำนวน 382 ใบ 13.ช้อน จำนวน 33โหล 14.ขัน จำนวน 175 ใบ 15.สบู่ จำนวน 382 ก้อน 16.ยาสีฟัน จำนวน 382 หลอด 17.แปรงสีฟัน จำนวน 382 ด้าม 18.ผ้าอนามัย จำนวน 146 ห่อ 19.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 493 ผืน 20.ผ้าขนหนู จำนวน 493 ผืน 21.ผ้านุ่ง จำนวน 212 ผืน 22.ผ้าถุง จำนวน 33 ผืน ความก้าวหน้าโครงการ 28%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้า ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำงวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 780,572.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน 146 ครอบครัว เป็นเงิน 480,000.-บาท 2. เงินสมทบสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยฯ จำนวน 7 ครอบครัว เป็นเงิน 186,587.-บาท 3. เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 11 ครอบครัว เป็นเงิน 109,985.-บาท 4. เงินปลอบขวัญ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 4,000.-บาท ความก้าวหน้าโครงการ 64% -โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง ความก้าวหน้าโครงการ 50%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ร้อยละของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพทางจิตใจ
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพทางจิตใจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 0
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเสร็จสิ้นในกิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ด้านการพัฒนาจิตใจและทดสอบสมรรถภาพของจิตใจ ระยะเวลา 1 วัน จำนวน 10 รุ่นๆละ 170 คน ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กทม. ทราบแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กทม. ทราบแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) ร้อยละของความสำเร็จในการสร้างเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการฝึกทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยในเชิงกีฬา
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของความสำเร็จในการสร้างเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการฝึกทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยในเชิงกีฬา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :15.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 0
2
15.00

100 / 100
3
15.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ที่ กท 1808/1218 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมฝึกทักษะการแข่งขันการดับเพลิงและกู้ภัย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที)
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที)

หน่วยนับ :นาที

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :65.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 0
2
30.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เหตุเกิด จำนวน 17 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 7.56 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.58 นาที สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เหตุเกิด จำนวน 17 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.16 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.63 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.06 นาที

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เหตุเกิด จำนวน 29 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.23 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.50 นาที

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2564 เหตุเกิด จำนวน 21 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.26 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.63 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.47 นาที 04/05/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2564 เหตุเกิด จำนวน 21 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.23 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.51 นาที 08/06/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เหตุเกิด จำนวน 22 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.35 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.63 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.04 นาที

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 0
2
48.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สรุปผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ประจำเดือนธันวาคม 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 36 ราย โดยมีประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.92 3.เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น ยินดี เต็มใจให้บริการ ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 4.เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประสบภัยเหมือนกันทุกรายตามสิทธิที่ได้รับโดยไม่เลือกปฏิบัติ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 5.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 6.ระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ค่าคะแนนฉลี่ย 4.97 7.การให้บริการผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนได้ก่อน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 8.มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนหลักเกณฑ์และรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 9.เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานหลักเกณฑ์และรูปแบบงานให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 10.รูปแบบการให้บริการครอบคลุมและสามารถบรรเทาให้กับผู้ประสบภัยได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ฯลฯ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.94 สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 1878 คะแนนจากคะแนนเต็ม 1900 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.33 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ประจำเดือนมีนาคม 2564 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 75 ราย โดยมีประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.95 2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 3.เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น ยินดี เต็มใจให้บริการ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 4.เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประสบภัยเหมือนกันทุกรายตามสิทธิที่ได้รับโดยไม่เลือกปฏิบัติ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.95 5.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 6.ระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ค่าคะแนนฉลี่ย 4.95 7.การให้บริการผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนได้ก่อน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 8.มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนหลักเกณฑ์และรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 9.เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานหลักเกณฑ์และรูปแบบงานให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.96 10.รูปแบบการให้บริการครอบคลุมและสามารถบรรเทาให้กับผู้ประสบภัยได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ฯลฯ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 3723 คะแนนจากคะแนนเต็ม 3750 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.28 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.96 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย โดยมีประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.93 2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.93 3.เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น ยินดี เต็มใจให้บริการ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.93 4.เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประสบภัยเหมือนกันทุกรายตามสิทธิที่ได้รับโดยไม่เลือกปฏิบัติ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.95 5.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.91 6.ระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ค่าคะแนนฉลี่ย 4.9 7.การให้บริการผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนได้ก่อน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.93 8.มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนหลักเกณฑ์และรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.91 9.เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานหลักเกณฑ์และรูปแบบงานให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.91 10.รูปแบบการให้บริการครอบคลุมและสามารถบรรเทาให้กับผู้ประสบภัยได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ฯลฯ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.91 สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 2855 คะแนนจากคะแนนเต็ม 2900 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.44 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.92 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 0
2
30.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุม ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 ธ.ค. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ให้ทุกส่วนราชการ และนำไปสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ห้ทุกส่วนราชการ และนำไปสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งต่อไป และในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ ต้องเลื่อนออกไปอย่าไม่มีกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 0
2
45.00

100 / 50
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ที่ได้รับการแก้ไขภายใน ๓ วันทำการ.
[มิติที่ 1 : ]

๗.๑ - กฎหมาย๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ที่ได้รับการแก้ไขภายใน ๓ วันทำการ.

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :45.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 0
2
30.00

100 / 100
3
45.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จากการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1-21 ธันวาคม 2563 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ MIS จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1-23 มีนาคม 2564 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 (MIS) จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ระหว่างวันที่ 1-21 เมษายน 2564 มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในระบบ mis จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องขอให้ไปช่วยจับงู ส.ดพ.บางขุนนนท์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. เรื่องส.ดพ.เฉลิมพระเกียรติ ส่งเสียงดังเดือดร้อนรำคาญ การแก้ไข ได้มีการกำชับให้ระมัดระวังเรื่องการใช้เสียง การทดลองเครื่องยนต์ เป็นต้น เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คือ การขอให้ยกเลิกการตรวจเยี่ยมสถานีในช่วงสถานการณ์ โควิด 2. กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1-21 พฤษภาคม 2564 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 จำนวน 2 เรื่อง ส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3. กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1-21 มิถุนายน 2564 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 จำนวน 4 เรื่อง ส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด