ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 20000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

90 / 100
2
50.00

95 / 100
3
75.00

85 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กำหนดร่างขอบเขตงานพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (TOR) 2. ดำเนินการจัดหาผู้ว่าจ้างงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.นำร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่บนระบบe-GP และwebsite หน่วยงานรับฟังความคิดเห็น เสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบให้นำประกาศเผยแพร่และเอกสารประกวดราคาเผยแพร่บนระบบ e-GP 2.คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อเห็นชอบ 3.ผลการพิจารณาแจ้งว่าไม่มีผู้ผ่านการทดสอบ POC เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอขอเห็นชอบและปิดประกาศยกเลิกประกวดราคาครั้งที่1 อยู่ระหว่างประกวดราคาครั้งที่2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ลงประกาศเผยแพร่เชิญชวนและยื่นข้อเสนอ ครั้งที่2 ในระบบ e-GP 2. เชิญผู้เสนอราคารายที่ผ่านคุณสมบัติทำการทดสอบ POC คณะกรรมการพิจารณาผลฯ แจ้งผลการพิจารณาว่าไม่มีผู้ผ่านการทดสอบ POC อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอขอเห็นชอบและประกาศยกเลิกประกวดราคาครั้งที่ 2 3.1 คณะกรรมการฯ พิจารณาขอบเขตงานฯ ครั้งที่ 3 ลงประกาศเผยแพร่ เชิญชวนและยื่นข้อเสนอครั้งที่ 3 ในระบบ e-GP

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง

หน่วยนับ :การจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง หมายถึง การจัดทำกรอ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(การจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง หมายถึง การจัดทำกรอ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

90 / 100
2
40.00

95 / 100
3
60.00

85 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมจัดทำแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง 2.กำหนดหัวข้อ/ประเด็นในร่างแผนงบประมาณระยะปานกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาดำเนินการ ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ระดับความสำเร็จในการจัดทำระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. .......
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ระดับความสำเร็จในการจัดทำระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. .......

หน่วยนับ :ความสำเร็จในการจัดทำระเบียบ กทม. ว่าด้วยการกำหนดปร

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ความสำเร็จในการจัดทำระเบียบ กทม. ว่าด้วยการกำหนดปร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

90 / 100
2
50.00

90 / 100
3
75.00

85 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำคำสั่งคณะทำงานยกร่างระเบียบ กทม. ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ... 2. พิจารณาระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.คณะทำงานยกร่างระเบียบ กทม. ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.... 2.เสนอร่างระเบียบฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขหรือปรับปรุงข้อบัญญัติฯ 3.อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณากฎหมายฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ทำร่างระเบียบเสนอคณะกรรมการฯ ครั้งที่1 แล้วอยู่ระหว่างทบทวน ปรับปรุงและจัดทำร่างระเบียบเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3 2. คณะกรรมการฯ ประชุมแล้วจำนวน 5 ครั้ง และอยู่ระหว่างทบทวนแก้ไขเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกลุ่มงานภารกิจด้านงบประมาณการศึกษาและกรมพัฒนาสังคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินฯ และการพาณิชย์ของ กทม.)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินฯ และการพาณิชย์ของ กทม.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

95 / 100
2
50.00

95 / 100
3
75.00

85 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการการเสนอขออนุมัติกิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ 2. รวบรวมปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อนำข้อพิจารณาประกอบการจัด กิจกรรมฯ และผลการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ตรวจสอบหน่วยงานที่มีผลการก่อหนี้ผูกผันงบลงทุนล่าช้า เพื่อเชิญประชุมติดตามงบประมาณ 2.เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงไม่มีการจัดประชุมติดตามงบประมาณฯ และได้ดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็น ประจำทุกเดือนเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงไม่มีการจัดประชุมติดตามงบประมาณฯ และได้ดำเนินการติดตามการใช้งบประมาณฯ ประจำเดือนโดยรายงานให้ ป.กทม และผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด