ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 21000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่สามารถจัดทำแผน รายงานผลและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร(BMA Digital Plans) ตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่สามารถจัดทำแผน รายงานผลและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร(BMA Digital Plans) ตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเตรียมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครภายหลังที่ได้มีการปรับปรุงระบบฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ให้แก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 147 คน เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 19-20 และ 26-27 เมษายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หน่วยงานทั้ง 77 หน่วยงานมีการรายงานความก้าวหน้าโครงการและผลสำเร็จตัวชี้วัดของหน่วยงานผ่านทางระบบ ฺBMA Digital Plans

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

หน่วยงานทั้ง 77 หน่วยงานมีการรายงานความก้าวหน้าโครงการและผลสำเร็จตัวชี้วัดของหน่วยงานผ่านทางระบบ ฺBMA Digital Plans ครบทุกหน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการนำข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองไปใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการนำข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองไปใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1) จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำข้อมูล และร่วมพิจารณาค่ามาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร 2) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเมืองทั้งในระดับ ประเทศ และระดับสากล เพื่อกำหนดรายการข้อมูลที่ต้องดำเนินการจัดหา จัดทำ จัดเก็บและเผยแพร่ในระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทบทวนวรรณกรรมตัวชี้วัดมาตรฐานการพัฒนาเมือง และหารือกับผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดเมือง เพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับผู้ใช้ ตาม http://data.bangkok.go.th/group/kpisbangkok

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ระบุตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองและระบุจัดทำรายการข้อมูลที่จำเป็นในแต่ละยุทธศาสตร์ ผ่านทาง https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NRIbVnia30KxtRu_PQehRpdXiS7-Z9a8BTyAQcMZrLg/edit#gid=78755193

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ร้อยละของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งและให้บริการได้ในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งและให้บริการได้ในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :66.66

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
66.66

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีระบบที่หน่วยงานเสนอขอติดตั้งและใช้บริการในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร จำนวน 36 ระบบ สามารถติดตั้งได้แล้วจำนวน 24 ระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณะ

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1. ดำเนินการประชุมภายในกลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินกิจกรรม สรุปได้ 6 ขั้นตอน อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูล ปัญหา และความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2. ดำเนินการขั้นตอนที่ 2 กำหนดร่างประเด็นปัญหาสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการดำเนินการ โดยจัดทำร่างกรอบประเด็นเกี่ยวกับ การจัดการขยะ ฝุ่นและมลพิษ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง และจัดประชุมภายในกลุ่มงานฯ และประสานข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินการ โดยประชุมร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ในประเด็นด้านการจัดการขยะ ฝุ่นและมลพิษ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 สรุปผลการดำเนินการเครือข่ายความร่วมมือการจัดกากรปัญหาสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครือข่าย โดยมีหน่วยงาน/บุคคลที่ร่วมเป็นเครือข่ายกับกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 51 หน่วยงาน ประกอบด้วย ภาคราชการ 15 หน่วยงาน ภาคเอกชน 20 หน่วยงาน NGO 9 หน่วยงาน บุคคล 2 ราย และอื่น ๆ 5 หน่วยงาน โดยสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ และเสียง การจัดการขยะ พื้นที่สีเขียว พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของผู้เข้า รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของผู้เข้า รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การจัดการอบรมโครงการถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากเขณะนี้พบว่า มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงขออนุมัติเลื่อนการจัดอบรมโครงการฯ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่กท 0502/2325 ลว. 22 ธ.ค.63 เรื่อง ขอเลื่อนการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และมีหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1784 ลว 21 ธ.ค. 63 เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไป บูรณาการการบริหารแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ได้ตามแนวทางที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไป บูรณาการการบริหารแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ได้ตามแนวทางที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :15.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่ง เก็บรักษาเงิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละความสำเร็จของจำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์จากระบบบริหารความมั่นคงฯ
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของจำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์จากระบบบริหารความมั่นคงฯ

หน่วยนับ :ร้อยละความสำเร็จของจำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :20.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละความสำเร็จของจำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขระบบเครือข่ายขัดข้องได้ภายในเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขระบบเครือข่ายขัดข้องได้ภายในเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขระบบเครือข่ายขัดข้องได้

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขระบบเครือข่ายขัดข้องได้)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
0.00

95 / 50
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) จำนวนแผนการพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืนด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
จำนวนแผนการพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืนด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง

หน่วยนับ :1 ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลการร่วมกับสำนักการโยธาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง ออกสำรวจถนนพระราม 1 เพื่่อจัดทำแผนผังต้นแบบทางเท้าสาธารณะให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น มีความปลอดภัยและความสวยงามแก่ประชาชนผู้สัญจร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐานได้จัดทำแบบสอบถามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (survey123) เพื่อสอบถามความต้องการและความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสภาพปัญหาของทางเท้าของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันโดยมีเป้าหมายมากกว่า 400 ผู้ตอบแบบสอบถามขึ้นไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ทำการประมวลผลการจัดทำแบบสอบถามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (survey123) ต่อประชาชน ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนกว่า 1,208 คน เรียบร้อยแล้ว โดยมีประเด็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของทางเท้าของกรุงเทพมหานคร เช่น สภาพปัญหาของทางเท้าที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร บริเวณทางเท้าที่เห็นควรให้แก้ไขโดยเร่งด่วน ความต้องการของประชาชนที่มีต่อทางเท้าของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ได้นำเรียนผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อนำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจและติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจและติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการทำงานและหารือผู้บริหาร สยป. เรื่องการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายประชาคมระดับเขต/กลุ่มเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำหนังสือแจ้งแนวทางและปฏิทินการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสังคมกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต และเครือข่ายประชาคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานเขต ให้ประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตและสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง (16 สำนักงานเขต) - (กลุ่มเขต) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/539 ลว. 23 มี.ค. 2564 - (สำนักงานเขต) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/540 ลว. 23 มี.ค. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานของรัฐต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระจายอำนาจ
[มิติที่ 1 : ]

๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ
กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานของรัฐต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระจายอำนาจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :90.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประสานเพื่อยืนยันและเร่งรัดการถ่ายโอน ของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการประสานสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันความพร้อมรับโอนและให้เร่งรัดถ่ายโอนและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการประสานสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันความพร้อมรับโอนและให้เร่งรัดถ่ายโอนและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และติดตามผล ดำเนินการประสานส่วนราชการเจ้าของภารกิจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ
[มิติที่ 1 : ]

๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :92.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
92.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอปัญหาการถ่ายโอนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไข/พัฒนาศักยภาพผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ
ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมการและกำหนดหน่วยงานเป้าหมายในการรับฟังข้อเสนอแนะการรับถ่ายโอนภารกิจ จากส่วนราชการส่วนกลางซึ่งดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปประเด็นข้อเสนอจากสำนักและสำนักงานเขตและจัดทำร่างยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น และปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาในด้านการบริหารแผนและการประเมินผลมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาในด้านการบริหารแผนและการประเมินผลมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงผู้บริหาร จัดทำคำสั่งสยป. ที่ 126/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3166/2563 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และได้รับการจัดสรรเงินงวดเรียบร้อยแล้ว โครงนักวิเคราะห์ อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่ง เก็บรักษาเงิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงผู้บริหาร อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดและรองปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดงานและเป็นเกียรติเข้าร่วมงานอบรม โครงนักวิเคราะห์ ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และได้จัดทำหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/326 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เพื่อเวียนแจ้งสำนัก/ส่วนราชการ และสำนักงานเขต เพื่อขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอำนวยการ คณะทำงานฯลฯ และจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมาหนครสามัญเข้ารับการอบรม เพื่อเสนอให้ปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงอบรมผู้บริหาร ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทั้งในส่วนของหน่วยงาน/ส่วนราชการต้องบรอหารสถานการณ์ ณ สถานที่ตั้ง เพื่อแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และโครงการอบรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ตามหนังสือ กยบ. ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/0660 ลว.9 มิ.ย. 64 และได้ดำเนินการจัดทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการฯ เพื่อให้รองปลัดกทม. ลงนามในคำสั่งดังกล่าว ตามหนังสือ สยป. ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1190 ลว. 25 มิ.ย. 64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละความสำเร็จของการให้คำปรึกษา แนะนำ หน่วยงานให้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของการให้คำปรึกษา แนะนำ หน่วยงานให้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :65.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

95 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ 6 แล้ว เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 และขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ที่ปรึกษาได้ดำเนินงานในงวดงานที่ 7 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 7

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในงวดงานที่ 8 ต้องมีการจัดประชุมเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ Digital Transformation ตามรายงานผลการศึกษาแก่ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักทุกสำนักและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อีกจำนวน 5 ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รุนแรงขึ้น และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ข้อ “2.5 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา...ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน...” ทำให้การจัดประชุมดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้องมีการปรับรูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขสัญญา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ และเสร็จสิ้นภายในปี 2564 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาและรอลงนามในสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่มีการนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครตามข้อเสนอของเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่มีการนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครตามข้อเสนอของเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านแผนของหน่วยงานต่าง ๆ และคัดเลือกช่องทางสื่อสารของเครือข่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงเลื่อนการประชุมเครือข่ายฯ ออกไปก่อน แต่คาดว่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบช่องทางการแสดงความคิดเห็น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดตั้ง Facebook Group "เครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกรุงเทพมหานคร" เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับเครือข่ายฯ และเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ของเครือข่ายฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกำหนดแบบตรวจสอบการนำตัวชี้วัดจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 (รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0502/0383 ลว. 22 มี.ค. 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :85.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ผอ.กยบ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) ตามหนังสือที่ กท 0502/1569 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 2. ผอ.กยบ อนุมัติใช้รายละเอียดข้อกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจ้างทีปรึกษาโครงการฯ ตามหนังสือที่ กท 0502/1609 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 3. ผอ.กยบ. เห็นชอบจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0502/1634 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 4. ผอ.กยบ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 34/2564 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 5. สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยื่นข้อเสนอโครงการฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 25663 6. ผอ.กยบ อนุมัติสั่งจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0502/1778 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 56/2564 ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 7. ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ เลขที่ 22-1-64 วันที่ 28 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ที่ปรึกษาดำเนินงานตามสัญญา ดังนี้ 1. ส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้แก่ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ชุด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 2. จัดสัมมนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 วัน วันที่ 2-3 ก.พ. 64 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง ครบทั้ง 7 ด้าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ปรับการสัมมนาร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง และประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมแบบออนไลน์ 2. ลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ 22-1-64 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ปรับกำหนดการให้ที่ปรึกษาดำเนินการในงานงวดที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 205 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และส่งมอบงานในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 3. จัดสัมมนาร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาสังคม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 400 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.60

100 / 100
2
56.00

95 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีโครงการ จำนวน 3โครงการ และกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม ที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โดยมีโครงการ จำนวน 4โครงการ และกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม ที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) ร้อยละของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนักวิชาการคอมพิวเตอร์สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนักวิชาการคอมพิวเตอร์สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :15.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างพิจารณาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนักวิชาการคอมพิวเตอร์สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :45.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

95 / 100
2
30.00

100 / 100
3
45.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้าง ซึ่งอำนาจผู้อนุมัติเป็นของ ผอ. สยป. โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ : อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR กำหนดขอบเขตของงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้าง ซึ่งอำนาจผู้อนุมัติเป็นของ ผอ. สยป. โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ : ออยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้าง เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ : อยู่ระหว่างดำเนินการขอคณะกรรมการ TOR จากหน่วยงานภายนอก โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจร่างสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :45.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
45.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล : อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR กำหนดขอบเขตของงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล : อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล : อยู่ระหว่างประกาศยกเลิก ครั้งที่ 3 ขอเห็นชอบ ครั้งที่ 4 และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **