ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 23000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1.1 ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานครออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
1.1 ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานครออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ของผู้รับบริการในศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา ซึ่งทำการสำรวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างรวมจำนวน 5,648 คน แบ่งออกเป็นผู้รับบริการในศูนย์เยาวชน จำนวน 4,511 คน และศูนย์กีฬา จำนวน 1,137 คน ขณะนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์แล้ว จำนวน 2,184 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ของผู้รับบริการในศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา ซึ่งทำการสำรวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างรวมจำนวน 5,648 คน แบ่งออกเป็นผู้รับบริการในศูนย์เยาวชน จำนวน 4,511 คน และศูนย์กีฬา จำนวน 1,137 คน ขณะนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์แล้ว จำนวน 4,525 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1.3 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมโดยเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อเพิ่มการใช้บริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
1.3 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมโดยเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อเพิ่มการใช้บริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ห้องสมุดฯ ที่ยังไม่ดำเนินการจัดกิจกรรมกับภาคี อยู่ระหว่างขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น 1. การสร้างดำเนินการสร้างภาคีเครือข่าย ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 33 แห่ง และอยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และเตรียมการจัดกิจกรรม จำนวน 3 แห่ง 2. การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย จำนวน 2 กิจกรรมต่อปี 2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 2 ครั้งแล้ว จำนวน 25 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ ห้องสมุดฯ มีนบุรี ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสารามฯ ห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ห้องสมุดฯ หนองจอก ห้องสมุดฯ บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ ห้องสมุดฯ อิสลามฯ ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ ห้องสมุดฯ อนงคาราม ห้องสมุดฯ วัดรัชฎาธิษฐานฯ ห้องสมุดสีเขียว ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน ห้องสมุดฯ จตุจักร ห้องสมุดฯ สวนรมณีย์ ทุ่งสีกัน ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง ๒ ห้องสมุดเสรีไทยอนุสรณ์ ห้องสมุดฯ วนธรรม ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน ห้องสมุดฯ ประเวศ ห้องสมุดวิชาการ 2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 1 ครั้งแล้ว จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ ห้องสมุดฯ บางกะปิ ห้องสมุดฯ ดุสิต ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า ห้องสมุดฯ คลองสามวา ห้องสมุดฯ เขตราษฎร์บูรณะ ห้องสมุดฯ บางเขน 2.3 ขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) จะดีขึ้น จำนวน 3 แห่ง ห้องสมุดฯ สะพานสูง จำนวน 2 ครั้ง ห้องสมุดฯ บางบอน จำนวน 2 ครั้ง ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังสี จำนวน 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาครบถ้วนตามที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาครบถ้วนตามที่กำหนด

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

๑. โครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการทำหนังสือเชิญวิทยากรและหนังสือตอบรับวิทยากรในการเสวนาทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาศิลปะการแสดง สาขาทัศนศิลป์ สาขาดนตรีและการขับร้องรวมทั้งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมงาน และจัดทำหนังสือขอใช้สถานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ๒. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กำหนดวันประชุมคณะกรรมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดทำหนังสือเชิญประชุม และจัดทำระเบียบวาระการประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 1. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ประชุมได้คัดเลือกรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำ มภ.2 และขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1) ตำนานท้าวอู่ทอง เขตบางเขน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2) นเสบ สาขาศิลปะการแสดง 3) งานประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย) เขตบางซื่อ สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4) ตำรับอาหารชาววัง พระวิมาดาเธอฯ เขตดุสิต สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5) ขลุ่ยบ้านลาว เขตธนบุรี สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6) การแข่งว่าว สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 2. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กำหนดสถานที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรม 3 แห่ง ดังนี้ 1) ขลุ่ยบ้านลาว เขตธนบุรี สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 2) นเสบ สาขาศิลปะการแสดง 3) ศิลปะป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก เขตหนองแขม สาขาการละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 3. จัดทำวีดีทัศน์รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการขึ้นบัญชี จำนวน 3 รายการ อยู่ในระหว่างจัดทำ TOR ดังนี้ 1) ตำราดูลักษณะแมวของสมเด็จพระพุฒาจารย์ พุทธสรมหาเถระ (นวม พุทฺธสโร) วัดอนงคาราม เขตคลองสาน 2) ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 3) ศิลปะป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก เขตหนองแขม สาขาการละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 4. จัดทำนิทรรศการรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างจัดทำ TOR นิทรรศการรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการขึ้นบัญชีในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1) ตำนานจระเข้ดาวคะนอง สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2) สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) สาขาศิลปะการแสดง 3) ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4) ขนมตึงตัง เขตบางนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5) ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6) ศิลปะป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก เขตหนองแขม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 2. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาปรับปรุงข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร รวบรวมข้อมูลปรับปรุงองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละสาขาให้ทันสมัยมากขึ้น จากการสัมภาษณ์จากผู้รู้ในแหล่งเรียนรู้ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาศิลปะการแสดง สาขาทัศนศิลป์ สาขาดนตรีและการขับร้อง และเตรียมลงพิ้นที่จัดเก็บข้อมูลสาขาสถาปัตยกรรม ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยมีนายสมบูรณ์ หอมนาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบเสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย - วันที่ 17 มีนาคม 2564 สาขาศิลปะการแสดง มีกิจกรรม ดังนี้ 1.1 กิจกรรมเสวนาวิชาการสาขาศิลปะการแสดง หัวข้อ “ศิลปะการแสดงร่วมสมัยกับการพัฒนารูปแบบสร้างสรรค์ตามช่วงเวลา” 1.2 กิจกรรมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ 1.3 การจัดแสดงนิทรรสการผลงานของสมาขิกเครือข่ายสาขาศิลปะการแสดง - วันที่ 18 มีนาคม 2564 สาขาทัศนศิลป์ มีกิจกรรม ดังนี้ 2.1 กิจกรรมเสวนาวิชาการสาขาทัศนศิลป์ หัวข้อ “ทัศนศิลป์ร่วมสมัยกับสังคมและวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร” 2.2 กิจกรรมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสาขาทัศนศิลป์ประกอบด้วย กิจกรรมภาพพิมพ์สีจากวัสดุธรรมชาติ 2.3 กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะCollage Art 2.4 กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ 2.5 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของสมาชิกเครือข่ายสาขาทัศนศิลป์ - วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขาดนตรีและการขับร้อง มีกิจกรรม ดังนี้ 3.1 กิจกรรมจัดเสวนาวิชาการสาขาดนตรีและการขับร้อง หัวข้อ “ดนตรีร่วมสมัยคืออะไร” 3.2 กิจกรรมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาดนตรีและการขับร้อง 3.3 จัดแสดงนิทรรศการผลงานของสมาชิกเครือข่าย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ เจ้าหน้าที่ส่วนวัฒนธรรม ข้าราชการครูผู้สอนวิชาดนตรี โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต จำนวนสาขาละ 147 คน จำนวน 3 วัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 441 คน โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 1. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารเพื่อจัดทำ มภ.2 รายการ มรดกภูมิปัญญาฯ ที่ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดประชุมอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการท่องเที่ยว – งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากมเป็นการรวมตัวของกลุ่มเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร และต้องมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยังคงรุนแรงอยู่ 3. กิจกรรมจัดทำวีดีทัศน์รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการขึ้นบัญชี – ได้ผู้รับจ้างจัดทำแล้ว อยู่ในระหว่างพิจารณา story board สำหรับการจัดทำวีดิทัศน์ และรูปแบบของนิทรรศการที่จะจัดทำ รวมถึงการวิเคราะห์ และตรวจทานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาฯ ที่จะนำเสนอ 4. กิจกรรมจัดทำนิทรรศการรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร – ได้ผู้รับจ้างจัดทำแล้ว อยู่ในระหว่างพิจารณา story board และรูปแบบของนิทรรศการที่จะจัดทำ รวมถึงการวิเคราะห์ และตรวจทานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาฯ ที่จะนำเสนอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 01. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายแก่ประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
01. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายแก่ประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 จำนวน 4,408 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 1,877 คน คิดเป็นร้อยละ 42.58 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 967 คน คิดเป็นร้อยละ 21.94 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 810 คน คิดเป็นร้อยละ 18.38 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 7.58 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 420 คน คิดเป็นร้อยละ 9.53 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 15,750 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 6,621 คน คิดเป็นร้อยละ 42.04 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 3,656 คน คิดเป็นร้อยละ 23.21 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 3,148 คน คิดเป็นร้อยละ 19.99 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 1,211 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,114 คน คิดเป็นร้อยละ 7.07 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 จำนวน 22,406 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 9,401 คน คิดเป็นร้อยละ 41.96 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 5,213 คน คิดเป็นร้อยละ 23.27 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 4,469 คน คิดเป็นร้อยละ 19.95 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 1,718 คน คิดเป็นร้อยละ 7.67 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,605 คน คิดเป็นร้อยละ 7.16 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 02. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดเก็บดัชนีมวลกาย (Body Mass Index (BMI)) ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
02. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดเก็บดัชนีมวลกาย (Body Mass Index (BMI)) ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 03. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล ผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
03. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล ผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) 04. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้นต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
04. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้นต่อปี

หน่วยนับ :ราย

เป้าหมาย :760,000.00

ผลงาน :2,735,180.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
913.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2,735,180.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถิติผู้ใช้บริการกีฬาและนันทนการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 234,043 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 47,540 คน กองการกีฬา จำนวน 157,764 คน รวมทั้งสิ้น 439,347 คน สถิติผู้ใช้บริการกีฬาและนันทนการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 258,747 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 41,368 คน กองการกีฬา จำนวน 173,587 คน รวมทั้งสิ้น 473,702 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถิติผู้ใช้บริการกีฬาและนันทนการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 - สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ 1,084,002 คน - ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 218,488 คน - กองการกีฬา 755,138 คน รวมทั้งสิ้น 2,057,628 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถิติผู้ใช้บริการกีฬาและนันทนาการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2564 - สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ 1,455,670 คน - ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 298,136 คน - กองการกีฬา 981,371 คน รวมทั้งสิ้น 2,735,177 คน หมายเหตุ : ศูนย์เยาวชนสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ และกองการกีฬา ปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอก 3 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดให้บริการวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2564 และปิดให้บริการจนถึงมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 05. จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
05. จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจความต้องการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่นำไปสู่การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ ในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชน จำนวน 35 แห่ง และศูนย์กีฬา จำนวน 12 แห่ง เรียบร้อยแล้วโดยผลการสำรวจความต้องการกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม จำแนกตามศูนย์บริการ เป็นดังนี้ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ผู้ใช้บริการต้องการให้กิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่ ถ่ายภาพและตกแต่งภาพจากโทรศัพท์มือถือ และ การตัดต่อ VDO 2. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ เปตองสำหรับเยาวชน และ ยิมนาสติกระดับพื้นฐาน 3. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง โยคะในน้ำ และ โยคะผู้สูงอายุ 4. ศูนย์เยาวชนหนองจอก ไอดียจัดแต่งห้องด้วยต้นไม้ และ Balance Bike 5. ศูนย์เยาวชนจตุจักร กิจกรรมสวดมนต์ฝึกสมาธิ และ กิจกรรมปลูกพืชสวนครัว 6. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา Body weight ( บอดี้เวท) และ เกษตรปันสุข 7. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ปลูกปันกัน และ บาสโลบ 8. ศูนย์เยาวชนลุมพินี แอโรบิคในน้ำ และ ศิลปะประดิษฐ์ 9. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงอายุ และ ดนตรีในศูนย์ฯ 10. ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน กิจกรรมการออกกำลังกายตาราง 9 ช่อง และ การสอนแต่งหน้าด้านนาฏศิลป์ 11. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ยางยืดเพื่อสุขภาพ และ กิจกรรมเต้น HIIT 12. ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา อังกะลุงเยาวชน และ หมากกระดาน 13. ศูนย์เยาวชนจอมทอง พืชผักสวนครัว และ หมากกระดาน 14. ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ ดนตรีในศูนย์ฯ (สวน) และ ภาษาอังกฤษจากโลกภาพยนตร์ 15. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ศิลปะป้องกันตัว และ มวยไทย 16. ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ศิลปะประดิษฐ์ และ ขับร้องสากล 17. ศูนย์เยาวชนคลองเตย กีฬากาบัดดี้ และ กีฬาอีสปอร์ต 18. ศูนย์เยาวชนบางนา กิจกรรม ไลน์แดนซ์ และ กิจกรรม Digital Photo 19. ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง กีฬามหาสนุก และ เปตอง 20. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี เก้าอี้โยคะ และ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 21. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 รำวงมาตรฐาน และ บาสโลบ 22. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 กิจกรรมเข้าจังหวะ และ รำพัด 23. ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ ปลูกผักสวนครัว ริมรั้วกินได้ และ สอนการใช้ smart phone เพื่อผู้สูงวัย 24. ศูนย์เยาวชนเกียกกาย ธรรมะสวัสดี และ เปตอง 25. ศูนย์เยาวชนหลักสี่ ศิลป์สร้างสุข ผู้สูงอายุ (การทำผ้าบาติก) และ แบดมินตัน เยาวชน 26. ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส สูงวัยเข้าใจโซเซียล และ เกมส์พัฒนาเพื่อทุกวัย 27. ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ ปาเป้า และ เกมส์นันทนาการ 28. ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย ปลูกผักสวนครัวลอยฟ้า และ คัดลายมือภาษาไทย 29. ศูนย์เยาวชนบางเขน สอนแต่งหน้า และ จัดดอกไม้ 30. ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช กิจกรรมเข้าจังหวะ และ กิจกรรมวงดนตรีไทย 31. ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี กิจกรรมฝึกทักษะตารางเก้าช่อง และ กิจกรรมฝึกไม้พลองเพื่อสุขภาพ 32. ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ สอนแต่งหน้าผู้สูงอายุ และ ตะกร้อลอดห่วง 33. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ กิจกรรมเกษตรรั้วกินได้ และ กิจกรรมธรรมะ สำหรับผู้สูงอายุ 34. ศูนย์เยาวชนอัมพวา รำวงมาตรฐานผู้สูงวัย และ เต้นบาสโลบผู้สูงวัย 35. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง กิจกรรมเข้าจังหวะ และ อังกะลุง 36. ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ รำกระบี่กระบอง และ ศิลปะผู้สูงอายุ 37. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ Extreme Sport สเก็ตบอร์ด,อินไลน์สเก็ต,โรลเลอร์สเก็ต และ ห้องขับร้องเพลง karaoke 38. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เปตอง และ เทนนิส 39. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บาสเกตบอล และ สถานีออกกำลังกายกลางแจ้งและสนามเด็กเล่น 40. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช เกทบอล และ เปตอง 41. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี หมากกระดาน และกิจกรรมแบดมินตัน หรือมวยไทย 42. ศูนย์กีฬารามอินทรา แอโรบิกมวยไทย และ หมากรุก หมากฮอส 43. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ บอดี้เวท และ Skate Board 44. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน SUP Board (Stand Up Paddle board) และ ฟิตเนส 45. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน มวยและมวยไทย และ ศิลปะป้องกันตัว 46. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ สตรีทเวิร์คเอ๊าท์ และ วอลเลย์บอล 47. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย(ฟิตเนส) และ กิจกรรมกีฬาฟุตซอล 48. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ สเก็ตบอร์ด/โรลเลอร์สเก็ต และ สตรีทบาสเก็ตบอล ขณะนี้ อยู่ระหว่างศูนย์บริการแต่ละแห่งดำเนินการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างศูนย์ดำเนินการจัดกิจกรรม แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ระลอก 3 จึงทำให้ต้องปิดการให้บริการศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา จนถึง 30 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 07. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
07. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :โครงการ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.1 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม 1.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมและของขวัญของรางวัลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างยืมเงินทดรองจ่ายค่าอาหาร และเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564 2. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 2.1 กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 2.1.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างทำบูธ เตรียมการจัดกิจกรรมในวันที่ 9 มกราคม 2564 2.1.2 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 63 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจ้างทำแผ่นป้ายและแผ่นพับกิจกรรม 2.1.3 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 63 2.2 ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ย. 63 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ธ.ค. 63 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 209,530 บาท 3. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 3.1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ 3.2 วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ ดำเนินการสอนกิจกรรมตามโซนต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) ดังนี้ 1. นายกัญจน์ มารัตนเกียรติ วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมศิลปะภาพเงาและกิจกรรม MONSTER ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน Art Studio อาคารจักรวาล 2. นางสาววรางคณา พรหมประดิษฐ วิทยากรกิจกรรม DIY Space ดำเนินการสอนกิจกรรมตำลายดอกไม้ (Flower pounding to create faux watercolor paper) ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน DIY Space อาคารจักรวาล 3. นางสาวณรัณชภร วชิระ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรม Color Dancing ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ อาคารทอตะวัน 4. นายพิษณุ ไชยชมพู วิทยากรกิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ดำเนินการสอนกิจกรรมบานอฟฟี่ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว อาคารทอตะวัน 5. นายวิทยา เอมาวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมลานสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมระบายสีไม้ภาพลายเส้นการ์ตูน กิจกรรมวาดแสงและเงา และกิจกรรมวาดภาพการ์ตูนล้อเลียน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนลานสร้างสรรค์ อาคารทอตะวัน 6. นางสาววรางคณา บุญเม่น วิทยากรกิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ดำเนินการสอนกิจกรรมไก่กระต๊าก และกิจกรรมมนุษย์กับสิ่งประดิษฐ์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ อาคารทอตะวัน 7. นายทิชากร จะมะรี วิทยากรกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดำเนินการสอนกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนและวัฒนธรรมสี่ภาพ และกิจกรรมจานรองจากใบตอง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน อาคารทอตะวัน 8. นางสาวขวัญชนก หนูทอง วิทยากรกิจกรรมละครโรงเล็ก ดำเนินการสอนกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติจากหุ่นนิ้วมือ นิทานเรื่อง กบเลือกนาย ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนละครโรงเล็ก อาคารทอตะวัน 9. นางสาวธนัชพร จึงแย้มปิ่น วิทยากรกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมเล่านิทานเรื่อง หนูเจ็ดตัว และกิจกรรม Paper Bag Book ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ อาคารสายรุ้ง 10. นายภาคภูมิ ศรีงามผ่อง วิทยากรกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก ดำเนินการสอนกิจกรรม วงล้อวันเกิด และกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้เข้าชมแบบหมู่คณะ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ เวทีกลาง 3.3 กิจกรรมวันเด็ก ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดงานวันเด็กเรียบร้อยแล้ว กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 มกราคม 2564 3.4 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 3.5 จำนวนผู้เข้าใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 13,192 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 13,481 คน 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 4.1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว 4.2 วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ ดำเนินการสอนกิจกรรมตามโซนต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ดังนี้ 1. นางสาวกัญจน์ วรฤทธิ์เรืองอุไร วิทยากรกิจกรรมคหกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมธรรมชาติสร้างสีสัน วุ้นแฟนซี และพระราชากับอาหารหลัก 5 หมู่ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 2. นายเลิศชาย มณีวาว วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมช่วงเวลาของแสงและเงา และรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวพัชรินทร์ ดิษด้วง วิทยากรกิจกรรมห้องสมุด ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมผสมสระ ประกอบคำ อ่านสนุก ลูกเต๋าเล่าเรื่อง และเรื่องเล่าของพ่อ (ทองแดง) อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นายธีระพันธ์ คำไล้ วิทยากรกิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมทับทรวงกระดาษ หุ่นปลาดุ๊กดิ๊ก และกังหันน้ำของพ่อ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นางสาวธารารัตน์ โฆษิตอัมพรพัฒน์ วิทยากรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมหมวกและกรอบรูป DIY และออมสินพอเพียง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนขยะรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นายจักรินทร์ กลั่นประดิษฐ์ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมจรวดกระดาษ เครื่องร่อนฟิวเจอร์บอร์ด และดาวเรืองเพื่อพ่อ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด วิทยากรกิจกรรมหัตถกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมสานปลาตะเพียน พัดสานสร้างสรรค์ และดอกไม้ให้พ่อ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 2 8. นางสาวณัฐกฤตา เฟื่องจันทร์ วิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม What Animals? ตัวอะไรกัน Animals ด๊อกแด๊ก และดนตรีของพ่อ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวที - สันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาววราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมศิลปะการแสดง ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมนาฏศิลป์พื้นฐาน หนังตะลุงจิ๋ว และมาลัยให้พ่อ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 4.3 กิจกรรมวันเด็ก อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 มกราคม 2564 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10,043 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 6,024 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 1.1 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.1 กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564 1.2 กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2564 เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 9 เม.ย. - 28 พ.ค. 64 1.3 กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 2564 ดำเนินการจัดทำ TOR แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง ดำเนินการจ้างเหมาจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างรออนุมัติเปลี่ยนแปลงระเบียบในการจัดกิจกรรมฯ ประกอบการขอเงินงวด และเตรียมการขออนุมัติการจัดกิจกรรมรอบที่ 2 ตามระเบียบใหม่ 1.2 ชะลอการจัดกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น 1.3 เลื่อนการจัดกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่ 21 ม.ค. 64 2. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 2.1 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 2.1.1 กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย และขอเงินงวด ประกอบด้วย - กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64 - กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 2.1.2 ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ม.ค. 64 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ก.พ. 64 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 419,060 บาท 2.2 ชะลอการจัดกิจกรรม โดยชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น จำนวน 3 กิจกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม ได้แก่ 2.2.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64 2.2.2 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 2.2.3 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 2.3 สถิติผู้ใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 11 มีนาคม 2564 จำนวน 27,713 คน ในปีงบประมาณ 2564 ไม่มีผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 11 มีนาคม 2564 3. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 3.1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว 3.2 ผู้นำกิจกรรมประจำฐานการเรียนรู้ - ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ เป็น ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรม จำนวน 10 คน x 2 ชั่วโมง x 500.-บาท ปฏิบัติงานในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ กท 1905/119 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้นำกิจกรรมประกอบด้วย 1. นายกัญจน์ มารัตนเกียรติ ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมเมล็ดพืชสร้างสรรค์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน Art Studio อาคารจักรวาล 2. นางสาววรางคณา พรหมประดิษฐ ผู้นำกิจกรรมกิจกรรม DIY Space ดำเนินการสอนกิจกรรม DIY SPIN DRUM ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน DIY Space อาคารจักรวาล 3. นางสาวณรัณชภร วชิระ ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรม ร้อนปะทะเย็น (Hot and Cold) ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ อาคารทอตะวัน 4. นายพิษณุ ไชยชมพู ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ดำเนินการสอนกิจกรรมพายข้าวโพดทอด ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว อาคารทอตะวัน 5. นายวิทยา เอมาวัฒน์ ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมลานสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมระบายสีไม้ภาพลายเส้นการ์ตูน และกิจกรรมวาดภาพดอกไม้ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนลานสร้างสรรค์ อาคารทอตะวัน 6. นางสาววรางคณา บุญเม่น ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ดำเนินการสอนกิจกรรมเครื่องร่อนหลอด ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ อาคารทอตะวัน 7. นายทิชากร จะมะรี ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดำเนินการสอนกิจกรรมดอกไม้ใบเตยหอม ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน อาคารทอตะวัน 8. นางสาวขวัญชนก หนูทอง ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมละครโรงเล็ก ดำเนินการสอนกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติจากหุ่นเชิด นิทานเรื่อง กากับนกยูง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนละครโรงเล็ก อาคารทอตะวัน 9. นางสาวธนัชพร จึงแย้มปิ่น ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรม PAPER KEYRING ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ อาคารสายรุ้ง 10. นายภาคภูมิ ศรีงามผ่อง ผู้นำกิจกรรมกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก ดำเนินการสอนกิจกรรม CDM Bingo ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ เวทีกลาง 3.3 กิจกรรมวันเด็ก ดำเนินกการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และของขวัญของรางวัลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอกำหนดจัดกิจกรรมวันเด็ก ขณะนี้ได้รับความเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็ก จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลีคลาย ตามหนังสือที่ กท 1204/056 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 3.4 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดือน พฤษภาคม 2564 3.5 จำนวนผู้เข้าใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 13,192 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 13,481 คน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 8,036 คน เดือนมกราคม 2564 จำนวน 2,433 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 5,841 คน 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 4.1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว 4.2 ผู้นำกิจกรรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้นำกิจกรรมประกอบด้วย 1. นางสาวกัญจน์ วรฤทธิ์เรืองอุไร ผู้นำกิจกรรมฯ คหกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม สบู่สู้โควิด และไดฟูกุ มุ้งมิ้ง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 2. นายเลิศชาย มณีวาว ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการด้วยแอร์บรัช ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวกชกร โสวภาค ผู้นำกิจกรรมฯ ห้องสมุด ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมโคมกระดาษ และเรื่องนี้หนูอยากเล่า ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นายธีระพันธ์ คำไล้ ผู้นำกิจกรรมฯ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมปี่เสียงนก และ พัดลมมือถือไม้ไผ่ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นายกฤษฏ์ รุ่งศิลา ผู้นำกิจกรรมฯ สิ่งประดิษฐ์ DIY ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมที่แขวนแสนหวาน และห่วงแห่งรัก ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนขยะรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นางสาวกรองขวัญ ขามก้อน ผู้นำกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมแป้งโดว์นำไฟฟ้า และตุ๊กตาลมคืนชีพ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด ผู้นำกิจกรรมฯ หัตถกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมสร้อยข้อมือลูกปัด และพวงกุญแจลูกปัด ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 2 8. นางสาวณัฐกฤตา เฟื่องจันทร์ ผู้นำกิจกรรมฯ สันทนาการ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมเกมถอดรหัส และ TIN CAN GAME ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาววราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะการแสดง ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมนาฏศิลป์พื้นฐาน (เพลงงามแสงเดือน) หุ่นนิ้วมือลังไข่ และเครื่องดนตรีเจ้าป่า ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 10. นางสาวปณิดา ใจดี ผู้นำกิจกรรมฯ ต้นกล้าอาเซียน ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมดอกไม้อาเซียน และกล่องอาเซียนหรรษา ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนอาเซียน อาคาร 1 ชั้น 3 4.3 กิจกรรมวันเด็ก ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และของขวัญของรางวัลกิจกรรมวันเด็ก เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 4.4 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ ที่ 66/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 4.5 จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10,043 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 6,024 คน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 3,410 คน เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1,328 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3,298 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 08. จำนวนห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
08. จำนวนห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

หน่วยนับ :ห้อง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ห้อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือประสานงานกับหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19 ทำให้ไม่สามาถดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรห้องสมุดเพื่อพัฒนาห้องสมุดฯ เป็นห้องสมุดมีชีวิตกับหน่วยงานร่วมจัดได้ จึงขอเปลี่ยนกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดนี้เป็นการจัดทำบรรณิทัศน์ออนไลน์ ซึ่งจะดำเนินการในเดือน พ.ค. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบรรณิทัศน์ออนไลน์ ระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ย. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) 09. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
09. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

หน่วยนับ :แห่ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
6.00

0 / 0
3
6.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

๑. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กำหนดวันประชุมคณะกรรมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดทำหนังสือเชิญประชุม และจัดทำระเบียบวาระการประชุม ๒. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาปรับปรุงข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการประสานพื้นที่เพื่อลงจัดเก็บข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ระหว่างการตอบรับเพื่อลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และสืบค้น รวบรวมข้อมูลปรับปรุงองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละสาขาให้ทันสมัยมากขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ประชุมได้คัดเลือกรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำ มภ.2 และขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1) ตำนานท้าวอู่ทอง เขตบางเขน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2) นเสบ สาขาศิลปะการแสดง 3) งานประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย) เขตบางซื่อ สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4) ตำรับอาหารชาววัง พระวิมาดาเธอฯ เขตดุสิต สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5) ขลุ่ยบ้านลาว เขตธนบุรี สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6) การแข่งว่าว สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 2. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กำหนดสถานที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรม 3 แห่ง ดังนี้ 1) ขลุ่ยบ้านลาว เขตธนบุรี สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 2) นเสบ สาขาศิลปะการแสดง 3) ศิลปะป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก เขตหนองแขม สาขาการละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 3. จัดทำวีดีทัศน์รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการขึ้นบัญชี จำนวน 3 รายการ อยู่ในระหว่างจัดทำ TOR ดังนี้ 1) ตำราดูลักษณะแมวของสมเด็จพระพุฒาจารย์ พุทธสรมหาเถระ (นวม พุทฺธสโร) วัดอนงคาราม เขตคลองสาน 2) ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 3) ศิลปะป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก เขตหนองแขม สาขาการละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 4. จัดทำนิทรรศการรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างจัดทำ TOR นิทรรศการรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการขึ้นบัญชีในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1) ตำนานจระเข้ดาวคะนอง สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2) สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) สาขาศิลปะการแสดง 3) ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4) ขนมตึงตัง เขตบางนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5) ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6) ศิลปะป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก เขตหนองแขม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 2. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร รวบรวมข้อมูลปรับปรุงองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละสาขาให้ทันสมัยมากขึ้น จากการสัมภาษณ์จากผู้รู้ในแหล่งเรียนรู้ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาศิลปะการแสดง สาขาทัศนศิลป์ สาขาดนตรีและการขับร้อง และเตรียมลงพิ้นที่จัดเก็บข้อมูลสาขาสถาปัตยกรรม ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 1. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารเพื่อจัดทำ มภ.2 รายการ มรดกภูมิปัญญาฯ ที่ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดประชุมอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการท่องเที่ยว – งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากมเป็นการรวมตัวของกลุ่มเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร และต้องมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยังคงรุนแรงอยู่ 3. กิจกรรมจัดทำวีดีทัศน์รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการขึ้นบัญชี – ได้ผู้รับจ้างจัดทำแล้ว อยู่ในระหว่างพิจารณา story board สำหรับการจัดทำวีดิทัศน์ และรูปแบบของนิทรรศการที่จะจัดทำ รวมถึงการวิเคราะห์ และตรวจทานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาฯ ที่จะนำเสนอ 4. กิจกรรมจัดทำนิทรรศการรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร – ได้ผู้รับจ้างจัดทำแล้ว อยู่ในระหว่างพิจารณา story board และรูปแบบของนิทรรศการที่จะจัดทำ รวมถึงการวิเคราะห์ และตรวจทานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาฯ ที่จะนำเสนอ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร - รวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้เพิ่มเติม ทั้ง 9 สาขา ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง สาขาวรรณศิลป์ สาขาดนตรีและขับร้อง สาขาสถาปัตยกรรม สาขามัณฑนศิลป์ สาขาเรขศิลป์ สาขาภาพยนตร์ และสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลองค์ความรู้เพิ่มเติม ทั้ง 9 สาขา โดย ผู้เชี่ยวชาญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) 10. จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
10. จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :กิจกรรม/ปี

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :7.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

95 / 100
2
7.00

0 / 0
3
7.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณีประจำปี 2564 - ยกเลิกการจัดกิจกรรการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตามการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2563 ) 2. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564 อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดในการจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2564 ซึ่งกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 3. กิจกรรมบันทึก “เพลง เรื่อง” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี - ดำเนินการตรวจสอบเพลงโดยผู้เชี่ยวชาญทางเพลงเรื่อง วงดนตรีไทยกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการบันทึกโน้ตสากล เพลงเรื่องวิเวกเวหา ประกอบด้วย - เพลงช้า 5 เพลง ได้แก่ เพลงวิเวกเวหา เพลงการะเวก เพลงนกกระจอกทอง เพลงกระเรียนทอง เพลงสาริกาชมเดือน - เพลงสองไม้ - เพลงนางโหย 6 ท่อน - เพลงเร็ว - เพลงลา 4. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม 1. กิจกรรม 1.1 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและร่วมงานตักบาตรพระร้อยทางเรือ วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง 1.2 ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ สวดมนต์อธิษฐานจิตและปฏิบัติธรรมน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระชนกาธิเบต เมื่อวัน 12 ตุลาคม 2563 ณ วัดพระราม 9 เขตห้วยขวาง 1.3 ร่วมพิธีเปิดปฐมนิเทศโครงการอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี 1.4 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ 2. จัดทำแผ่นพับ 2.1 จัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ประเพณีชักพระวัดนางชี ไปเผยแพร่และแจกให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ 2.2 จัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสำริด ไปเผยแพร่และแจกให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดเวตวันธรรมาวาส เขตบางซื่อ 3. Facebook 3.1 เผยแพร่ข้อมูลตำนานท้าวอู่ทองของกรุงเทพมหานคร ผ่านทางเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม 4. รายการวิทยุ 4.1 ว่าที่ร้อยตรีประภพ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. ให้สัมภาษณ์รายการเพื่อนพระจันทร์ พระจันทร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล “ผ้าไหม ชุมชนบ้านครัว” 4.2 ว่าที่ร้อยตรีประภพ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. ให้สัมภาษณ์รายการเพื่อนพระจันทร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล “ตำนานพระลอยนํ้า” 4.3 ว่าที่ร้อยตรีประภพ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. ให้สัมภาษณ์รายการเพื่อนพระจันทร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ย้อนอดีตวัดวาอาราม อันงดงาม ตลาดน้ำ 2 คลองตลิ่งชัน ตลาดคลองลัดมะยม และตลาดวัดจำปา ทางสัญจรตั้งแต่สมัยอยุธยาที่คนกรุงเทพฯ ไม่ควรลืมเลือน 5. โครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร ทำหนังสือเชิญวิทยากรและหนังสือตอบรับวิทยากรในการเสวนาทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาศิลปะการแสดง สาขาทัศนศิลป์ สาขาดนตรีและการขับร้องรวมทั้งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมงานและจัดทำหนังสือขอใช้สถานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2564 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2564 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564 1. การจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2564 - งดการจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2564 เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2564 - กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม เผยแพร่ข้อมูลด้านพหุวัฒนธรรมผ่านทางเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม - ห้ามเล่น "ลูกข่าง-ส้อนหา (ซ่อนหา)" ในสมัยรัชกาลที่ 5 - “แกงเนื้อพริกขี้หนู-ข้าวแช่” สูตรวังเทเวศร์ จากปากต้นเครื่องในวัง - ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จากอิทธิพลอินเดียถึงไทย ตอนที่ 1 - ความหมายของธรรมเนียมการสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ - วันเด็กแห่งชาติ - วันครู - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น ดวงใจวิจารณ์ ปี 2564 - ประชาสัมพันธ์เชิญติดตามรับชม Live สด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่าน - คิด - วิจารณ์ ภายใต้โครงการสร้างเสริมเครือข่ายนักวิจารณ์วรรณกรรมรุ่นใหม่ : อ่าน - คิด - วิจารณ์ สร้างภูมิคุ้มกันแก่สังคมไทย โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง สรณัฐ ไตลังคะ จรูญพร ปรปักษ์ประลัย - ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จากอิทธิพลอินเดียถึงไทย - ตำนานแม่โพสพ - สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อแสดงว่าเป็น "องค์กรส่งเสริมคุณธรรม" ตามโครงการส่งเสริมส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) - ชุมชนขันลงหินบ้านบุ - ช่างทองตรอกสุเหร่า มัสยิดจักรพงษ์ - การตีทองคำเปลวตรอกบวรรังษีและตรอกตึกดิน - ตำนานแม่นากพระโขนง - วิธีทอดปลาตะเพียนสูตรพระวิมาดาเธอฯ รายการวิทยุ ว่าที่ร้อยตรีประภพ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. ให้สัมภาษณ์รายการเพื่อนพระจันทร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านพหุวัฒนธรรม - ตำราแมวไทย ของสมเด็จพุฒาจารย์นวม เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม (ตอนที่ 2) - ตำนานป้อมอันสวยงามในพระนคร - เล่าต่อเนื่องจากป้อมสู่ประตูเมืองในพระนครที่หายไปแล้ว และที่ยังหลงเหลืออยู่ในกรุงเทพฯ - ตำนานแม่นากพระโขนง ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ตำนานจระเข้ดาวคะนอง และตำนานท้าวอู่ทอง - ประวัติสะพานชุดเฉลิมพระเกียรติทั้ง 17 สะพาน ตอนที่ 1 - ประวัติสะพานชุดเฉลิมพระเกียรติทั้ง 17 สะพาน ตอนที่ 2 - ประวัติสะพานชุดเฉลิมพระเกียรติทั้ง 17 สะพาน ตอนจบ - ประวัติสะพานที่ช้างใช้เดินเข้าออกมาสู่พระนครในสมัยรัตนโกสินทร์ (ร.1) - ประเพณีทำขวัญข้าวของคุณป้าประนอม ชาวนาในกรุงเทพฯ - จัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจัดส่งให้คุณศิริลัษณ์ มหัทธนะเตมีย์ ผู้ดำเนินรายการเพื่อนพระจันทร์ เพื่อนำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาของกรุงเทพมหานครไปเผยแพร่ที่วิทยุ ปตอ. เอ เอ็ม.594 และมีการตอบคำถาม มอบหนังสือมรดกภูมิปัญญาของกรุงเทพมหานครเป็นรางวัล - ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติไทยค่ายพระยาตาก ของอาจารย์กฤษณ์ ฤทธิ์เดชา กิจกรรม 1. ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 441 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบเสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร 3 สาขา ได้แก่ สาขาดนตรีและการขับร้อง สาขาศิลปะการแสดง และสาขาทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย - วันที่ 17 มีนาคม 2564 จัดเสวนาวิชาการสาขาศิลปะการแสดง หัวข้อ “ศิลปะการแสดงร่วมสมัยกับการพัฒนารูปแบบสร้างสรรค์ตามช่วงเวลา” กิจกรรมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ และจัดแสดงนิทรรสการผลงานของสมาชิกเครือข่าย - วันที่ 18 มีนาคม 2564 จัดเสวนาวิชาการสาขาทัศนศิลป์ หัวข้อ “ทัศนศิลป์ร่วมสมัยกับสังคมและวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร” กิจกรรมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสาขาทัศนศิลป์ประกอบด้วย กิจกรรมภาพพิมพ์สีจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ Collage Art กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของสมาชิกเครือข่าย - วันที่ 19 มีนาคม 2564 จัดเสวนาวิชาการสาขาดนตรีและการขับร้อง หัวข้อ “ดนตรีร่วมสมัยคืออะไร” กิจกรรมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาดนตรีและการขับร้อง และจัดแสดงนิทรรศการผลงานของสมาชิกเครือข่าย - กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมโดยการเผยแพร่หนังสือองค์ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมที่จัดทำขึ้นโดยส่วนวัฒนธรรม ได้แก่ หนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หนังสือโลกเล่าขานตำนานนักประพันธ์ไทย หนังสือพัฒนาการอักษรไทย และหนังสือวิวัฒน์การอ่าน ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และประชาชนทั่วไป - นักวิชาการวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารมุสลิมในกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากล เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 ณ บ้านพระยาราชานุประดิษฐ์ ชุมชนโรงคราม เขตธนบุรี จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ นักวิชาการวัฒนธรรมได้นำเสนอความคิดเห็นในประเด็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารมุสลิม - นักวิชาการวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม Focus group เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถิ่นสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถิ่นสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ชุมชนกะดีจีน เขตธนบุรี (กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ) ทั้งนี้ นักวิชาการวัฒนธรรมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม การอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมฯ และข้อมูลองค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่สามารถนำมาบูรณาการร่วมกับการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถิ่น กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายภาคประชาชนในกลุ่มเขต กิจกรรมบันทึก "เพลง เรื่อง" ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการบันทึกเสียงและวีดีโอ เพลงที่ 1 เพลงเรื่องวิเวกเวหา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ห้องซ้อมดนตรีไทย อาคารระบายนํ้า กทม.2 ควบคุมโดย สิบเอกไชยชนะ เต๊ะอ้วน หัวหน้ากลุ่มงานดุริยางค์ไทย - เพลงที่ 2 เพลงเรื่องเขมรใหญ่ โดยครูพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย โดยนำโน้ตพรรณนาเพลงเรื่อง มาบันทึก midi ลงโปรแกรมทำเพลง แปลงเป็นเสียงฆ้องวงใหญ่ ประกอบด้วย เพลงเขมรใหญ่ 5 ท่อน เพลงเขมรเขมรน้อย 3 ท่อน เพลงเขมรกลาง 2 ท่อน สองไม้เพลงครวญหา 3 ท่อน เพลงคู่ครวญหา 5 ท่อน เพลงเร็วค้างคาวกินกล้วย 6 ท่อน เพลงเร็วสาวคำ 3 ท่อน ลงเพลงลา - เพลงที่ 3 เพลงเรื่องเพลงช้าตะนาว โดยครูพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย โดยนำโน้ตพรรณนาเพลงเรื่อง มาบันทึก midi ลงโปรแกรมทำเพลง cubase และ battery แปลงเป็นเสียงฆ้องวงใหญ่ ประกอบด้วย เพลงช้า 5 ท่อน เพลงสองไม้ 6 ท่อน เพลงเร็ว 3 ท่อน โครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยมีนายสมบูรณ์ หอมนาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบเสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร 3 สาขา ได้แก่ สาขาดนตรีและการขับร้อง สาขาศิลปะการแสดง และสาขาทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันละ 147 คน จำนวน 3 วัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 441 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. วันที่ 17 มีนาคม 2564 จัดเสวนาวิชาการสาขาศิลปะการแสดง หัวข้อ “ศิลปะการแสดงร่วมสมัยกับการพัฒนารูปแบบสร้างสรรค์ตามช่วงเวลา” กิจกรรมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ และจัดแสดงนิทรรสการผลงานของสมาขิกเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่วนวัฒนธรรม ข้าราชการครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขต 2. วันที่ 18 มีนาคม 2564 จัดเสวนาวิชาการสาขาทัศนศิลป์ หัวข้อ “ทัศนศิลป์ร่วมสมัยกับสังคมและวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร” กิจกรรมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสาขาทัศนศิลป์ประกอบด้วย กิจกรรมภาพพิมพ์สีจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะCollage Art กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของสมาชิกเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่วนวัฒนธรรม ข้าราชการครูผู้สอนวิชาศิลปะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. วันที่ 19 มีนาคม 2564 จัดเสวนาวิชาการสาขาดนตรีและการขับร้อง หัวข้อ “ดนตรีร่วมสมัยคืออะไร” กิจกรรมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาดนตรีและการขับร้อง และจัดแสดงนิทรรศการผลงานของสมาชิกเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่วนวัฒนธรรม ข้าราชการครูผู้สอนวิชาดนตรี โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2564 1.1 การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564 - ยกเลิกการจัดกิจกรรการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตามการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2563 ) 1.2 การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 - ยกเลิกการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน 2564 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการจ้างเหมาจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ได้ปรับลดเนื้องานและวงเงินจ้างเหมา เนื่องจากได้มีการดำเนินงานไปแล้วบางส่วน โดยรวมใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 2,123,975 บาท 2. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564 2.1 การจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2564 - ยกเลิกการจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.2 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2564 - ยกเลิกการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และโอนเงินงบประมาณเข้างบกลาง เป็นเงิน 1,632,400.- บาท 3. พิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 - อยู่ในระหว่างเสนอของดการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 3. กิจกรรมบันทึก"เพลงเรื่อง" ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี - เพลงที่ 4 เพลงเรื่องเต่าทอง (จากโน้ตสากลในหนังสือพรรณนาเพลงเรื่อง มาแปลงเป็นเสียงฆ้องวงใหญ่) แล้วนำมามิคเสียงทำเป็นไฟล์ mp4 มีภาพโน้ตสากลเพลงช้าเรื่องเต่าทองประกอบเพลงเผยแพร่เพลงเรื่องเต่าทองลงยูทูป เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 4. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม 4.1 เผยแพร่ข้อมูลด้านพหุวัฒนธรรมผ่านทางเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม - หัตถกรรมแทงหยวก - เทศกาลสงกรานต์ - เผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับการขึ้นบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1. ตำนานจระเข้ดาวคะนอง เขตธนบุรี สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2 สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐไพเราะ เขตพญาไท สาขาศิลปะการแสดง 3. ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4. ขนมตึงตัง เขตบางนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก เขตหนองแขม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว - พิธีวางเสาหลักเมือง - “บัวคลี่” เหยื่อของการชิงดีชิงเด่นระหว่าง “พ่อ” กับ “ผัว” ในขุนช้างขุนแผน - เจ้าเวหา จุฬา - ปักเป้า - วิถีชาววังสวนสุนันทา - พระราชพิธีฉัตรมงคล - ขนมอาลัว - ความหมายของ “ตัวมอม” สัตว์ในจินตนาการ สู่ตำนานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งล้านนา - วันพืชมงคล - E-book “เครือข่ายชุมชนวัฒนธรรม เพื่อสืบสานต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม - คลายข้อสงสัย คนกรุงศรีอยุธยา “หน้าตา” เป็นอย่างไร? - ทำไมคนสมัยก่อนต้องทาหน้าขาว - youtube หัวโขนครูสมชาย ล้วนวิลัย - youtube รายการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ครูกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา - youtube หัวโขนครูวัฒนา แก้วดวงใหญ่ - youtube รายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี : ครูผู้สร้างประวัติศาสตร์ ให้มีชีวิต ครูกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา - youtube หัวโขนพรพิราพ บางพลัด - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 รายการ ขนมตึงตัง เขตบางนา - เล่าเรื่องร่วมสมัย “ศิลปกรรมสำคัญ ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร” - วันวิสาขบูชา - วันอัฏฐมีบูชา - พิธีรำผีมอญของตระกูลมอญดะ - สรรพคุณของยาไทย - เชิงสะพานอุเทนถวาย - ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2564 4.2 รายการวิทยุ ว่าที่ร้อยตรีประภพ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. ให้สัมภาษณ์รายการเพื่อนพระจันทร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านพหุวัฒนธรรม - บอกเล่าเรื่องราวประวัติวันสงกรานต์ - ประวัติว่าวไทย - ขลุ่ยบ้านลาว เขตธนบุรี - ประวัติวังบูรพา - ดนตรีนาเสป 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยมีนายสมบูรณ์ หอมนาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบเสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1. วันที่ 17 มีนาคม 2564 สาขาศิลปะการแสดง มีกิจกรรม ดังนี้ 1.1 กิจกรรมเสวนาวิชาการสาขาศิลปะการแสดง หัวข้อ “ศิลปะการแสดงร่วมสมัยกับการพัฒนารูปแบบสร้างสรรค์ตามช่วงเวลา” 1.2 กิจกรรมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ 1.3 การจัดแสดงนิทรรสการผลงานของสมาขิกเครือข่ายสาขาศิลปะการแสดง 2. วันที่ 18 มีนาคม 2564 สาขาทัศนศิลป์ มีกิจกรรม ดังนี้ 2.1 กิจกรรมเสวนาวิชาการสาขาทัศนศิลป์ หัวข้อ “ทัศนศิลป์ร่วมสมัยกับสังคมและวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร” 2.2 กิจกรรมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสาขาทัศนศิลป์ประกอบด้วย กิจกรรมภาพพิมพ์สีจากวัสดุธรรมชาติ 2.3 กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะCollage Art 2.4 กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ 2.5 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของสมาชิกเครือข่ายสาขาทัศนศิลป์ 3. วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขาดนตรีและการขับร้อง มีกิจกรรม ดังนี้ 3.1 กิจกรรมจัดเสวนาวิชาการสาขาดนตรีและการขับร้อง หัวข้อ “ดนตรีร่วมสมัยคืออะไร” 3.2 กิจกรรมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาดนตรีและการขับร้อง 3.3 จัดแสดงนิทรรศการผลงานของสมาชิกเครือข่าย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ เจ้าหน้าที่ส่วนวัฒนธรรม ข้าราชการครูผู้สอนวิชาดนตรี โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต จำนวนสาขาละ 147 คน จำนวน 3 วัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 441 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 11. จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
[มิติที่ 1 : ]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
11. จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

หน่วยนับ :ช่องทาง/ปี

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงเพื่อสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ในการเตรียมตัวเดินทางหรือในขณะเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบบเฉพาะหน้าโดยเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร การปิดประกาศ การแจกใบปลิว/คู่มือ/แผ่นพับ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น - ส่งเสริมหรือสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย อาทิ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้แก่ วันเวลาทำการและที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการเข้าถึงที่สะดวกและปลอดภัย เป็นต้น และหมายรวมถึงข้อมูลที่นักท่องเที่ยวพึงทราบและระมัดระวังตัว เพื่อหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร - นับจากจำนวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มารับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัดนี้มีจำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม 1. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น 2. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรม 2. รวบรวมและจำแนกข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ก่อนการจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 3. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ 4. อยู่ระหว่างคัดสรรจำแนกข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในขณะนี้ว่า มีเรื่องอะไร จำนวนเท่าไร และได้รับการเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปอย่างไรหรือผ่านช่องทางใดบ้างเพื่อประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยของข้อมูลชุดปัจจุบันว่าสามารถใช้การได้ตามปกติหรือไม่ 5. อยู่ระหว่างจัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) และร่างแบบนิเทศการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสานง่านช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการ ณ จุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 แห่ง (บริการส่วนหน้า ณ ที่ทำการส่วนการท่องเที่ยว ถนนพระอาทิตย์ และซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน 22 แห่ง ตามแหล่งชุมนุมชน ต่าง ๆ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) ประกอบด้วย จำนวน 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น ผลการดำเนินการ 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น 2. รวบรวมและจำแนกข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ก่อนการจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 3. คัดสรรจำแนกข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในขณะนี้ว่า มีเรื่องอะไร จำนวนเท่าไร และได้รับการเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปอย่างไรหรือผ่านช่องทางใดบ้าง เพื่อประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยของข้อมูลชุดปัจจุบันว่าสามารถใช้การได้ตามปกติหรือไม่ 4. จัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อขอความเห็นจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น 5. ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว อนุมัติกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสรรหาและจัดทำข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จำเป็นเพิ่มเติม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรม 2. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ 3. จัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) และร่างแบบนิเทศการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสานง่านช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการ ณ จุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 แห่ง (บริการส่วนหน้า ณ ที่ทำการส่วนการท่องเที่ยว ถนนพระอาทิตย์ และซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน 22 แห่ง ตามแหล่งชุมนุมชนต่าง ๆ) 4. ทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อขอความเห็นชอบจัดทำกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) 5. ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงนามอนุมัติกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือ/เอกสารประกอบการนิเทศนักประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ รวมทั้งการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวฯ สำหรับการจัดเก็บข้อมูล ณ จุดบริการการท่องเที่ยวฯ จำนวน 23 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2564) ประกอบด้วย จำนวน 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น ผลการดำเนินการ 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น 2. รวบรวมและจำแนกข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ก่อนการจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 3. คัดสรรจำแนกข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในขณะนี้ว่า มีเรื่องอะไร จำนวนเท่าไร และได้รับการเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปอย่างไรหรือผ่านช่องทางใดบ้าง เพื่อประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยของข้อมูลชุดปัจจุบันว่าสามารถใช้การได้ตามปกติหรือไม่ 4. จัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อขอความเห็นจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น 5. ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว อนุมัติกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว 6. จัดทำข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จำเป็นเพิ่มเติมและนำขึ้นเว็บไซต์ www.bangkoktourist.com ของ ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ในหัวข้อเรื่องความปลอดภัย 7. จัดทำ/ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จำเป็นเพิ่มเติม พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยนำขึ้นเว็บไซต์ของส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (www.bangkoktourist.com) ภายใต้หัวข้อเรื่องความปลอดภัย (Coz We Care) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรม 2. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ 3. จัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) และร่างแบบนิเทศการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสานง่านช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการ ณ จุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 แห่ง (บริการส่วนหน้า ณ ที่ทำการส่วนการท่องเที่ยว ถนนพระอาทิตย์ และซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน 22 แห่ง ตามแหล่งชุมนุมชนต่าง ๆ) 4. ทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อขอความเห็นชอบจัดทำกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) 5. ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงนามอนุมัติกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) แล้ว จัดทำคู่มือ/เอกสารประกอบการนิเทศนักประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ รวมทั้งการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวฯ สำหรับการจัดเก็บข้อมูล ณ จุดบริการการท่องเที่ยวฯ จำนวน 23 แห่ง 6. จัดประชุมนิเทศภาพรวมการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเดินทางและความปลอดภัย รวมทั้งการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารส่วนการท่องเที่ยว 7. ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน 22 จุด แบบไม่ระบุจำนวนกลุ่มตัวอย่าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) 12. จำนวนกิจกรรม/ช่องทางสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ
[มิติที่ 1 : ]

๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน
12. จำนวนกิจกรรม/ช่องทางสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ

หน่วยนับ :กิจกรรม/ช่องทาง/ปี

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/ช่องทาง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนกิจกรรม/ช่องทางสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัด ประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ - การสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครในการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัดนี้ จำนวน 1 กิจกรรม กิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) 1. ขออนุมัติกิจกรรมต่อผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 2. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง แกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ 6/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นคณะอนุกรรมการฯ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรมการกงสุล กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การท่าอากาศยานดอนเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมการจัดหางาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นเลขานุการการประชุม 4. คณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ มีหน้าที่ ศึกษา ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เสนอแนะ และจัดทำแนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ และศูนย์ประสานการอำนวยความสะดวกธุรกิจไมซ์ (One - Stop Service for MICE) ให้มีมาตรฐานสากล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ลดอุปสรรคเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และประชุมหารือ ระดมความคิดเห็นและร่วมมือ ประสานงานกับผู้ดำเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) มีกิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ๑. เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย รวมทั้งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้หน่วยงานที่จัดงาน MICE อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยกเลิก เลื่อน กำหนดการจัดงานหรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน ๒. มีการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและ นิทรรศการนานาชาติ (MICE) แล้วเสร็จทั้งสิ้นจำนวน ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเข้าร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒ โรงแรมดิแอทธินี โฮเต็ล แบงค็อก อะลักซ์ซูรีคอลเล็คชั่นโฮเทล โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ หอมนาน) เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร หมายเหตุ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ โดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นเลขานุการการประชุม ตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้มีหน้าที่ศึกษา ให้คำปรึกษา คำแนะนำเสนอแนะและจัดทำแนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศและศูนย์ประสานการอำนวยความสะดวกธุรกิจไมซ์ (One-stop Service for MICE) ให้มีมาตรฐานสากล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ลดอุปสรรค เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และประชุมหารือระดมความคิดเห็น และร่วมมือประสานงานกับผู้ดำเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค สำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ กิจกรรมที่ ๒ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) การนำเสนอผลการศึกษา "การยกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้วย Smart MICE Card" เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูล ในการจัดทำ Smart MICE Card ของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย มีสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี และฮ่องกง เป็นอาทิ ที่มีการประชุมกลุ่มย่อย สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้บริการ MICE ของไทย ผู้จัดงาน MICE และนักเดินทาง MICE ต่างชาติ รวมทั้งการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยช่วงท้ายมีการรับฟังความคิดเห็นและประเมินแนวคิดของโครงการผ่านตัวชี้วัดซึ่งใช้หลักการ Balance Score Card มุมมองการเงิน มุมมองลูกค้า มุมมองกระบวนการภายใน และมุมมองการเรียนรู้และเติบโต ทั้งนี้จะได้นำผล การประเมินไปใช้ดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) ดังนี้ 1. มีการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและ นิทรรศการนานาชาติ (MICE) แล้วเสร็จทั้งสิ้นจำนวน 4 กิจกรรม/ช่องทาง กิจกรรม/ช่องทางที่ 1 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล หมายเหตุ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ โดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นเลขานุการการประชุม ตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยให้มีหน้าที่ศึกษา ให้คำปรึกษา คำแนะนำเสนอแนะและจัดทำแนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศและศูนย์ประสานการอำนวยความสะดวกธุรกิจไมซ์ (One-stop Service for MICE) ให้มีมาตรฐานสากล เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ลดอุปสรรค เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และประชุมหารือระดมความคิดเห็น และร่วมมือประสานงานกับผู้ดำเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค สำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ กิจกรรม/ช่องทางที่ 2 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการศึกษา “การยกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้วย Smart MICE Card” ในวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 11.30 น. เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) โดยมีนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นำเสนอแนวคิดของการจัดทำโครงการ Smart MICE Card ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจ และเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค (นักเดินทางไมซ์ และผู้จัดงานไมซ์) เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไมซ์ เพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทย และยังเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค โดยได้ทำการศึกษา รวบรวมข้อมูลในการจัดทำ Smart MICE Card ของประเทศต่าง ๆ อาทิ ประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง เป็นต้น โดยได้มีการการประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้บริการ MICE ของไทย การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้จัดงาน MICE และนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อรวบรวม และสรุปผล มานำเสนอผลการศึกษา “การยกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้วย Smart MICE Card” แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมทั้งรับฟัง ความคิดเห็น และประเมินแนวคิดของโครงการฯ ผ่านตัวชี้วัดโดยอาศัยหลักการ Balance Score Card ในมุมการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต - เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการให้บรรลุเป้าหมายได้ หน่วยงานที่จัดงานไมซ์ อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยกเลิก เลื่อน กำหนดการจัดงาน หรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน กิจกรรม/ช่องทางที่ 3 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม เรื่องการขับเคลื่อนการจัดงานไมซ์ ปลอดภัย มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เพื่อสร้างความมั่นใจและแนวทางการปฏิบัติในการจัดงาน และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ สำหรับการเปิดเมือง ๑๐ เมืองไมซ์ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย รวมทั้งมีแนวทางให้มีการลงนามความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งกรมอนามัยได้จัดส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยคาดการณ์ว่ากำหนดการลงนามฯ จะอยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้อยู่ในระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมลงนามฯ และเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กิจกรรม/ช่องทางที่ 4 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมและคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ประชุมทาง Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom นายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้รับฟังความคิดเห็นจากนายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) เป็นผู้แทนผู้ประกอบการไมซ์เสนอแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐสำหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ในภาวะปกติใหม่ (New Normal) มาตรการและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในรองรับการจัดงานไมซ์ในภาวะปกติใหม่ (New Normal) และรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานเพื่อการอำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ (One Stop Service Center for MICE) เพื่อการอำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ในรูปแบบเว็บไซต์ โดยจัดทำเพื่อให้บริการด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์แก่ผู้ประกอบการไมซ์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลในเบื้องต้น อาทิ การประสานงาน การขอการตรวจลงตรา (VISA) การเดินทาง กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง การขนส่งและโลจิสติกส์ สถนที่จัดงาน โรงแรมและสถานที่พัก การรักษาความปลอดภัย การชำระภาษี เป็นต้น 2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโปรดเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “เปิดเมิองปลอดภัยจัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน” และปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายให้นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ มั่นใจด้วยมาตรฐาน” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เวลา 14.00 -16.00 น. โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมลงนาม จำนวน 23 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการขนส่งทางบก กรมการท่องเที่ยว กรมท่าอากาศยาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมสายการบินประเทศไทย และหน่วยงานในระดับพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดอุดรธานี และเมืองพัทยา โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยาน 3. เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการให้บรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย และกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 4. หน่วยงานที่จัดงานไมซ์ อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยกเลิก เลื่อน กำหนดการจัดงาน หรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน/ การประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :16.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.67

85 / 100
2
10.00

0 / 0
3
16.67

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 6.67) ได้แก่ 1. โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร 2. กิจกรรมสานความร่วมมือทางด้านดนตรี “Tchaikovsky V Concert” 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 28 โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 33.33)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 10.0) ได้แก่ 1. โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร 2. กิจกรรมสานความร่วมมือทางด้านดนตรี “Tchaikovsky V Concert” 3. กิจกรรมดนตรีในสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 25 โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 83.33) 3. ชะลอโครงการ 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 3.33) 4. ยกเลิกโครงการ 1 โครงการ คือ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2564 (คิดเป็นร้อยละ 3.33)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 16.67) ได้แก่ 1. โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร 2. กิจกรรมสานความร่วมมือทางด้านดนตรี “Tchaikovsky V Concert” 3. กิจกรรมดนตรีในสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา 4. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะผู้นำนันทนาการ 5. กิจกรรมการรวบรวมฐานข้อมูลวงดนตรีของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 22 โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 73.33) 3. ชะลอโครงการ 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 3.33) คือ โครงการจัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 4. ยกเลิกโครงการ 2 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 6.67) คือ 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2564 2. โครงการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด