ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 24000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไปยังสำนักงานเขต 23 เขต เป็นเงิน 4,793,200.- บาท 2.กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการประสานวิทยากร และสถานที่ในการจัดกิจกรรมและทำบันทึกถึงสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 2.ขณะนี้อยู่ระหว่างปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไปยังสำนักงานเขต 23 เขต เป็นเงิน 4,793,200.- บาท 2.กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการประสานวิทยากร และสถานที่ในการจัดกิจกรรมและทำบันทึกถึงสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 2.ขณะนี้อยู่ระหว่างปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ภาคเรียนที่ 2/2563 เปิดเรียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 18 ธันวาคม 2563 มีผู้สมัครเรียน จำนวน 5,623 คน 2.ภาคเรียนที่ 3/2563 เปิดเรียนระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 ยกเว้นโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) และโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุปถัมภ์) จะเปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ภาคเรียนที่ 2/2563 (ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 17 ธันวาคม 2563) มีผู้สมัคร 5,623 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา 2,369 คน 2.ภาคเรียนที่ 3/2563 (ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 12 พฤษภาคม 2564) อยู่ระหว่างกา่รรวบรวมข้อมูลภาคเรียนที่ 3/2563 **หมายเหตุ** จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำให้ต้องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 31 ,มกราคม 2564 เปิดเรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ภาคเรียนที่ 2/63 (ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 17 ธันวาคม 2563) มีผู้สมัคร 6,176 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา 5,017 คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 4,149 คน ภาคเรียนที่ 3/63 (ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 12 พฤษภาคม 2564) มีผู้สมัคร 7,643 คน มีอยู่ระหว่างรวมรวบข้อมูล หมายเหตุ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้ต้องปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ 1. วันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 2. วันที่ 17 เม.ย.2564 ปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกนำมาถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกนำมาถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" ในเดือน เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" จากเดิมในเดือนเมษายน 2564 เปลี่ยนเป็นเดือนพฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.สำนักพัฒนาสังคมรวบรวมข้อมูลทำเนียบภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2549-2563 รวมทั้งสิ้น 75 คน 2.สำนักพัฒนาสังคมเตรียมดำเนินการประสานขอความร่วมมือสำนักงานเขตสำรวจการมีชีวิตอยู่ รวมทั้งคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่เคยได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตมาแล้วและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักพัฒนาสังคมในกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" อย่างน้อย 2 ภูมิปัญญา ที่ได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) มีเครือข่ายชุมชนระดับเขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
มีเครือข่ายชุมชนระดับเขต

หน่วยนับ :เครือข่าย/แผน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย/แผน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำเอกสารขออนุมัติให้ข้าราชการและบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ 2.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการ/จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายชุมชนระดับเขตแล้วจำนวน 48 เขต 2.สำนักงานเขตบางแคดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายชุมชนใน วันที่ 26 มีนาคม 2564 เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในพื้นที่เขตบางแค 3.เขตบางขุนเทียนกำหนดการคัดเลือกเครือข่ายชุมชนใน วันที่ 8 เมษายน 2564 เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 4.สำนักงานการพัฒนาชุมชนกำหนดให้สำนักงานเขตส่งแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมการจัดทำแผนได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนระดับเขตครบทั้งหมด 50 สำนักงานเขตแล้ว 2. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) รายได้รวมของผู้ประกอบการ จากกิจกรรมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
รายได้รวมของผู้ประกอบการ จากกิจกรรมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเตรียมจัดประชุมคณะทำงานของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักพัฒนาสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง 2.ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง 3.แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร (จะดำเนินการจัดกิจกรรมเดือนก.ย.64) - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง 2. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2021 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง - แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ - ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ 6/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 และยกเลิกเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ปรับปรุงร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในงบประมาณถัดไปได้รับทราบสิทธิ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในงบประมาณถัดไปได้รับทราบสิทธิ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานครและมีสิทธิ์ลงทะเบียนฯ จำนวน 859,932 คน จากจำนวนผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนฯ 859,932 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน ต.ค.63 จำนวน 852,711 คน คิดเป็นเงิน 561,753,200.- บาท 2.เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน พ.ย.63 จำนวน 856,729 คน คิดเป็นเงิน 564,252,900.- บาท 3.เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน ธ.ค.63 จำนวน 859,932 คน คิดเป็นเงิน 566,290,400.- บาท 4.เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน ม.ค.64 จำนวน 863,525 คน คิดเป็นเงิน 567,557,700.- บาท 5.เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน ก.พ.64 จำนวน 865,390 คน คิดเป็นเงิน 567,992,800.- บาท 6.1.เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน มี.ค.64 จำนวน 866,967 คน คิดเป็นเงิน 568,612,700.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2.ผลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เมษายน - มิถุนายน 2564) จำนวน 871,917 คน คิดเป็นเงิน 1,710,286,300 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญาประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญาประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" ในเดือนเมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" จากเดิมในเดือนเมษายน 2564 เปลี่ยนเป็นพฤษภาคม 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.สำนักพัฒนาสังคม มีหนังสือที่ กท 1505/356 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 ขอความร่วมมือส่งรายชื่อเจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 และสำนักงานเขตได้ส่งรายชื่อเจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สำนักงานเขตละ 1 ภูมิปัญญาให้สำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้ว 2.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักพัฒนาสังคม จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ

หน่วยนับ :ระดับ/กลุ่ม

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ/กลุ่ม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปี 2564 จะมี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตรับทราบสวัสดิการทางสังคม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตรับทราบสวัสดิการทางสังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ ในปี 2564 กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ทำให้การดำเนนินการมีความล่าช้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

บูรณาการร่วมกับสำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามหนังสือ ที่ กท.1504/1243 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ให้สำนักงานเขตดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบในพื้นที่เขตรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ กำหนดส่งรายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ : จากสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )ทำให้ต้องปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งวันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 และ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) จำนวนกลุ่มเป้าหมายของแรงงานนอกระบบในพื้นที่เขตเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
จำนวนกลุ่มเป้าหมายของแรงงานนอกระบบในพื้นที่เขตเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม

หน่วยนับ :กลุ่ม

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กลุ่ม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ ในปี 2564 กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ทำให้การดำเนนินการมีความล่าช้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

บูรณาการร่วมกับสำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามหนังสือ ที่ กท.1504/1243 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ให้สำนักงานเขตดำเนินการ สำรวจกลุ่มเป้าหมายของแรงงานนอกระบบในพื้นที่เขตเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ กำหนดส่งรายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ : จากสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )ทำให้ต้องปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งวันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 และ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เครือข่าย/สนข.

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย/สนข.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนและการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาชุมชนโดยสำนักงานการพัฒนาชุมชนจะนำชุดความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน (NewGen) ในโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนปี พ.ศ.2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของชุมชน ประชาคม เครือข่าย ที่มีเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของชุมชน ประชาคม เครือข่าย ที่มีเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ
[มิติที่ 1 : ]

๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการรอการอนุมัติเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะจาก กกถ.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจำนวน 8 ภารกิจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจำนวน 8 ภารกิจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานครและประสงค์จะเข้าอบรมผ่านการฝึกอบรมและ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานครและประสงค์จะเข้าอบรมผ่านการฝึกอบรมและ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการสำรวจสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม 2.ดำเนินการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการและสถานที่จำหน่าย แสดงสินค้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Digital Marketing อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินยืมใช้ในราชการ กำหนดจัดอบรมในวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอก ชฎา 2.โครงการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการ และสถานจำหน่ายและแสดงสินค้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Digitel Marketing - ดำเนินการอบรมวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอก ชฎา เรียบร้อยแล้ว - ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างติดตามผลหลังการจัดอบรม 2. โครงการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการ และสถานจำหน่ายและแสดงสินค้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดงาน Bangkok Gift Market ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธ.ค.63 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร มีกำหนดจัดกิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2564 2.โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2021 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ 6/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 3.โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม Bangkok Brand Delivery

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการตลาดชุมชน กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจัดกิจกรรมเดือนก.ย.64) ขณะนี้อยู่ระหว่าง - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง 2. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2021 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ 6/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 3. โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรม Bangkok Brand Delivery

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดงาน Bangkok Gift Market ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธ.ค.63 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักพัฒนาสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง 2.ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง 3.แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการตลาดชุมชน กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจัดกิจกรรมเดือนก.ย.64) ขณะนี้อยู่ระหว่าง - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง 2. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2021 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ 6/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 3. โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรม Bangkok Brand Delivery

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำคำสั่งให้เกษตรกรผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรเข้าสัมมนาศึกษาดูงาน จำนวน 75 คน 2.กำหนดจัดงานสัมมนาศึกษาดูงานวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ จังหวัดปทุมธานี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักพัฒนาสังคมกำหนดการสัมมนาศึกษาดูงานให้แก่เกษตรผู้ ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร จำนวน 75 คน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ จังหวัดปทุมธานี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ชะลอการศึกษาดูงาน ตามกิจกรรมในโครงการฯ ออกไปก่อน(เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ยังไม่คลี่คลายและมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถจัดสัมมนาศึกษาดูงานได้)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) สินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำคู่มือแนวทางการรับรองมาตรฐานปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการรับรองมาตรฐานปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งเวียนมติฯต่อคณะกรรมการฯเพื่อแก้ไขข้อมูล ปรับปรุงคู่มือ การตรวจประเมินฯ -อยู่ในระหว่างดำเนินการเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำคู่มือแนวทางการรับรองมาตรฐานปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการรับรองมาตรฐานปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งเวียนมติฯต่อคณะกรรมการฯเพื่อแก้ไขข้อมูล ปรับปรุงคู่มือ การตรวจประเมินฯ -อยู่ในระหว่างดำเนินการเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) ร้อยละของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการส่งเสริมการขาย
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการส่งเสริมการขาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการสำรวจสถานที่ในการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่ผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม อยู่ระหว่างการขออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ กำหนดจัดอบรมในวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบางกอก ชฎา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่ผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม มีรายละเอียดดังนี้ - ดำเนินการอบรมวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบางกอก ชฎา เรียบร้อยแล้ว - ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างติดตามผลหลังการจัดอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(23) จำนวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
จำนวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเชิญชวนประชาชนผู้สนใจให้เกษตรกรผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าด้านการเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเชิญชวนประชาชนผู้สนใจให้เกษตรกรผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าด้านการเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ในระหว่างเชิญชวน แนะนำประชาชนผู้สนใจให้เกษตรกรผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าด้านการเกษตรเพื่อให้มูลค่าเพิ่มขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) จำนวนช่องทางการตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตร
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
จำนวนช่องทางการตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตร

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
66.67

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมตลาดสุขใจ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) , ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักพัฒนาสังคมจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ตลาดสุขใจ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) 2.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักพัฒนาสังคมจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ตลาดสุขใจ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) 2.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) จำนวนแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
จำนวนแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

หน่วยนับ :แหล่ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แหล่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 คน โดยกำหนดให้มีการอบรม ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างแจ้งคำสั่งให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 คน โดยกำหนดให้มีการอบรมในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และจัดสัมมนาศึกษาดูงานในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสระบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงานแล้ว เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา และจังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน 2. ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุปัจจัยการผลิตเพื่อปรับปรุงพัฒนาแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (กำหนดเป้าหมายแล้ว คือ สวนกล้วยไม้ของเกษตรกรเขตภาษีเจริญ จำนวน 1 แหล่ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) จำนวนทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
[มิติที่ 1 : ]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
จำนวนทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา

หน่วยนับ :แห่ง/ปี

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่งการจัดทำคำสั่งให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 คน โดยกำหนดให้มีการอบรมในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และจัดสัมมนาศึกษาดูงานในวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ จังหวัดสระบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างแจ้งคำสั่งให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 คน โดยกำหนดให้มีการอบรมในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และจัดสัมมนาศึกษาดูงานในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสระบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ในระหว่างดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว เป้าหมาย สวนกล้วยไม้เขตภาษีเจริญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(27) จำนวนโครงการที่สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
[มิติที่ 1 : ]

๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน
จำนวนโครงการที่สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ

หน่วยนับ :โครงการ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการประสานกับส่วนการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน (MICE)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประสานกับส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (สวท.) เพื่อร่วมกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน (MICE)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกันแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกันแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด