ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50010000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1. ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1. ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :31.08

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.15

100 / 100
2
29.17

0 / 0
3
31.08

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ที่สำนักงานเขตพระนครสามารถดำเนินการได้ เท่ากับ 46.30 ตัน/วัน และจากเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 53.11 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 26.15 (ข้อมูล ต.ค.63-ธ.ค.63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ที่สำนักงานเขตพระนครสามารถดำเนินการได้ เท่ากับ 9,399.91 ตัน หรือ 51.65 ตัน/วัน และจากเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 53.11 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 29.17 (ข้อมูล ต.ค. 63 - มี.ค. 64) และถ้าคิดเทียบจากเป้าหมายเป็นร้อยละ 100 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 97.25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ที่สำนักงานเขตพระนครสามารถดำเนินการได้ เท่ากับ 13,369.50 ตัน หรือ 55.02 ตัน/วัน และจากเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 53.11 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 31.08 (ข้อมูล ต.ค. 2563 - พ.ค. 64) และถ้าคิดเทียบจากเป้าหมายเป็นร้อยละ 100 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 103.60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
3.1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.21

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.21

100 / 100
2
40.21

0 / 0
3
40.21

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตพระนคร มีจำนวนทั้งหมด 654 แห่ง และจำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีจำนวน 263 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.21 2.สถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตจำนวน 122 ร้าน ดำเนินการตรวจอาหารครบทั้ง 122 ร้าน คิดเป็นร้อยละ100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตพระนคร มีจำนวนทั้งหมด 654 แห่ง และจำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีจำนวน 263 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.21 2.สถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตจำนวน 122 ร้าน ดำเนินการตรวจอาหารครบทั้ง 122 ร้าน คิดเป็นร้อยละ100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตพระนคร มีจำนวนทั้งหมด 654 แห่ง และจำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีจำนวน 263 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.21 2.สถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตจำนวน 122 ร้าน ดำเนินการตรวจอาหารครบทั้ง 122 ร้าน คิดเป็นร้อยละ100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
3.2 ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :11.01

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.01

100 / 100
2
11.01

0 / 0
3
11.01

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตพระนครมีจำนวนทั้งหมด 654 แห่ง และจำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และมีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) มีจำนวน 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.01

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตพระนครมีจำนวนทั้งหมด 654 แห่ง และจำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และมีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) มีจำนวน 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.01

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตพระนครมีจำนวนทั้งหมด 654 แห่ง และจำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และมีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) มีจำนวน 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.01

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 2.ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
2.ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.00

0 / 0
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตพระนคร แบบสรุปผลการสำรวจพื้นที่คลอง และรายละเอียดโครงการส่งสำนักการระบายน้ำภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในเดือนธันวาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สำนักงานเขตดำเนินการสร้างจุดเช็คอินจำนวน 2 คลอง คือ คลองคูเมืองเดิม (บริเวณสะพานช้างโรงสี) และคลองรอบกรุง (บริเวณท่าน้ำสะพานหัน) 2.สร้างช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และการบริหารจัดการขยะผ่านการลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ Facebook และ Line 3.จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดริมคลองทั้ง 3 คลองเป็นประจำทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ 4.ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองเป็นประจำ และจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไข 5.ดำเนินการซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี 6.ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ การปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม และคลองคูเมืองเดิม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.สำนักงานเขตดำเนินการสร้างจุดเช็คอินจำนวน 2 คลอง คือ คลองคูเมืองเดิม (บริเวณสะพานช้างโรงสี) และคลองรอบกรุง (บริเวณท่าน้ำสะพานหัน) 2.สร้างช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และการบริหารจัดการขยะผ่านการลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ Facebook และ Line 3.จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดริมคลองทั้ง 3 คลองเป็นประจำทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ 4.ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองเป็นประจำ และจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไข 5.ดำเนินการซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี 6.ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ การปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม และคลองคูเมืองเดิม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 4. ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
4. ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.00

0 / 0
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. มีการจัดตั้งและทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มประชาคมย่านคลองโอ่งอ่าง เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ย่านคลองโอ่งอ่าง 2. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มประชาคมย่านคลองโอ่งอ่าง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมถนนคนเดินอย่างยั่งยืน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มประชาคมย่านคลองโอ่งอ่าง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมถนนคนเดินอย่างยั่งยืน และวันที่ 20 มีนาคม 2564 มีการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเป็นประจำทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 16.00 - 22.00 น. (ยกเลิกกิจกรรมวันสงกรานต์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เตรียมจัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 5. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
5. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 22.00 น. ณ บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ การแสดงดนตรีไทย ดนตรีร่วมสมัย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดง Street Performance โดยมีพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณคลองโอ่งอ่าง (สะพานหัน) โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เตรียมจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ณ ท่าน้ำวิสุทธิกษัตริย์เดิม ใต้สะพานพระราม 8 ในวันที่ 12 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ณ ท่าน้ำวิสุทธิกษัตริย์เดิม ใต้สะพานพระราม 8 ในวันที่ 12 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :35.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
35.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 48 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 48 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 43 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 6. ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 (993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
6. ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 (993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :2.87

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.36

100 / 100
2
2.24

0 / 0
3
2.87

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มูลฝอยอันตราย : สำนักงานเขตพระนครสามารถดำเนินการได้ 2.73 ตัน/ปี จากเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 20.02 ตัน/ปี (ร้อยละ 10) คิดเป็นร้อยละ 1.36 (ข้อมูล ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มูลฝอยอันตราย : สำนักงานเขตพระนครสามารถดำเนินการได้ 4.49 ตัน/ปี จากเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 20.02 ตัน/ปี (ร้อยละ 10) คิดเป็นร้อยละ 2.24 (ข้อมูล ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มูลฝอยอันตราย : สำนักงานเขตพระนครสามารถดำเนินการได้ 5.75 ตัน/ปี จากเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 20.02 ตัน/ปี (ร้อยละ 10) คิดเป็นร้อยละ 2.24 (ข้อมูล ต.ค. 63 - พ.ค. 64)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 7. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตพระนคร มีจุดเสี่ยงภัยทั้งหมด 24 จุด สามารถดำเนินการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตราจุดเสี่ยงภัยได้ครบตามแผนที่วางไว้ โดยจุดเสี่ยงภัย แบ่งเป็น จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 9 จุด รวมทั้งสิ้น 24 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตพระนคร มีจุดเสี่ยงภัยทั้งหมด 24 จุด สามารถดำเนินการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตราจุดเสี่ยงภัยได้ครบตามแผนที่วางไว้ โดยจุดเสี่ยงภัย แบ่งเป็น จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 9 จุด รวมทั้งสิ้น 24 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตพระนคร มีจุดเสี่ยงภัยทั้งหมด 24 จุด สามารถดำเนินการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตราจุดเสี่ยงภัยได้ครบตามแผนที่วางไว้ โดยจุดเสี่ยงภัย แบ่งเป็น จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 9 จุด รวมทั้งสิ้น 24 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 8. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ประสานฝ่ายทะเบียนขอที่อยู่อาสาสมัครรายเก่า และส่งหนังสือเชิญอาสาสมัครรายเก่าเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ส่งหนังสือเชิญอาสาสมัครรายเก่าเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ และวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอมเรศสมบัติ จัดประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายปกครอง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรับสมัครอาสาฯ รายใหม่ และต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) 9. ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของบุหรี่แก่เด็กและเยาวชน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
9. ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของบุหรี่แก่เด็กและเยาวชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการประสานสถานประกอบการและสถานศึกษาในพื้นที่เขตเข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบและจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบ และจัดกิจกรรมรณรงค์เขตปลอดบุหรี่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) 10. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
10. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :20.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
20.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่เขตพระนครให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่เขตพระนครให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่เขตพระนคร ที่สำนักงานเขตพระนครต้องดำเนินการ มีจำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมเกาะกลางป้ายสะพานพระปกเกล้า กิจกรรมที่ 2 ประดับตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 กิจกรรมที่ 3 ประดับต้นไม้ดอก บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กิจกรรมที่ 4 ประดับต้นไม้ดอก บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมที่ 5 ปลูกประดับไม้ดอก ไม้ประดับบริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใต้สะพานพระราม 8 สำนักงานเขตพระนครดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไปแล้ว 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) 11. ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
11. ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :34.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกโรงเรียนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัดเขตพระนคร ได้ดำเนินการสอบโอเน็ต ใน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยสทศ. จะประกาศผลสอบในวันที่ 21 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 โดยผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบฯ (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต ดังนี้ วิชาภาษาไทย เท่ากับ 59.28 วิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 30.53 วิชาวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 38.51 วิชาภาษาอังกฤษ เท่ากับ 52.69

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) 12. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
12. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และจำนวนจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เท่ากับ 3 คิดเป็นร้อยละ 100 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และจำนวนจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เท่ากับ 4 คิดเป็นร้อยละ 100 (ต.ค.63 - ก.พ.64)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และจำนวนจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เท่ากับ 4 คิดเป็นร้อยละ 100 (ต.ค.63 - พ.ค.64)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) 13. ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
13. ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2.จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3.ประกาศและจัดส่งบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี สำนักงานเขตพระนคร มีที่ดิน จำนวน 9,856 แปลง ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,844 แปลง คิดเป็นร้อยละ 99.87 สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 19,137 หลัง ดำเนินการสำรวจแล้ว 13,530 หลัง คิดเป็นร้อยละ 70.70 อาคารชุด จำนวน 1,312 ห้อง ดำเนินการสำรวจแล้ว 1,312 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด 1. ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9,958 ราย 2. ข้อมูลอาคารชุด จำนวน 5 อาคารชุด (1,312 ห้อง) สำนักงานเขตพระนคร มีที่ดิน จำนวน 9,856 แปลง ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,844 แปลง คิดเป็นร้อยละ 99.87 สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 19,137 หลัง ดำเนินการสำรวจแล้ว 13,530 หลัง คิดเป็นร้อยละ 70.70 อาคารชุด จำนวน 1,312 ห้อง ดำเนินการสำรวจแล้ว 1,312 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด 1. ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9,958 ราย 2. ข้อมูลอาคารชุด จำนวน 5 อาคารชุด (1,312 ห้อง) สำนักงานเขตพระนคร มีที่ดิน จำนวน 9,856 แปลง ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,856 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100.00 สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 19,137 หลัง ดำเนินการสำรวจแล้ว 13,530 หลัง คิดเป็นร้อยละ 70.70 อาคารชุด จำนวน 1,312 ห้อง ดำเนินการสำรวจแล้ว 1,312 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมเอกสารการนำเสนอนวัตกรรมของหน่วยงานตามแบบฟอร์มหมายเลข 1, 2, 3 และ 4 พร้อมคลิปวิดิโอให้สำนักงาน ก.ก. ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและพัฒนา website แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในพื้นที่เขตพระนคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด