ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50040000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :77.23

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.71

100 / 100
2
53.86

100 / 100
3
77.23

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เป้าหมายปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ ปี 2564 ของสำนักงานเขตบางรัก ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด = 16,220.89 ตัน/ปี ขณะนี้ดำเนินการได้ 3,520.79 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวมดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น (มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอินทรีย์) เมื่อเทียบกับปี 2560 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 ถึง ก.พ. 64 ดำเนินการได้จำนวน 8,487.61 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 53.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวมดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น (มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอินทรีย์) เมื่อเทียบกับปี 2560 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 ถึง พ.ค. 64 ดำเนินการได้จำนวน 12,527.718 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 77.23

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 60 ร้าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารในสถานประกอบการร้านอาหาร แผงลอย มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต และตลาด พื้นที่เขตบางรัก จำนวน 267 ร้าน - ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฯ จำนวน 195 ร้าน (จาก 809 ร้าน) - ตรวจสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต จำนวน 71 ราย (ผ่านการตรวจคุณภาพฯ ทั้งหมด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ตรวจวิเคราะห์ และประเมินคุณภาพอาหาร ในสถานประกอบการร้านอาหาร แผงลอย มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต และตลาด พื้นที่เขตบางรัก จำนวน 386 ร้าน (จาก 785 ร้าน) - ตรวจสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต จำนวน 83 ราย (ผ่านการตรวจคุณภาพฯ ทั้งหมด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :15.80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
12.50

100 / 100
3
15.80

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองสุขาภิบาลอาหารอยู่ระหว่างการกำหนดรูปแบบรายงานตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 101 ร้าน (จาก 809 ร้าน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 124 ร้าน (จาก 785 ร้าน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ร่วมประชุมหารือเพื่อตกลงแนวทางการดำเนินการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ในพื้นที่เป้าหมาย - นำผลการประชุมกำหนดแนวทางดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ วิเคราะห์สภาพปัญหา กำหนดแนวทาง และจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม และคลองช่องนนทรี และเข้าดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง - สร้างจุดเช็คอิน คลองผดุงกรุงเกษม บริเวณเชิงสะพานเจริญสวัสดิ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประชาสัมพันธ์ผู้ค้า และผู้ประกอบการบริเวณคลองช่องนนทรี (ถ. นราธิวาสฯ) ไม่ให้ตั้งวางของกีดขวางทางเดิน , ห้ามให้อาหารนกพิราบ และห้ามทิ้งขยะลงในคลอง - สำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำไตรมาส 3 และประสานแจ้ง กฟน. คลองผดุงกรุงเกษม (ถ. มหาพฤฒาราม) ไฟฟ้าดับ 2 ดวง คลองช่องนนทรี (ถ. นราธิวาสฯ) ไฟฟ้าดับ 2 ดวง แก้ไขแล้ว 1 ดวง - จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ซ่อมแซม และฉีดล้างทำความสะอาดทางเท้า บาทวิถี ริมคลองผดุงกรุงเกษม และคลองช่องนนทรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :102.78

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
102.78

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ออกสำรวจพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ที่ต้องพัฒนาในพื้นที่เขตบางรัก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่บริเวณ - โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ขนาด 321.50 ตร.ว. - ร้านอาหารเรือนนพเก้า ขนาด 57.50 ตร.ว. - ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส (Brasserie 9) ขนาด 47 ตร.ว. - โครงการ Samyan Business Town ขนาด 114.63 ตร.ว. รวมจำนวน 1 ไร่ 1 งาน 40.60 ตร.ม. เพื่อจัดทำสวนแนวตั้ง (เอกชนดำเนินการแล้ว) และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้จัดทำหนังสือเรียน ผอ. สสล. เรื่อง แจ้งการสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพ ในการพัฒนาพื้นที่ตามฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อนำมาพัฒนาให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ กท 4306/618 ลว. 16 ก.พ. 64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม บริเวณสวนหย่อมขนาดเล็ก บ้านเลขที่ 35 ถนนสาทร ซ. 6 ขนาด 15 ตร.ว.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 เมื่อ 29 พ.ย. 63 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ผลสำรวจความพึงพอใจ ร้อยละ 86.5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม ณ ชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ อยู่ระหว่างหารือกับชุมชนเพื่อเลือกวันจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2 กำหนดจัดเดือนพฤษภาคม ณ ชุมชน ซ. วัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ เลือกจัดกิจกรรมในวันออกบวชของศาสนาอิสลาม ซึ่งตรงกับวันที่ 13 พ.ค. 64 แต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อีกทั้งได้มีประกาศห้ามมีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชนเกินกว่า 20 คน จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2 ได้ตามวัน/เวลาที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) มีการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
มีการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจรายชื่อสถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตบางรักทั้งหมด 159 แห่ง ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 108 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตบางรักทั้งหมด 159 แห่ง ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 159 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
70.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 63 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 308 คน - โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม มุมมองที่แตกต่างเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน - โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดหัวลำโพง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- กำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ ในวันที่ 24 มี.ค. 64 ณ ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด เขตบางรัก - จัดกิจกรรมการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ให้ความรู้ด้านการออมและการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ เรียบร้อยแล้วจำนวน 8 แห่ง ผลการสำรวจความพึงพอใจ ร้อยละ 93.75 - ยกเลิกโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองฯ และโครงการรู้ใช้ รู้เก็บฯ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว - ผลการสำรวจความพึงพอใจทุกโครงการตามตัวชี้วัด ณ 31 พ.ค. 64 คิดเป็นร้อยละ 95.72

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของแต่ละโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ยกเลิกโครงการจดทะเบียนสมรสฯ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 2. โครงการอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของแต่ละโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการปรับปรุงตรอกฉลองกรุง , ปรับปรุงซอยสีลม 26 , ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวนพลู , ปรับปรุงโรงเรียนวัดม่วงแค , ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม และโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :55.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง และขอจัดสรรงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการไฟฟ้าเข้าดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- แผนซ่อมแซม 80 ดวง - ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 130 ดวง - แผนการติดตั้ง 20 ดวง - ผลการติดตั้ง 5 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.เขตบางรัก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.เขตบางรัก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64 - อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุม ศป.ปส.เขตบางรัก ครั้งที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) จำนวนครั้งของการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนครั้งของการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดกิจกรรมครั้งแรกไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดกิจกรรมครั้งแรก ในเดือนมีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมพัฒนากลไกการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหายาเสพติดในชุมชน ร่วมกับ ศูนย์ฯ 23 , สน. บางรัก , กศน. บางรัก , มูลนิธิรักษ์ไทย และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64 - เลื่อนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 ออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) จำนวนครั้งของการซักซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนครั้งของการซักซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เข้าร่วมกับภาคเอกชน โรงแรมเลอ เมอริเดียน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เข้าร่วมกับภาคเอกชน บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ครั้งที่ 3 ซ้อมให้แก่บุคลากร สนข. บางรัก อยู่ระหว่างการกำหนดวันซ้อมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งฯ แต่งตั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการรณรงค์ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนครบทั้ง 15 ชุมชนแล้ว - ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน ครั้งที่ 1 แล้ว 13 ชุมชน อีก 2 ชุมชนอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลสำรวจ ค่า HI ในชุมชน อยู่ในเกณฑ์ทั้ง 15 ชุมชน * หมายเหตุ เกณฑ์ค่า HI ในชุมชนกำหนดไว้ไม่เกิน 10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสำนักงานเขต สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประเทศ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสำนักงานเขต สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประเทศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
75.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กำหนดดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพฯ จำนวน 10 ครั้ง ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 63 ถึง 27 ก.พ. 64 (เฉพาะวันเสาร์) - จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1 ครบทั้ง 5 โรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป. 6 กำหนดสอบในวันที่ 13 มี.ค. 63 โดยมีนักเรียนเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดหัวลำโพง จำนวน 43 คน 2. โรงเรียนวัดม่วงแค จำนวน 2 คน 3. โรงเรียนวัดสวนพลู จำนวน 27 คน รวมทั้งสิ้น 72 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลคะแนนจากการสอบ O-NET ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2563 - ภาษาไทย ระดับสำนักงานเขต 62.85 (ระดับประเทศ 56.2) - ภาษาอังกฤษ ระดับสำนักงานเขต 45.45 (ระดับประเทศ 43.55) - คณิตศาสตร์ ระดับสำนักงานเขต 28.82 (ระดับประเทศ 29.99) - วิทยาศาสตร์ ระดับสำนักงานเขต 42.98 (ระดับประเทศ 38.78)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 63 ณ ชุมชนวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 64 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก ร่วมกับ โรงเรียนสอนศาสนามักตับฮารูณ ณ ห้องประชุมมัสยิดฮารูณ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 64 มีผู้เข้าร่วม 20 คน - อยู่ระหว่างจัดตั้ง เครือข่ายเด็กบางรักสัมพันธ์ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง สภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก โรงเรียนสอนศาสนามักตับฮารูณ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหัวลำโพง และนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางรัก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) กำหนดจุดบริการและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
[มิติที่ 1 : ]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
กำหนดจุดบริการและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

หน่วยนับ :จุด

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขอสนับสนุนเอกสารประชาสัมพันธ์นักท่องเทียวจากสำนักเทศกิจ และ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (สถานีตำรวจนครบาลในท้องที่)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจุดบริการและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 จุด บริเวณสีลม คอมเพล็กซ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดชุดสายตรวจเทศกิจ เพื่อดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ในการเฝ้าระวังภัยจากมิจฉาชีพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) มีการปรับปรุงระบบข้อมูลฐานภาษีให้เป็นปัจจุบัน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มีการปรับปรุงระบบข้อมูลฐานภาษีให้เป็นปัจจุบัน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจและจัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด พร้อมส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีทราบ (ภ.ด.ส.3,4)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนคำร้องขอแก้ไขรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. 63 ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอแก้ไข - เดือน ม.ค. 64 จำนวน 5 ราย ได้รับแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูล 5 ราย - เดือน ก.พ. 64 จำนวน 10 ราย ได้รับแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูล 10 ราย รวม ต.ค. 63 ถึง ก.พ. 64 จำนวน 15 ราย ได้รับแก้ไข 15 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือน มี.ค. 64 จำนวน 12 ราย ได้รับแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูล 12 ราย รวม ต.ค. 63 ถึง มี.ค. 64 จำนวน 27 ราย ได้รับแก้ไข 27 ราย หมายเหตุ สิ้นสุดการรับคำร้องแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลเดือน มี.ค. 64 เนื่องจากกำหนดการแจ้งประเมินภาษีเดือน เม.ย. 64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำรวจป้าย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยอดประมาณการ 4 ภาษี (ภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) 387,020,000 บ. จำนวนเงินจัดเก็บภาษี เดือน ต.ค. 63 จำนวนเงิน 9,847,094.37 บ. เดือน ต.ค. ถึง พ.ย. 63 จำนวนเงิน 14,688,683.29 บ. เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. 63 จำนวนเงิน 15,683,138.02 บ. เดือน ต.ค. 63 ถึง ม.ค. 64 จำนวนเงิน 16,883,426.97 บ. เดือน ต.ค. 63 ถึง ก.พ. 64 จำนวนเงิน 20,350,300.12 บ.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือน ต.ค. 63 ถึง มี.ค. 64 จำนวนเงิน 30,578,239.96 บ. เดือน ต.ค. 63 ถึง เม.ย. 64 จำนวนเงิน 39,090,675.97 บ. เดือน ต.ค. 63 ถึง พ.ค. 64 จำนวนเงิน 54,902,989.25 บ.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 1)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ค้นหาแนวคิด ตามแบบฟอร์ม 1 ของตัวชี้วัด ครบ 15 แนวคิด ส่งให้ ก.ก. ตามหนังสือ กท 4301/176 ลว. 15 ม.ค. 64 2. คัดเลือกแนวคิด โดยที่ประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64 และนำแนวคิดมาจัดทำเป็นโครงการ Bangrak on LINE 3. นำเสนอโครงการ ต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64 ผลการพิจารณาโครงการ Bangrak on LINE ของ สนข. บางรัก ผ่านการพิจารณา และได้จัดส่งโครงการอย่างเป็นทางการให้ ก.ก. เรียบร้อยแล้วตามหนังสือ กท 4301/648 ลว. 18 ก.พ. 64 4. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ (admin) ฝ่ายละ 1 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ (admin) ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางรัก ที่ 192/2564 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการฯ ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางรัก ที่ 193/2564 3. จัดประชุมผู้ดูแลระบบ (admin) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 64 เพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกัน 4. เปิดการใช้งาน เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **