ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50070000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ๑.๖.๔ ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.15

100 / 100
2
50.75

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 81 ราย จาก 402 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี จำนวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 จำนวน 204 ราย จาก 402 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี จำนวน 204 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 จำนวน 294 ราย จาก 402 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 294 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.13 2.สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก (Green Service) จำนวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) เครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
เครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

หน่วยนับ :เขตละ 1 เครือข่าย

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :65.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เขตละ 1 เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
65.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมของการสร้างเครือข่ายประชาคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำคำสั่งเครือข่ายประชาคมเขต และกำหนดการประชุมเพื่อจัดกิจกรรมเครือข่ายประชาคมร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดทำคำสั่งเครือข่าย และทะเบียนบัญชีประชาคมเขตเรียบร้อยแล้ว และเตรียมกำหนดแนวทางกำหนดประเด็นสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานเขต 2.จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่จากการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสังคมจากคณะกรรมการเครือข่ายประชาคมเขตดุสิต และนำมาสรุปประเด็นอีกครั้ง 3.ดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 1 ถึง 2 กรกฎาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 2.โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 3.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 4.โครงการดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 5.ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1)โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 2.โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 3.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 4.โครงการดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 5.ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม 6.ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมคลองเปรมประชากรจากแยกสะพานแดงถึงบริเวณทางเข้าโรงเรียนช่างอากาศอำรุง 7.ปรับปรุงโรงเรียนเทวราชกุญชร 8.ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2).โครงการยกเลิกไม่ได้ดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) 2.ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 3.ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 3).โครงการที่ชะลอการดำเนินการ ได้แก่ 1.ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด