ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50080000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหา

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :52.40

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
33.00

0 / 0
3
52.40

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการอาหาร ได้รับการตรวจ 72 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 72 แห่ง จากสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 470 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน 155 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน 244 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายจำนวน 1 เครือข่าย โดยมีสมาชิกทั้งภาครัฐและภาคประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำทะเบียนบัญชีประชาคมเขต จัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อติดต่อประสานงานการประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความคิดเห็นแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดประชุมเครือข่าย พิจารณาจัดดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดไผ่ตัน โดยดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณกรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ภายในงานมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าและสินค้าจากชุมชนในราคาย่อมเยาว์และการประดิษฐ์กระทงเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ วัดไผ่ตัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยประชาชนในชุมชน สภาวัฒนธรรมเขตพญาไท เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวและมีการจำหน่ายสินค้าชุมชน เช่น น้ำอบไทย เทียนอบขนม ถุงหอมบุหงา การบูรฯลฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำเพจ "ที่นี่พญาไท" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพญาไทและประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในชุมชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :34.00

ผลงาน :40.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
5.00

0 / 0
3
40.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสอนเสริมตามโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 และสำนักการศึกษาได้จัดการทดสอบ Pre O-NET ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยผลคะแนนของนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน มีค่าเฉลี่ยดังนี้ ภาษาไทย = 45.97 ภาษาอังกฤษ = 27.35 คณิตศาสตร์ = 29.19 วิทยาศาสตร์ = 30.61 อยู่ระหว่างการรายบงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรอผลการเปรียบเทียบโดยสรุปจากทางสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน สมัครใจเข้าทดสอบจำนวน 31 ราย เข้าทดสอบ 30 ราย ขาดสอบ 1 ราย อยู่ระหว่างการรอประกาศผลการทดสอบฯ และเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงที่มีการสอนเสริมในเดือนธันวาคม 2563 และยกเลิกการดำเนินการสอนเสริม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/594 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน สมัครใจเข้าทดสอบจำนวน 31 ราย เข้าทดสอบ 30 ราย ขาดสอบ 1 ราย มีการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงที่มีการสอนเสริมในเดือนธันวาคม 2563 และยกเลิกการดำเนินการสอนเสริม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/594 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการทดสอบ มีดังนี้ ภาษาไทย ร้อยละ 66.32 (ระดับประเทศ 56.20) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 38.33 (ระดับประเทศ 43.55) คณิตศาสตร์ ร้อยละ 22.33 (ระดับประเทศ 29.99) วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 35.80 (ระดับประเทศ 38.78)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้บางส่วนตามที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด
[มิติที่ 3 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รอการอนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขต ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมภาสะพงษ์ สำนักงานเขตพญาไท เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เขต และพิจารณาการจัดกิจกรรมช่วงเดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านช่องทางระบบออนไลน์เว็บไซต์ facebook และจัดกิจกรรมภายในสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 - เยาวชนในสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่
[มิติที่ 3 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
- เยาวชนในสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :25.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
15.00

0 / 0
3
25.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ในช่วงประสานงานกับทางโรงเรียน เพิ่อดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประสานงานกับทางโรงเรียน เพิ่อดำเนินการตามโครงการ ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ในช่วงชะลอ เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก
[มิติที่ 3 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก

หน่วยนับ :ค่าเปอร์เซ็นไทล์

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :39.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเปอร์เซ็นไทล์)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
38.00

0 / 0
3
39.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ในช่วงประสานงานกับชุมชน 22 ชุมชนเพื่อดำเนินงานตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจลูกน้ำยุงลาย จำนวน 19 ครั้ง กิจกรรมชุมชนผสมผสาน จำนวน 8 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำรวจลูกน้ำยุงลาย จำนวน 20 ครั้ง กิจกรรมชุมชนผสมผสาน จำนวน 9ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
[มิติที่ 3 : ]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และตั้งจุดกวดขันบริเวณถนนสายหลัก เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และในที่สาธารณะ เป็นประจำ 2 จุด/วัน ผลการดำเนินจับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 25 ราย จำนวนเงิน 58,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และในที่สาธารณะ เป็นประจำ 2 จุด/วัน ผลการดำเนินจับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 39 ราย จำนวนเงิน 87,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ความสำเร็จการจัดเก็บรายได้
[มิติที่ 3 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จการจัดเก็บรายได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :29.74

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
32.75

0 / 0
3
29.74

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บภาษีทุกประเภท จำนวน 22,611,953.98 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเก็บภาษี 3 ภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงดือนมีนาคม 2564 ยอดประมาณการ จำนวน 24,840,000 บาท ยอดที่จัดเก็บได้ 8,133,897.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงดือนมิถุนายน 2564 ยอดประมาณการ จำนวน 94,840,000 บาท ยอดที่จัดเก็บได้ 28,200,779.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.74

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **