ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50140000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนที่กำหนดทุกโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนที่กำหนดทุกโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 3. ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยเด็ก มีพัฒนาการสมวัย 3.1 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 3 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
3. ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยเด็ก
มีพัฒนาการสมวัย
3.1 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :99.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
99.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ขออนุมัติโครงการ สำรวจความต้องการใช้วัสดุตามโครงการแต่ละโรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

นร.ผ่านเกณฑ์ 2,411 คน (ร้อยละ 99.55) นร.พัฒนาการสงสัยล่าช้า 11 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจพัฒนาการทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ และส่งเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าเข้ากระบวนการกระตุ้นพัฒนาการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 3.2 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
[มิติที่ 3 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
3.2 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย
- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :99.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
99.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ติดปัญหาการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) นร.พัฒนาการสงสัยล่าช้า - คน (ฝ่ายพัฒนาชุมชน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจพัฒนาการทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ และส่งเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าเข้ากระบวนการกระตุ้นพัฒนาการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด