ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50150000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) เด็กมีพัฒนาการสมวัย - ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เด็กมีพัฒนาการสมวัย
- ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :60.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
27.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายตามโครงการ และเตรียมการเพื่อขออนุมัติโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างรอแนวทางจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งบางโรงเรียนจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2. ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับศูนย์สาธารณสุขและโรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว 3. อยุ่ระหว่างสำรวจเด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) เด็กมีพัฒนาการสมวัย - พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เด็กมีพัฒนาการสมวัย
- พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
   - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย
   - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :25.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
25.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขออนมุัติโครงการ การจัดเตรียมกิจกรรม และการกำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน โดยอบรมให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ ทั้ง 32 ศูนย์ฯ จำนวน 32 คน แบบไป - กลับ จำนวน 1 วัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กก่อนวันเยียน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 2. ส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ศูนย์ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบวิธีการประเมินศูนย์ฯ ร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 3. กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมในเดือนพฤษภาคม 2564 แบบไปกลับ 1 วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เลื่อนการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2564 แบบไป - กลับ 1 วัน ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ 5 (20 แนวคลอง)

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ 5 (20 แนวคลอง))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

80 / 100
2
59.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนการปฏิบัติงานและขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบ ที่ 228/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 2. ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตหนองจอก เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ จุดเช็คอิน (Check in) ของโครงการฯ วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม (วัดคู้) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารเขตหนองจอก ทำพิธีเปิดจุดเช็คอิน (Check in) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบ ณ บริเวณท่าน้ำวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม และได้ร่วมกันปลูกต้นไม่ริมคลองแสนแสบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :30.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

80 / 100
2
30.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1.343 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จำนวน 615.978 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 558.185 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

80 / 100
2
30.00

80 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำรายการต้นไม้และวัสดุโครงการฯ เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด และสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าระบบของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 สำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง ขนาด 3 ไร่ 1 งาน รวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยไม่ใช้งบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 4 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างลงนามสัญญาจัดซื้อวัสดุ ต้นไม้โครงการฯ และระหว่าง เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564 สำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 1 แห่ง ขนาด 1 ไร่ 2 งาน รวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยไม่ใช้งบประมาณ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 5 ไร่ 2 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จัดกิจกรรมอย่างน้อย (ครั้ง)

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดกิจกรรมอย่างน้อย (ครั้ง))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

80 / 100
2
5.00

80 / 100
3
5.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันเสาร์และวันาทิตย์ โดยจัดกิจกรรมมาแล้ว 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 : วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 : วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3 : วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 4 : วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 5 : วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยจัดกิจกรรมมาแล้ว 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 : วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 : วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3 : วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 4 : วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 5 : วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 * เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยจัดกิจกรรมมาแล้ว 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 : วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 : วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3 : วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 4 : วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 5 : วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 * เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2564 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :63.25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.47

95 / 100
2
51.46

100 / 100
3
63.25

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกฝ่ายดำเนินโครงการงานประจำที่รับผิดชอบตามขั้นตอนที่กำหนด โดยโครงการงานประจำทั้งหมด 59 โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ย 27.47 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกฝ่ายดำเนินโครงการงานประจำที่รับผิดชอบตามขั้นตอนที่กำหนด โดยโครงการงานประจำทั้งหมด 59 โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ย 51.46 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทุกฝ่ายดำเนินโครงการงานประจำที่รับผิดชอบตามขั้นตอนที่กำหนด โดยโครงการงานประจำทั้งหมด 59 โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ย 63.25 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

95 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเงินประจำงวด ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมความพร้อมจัดทำโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :74.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.43

95 / 100
2
59.00

95 / 100
3
74.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสุขลักษณะ และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหาสารปนเปื้อน ประกอบด้วย สารฟอร์มาลิน สารบอเรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา ของเดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 86 ราย (275 ตัวอย่าง) จากเป้าหมาย 140 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจสุขลักษณะ และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหาสารปนเปื้อน ประกอบด้วย สารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา ของเดือนตุลาคม 2563 - เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 113 ราย (309 ตัวอย่าง) จากเป้าหมาย 140 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :74.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.00

80 / 100
2
50.00

100 / 100
3
74.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ ศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 65 จุด และประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 71 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ดังนี้ - ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 53 จุด - ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 75 จุด - ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 80 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ดังนี้ - ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 56 จุด - ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 60 จุด - ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 66 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 16,326 ราย และประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 16,326 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3,4) จำนวน 21,593 ราย - ตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขรายการตามที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีร้องขอ จำนวน 778 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการรับอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :55.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

80 / 100
2
30.00

95 / 100
3
55.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดประฃุมคณะทำงานฯ เพื่อคัดเลือกข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6 ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตหนองจอก ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยได้นำข้อมูลตามตารางที่ 23 (ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน) ไปนำเข้าโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ พร้อมนำส่งหลักฐานการดำเนินการให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เขตได้รับการดำเนินการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตราความปลอดภัย
[มิติที่ 3 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เขตได้รับการดำเนินการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตราความปลอดภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

95 / 100
2
50.00

95 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ ศึกษาข้อมูลโครงการ และขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ดังนี้ 1. เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 2. ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ดังนี้ 1. เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 2. ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ดังนี้ 1. เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 2. ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด