ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50200000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 50
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ โดยสายตรวจรถยนต์ รกจักรยานยนต์ หรือการปฏิบัติหน้าที่เดินเท้าตรวจตรากวดขัน ตามพื้นที่รับผิดชอบ 8 แห่ง โดยเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของประชาชน ตัดช่องโอกาสด้านสภาพแวดล้อมที่ใช้ก่ออาชญากรรม โดยตรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามสถานที่ตั้งจุดเสี่ยง - ตรวจได้ตามเป้าหมาย - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ โดยสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือการ ปฏิบัติหน้าที่เดินเท้าตรวจตรากวดขัน ตามพื้นที่รับผิดชอบ 8 แห่ง โดยเฝ้าระวังและตรวจตราเสี่ยงภัย เพื่อเสริมสร้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตัดช่องโอกาสด้านสภาพแวดล้อมที่ใช้ก่ออาชญากรรม โดยกตรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามสถานที่ตั้งจุดเสี่ยง - ตรวจได้ตามเป้าหมาย - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ โดยสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือการ ปฏิบัติหน้าที่เดินเท้าตรวจตรากวดขัน ตามพื้นที่รับผิดชอบ 8 แห่ง โดยเฝ้าระวังและตรวจตราเสี่ยงภัย เพื่อเสริมสร้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตัดช่องโอกาสด้านสภาพแวดล้อมที่ใช้ก่ออาชญากรรม โดยกตรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามสถานที่ตั้งจุดเสี่ยง - ตรวจได้ตามเป้าหมาย - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่เขต มีความรู้ในการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่เขต มีความรู้ในการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

85 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติโครงการฯ 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ขออนุมัติโครงการฯ 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. จัดเตรียมเอกสารในการดำเนินกิจกรรม พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดทำหนังสือเพื่อขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย 2. มีหนังสือที่ อนุมัติให้เลื่อนจัดกิจกรรมตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 24

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน มีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน มีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

75 / 0
2
30.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ศป.ปส.เขตตลิ่งชัน จำนวน 43 ชุมชน เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2563 เหตุการณ์ปกติ ชุมชนวัดกระจัง จำนวน 5 คน ชุมชนหมู่ 1,3 บางพรม จำนวน 5 คน ชุมชนวัดมณฑป จำนวน 6 คน ชุมชนหมู่ 12 บ้านสวนบางพรม จำนวน 4 คน ชุมชนหมู่ 5 บางพรม จำนวน 4 คน ชุมชนคลองบางน้อย จำนวน 2 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 1 จำนวน 4 คน ชุมชนบ้านไทร จำนวน 4 คน ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ จำนวน 4 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 2 จำนวน 4 คน ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์ จำนวน 4 คน ชุมชนวัดจำปา จำนวน 2 คน ชุมชนหมู่ 8 วัดทองบางเชือกหนัง จำนวน 4 คน ชุมชนสองแขวง จำนวน 4 คน ชุมชนหลังวัดไก่เตี้ย จำนวน 5 คน ชุมชนวัดช่างเหล็ก - วัดเรไร จำนวน 6 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7 ฉิมพลี จำนวน 2 คน ชุมชนวัดมะกอก จำนวน 4 คน ชุมชนวัดเพลงกลางสวน จำนวน 2 คน ชุมชนวัดสมรโกฎิ - บางระจัน จำนวน 2 คน ชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา จำนวน 4 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 4 บางระมาด จำนวน 2 คน ชุมชนสะพานผัก - คลองศาลเจ้า จำนวน 4 คน ชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน จำนวน 4 คน ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย จำนวน 5 คน ชุมชนวัดทองบางระมาด หมู่ที่ 10 ฉิมพลี จำนวน 5 คน ชุมชนราชพฤกษ์ จำนวน 3 คน ชุมชนบ้านลุ่ม จำนวน 5 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดกาญจนสิงหาสน์ (18,19) จำนวน 4 คน ชุมชนศาลาหลังบ้าน จำนวน 4 คน ชุมชนวัดเกาะ จำนวน 4 คน ชุมชนหมู่บ้านเจ้าพระยา จำนวน 2 คน ชุมชนหมู่ 6 บางระมาด จำนวน 4 คน ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน (วัดเงิน) จำนวน 4 คน ชุมชนโค้งเอส จำนวน 4 คน ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์ จำนวน 4 คน ชุมชนฉิมพลี จำนวน 4 คน ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา จำนวน 4 คน ชุมชนริมคลองชักพระ จำนวน 4 คน ชุมชนหมู่บ้าน 2521 จำนวน 2 คน ชุมชนพฤกษอุดม-วัดน้อยใน จำนวน 4 คน ชุมชนบ้านคู่คลอง จำนวน 2 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 13 บางระมาด จำนวน 2 คน - จัดอบรมให้กับอาสาเฝ้าระวังยาเสพติดเขตตลิ่งชันเมื่อวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ศป.ปส.เขตตลิ่งชัน จำนวน 43 ชุมชน เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 เหตุการณ์ปกติ ชุมชนวัดกระจัง จำนวน 5 คน ชุมชนหมู่ 1,3 บางพรม จำนวน 5 คน ชุมชนวัดมณฑป จำนวน 6 คน ชุมชนหมู่ 12 บ้านสวนบางพรม จำนวน 4 คน ชุมชนหมู่ 5 บางพรม จำนวน 4 คน ชุมชนคลองบางน้อย จำนวน 2 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 1 จำนวน 4 คน ชุมชนบ้านไทร จำนวน 4 คน ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ จำนวน 4 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 2 จำนวน 4 คน ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์ จำนวน 4 คน ชุมชนวัดจำปา จำนวน 2 คน ชุมชนหมู่ 8 วัดทองบางเชือกหนัง จำนวน 4 คน ชุมชนสองแขวง จำนวน 4 คน ชุมชนหลังวัดไก่เตี้ย จำนวน 5 คน ชุมชนวัดช่างเหล็ก - วัดเรไร จำนวน 6 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7 ฉิมพลี จำนวน 2 คน ชุมชนวัดมะกอก จำนวน 4 คน ชุมชนวัดเพลงกลางสวน จำนวน 2 คน ชุมชนวัดสมรโกฎิ - บางระจัน จำนวน 2 คน ชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา จำนวน 4 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 4 บางระมาด จำนวน 2 คน ชุมชนสะพานผัก - คลองศาลเจ้า จำนวน 4 คน ชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน จำนวน 4 คน ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย จำนวน 5 คน ชุมชนวัดทองบางระมาด หมู่ที่ 10 ฉิมพลี จำนวน 5 คน ชุมชนราชพฤกษ์ จำนวน 3 คน ชุมชนบ้านลุ่ม จำนวน 5 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดกาญจนสิงหาสน์ (18,19) จำนวน 4 คน ชุมชนศาลาหลังบ้าน จำนวน 4 คน ชุมชนวัดเกาะ จำนวน 4 คน ชุมชนหมู่บ้านเจ้าพระยา จำนวน 2 คน ชุมชนหมู่ 6 บางระมาด จำนวน 4 คน ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน (วัดเงิน) จำนวน 4 คน ชุมชนโค้งเอส จำนวน 4 คน ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์ จำนวน 4 คน ชุมชนฉิมพลี จำนวน 4 คน ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา จำนวน 4 คน ชุมชนริมคลองชักพระ จำนวน 4 คน ชุมชนหมู่บ้าน 2521 จำนวน 2 คน ชุมชนพฤกษอุดม-วัดน้อยใน จำนวน 4 คน ชุมชนบ้านคู่คลอง จำนวน 2 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 13 บางระมาด จำนวน 2 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ศป.ปส.เขตตลิ่งชัน จำนวน 43 ชุมชน เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 เหตุการณ์ปกติ ชุมชนวัดกระจัง จำนวน 5 คน ชุมชนหมู่ 1,3 บางพรม จำนวน 5 คน ชุมชนวัดมณฑป จำนวน 6 คน ชุมชนหมู่ 12 บ้านสวนบางพรม จำนวน 4 คน ชุมชนหมู่ 5 บางพรม จำนวน 4 คน ชุมชนคลองบางน้อย จำนวน 2 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 1 จำนวน 4 คน ชุมชนบ้านไทร จำนวน 4 คน ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ จำนวน 4 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 2 จำนวน 4 คน ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์ จำนวน 4 คน ชุมชนวัดจำปา จำนวน 2 คน ชุมชนหมู่ 8 วัดทองบางเชือกหนัง จำนวน 4 คน ชุมชนสองแขวง จำนวน 4 คน ชุมชนหลังวัดไก่เตี้ย จำนวน 5 คน ชุมชนวัดช่างเหล็ก - วัดเรไร จำนวน 6 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7 ฉิมพลี จำนวน 2 คน ชุมชนวัดมะกอก จำนวน 4 คน ชุมชนวัดเพลงกลางสวน จำนวน 2 คน ชุมชนวัดสมรโกฎิ - บางระจัน จำนวน 2 คน ชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา จำนวน 4 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 4 บางระมาด จำนวน 2 คน ชุมชนสะพานผัก - คลองศาลเจ้า จำนวน 4 คน ชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน จำนวน 4 คน ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย จำนวน 5 คน ชุมชนวัดทองบางระมาด หมู่ที่ 10 ฉิมพลี จำนวน 5 คน ชุมชนราชพฤกษ์ จำนวน 3 คน ชุมชนบ้านลุ่ม จำนวน 5 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดกาญจนสิงหาสน์ (18,19) จำนวน 4 คน ชุมชนศาลาหลังบ้าน จำนวน 4 คน ชุมชนวัดเกาะ จำนวน 4 คน ชุมชนหมู่บ้านเจ้าพระยา จำนวน 2 คน ชุมชนหมู่ 6 บางระมาด จำนวน 4 คน ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน (วัดเงิน) จำนวน 4 คน ชุมชนโค้งเอส จำนวน 4 คน ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์ จำนวน 4 คน ชุมชนฉิมพลี จำนวน 4 คน ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา จำนวน 4 คน ชุมชนริมคลองชักพระ จำนวน 4 คน ชุมชนหมู่บ้าน 2521 จำนวน 2 คน ชุมชนพฤกษอุดม-วัดน้อยใน จำนวน 4 คน ชุมชนบ้านคู่คลอง จำนวน 2 คน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 13 บางระมาด จำนวน 2 คน และดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 25 -26 มิถุนายน 2564 ผ่านสื่อออนไลน์ และเฟสบุค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติโครงการฯ 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ 3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ขออนุมัติโครงการฯ 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ 3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ 3.1 ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและควบคุมโรค แจกแผ่นพับ จำนวน 807 ครั้ง ให้สุขศึกษาในการป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 95 ครั้ง 3.2 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย จำนวน 7238 หลังคาเรือน ใส่ทรายอะเบท 727 ครั้ง 3.3 ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุไข้เลือดออก 727 ครั้ง 3.4 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดตัวแก่ยุงลาย เพื่อควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 21 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ 2.1 ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและควบคุมโรค แจกแผ่นพับ จำนวน 430 ครั้ง ให้สุขศึกษาในการป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 137 ครั้ง 2.2 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย จำนวน 1,140 หลังคาเรือน ใส่ทรายอะเบท 710 ครั้ง 2.3 ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุไข้เลือดออก 727 ครั้ง 2.4 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดตัวแก่ยุงลาย เพื่อควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 21 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างดำเนินการทุกรายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการทุกรายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 รายการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 17 รายการ - ชะลอ จำนวน 1 รายการ - ยกเลิก จำนวน 1 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด เพื่อจัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รับคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รับคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :74.21

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.73

100 / 100
2
68.59

100 / 100
3
74.21

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ 3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 4. ดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบการอาหารให้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดี จำนวน 42 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ 3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 4. ดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบการอาหารให้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดี จำนวน 190 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 2. ดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบการอาหารให้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดี จำนวน 210 แห่ง 3. ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหารที่ไม่มีใบอนุญาต จำนวน 39 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :36.40

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
7.22

100 / 100
3
36.40

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ 3. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ 3. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ 4. สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีทั้งหมด 277 แห่ง ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี มีบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 20 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบการอาหารให้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดี จำนวน 210 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 74.21 และมีการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 103 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
52.05

100 / 100
2
60.59

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 4 แห่ง พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 11.30 ตารางวา ดังนี้ 1. ร้านอาหารอบอร่อย ถนนพรานนก - พุทธมณฑล พื้นที่ 39.01 ตารางวา 2. ปั๊มบางจาก บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น ถนนพรานนก - พุทธมณฑล จำกัด (มหาชน) พื้นที่ 2 ไร่ 28.97 ตารางวา 3. ปั๊ม ปตท.บริษัทยูเนี่ยนอินฟีริตี้ กรุ๊ป จำกัด ถนนพรานนก - พุทธมณฑล พื้นที่ 1 งาน 70.82 ตารางวา 4. ภานารารีสอร์ท ถนนพรานนก - พุทธมณฑล พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 72.50 ตาราวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 4 แห่ง พื้นที่ 2 งาน 80.70 ตารางวา ดังนี้ 1. ปั๊มบางจาก บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถนนพรานนก - พุทธมณฑล พื้นที่ 90.51 ตารางวา 2. ปั๊ม PT บริษัทปิโตรเลี่ยมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ถนนพรานนก - พุทธมณฑล พื้นที่ 35.98 ตารางวา 3. ปั๊ม ปตท.บริษัทเพชรพระเทพปิโตรเลี่ยม จำกัด ถนนพรานนก - พุทธมณฑล พื้นที่ 1 งาน 32.50 ตารางวา 4. ร้านอาหารกุ้งเต้น ถนนพรานนก - พุทธมณฑล พื้นที่ 21.71 ตาราวา รวมไตรมาส 1 และ 2 พื้นที่ 1,992 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 4 แห่ง พื้นที่ 3 ไร่ 95.94 ตารางวา ดังนี้ 1. ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม พื้นที่ 1 ไร่ 60 ตารางวา 2. แฟลตข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม พื้นที่ 16 ตารางวา 3. สำนักงานอัยการจังหวัดตลิ่งชัน พื้นที่ 1 ไร่ 76.24 ตารางวา 4. ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ (จากบ้านพักศาล-ถนนกาญจนาภิเษก) พื้นที่ 3 งาน 43.7 ตาราวา รวมไตรมาส 3 ไตรมาส พื้นที่ 8 ไร่ 87.94 ตารางวาวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) กรุงเทพฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และ จัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
กรุงเทพฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และ จัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าชุมชนเขตตลิ่งชัน โดยการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP Bangkok Brand กลุ่มแม่บ้านและผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในตลาดน้ำในพื้นที่เขต ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน 2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ติดประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน และตลาดน้ำในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำวัดสะพาน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตลาดน้ำวัดจำปา และตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน 3. จัดโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าชุมชนเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

29/01/2564 : ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านทาง Line กลุ่มต่างๆ Facebook เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน 26/02/2564 : ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านทาง Line กลุ่มต่างๆ Facebook เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน 29/03/2564 : จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าตามโครงการ วันที่ 25-26 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

27/04/2564 : ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแอพพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มต่างๆ และเฟสบุ๊ค 24/05/2564 : ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแอพพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มต่างๆ และเฟสบุ๊ค 28/06/2564 : ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตตลิ่งชันทางแอพพลิเคชันไลน์,เฟซบุ๊ค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **