ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50230000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :16.98

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.38

100 / 100
2
10.45

100 / 100
3
16.98

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) รวม 6,729.35 ตัน แบ่งเป็น มูลฝอยรีไซเคิล 5,189.85 ตันต่อปี (จากเป้าหมาย 28,936.61 ตัน) มูลฝอยอินทรีย์ 1,539.50 ตัน (จากเป้าหมาย 9,645.54 ตัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด เป้าหมาย 38,582.15 ตันต่อปี ดำเนินการได้ 13,3445.947 ตันต่อปี แบ่งเป็นขยะอินทรีย์ 3,520.20 ตันต่อปี (จากเป้าหมาย 9,645.54 ตัน) ขยะรีไซเคิล 9,925.747 ตันต่อปี (จากเป้าหมาย 28,936.61 ตัน) คิดเป็นผลการดำเนินงาน 10.45 จากร้อยละ 30 และความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 34.850

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด เป้าหมาย 38,582.15 ตันต่อปี ดำเนินการได้ 21,839.117 ตันต่อปี แบ่งเป็นขยะอินทรีย์ 4,807.87 ตันต่อปี ขยะรีไซเคิล 17,031.25 ตันต่อปี คิดเป็นผลการดำเนินงาน 16.98 จากร้อยละ 30 และความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 56.60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง แผนการปรับปรุงฯ และโครงการส่งสำนักการระบายน้ำภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองจำนวน 5 คลองตามแผนการปรับปรุงและโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองจำนวน 5 คลองตามแผนการปรับปรุงและโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :926.24

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
209.20

100 / 100
3
926.24

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

พัฒนาพื้นที่สีเขียวได้ 5,760 ตารางเมตร จากเป้าหมาย 12,800 ตร.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

พัฒนาพื้นที่สีเขียวได้ 26,777 ตารางเมตร จากเป้าหมาย 12,800 ตร.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

พัฒนาพื้นที่สีเขียวได้ 4,680 ตารางเมตร จากเป้าหมาย 4,680 ตร.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งแนวทางของตัวชี้วัด อยู่ระหว่างจัดตั้งประชาคมเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำแบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ 1 โครงการ/กิจกรรม พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่ายประชาสังคมที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จัดกิจกรรมอย่างน้อยครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดกิจกรรมอย่างน้อยครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว "งานลอยกระทง ปี พ.ศ. 2563" เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน สรุปความพึงพอใจร้อยละ 90.88

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการ ลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการ ลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามบัญชีพื้นที่เสี่ยง และปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามบัญชีพื้นที่เสี่ยง และปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามบัญชีพื้นที่เสี่ยง และปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

หน่วยนับ :จำนวนไร่

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :34.98

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนไร่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.29

100 / 100
2
6.28

100 / 100
3
34.98

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปลูกต้นกล้ารวม 1,316 ต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,679 คน เพาะพันธ์ต้นกล้า58,753 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 3.29 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปลูกต้นกล้า รวมจำนวน 2,511 ต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 3,564 คน เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 100,000 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 6.28 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปลูกต้นกล้า รวมจำนวน 13,993 ต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 3,714 คน เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 101,138 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 34.98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร
มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :76.83

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.77

100 / 100
2
38.08

100 / 100
3
76.83

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการในพื้นที่จำนวน 260 ราย ขอต่ออายุป้ายรับรองจำนวน 54 ราย แบ่งเป็น มินิมาร์ท จำนวน 54 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการในพื้นที่จำนวน 260 ราย ขอต่ออายุป้ายรับรองจำนวน 99 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการในพื้นที่จำนวน 259 ราย (ยกเลิก 1 ราย) ขอต่ออายุป้ายรับรองจำนวน 149 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :12.50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
12.50

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 13,909 ราย คิดเป็นเงิน 20,484,968.27 บาท ดำเนินการจัดเก็บได้ 2,675,294.13 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 13,909 ราย คิดเป็นเงิน 20,484,968.27 บาท ดำเนินการจัดเก็บได้ 3,010,298.03 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 18,001 ราย คิดเป็นเงิน 25,213,735.65 บาท ดำเนินการจัดเก็บได้ 16,462,666.91 บาท จากประมาณการ 75,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **