ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50250000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) (องค์ประกอบที่ 2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(องค์ประกอบที่ 2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :26.31

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.54

100 / 100
2
17.57

100 / 100
3
26.31

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ ดังนี้ - เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 2,027.31 ตัน - เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 2,068.66 ตัน - เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 2,109.02 ตัน รวมไตรมาสที่ 1 จำนวน 6,204.99 ตัน คิดเป็นร้อยละ 28.467 (จากร้อยละ 100) และคิดเป็นร้อยละ 8.54 (เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยละ 30)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ ดังนี้ - เดือนมกราคม 2564 จำนวน 2,165.34 ตัน - เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,217.76 ตัน - เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 2,180.15 ตัน รวมไตรมาสที่ 1 - 2 จำนวน 12,768.24 ตัน คิดเป็นร้อยละ 58.58 (จากร้อยละ 100) และคิดเป็นร้อยละ 17.57 (เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยละ 30)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ ดังนี้ - เดือนเมษายน 2564 จำนวน 2,135.32 ตัน - เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 2,110.34 ตัน - เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 2,104.11 ตัน รวมไตรมาสที่ 1 - 3 จำนวน 19,118.01 ตัน คิดเป็นร้อยละ 87.71 (จากร้อยละ 100) และคิดเป็นร้อยละ 26.31 (เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยละ 30)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (องค์ประกอบที่ 3) กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (1) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
(องค์ประกอบที่ 3) กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (1) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ๒. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๓. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการอาหาร ๔. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมีได้แก่บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ โพลาร์ ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เและตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะอุปกรณ์โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI ๒) ๕.ประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เป้าหมายสถานประกอบการทั้งหมด 309 แห่ง ดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ - ระดับดี (3 ดาว) 114 แห่ง - ระดับดีมาก (4 ดาว) 72 แห่ง - ระดับดีเลิศ (5 ดาว) 8 แห่ง รวม 174 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.78 (ระดับ 4)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เป้าหมายสถานประกอบการทั้งหมด 309 แห่ง ดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ - ระดับดี (3 ดาว) 114 แห่ง - ระดับดีมาก (4 ดาว) 72 แห่ง - ระดับดีเลิศ (5 ดาว) 8 แห่ง รวม 174 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.78 (ระดับ 4)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (องค์ประกอบที่ 3) กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (2) ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
(องค์ประกอบที่ 3) กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (2) ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี  มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :25.89

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
25.89

100 / 100
3
25.89

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ๒. อยู่ระหว่างขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๓. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการอาหาร ๔. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมีได้แก่บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ โพลาร์ ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เและตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะอุปกรณ์โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI ๒) ๕.ประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เป้าหมายสถานประกอบการทั้งหมด 309 แห่ง ดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ดังนี้ - ระดับดีมาก (4 ดาว) 72 แห่ง - ระดับดีเลิศ (5 ดาว) 8 แห่ง รวม 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.89 (ระดับ 5)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เป้าหมายสถานประกอบการทั้งหมด 309 แห่ง ดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ดังนี้ - ระดับดีมาก (4 ดาว) 72 แห่ง - ระดับดีเลิศ (5 ดาว) 8 แห่ง รวม 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.89 (ระดับ 5)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (องค์ประกอบที่ 2) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
(องค์ประกอบที่ 2) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาและอนุรักษ์คลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตดอนเมือง 2. แบบสรุปผลการสำรวจพื้นที่คลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว 3. แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว) 4. แผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง (คลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว) - ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ดังนี้ 1. รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองทุกวันพุธ 2. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน 3. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น 4. สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นจุดเชคอิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชา พร้อมจัดทำโครงการพัฒนาและอนุรักษ์คลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตดอนเมือง 2. บริหารจัดการขยะริมคลอง โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนริมคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ดังนี้ - คลองเปรมประชากร 11 ครั้ง - คลองลาดพร้าว 8 ครั้ง 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว จัดกิจกรรมส่งเสริมฯ ดังนี้ - คลองเปรมประชากร 9 ครั้ง - คลองลาดพร้าว 5 ครั้ง 4. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน 1 ครั้ง/เดือน - ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ 5. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น 1 ครั้ง/เดือน จำนวนสะพานในพื้นที่ ดังนี้ - คลองเปรมประชากร 25 แห่ง (ซ่อมแซมแล้ว 1 สะพาน คือ สะพานชุมชนร่มไทรงาม) - คลองลาดพร้าว 4 แห่ง 6. พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง กำหนดจุดเช็คอิน และเตรียมพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ - คลองเปรมประชากร บริเวณพื้นที่ว่างริมคลองเปรมประชากรด้านหลังหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ดำเนินการปรับพื้นที่ และปลูกต้นไม้บางส่วน - คลองลาดพร้าว บริเวณเชิงสะพานสอน - สวัสดิ์ ดำเนินการจัดเก็บวัสดุ และปรับปรุงพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 3 ครั้ง และคลองลาดพร้าว จำนวน 2 ครั้ง - จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากร จำนวน 2 ครั้ง และคลองลาดพร้าว จำนวน 2 ครั้ง - ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและริมคลองลาดพร้าวให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุด Checkin บริเวณที่ว่างริมคลองเปรมประชากรด้านหลังหมู่บ้านแกนคาแนล และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปลูกต้นไม้ บริเวณที่ว่างริมคลองลาดพร้าวบริเวณเชิงสะพานสอน-สวัสดิ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (องค์ประกอบที่ 3) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
(องค์ประกอบที่ 3) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :105.93

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
75.56

100 / 100
3
105.93

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนจัดซื้อไม้ืนต้น ไม่ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว งบประมาณ 900,000 บาท ดำเนินงานได้ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน - เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยไม่ใช้งบประมาณของ กทม. 4 แห่ง สำนักงานเขตดอนเมือง ดำเนินการ 2 แห่ง (1) ทางเท้าถนนสรงประภาขาเข้า (10 ไร่ 3 งาน 75 ตร.ว.) (2) ทางเท้าถนนสรงประภาขาออก (6 ไร่ 2 งาน 25 ตร.ว.) หน่วยงานอื่นสนับสนุนงบประมาณ (พื้นที่ของ กทม.) 1 แห่ง (3) เกาะกลางถนนพหลโยธิน (3 ไร่ 3 งาน) เอกชนดำเนินการในพื้นที่ของเอกชน 1 แห่ง (4) สวนหมู่บ้าน Pleno ซ.สรงประภา 30 (2 ไร่) เป้าหมาย ร้อยละ 100 (33 ไร่ 3 งาน) ดำเนินการได้ ร้อยละ 75.56 (25 ไร่ 2 งาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว งบประมาณ 900,000 บาท ดำเนินงานได้ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน (พื้นที่ว่างข้างคูนายกิมสาย 2) - เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยไม่ใช้งบประมาณของ กทม. 7 แห่ง (1) ทางเท้าถนนสรงประภาขาเข้า (10 ไร่ 3 งาน 75 ตร.ว.) (2) ทางเท้าถนนสรงประภาขาออก (6 ไร่ 2 งาน 25 ตร.ว.) (3) สวนหย่อมหน้าสำนักงานเขตดอนเมือง (1 งาน) (4) เกาะกลางถนนพหลโยธิน (3 ไร่ 3 งาน) (5) สวนหมู่บ้าน Pleno ซ.สรงประภา 30 (2 ไร่) (6) สวนสุขภาพโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) (5 ไร่) (7) สวนหย่อมภายในวัดเทพนิมิตต์ ถนนประชาอุทิศ (5 ไร่) เป้าหมาย ร้อยละ 100 (33 ไร่ 3 งาน) ดำเนินการได้ ร้อยละ 105.93 (35 ไร่ 3 งาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) (องค์ประกอบที่ 3) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
(องค์ประกอบที่ 3) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จัดกิจกรรมอย่างน้อย (ครั้ง)

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดกิจกรรมอย่างน้อย (ครั้ง))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องกำแพงเพชร สำนักงานเขตดอนเมืองเรียบร้อยแล้ว - กำหนดจัดกิจกรรมขายสินค้าราคาประหยัด ในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตดอนเมือง และดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน สำหรับครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 งดการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไว้รัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง 2. จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ดอนเมือง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 3. จัดกิจกรรมงานตลาดย้อนยุคชุมชนทัดชาวิลล่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนทัดชาวิลล่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชนในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 และงดการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อความปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ในเดือน เมษายน – มิถุนาย 2564 ได้ชะลอกิจกรรมออกไปก่อน 2.ค่าใช้จ่าในการบริหารจัดการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกทม. ในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำมีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และในเดือน เมษายน – มิถุนายน 2564 ได้งดจัดกิจกรรม เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จึงงดการจัดกิจกรรมกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปกติ .....ความคืบหน้า 70% 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในเดือน เมษายน – มิถุนายน 2564 ได้งดจัดกิจกรรม เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จึงงดการจัดกิจกรรมกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปกติ .....ความคืบหน้า 65% 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฯ ในเดือน เมษายน – มิถุนายน 2564 ได้งดจัดกิจกรรม เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จึงงดการจัดกิจกรรมกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปกติ .....ความคืบหน้า 65%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) (ยุทธศาสตร์) ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในรูปแบบระบบสารสนเทศ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
(ยุทธศาสตร์) ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในรูปแบบระบบสารสนเทศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานในการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำรวจและประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตดอนเมือง และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร - รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งน้ำเสียในพื้นที่เขตทั้งหมดเพื่อจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสำรวจและประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตดอนเมือง และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งน้ำเสียในพื้นที่เขตทั้งหมดเพื่อจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (ยุทธศาสตร์) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
(ยุทธศาสตร์) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุม ศป.ปส.เขตดอนเมือง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุม ศป.ปส.เขตดอนเมือง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดประชุม ศป.ปส.เขตดอนเมือง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 - จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) (ยุทธศาสตร์) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
(ยุทธศาสตร์) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครภูมิปัญญาผู้สูงอายุและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดงานโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น 2 สำนักงานเขตดอนเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ในเดือนเมษายน 2564 เตรียมสรุปผลการดำเนินงานตาม โครงการเพื่อเสนอผู้บริหาร......ความคืบหน้า 90% , ในเดือนพฤษภาคม 2564 ได้สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว.....ความคืบหน้า 95%, ในเดือนมิถุนายน 2564 ได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว.......100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) (ยุทธศาสตร์) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
(ยุทธศาสตร์) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2563 - จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ที่ทำการชุมชนปิ่นเจริญ 1 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเดือนตุลาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 91.67 เดือนพฤศจิกายน 2563 - ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ความรู้ด้านเกษตรกับคนในชุมชน จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง (2) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ชุมชนดอนเมืองวิลล่า - ความพึงพอใจของผู้รับบริการเดือนพฤศจิกายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 88.33 เดือนธันวาคม 2563 - ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ความรู้ด้านเกษตรเพื่อแนะนำการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองพร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่คนในชุมชน จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ชุมชนบูรพา 7 (2) วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ชุมชนดอนเมืองวิลล่า, (3) วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ชุมชนวังทอง, ชุมชนบูรพา 7 และชุมชนบูรพา 16 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการเดือนธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 91.00 - รวบรวมเอกสารเพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการ จำนวนเงิน 48,880 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2564 - ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ความรู้ด้านเกษตรและแนะนำการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง พร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - จัดประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร - จัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการ เดือนมีนาคม 2564 - ลงพื้นที่ชุมชนบูรพา 7 เพื่อให้คำแนะนำในการปลูกผักการป้องกันการกำจัดศัตรูพืชและการจัดทำแปลงผักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร…...ในเดือนเมษายน 2564 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ ณ ที่ทำการชุมชนปิ่นเจริญ 1 เรียบร้อยแล้ว ...ความคืบหน้า 56%, ในเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ชุมชนบูรพา 7 เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 4 ชนิด ...ความคืบหน้า.....64% , ในเดือนมิถุนายน 2564 ได้ให้คำแนะนะในการทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์พืชและการลดความชื้นและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชและทดสอบความงอกของพืช 6 ชนิด.....ความคืบหน้า 89%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด