ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50260000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

95 / 100
2
91.00

100 / 50
3
90.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการพร้อมขออนุม้ติ ประชุมเจ้าหน้าที่ พร้อมจัดกิจกรรม "เปลี่่ยนกันใช้ ผลัดกันชม" ประชาสัมพันธ์รณรงค์การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงรายงานการจัดการมูลฝอยเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ประเภทขยะรีไซเคิล และ ขยะอินทรีย์ ปริมาณเฉลี่ย 106.06 ตัน/วัน พร้อมเสนอผู้อำนวยการเขตทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงรายงานการจัดการมูลฝอยเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ประเภทขยะรีไซเคิล และ ขยะอินทรีย์ ปริมาณเฉลี่ย 108 ตัน/วัน พร้อมเสนอผู้อำนวยการเขตทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงรายงานการจัดการมูลฝอยเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ประเภทขยะรีไซเคิล และ ขยะอินทรีย์ ปริมาณเฉลี่ย 106 ตัน/วัน พร้อมเสนอผู้อำนวยการเขตทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่ กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่ กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

80 / 50
2
60.00

100 / 50
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สำนักงานเขตจตุจักรได้ลงสำรวจคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติการปรับปรุงคลองฯส่งสำนักการระบายน้ำ - สำนักงานเขตจตุจักรได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมย่อยในการพิจารณาการจัดทำแผนฯเพื่อปรับปรุงคลองฯโดยในที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเขตจตุจักรดำเนินการพัฒนาคลองบางซื่อไปด้วย - สำนักงานเขตจตุจักรได้จัดทำแผนปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ จัดทำแบบสรุปผลการสำรวจพื้นที่คลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว และคลองบางซื่อ รวมทั้งได้จัดทำโครงการพัฒนา และอนุรักษ์คลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว ในพื้นที่เขตจตุจักร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

คลองในพื้นที่ที่สำนักงานเขตรับผิดชอบ 3 คลอง (คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองบางซื่อ) สำนักงานเขตได้ดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานดังนี้ ประชุมร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสำนักระบายน้ำ นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์แล้วจัดทำแผนส่งสำนักการระบายน้ำแล้ว ในส่วนสำนักงานเขตต้องดำเนินงานในภาพรวมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ ได้สำรวจพื้นที่คลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากรร่วมกับ สนน. สนย. สจส. สวล.และสนท.เพื่อกำหนดจุดเช็คอิน 2 จุด - คลองลาดพร้าว กำหนดจุดเช็คอินตรงพื้นที่ว่างริมคลองลาดพร้าวหลัง PAR 3 (ระหว่างชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม) - คลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว กำหนดจุดเช็คอินตรง พื้นที่ว่างชุมชนประชาร่วมใจ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คลองในพื้นที่ที่สำนักงานเขตรับผิดชอบ 3 คลอง (คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองบางซื่อ) สำนักงานเขตได้ดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานดังนี้ ประชุมร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสำนักระบายน้ำ นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์แล้วจัดทำแผนส่งสำนักการระบายน้ำแล้ว ในส่วนสำนักงานเขตต้องดำเนินงานในภาพรวมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ ได้สำรวจพื้นที่คลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากรร่วมกับ สนน. สนย. สจส. สวล.และสนท.เพื่อกำหนดจุดเช็คอิน 2 จุด - คลองลาดพร้าว กำหนดจุดเช็คอินตรงพื้นที่ว่างริมคลองลาดพร้าวหลัง PAR 3 (ระหว่างชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม) - คลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว กำหนดจุดเช็คอินตรง พื้นที่ว่างชุมชนประชาร่วมใจ 2 - คลองบางซื่อ กำหนดจุดเช็คอิน หลังตลาด อตก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

95 / 100
2
50.00

100 / 50
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วางแผนและสำรวจเป้าหมายพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในรูแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมส่งสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดส่งไปเป้าหมายไปยังสำนักสิ่วแวดล้อม จำนวน 1 ไร่ และวางแผนการสำรวจพื้นที่เขียวที่ไม่ใช่ส่วนสาธารณะในพื้นที่เขตจตุจักร พร้อมรายงานไตรมาสที่ 1 จำนวน 3 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- รายงานพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี ไตรมาสที่ 2 จำนวน 3 แห่ง - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี (9 ประเภท) ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3 แห่ง และรายงาน (สวนหย่อม 7 ประเภท) จำนวน 1 แห่ง - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

85 / 50
2
20.00

100 / 50
3
20.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมลอยกระทงร่วมกับกลุ่มไทรทอง (ท้ายชุมชนพหลโยธิน32) กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมลอยกระทง. จำหน่ายอาหารและสินค้า และประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ พร้อมนี้ได้นำวิทยากรจากศูนย์ฝึกอาชีพ​ สาธิตการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ให้กับสมาชิกชุมชนหลัง วค. จันทรเกษมและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตจตุจักร ดกิจกรรมลอยกระทงและจำหน่ายสินค้าชุมชนบริเวณริมคลองลาดพร้าว ระหว่างชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม ที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แล้วนั้น สำนักพัฒนาสังคม และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตจตุจักร จะมีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง เช่น กระเป๋าจักสานจากกลุ่มชุมชนสยามเวนิสจันทรเกษม นำมาส่งเสริมด้านการตลาด โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในเทศกาลต่างๆของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิค-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ดำเนินการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวริมคลองลาดพร้าว ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ผ่านระบบออนไลน์ โดยการแสดงการสาธิตการสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก และจำหน่ายสินค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 52 ราย มีความพึงพอใจมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักร

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่า

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

95 / 50
2
1.00

100 / 50
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตจตุจักรโดยฝ่ายปกครองได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ต้องรอสถานการณ์ผ่อนคลายจึงจะเริ่มดำเนินการได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด งบ 53,160 บาท กำหนดจัดในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 แต่ขอเห็นชอบจาก ผอ. เลื่อนการกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 - กิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร งบ 37,040 บาท กำหนดจัดกิจกรรมของอาสาฯ ใน วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ขอเห็นชอบจาก ผอ. เลื่อนการกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณ และจำกัดจำนวนคน ไม่เกิน 20 คน ในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ณ ริมคลองบางซื่อ เขตจตุจักร - วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ได้จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ไตรมาสที่ 3/2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :45.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกโครงการที่เป็นงานประจำพื้นฐานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกโครงการที่เป็นงานประจำพื้นฐานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทุกโครงการที่เป็นงานประจำพื้นฐานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด