ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50270000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

85 / 100
2
70.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ประชุมวางแผนการทำงานโดยบูรณาการร่วมกับ สนน. สนย. สจส. สวล. และสนท. 2. สำรวจพื้นที่คลองลาดพร้าวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ความยาว 4,600 เมตร พร้อมกำหนดภารกิจที่ดำเนินการ 3 ด้าน คือ ด้านความสวยงาม ด้านความสะอาด และด้านความปลอดภัย พร้อมรายละเอียดสภาพพื้นที่ของจุดที่มีปัญหาอุุปสรรค 3. จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาทุกวันจัน่ทร์ และวันพุธ 4. จัดเก็บขยะและกำจัดวัชพืช ผักตบชวาในคลอง ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณทางเดินริมคลอง จัดระเบียบรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณทางเดินริมคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดเก็บขยะและกำจัดวัชพืช ผักตบชวาในคลอง ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณทางเดินริมคลอง จัดระเบียบรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณทางเดินริมคลอง 2. ซ่อมแซมและปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 7 แห่ง 3. สำรวจและตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินริมคลองให้อยู่ในสภาพที่มีแสงสว่างอย่างเหมาสมในเวลากลางคืน 4.ตรวจสอบท่าน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย(เอกชน) 5. สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอินบริเวณท่าน้ำวัดสิริกมลาวาส 6. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ เพื่อเชิญชวนประชาชนที่อยู่ริมคลองให้ดูแลรักษาคลอง ไม่ทิ้งขยะ และติดตั้งบ่อพักไขมันสำหรับบ้านเรือยริมคลอง 7. สร้างเครือข่าวกลุ่มไลน์ "ชมรมคนรักษฺ์คลองลาดพร้าว"

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดเก็บขยะและกำจัดวัชพืช ผักตบชวาในคลอง ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณทางเดินริมคลอง จัดระเบียบรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณทางเดินริมคลอง 2. ซ่อมแซมและปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 7 แห่ง 3. สำรวจและตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินริมคลองให้อยู่ในสภาพที่มีแสงสว่างอย่างเหมาสมในเวลากลางคืน 4.ตรวจสอบท่าน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย(เอกชน) 5. สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอินบริเวณท่าน้ำวัดสิริกมลาวาส 6. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ เพื่อเชิญชวนประชาชนที่อยู่ริมคลองให้ดูแลรักษาคลอง ไม่ทิ้งขยะ และติดตั้งบ่อพักไขมันสำหรับบ้านเรือยริมคลอง 7. สร้างเครือข่าวกลุ่มไลน์ "ชมรมคนรักษฺ์คลองลาดพร้าว"

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

3. สำรวจและตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินริมคลองให้อยู่ในสภาพที่มีแสงสว่างอย่างเหมาสมในเวลากลางคืน 4.ตรวจสอบท่าน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย(เอกชน) 5. สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอินบริเวณท่าน้ำวัดสิริกมลาวาส 6. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ เพื่อเชิญชวนประชาชนที่อยู่ริมคลองให้ดูแลรักษาคลอง ไม่ทิ้งขยะ และติดตั้งบ่อพักไขมันสำหรับบ้านเรือยริมคลอง 7. สร้างเครือข่าวกลุ่มไลน์ "ชมรมคนรักษฺ์คลองลาดพร้าว" 8. จัดทำจุดเช็คอินที่บริเวณวัดใหม่เสนานิคม และบริเวณวัดลาดพร้าว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

85 / 100
2
60.00

100 / 100
3
0.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อมูล หัวข้อที่จะเสนอนวัตกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำโครงการ แอพพลิเคชั่น Line@ แจ้งเตือนผู้ประกอบการให้มาต่ออายุใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมก่อนวันหมดอายุของสถานประกอบการทุกประเภท 2. จัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอโครงการความยาว 5 นาที 2. นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

80 / 100
2
60.00

100 / 100
3
0.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 ดังนี้ 1.1 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตลาดพร้าว 1.2 บัญชีรายการข้อมูล 1.3 ขอเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ของหน่วยงาน คือ ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตพื้นที่การปกครอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 1.1 คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 1.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

90 / 0
2
0.00

90 / 100
3
0.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี  มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

95 / 0
2
50.00

95 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจประเมินด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ตรวจวิเคราะห์ตุณภาพอาหารทางด้านเคมีและจุลชีวะและความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร ไตรมาส 1 รวมจำนวน 61 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจประเมินด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ตรวจวิเคราะห์ตุณภาพอาหารทางด้านเคมีและจุลชีวะและความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 161 แห่ง ตรวจประเมินร้านอาหารเพื่อรับรองป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยจำนวน 45 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 0
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินขั้นตอนศึกษารายละเอียดโครงการและดำเนินการเตรียมการขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เป้าหมายพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ ได้สำรวจและส่งข้อมูลให้สำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดเจรจา จำนวน 1,380 ตร.ม. เพื่อลงข้อมูลในโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร (สำนักสิ่งแวดล้อม+สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล) ผลการดำเนินการ ได้สำรวจและลงข้อมูลในโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร (สำนักสิ่งแวดล้อม+สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล) จำนวน 1,380 ตร.ม. เรียบร้อยแล้ว ครบตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 - เป้าหมายพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดให้สำนักงานเขตสำรวจพื้นที่ว่างเปล่าและลงข้อมูลในโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร (สำนักสิ่งแวดล้อม+สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล) ไม่ต่ำกว่า 12 แห่ง/ปี ผลการดำเนินการ สำรวจพื้นที่ว่างเปล่าและลงข้อมูลในโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร (สำนักสิ่งแวดล้อม+สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล) จำนวน 13 แห่ง - โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในปี 2564 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนโชคชัย 4 ตั้งแต่โรงพยาบาลเปาโลสยามถึงสุดถนนโชคชัย 4 (ทั้งสองฝั่ง) ระยะทาง 5,300 เมตร 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสนานิคม 1 ตั้งแต่แยกวังหินถึงหมู่บ้านอมรพันธ์ 9 (ทั้งสองฝั่ง) ระยะทาง 1,000 เมตร 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนลาดปลาเค้า 24 ตั้งแต่ถนนลาดปลาเค้าถึงสุดซอย (ทั้งสองฝั่ง) ระยะทาง 1,800 เมตร 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยสตรีวิทยา 2 แยก 10 ตั้งแต่ต้นซอยถึงท้ายซอย (ทั้งสองฝั่ง) ระยะทาง 600 เมตร ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในปี 2564 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนโชคชัย 4 ตั้งแต่โรงพยาบาลเปาโลสยามถึงสุดถนนโชคชัย 4 (ทั้งสองฝั่ง) ระยะทาง 5,300 เมตร 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสนานิคม 1 ตั้งแต่แยกวังหินถึงหมู่บ้านอมรพันธ์ 9 (ทั้งสองฝั่ง) ระยะทาง 1,000 เมตร 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนลาดปลาเค้า 24 ตั้งแต่ถนนลาดปลาเค้าถึงสุดซอย (ทั้งสองฝั่ง) ระยะทาง 1,800 เมตร 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยสตรีวิทยา 2 แยก 10 ตั้งแต่ต้นซอยถึงท้ายซอย (ทั้งสองฝั่ง) ระยะทาง 600 เมตร ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจําหน่าย สินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจําหน่าย สินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

95 / 0
2
50.00

100 / 100
3
0.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง ชื่องาน "ถนนคนเดิน ไทยช่วยไทย ต้านภัยโควิด กระตุ้นเศรษฐกิจ เขตลาดพร้าว" ระหว่างวันที่ 12 – 21 มีนาคม 2564 ณ สนามฟุตซอล คริสตัลปาร์ค ถนนโยธินพัฒนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด