ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50280000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.90

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
0.50

80 / 100
3
0.90

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลนักเรียนเพื่อรอรับการตรวจประเมิน และอยู่ระหว่างรอแผนการตรวจประเมินจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลนักเรียนเพื่อรอรับการตรวจประเมิน และอยู่ระหว่างรอแผนการตรวจประเมินจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะกรรมการจึงปรับรูปแบบการประเมินและอยู่ระหว่างการออกตรวจประเมิน จำนวน 8 โรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

75 / 100
3
70.00

75 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม และจัดให้มีสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม ต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 7. ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
7. ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
1.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 8. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
8. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
80.00

75 / 100
3
80.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครส่งให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครส่งให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครส่งให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 10. ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
10. ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.50

75 / 100
3
0.50

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 6. ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
6. ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.25

100 / 100
2
1.00

90 / 100
3
1.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 1 ตัวชี้วัดงานประจำ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1 ตัวชี้วัดงานประจำ

หน่วยนับ :100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามโครงการของแต่ละฝ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการของแต่ละฝ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามโครงการของแต่ละฝ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 3.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
92.00

75 / 100
3
100.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ค่าเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 5,200 ตารางเมตร ดำเนินการได้ 5,040 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 92.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ค่าเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 5,200 ตารางเมตร ดำเนินการได้ 5,200 ตารางเมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 4.2 พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
4.2 พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

95 / 100
3
100.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็ก ในศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนของสำนักงานเขตบึงกุ่ม จำนวน 7 ศูนย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็ก ในศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนของสำนักงานเขตบึงกุ่ม จำนวน 7 ศูนย์ เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 100 และเด็กที่สงสัยมีพัฒนาล่าช้า ได้เข้าสู่การพัฒนา ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็ก ในศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนของสำนักงานเขตบึงกุ่ม จำนวน 7 ศูนย์ เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 100 และเด็กที่สงสัยมีพัฒนาล่าช้า ได้เข้าสู่การพัฒนา ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
1.00

95 / 100
3
1.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกำหนดสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตบึงกุ่มมีการจัดกิจกรรมตามโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตบึงกุ่ม บริเวณห้องโถงชั้น 1, หน้าอาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม และลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม ในเวลา 06.00 - 16.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานความเป็นไทย เพิ่มพื้นที่ขายและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขตบึงกุ่ม กิจกรรมประกอบด้วย จัดตลาดนัดสินค้าชุมชน กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 3 รูป จัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบึงกุ่ม การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการประกวดการแต่งกายชุดผ้าไทย ซึ่งมีร้านเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดชุมชน จำนวน 53 ร้าน ผู้เข้าร่วมประกวดผ้าไทย จำนวน 14 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 300 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตบึงกุ่มมีการจัดกิจกรรมตามโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตบึงกุ่ม บริเวณห้องโถงชั้น 1, หน้าอาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม และลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม ในเวลา 06.00 - 16.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานความเป็นไทย เพิ่มพื้นที่ขายและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขตบึงกุ่ม กิจกรรมประกอบด้วย จัดตลาดนัดสินค้าชุมชน กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 3 รูป จัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบึงกุ่ม การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการประกวดการแต่งกายชุดผ้าไทย ซึ่งมีร้านเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดชุมชน จำนวน 53 ร้าน ผู้เข้าร่วมประกวดผ้าไทย จำนวน 14 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 300 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **