ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50290000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) องค์ฯ 2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
องค์ฯ 2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับความสำเร็จ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับความสำเร็จ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
3.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินงานจัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานและแบบสำรวจโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน มกราคม 2564 ดำเนินการตามแผน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการจัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานและแบบสำรวจ เพิ่มอีก 1 คลอง เดือน มีนาคม 2564 ดำเนินการตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือน เมษายน 2564 ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การติดตั้งถังดักไขมันและดูแลรักษาแหล่งน้ำบริเวณคลองช่องนนทรี และคลองวัดยานนาวา ครั้งที่ 1 -ดำเนินสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองวัดยานนาวา -ดำเนินการสำรวยไฟฟ้าส่องสว่างคลองช่องนนทรี -ดำเนินการสำรวจติดตั้งและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 28/05/2564 -ดำเนินการตามแผน 26/06/2564 : -เดือนมิถุนายน 2564 (ครั้งที่ 2) -ดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ให้ติดตั้งถังดักไขมันเพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสีย -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะ -รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง -สำรวจออกแบบ จุดเช็คอิน (Check in) จุดติดตั้งป้ายต่างๆ ให้มีความสวยงานและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ - เจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางรัก และสำนักจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตยานนาวา ร่วมลงพิ้นที่ตรวจสภาพคลองช่องนนทรี ในการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนภารกิจของแต่ละหน่วยงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง (ตามตัวชี้วัดกำหนด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) องค์ฯ 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
องค์ฯ 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :67.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

0 / 0
3
67.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 (5%) 1.เป้าหมายขยะมูลฝอยอินทรีย์ ปี 64 ของสำนักงานเขตสาทร 13,870.55 ตัน/ปี ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอินทรีย์ ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 จำนวน 2,539.77 ตัน ประจำเดือน ธ.ค. 63 อยธู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บและรวบรวม 2.เป้าหมายขยะมูลฝอยอินทรีย์ ปี 64 ของสำนักงานเขตสาทร 4,623.52 ตัน/ปี ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอินทรีย์ ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 จำนวน 842.81 ตัน ประจำเดือน ธ.ค. 63 อยธู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บและรวบรวม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 (10%) 1.เป้าหมายขยะมูลฝอยรีไซเคิล ปี 64 ของสำนักงานเขตสาทร 13,870.55 ตัน/ปี ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยรีไซเคิล ประจำเดือน ต.ค. - เม.ย. 64 จำนวน 7,938.8 ตัน 2.เป้าหมายขยะมูลฝอยอินทรีย์ ปี 64 ของสำนักงานเขตสาทร 4,623.52 ตัน/ปี ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอินทรีย์ ประจำเดือน ต.ค. 63 - เม.ย. 64 รวมทั้งสิ้น 2,435.75 ตัน รวมทั้งสิ้น 10,374.55 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานไตรมาส ครั้งที่ 3 1. ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และรายงานผลการตามแบบรายงาน SWM ภายในวันที่ 10 เดือนถัดไป (ร้อยละ 10) ผลการดำเนินการรายงานผลก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (ร้อยละ 6) 2.ดำเนินการจัดการมูลฝอยและของเสียภายในสำนักงานเขต (ร้อยละ 10) ผลการดำเนินการ มีการจัดตั้งถังขยะคัดแยกประเภทตามแต่ละชั้นของฝ่ายนั้นๆ (ร้อยละ 5) 3.ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ (เป้าหมายร้อยละ 20 รวม 18,49406 ตัน/ปี) -เป้าหมายขยะรีไซเคิล 13,870.55 ตัน/ปี เฉลี่ย 38 ตัน/วัน -เป้าหมายขยะอินทรีย์ 4,623.52 ตัน/ปี เฉลี่ย 12.67 ตัน/วัน ผลการดำเนินการ ขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 – พ.ค. 64 รวม 9,1744.29 ตัน ขยะอินทรีย์ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 – พ.ค. 64 รวม 3,279.94 ตัน รวมตั้งแต่เดือน เดือน ต.ค. 63 – พ.ค. 64 รวม 12,456.78 ตัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ = 67.36 คิดเป็นร้อยละ 13.47 4.ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตราย เป้าหมาย 12.92 ตัน/ปี ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ ต.ค. 63 – มิ.ย. 64 รวม 10.69 ตัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 82.74 คิดเป็นร้อยละ 14.89 5. ดำเนินการกระตุ้นติดตามชุมชน CBM ตามกลุ่มเปาหมายปี 2563 (เป้าหมาย 7 แห่ง เพิ่ม 1 แห่ง รวม 8 แห่ง ร้อยละ 15) ผลการดำเนินการดำเนินการติดตามกลุ่มเป้าหมาย อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามกลุ่มเป้าหมาย 6.ดำเนินการส่งเสริมชุมชนประกวดโครงการ ZERO Waste อย่างน้อย 1 แห่ง (ร้อยละ 25) ผลการดำเนินการดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดหาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

หน่วยนับ :ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ ของข้อมูล ๕ ปีย้อนหลัง

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.43

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ ของข้อมูล ๕ ปีย้อนหลัง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
78.43

100 / 100
2
9.00

0 / 0
3
0.43

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ข้อมูลอัตราป่วย 5 ปีย้อนหลัง เท่ากับ 233.55 ปีปัจจุบันเท่ากับ 78.43 เดือนตุลาคม - รอสำนักอนามัยแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ เดือน พฤศจิกายน - รอสำนักอนามัยแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ เดือน ธันวาคม - ประสานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เพื่อทราบข้อมูลจำนวนชุมชนที่จะลงพื้นที่ทำกิจกรรม - จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชกการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน มกราคม 2564 - รออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ - ประสานประธานชุมชนเรื่องกิจกรรมโครงการฯ เดือน กุมภาพันธ์ - ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 6 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) เดือน มีนาคม (รายงานผลตัวชี้วัดรายไตรมาสที่ 2 ด้วย) - ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 20 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564) **อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สาทร 5 ปีย้อนหลัง เท่ากับ 233.55 ต่อประชากรแสนคน ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 7 คน อัตราป่วย 9.00 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 – 27 กุมภาพันธ์ 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือน เมษายน - มิถุนายน - ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 24 ชุมชน - ลงชุมชนครั้งที่ 2 แล้วจำนวน 3 ชุมชน - ลงชุมชนครั้งที่ 3 แล้วจำนวน 3 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 10 คน อัตราป่วย 13.20 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 – 8 พฤษภาคม 2564) ผลดำเนินงานรายไตรมาส เมย -มิย - อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร 5 ปี ย้อนหลังเท่ากับ 233.55 ต่อแสนประชากร มีรายงานช่วงไตรมาส 3 จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.43 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.55

100 / 100
2
59.20

0 / 0
3
77.56

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ตุลาคม - สำรวจข้อมูลเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ เดือน พฤศจิกายน - จัดทำแผนการตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ - จัดทำแผนการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา - จัดทำแผนการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล เดือน ธันวาคม - ตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา - ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารในตลาด - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - จัดประชุมผู้ประกอบการตลาด - จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน จำนวน 2,300 บาท - ตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ - สถานประกอบด้านอาหารทั้งหมด 495 แห่ง รับป้าย มอป.แล้ว 77 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน มกราคม 64 - ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารในตลาด - ตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ - จัดทำฎีกาเบิกค่าดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในตลาด - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 16 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - สุ่มตรวจเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ค้าในตลาด เดือน กุมภาพันธ์ - จัดทำฎีกาเบิกค่าดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา - จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนมกราคม - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 18 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว - ตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลช่วงเทศกาลตรุษจีน เดือน มีนาคม - จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม - จัดทำฎีกาเบิกค่าอาหารนอกเวลา - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด - จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2564 - จัดกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา - จัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐาน ** สถานประกอบการด้านอาหารพื้นที่เขตสาทร ทั้งหมด จำนวน 478 ราย ขอรับและต่ออายุป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว 283 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.20 (จำนวนสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีรายใหม่และมีการแจ้งเลิกกิจการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือน เมษายน - จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน เมษายน - จัดทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข - จัดทำฎีกาค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาครั้งที่ 1/2564 - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดร่วมกับรถโมบาย - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด - สรุปผลการดำเนินงานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ เดือน พฤษภาคม - จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน พฤษภาคม - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับกองสุขาภิบาลอาหาร - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ เดือน มิถุนายน - จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน มิถุนายน - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ - ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติปรับปรุงตามมาตรการป้องกันโรควิด-19ในตลาดตามข้อเสนอแนะของสำนักอนามัย - สำรวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ** สถานประกอบการด้านอาหารพื้นที่เขตสาทร ทั้งหมด จำนวน 477 ราย ขอรับและต่ออายุป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว 370 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.56 (จำนวนสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีรายใหม่และมีการแจ้งเลิกกิจการ) - ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ 77 - ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีมีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green service) ร้อยละ 13 - ผลการดำเนินการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหารที่ไม่มีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งฯ ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือน กรกฎาคม - จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน กรกฎาคม - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ - สำรวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เดือน สิงหาคม - จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน สิงหาคม - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ - สำรวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 - ตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอาหารร้านอาหารในพื้นที่เขตสาทร เดือน กันยายน - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ - สำรวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 - สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไตรมาสที่ 4 ให้สำนักอนามัยตามหนังสือที่ กท 6804/3845 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ** สถานประกอบการด้านอาหารพื้นที่เขตสาทร ทั้งหมด จำนวน 469 ราย ขอรับและต่ออายุป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว 469 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 (จำนวนสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีรายใหม่และมีการแจ้งเลิกกิจการ)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (/) ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
(/) ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนโครงการที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนโครงการที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนโครงการที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ : ฐานข้อมูล(ระบบสารสนเทศ)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
( ฐานข้อมูล(ระบบสารสนเทศ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ เดือน พฤศจิกายน - รอสำนักการระบายน้ำแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ เดือน ธันวาคม - รอสำนักการระบายน้ำแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน มกราคม 2564 - จัดทำโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานครตามแนวทางที่ได้รับ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 - ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของพื้นที่เขตสาทร เดือน มีนาคม 2564 - ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมข้อมูลบางประเภทลงในฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือน เมษายน - มิถุนายน - ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมข้อมูลบางประเภทลงในฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือน กรกฎาคม - กันยายน - ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมข้อมูลบางประเภทลงในฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร - ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมข้อมูลรหัสประจำบ้าน รวมทั้งประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักการระบายน้ำทราบ ตามหนังสือสำนักงานเขตสาทร ที่ กท 6804/3854 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :65.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การประชุม เพื่อทำขออนุมัติโครงการในการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างรอดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรอดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - สำรวจข้อมูลและเขียนโครงการ เดือนพฤศจิกายน - จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม - รอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน มกราคม - รอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย เดือน กุมภาพันธ์ - เขียนโครงการและเสนอโครงการตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด สำนักอนามัย เดือน มีนาคม - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือน เมษายน - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานโครงการ เดือน พฤษภาคม - เดือน มิถุนายน - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานโครงการแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่เขตสาทร
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่เขตสาทร

หน่วยนับ :จำนวนกิจกรรม

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนกิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จัดกิจกรรม ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในบริเวณวัดยานนาวา ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ โดยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน เขตสาทร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ยกเลิกโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) องค์ฯ 3 ร้อยละความสำเร็จของเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
องค์ฯ 3 ร้อยละความสำเร็จของเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :43.18

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
47.06

100 / 100
2
54.54

0 / 0
3
43.18

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จากการดำเนินงานเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนปัญหาการจอดหรือขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ตลอดเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 พบว่า มีจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 9 เรื่อง จำแนกรายเดือน ดังนี้ 1. เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 เรื่อง (ปีงบ 63 จำนวน 6 เรื่อง) 2. เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 4 เรื่อง (ปีงบ 63 จำนวน 6 เรื่อง) 3. เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 4 เรื่อง (ปีงบ 63 จำนวน 5 เรื่อง) โดยสรุปไตรมาสที่ 1 มีจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 9 เรื่อง (ปีงบ 63 จำนวน 17 เรื่อง ลดลด/เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 47

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จากการดำเนินงานเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนปัญหาการจอดหรือขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) จำนวน 44 เรื่อง - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) จำนวน 20 เรื่อง โดยสรุป เรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการจอดและขับขี่รถบนทางเท้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ลดลด/เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 54

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จากการดำเนินงานเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนปัญหาการจอดหรือขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) จำนวน 44 เรื่อง - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระว่างเดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) จำนวน 25 เรื่อง โดยสรุป เรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการจอดและขับขี่รถบนทางเท้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ลดลด/เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 43

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) องค์ฯ 3 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
องค์ฯ 3 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดส่งเป้าหมายให้กับสำนักงานสวน เป้าหมายของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำนักงานเขตสาทร ปี 64 คือ 1 ไร่ หรือ 1,600 ตารางเมตร พื้นที่สีเขียวที่คาดการณ์ไว้บริเวณอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ไร่ หรือ 1,600 ตารางเมตร 2.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 687056.60 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการจัดส่งเป้าหมายให้กับสำนักงานสวน เป้าหมายของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำนักงานเขตสาทร ปี 64 คือ 1 ไร่ 4 ตารางวา หรือ 1,600 ตารางเมตร พื้นที่สีเขียวที่คาดการณ์ไว้บริเวณอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ไร่ หรือ 1,616 ตารางเมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดส่งเป้าหมายให้กับสำนักงานสวน เป้าหมายของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำนักงานเขตสาทร ปี 64 คือ 1 ไร่ 4 ตารางวา หรือ 1,600 ตารางเมตร พื้นที่สีเขียวที่คาดการณ์ไว้บริเวณอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ไร่ หรือ 1,616 ตารางเมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) องค์ฯ 3 กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
องค์ฯ 3 กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่เขตสาทร ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยจัดกิจกรรม “งานประเพณีลอยกระทง วัดยานนาวา และ Sathon Canal Art” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดยานนาวา และริมคลองวัดยานนาวา บริเวณชุมชนศรีสุริโยทัย เขตสาทร และมีการสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถามแล้วผลปรากฏว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) โดยคิดเป็นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 90 ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างระหว่างการดำเนินการตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการดำเนินการโครงการเนื่องจากอยู่ระว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID -2019 และกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :96.20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.94

100 / 100
2
97.20

0 / 0
3
96.20

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุด ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด สำนักงานเขตสาทร ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) จากประชาชนผู้มารับบริการทั้งหมด 7,508 ราย ผลที่ได้ดังนี้ มีความพึงพอใจที่ระดับดีมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 95.94

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุด ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด สำนักงานเขตสาทร ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) จากประชาชนผู้มารับบริการทั้งหมด 8,940 ราย ผลที่ได้ดังนี้ มีความพึงพอใจที่ระดับดีมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุด ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด สำนักงานเขตสาทร ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) จากประชาชนผู้มารับบริการทั้งหมด 5,593 ราย ผลที่ได้ดังนี้ มีความพึงพอใจที่ระดับดีมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด