ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50310000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 11. ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในรูปแบบระบบสารสนเทศ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
11. ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในรูปแบบระบบสารสนเทศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
23.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษารายละเอียดโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ในพื้นที่เขตบางซื่อ ปรับปรุงข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตบางซื่อให้เป็นปัจจุบัน สำรวจข้อมูลของสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียรายใหม่ และกรอกข้อมูลรายละเอียดผ่าน Google form

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ในพื้นที่เขตบางซื่อ ปรับปรุงข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตบางซื่อให้เป็นปัจจุบัน สำรวจข้อมูลของสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียรายใหม่ และกรอกข้อมูลรายละเอียดผ่าน Google form ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำ การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 6. ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
6. ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ผลผลิต)

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.เขตบางซื่อ) ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุยธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประชาชื่น ชั้น 7 สำนักงานเขตบางซื่อ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมดังนี้ -28​ พ.ค.​64​ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด​ (เลื่อนจาก​ 21​ พ.ค.64) กำลังเบิกจ่าย​ ค่าวัสดุ​ 7,140 บาท -25​ มิถุนายน​ 2564​ กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่​ กทม.​วันยาเสพติดโลก​ กำลังเบิกจ่าย​ ค่าวัสดุ​ 5,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่สำนักงานเขตบางซื่อ โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 7. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
7. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเตรียมรายละเอียดการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเตรียมรายละเอียดการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 8.- ร้อยละของชุมชนที่ร่วมโครงการมีการดำเนินการ - ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
8.- ร้อยละของชุมชนที่ร่วมโครงการมีการดำเนินการ - ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำรายละเอียดการดำเนินโครงการ 3. จัดเตรียมรายละเอียดเพื่อดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

(1) ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในพื้นที่ 25 ชุมชน โดยดำเนินการในกิจกรรมที่ 3 กรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย ดัง - รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก ส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสา - เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน (2) - ขออนุมัติโครงการ - จัดทำรายละเอียดการดำเนินโครงการ - จัดเตรียมรายละเอียดเพื่อดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งแพร่เชื้อ และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในพื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 9. - มีการจัดกิจกรรม/ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตบางซื่อ เข้ามามีส่วนร่วม - ร้อยละความพึงพอใจของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
9. -  มีการจัดกิจกรรม/ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตบางซื่อ เข้ามามีส่วนร่วม -  ร้อยละความพึงพอใจของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่จัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเขต 50,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่จัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ความก้าวหน้า ร้อยละ 80.00 รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ - ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน เดือนกรกฎาคม 2564 9,600 บาท ค่าประกันสังคม 240 บาท - การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 6 ครั้ง เดือนกรกฎาคม 2564 (0 บาท) - กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเขต 50,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่จัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 12. ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
12. ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :งาน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(งาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายจัดส่งนวัตกรรม ฝ่ายละ 2 เรื่อง โดยให้พิจารณาทบทวนกระบวนงานการทำงานและเสนอแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม พร้อมจัดส่งแบบฟอร์มที่ 1 ให้ฝ่ายปกครองนั้น ฝ่ายปกครองได้รวบรวมแล้วจากทุกฝ่ายแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 19 เรื่อง เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อพัฒนา จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ 1. ขอเลขบ้านออนไลน์ (แอปพลิเคชันไลน์) 2. บางซื่อห่วงใย พาไปทำบัตร (บริการรับส่งทำบัตร) 3. การจัดเก็บฐานข้อมูลงานระบายน้ำ (Microsoft Excel) 4. การพัฒนาระบบจัดเก็บใบอนุญาต 5. ระบบแจ้งเตือนผู้ประกอบการต่อใบอนุญาต 6. การยื่นคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางแอปพลิเคชันไลน์, เวปไซต์ 7. ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ชำระค่าธรรมเนียมในระบบคอมพิวเตอร์ 8. ระบบการแจ้งขอรับบริการผ่าน Application Line 9. ระบบการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 10. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมสั่งการเบื้องต้น 11. การจัดทำฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR-code) 12. พัฒนาระบบงานบริหารวัสดุ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 13. ระบบการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ 14. การแก้ไขปัญหาด้านสมรรถภาพ ขีดความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 15. การประชาสัมพันธ์การออมเงินผ่านแอฟพลิเคชั่น LINE@ 16. การจัดทำรายงานการประชุมกรรมการชุมผ่านคิวอาร์โค้ด (QR-code) 17. การจัดเก็บข้อมูลข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ด้วยระบบ Google Drive 18. ระบบการประสานงาน อปพร. โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line) 19. การพัฒนา Web Application ในการจัดเก็บข้อมูลด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มติที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมลำดับที่ 19 คือ การพัฒนา Web Application ในการจัดเก็บข้อมูลด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ แต่ขอให้ปรับลดกลุ่มเป้าหมายเหลือเพียงผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อทดสอบระบบการใช้งานในเบื้องต้น หากระบบที่ดำเนินการมีความเหมาะสมให้พัฒนาขยายกลุ่มเป้าหมายในอนาคต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการพัฒนา Web Application ในการจัดเก็บข้อมูลด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ แต่ขอให้ปรับลดกลุ่มเป้าหมายเหลือเพียงผู้สูงอายุ และผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการนำนวัตกรรมที่พัฒนาไปใช้ประโยชน์ตามแผนงวานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.72

100 / 100
2
62.10

100 / 100
3
80.53

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15 2. ค่าใช้จ่ายรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง แล้วเสร็จ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ100 3. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25 4. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15 5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15 6. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขอนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15 7. ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15 8. ปรับปรุงซอยประชาชื่น 37 กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15 9. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 18 กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15 10. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 31 กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15 11. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 28 กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15 12. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15 13. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25 14. ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 15. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 17 16. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25 17. ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25 18. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30 19. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25 20. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระ แล้วเสร็จ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100 21. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ แล้วเสร็จ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100 22. โครงการจัดงานวันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ กำลังดำเนินการ 19 23. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 10 24. กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 24 25. โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 26. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 27. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 28. โครงการค่าใช้ จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 29. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 30. โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 31. โครงการค่าใช้จ่าย โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 32. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 33. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 34. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 35. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามสนามลูกเสือ กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 36. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 37. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 38. โครงการค่าใช้ จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 39. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 40. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20 41. ปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15 42. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15 43. ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15 44. ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15 45. ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15 46. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 10 47. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 30 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 30 3. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขอนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 30 4. ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 35 5. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 40 6. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 10 7. ปรับปรุงซอยประชาชื่น 37 แล้วเสร็จ 8. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 18 แล้วเสร็จ 9. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 31 แล้วเสร็จ 10. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 28 แล้วเสร็จ 11. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 45 12. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 13. ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ 14. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 35 15. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 16. ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 55 18. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 19. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระ แล้วเสร็จ 20. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ แล้วเสร็จ 21. โครงการจัดงานวันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 34 22. ค่าใช้จ่ายรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง แล้วเสร็จ 23. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 25 24. กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 25. โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 26. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 27. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 28. โครงการค่าใช้ จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 29. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 30. โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 31. โครงการค่าใช้จ่าย โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 32. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 33. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 34. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 35. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามสนามลูกเสือ กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 36. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 37. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 38. โครงการค่าใช้ จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 39. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 40. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50 41. ปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม แล้วเสร็จ 42. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง แล้วเสร็จ 43. ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส แล้วเสร็จ 44. ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง แล้วเสร็จ 45. ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม แล้วเสร็จ 46. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม แล้วเสร็จ 47. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ แล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ยกเลิก ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 45 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 60 3. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขอนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 60 4. ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 70 5. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 60 6. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100 7. ปรับปรุงซอยประชาชื่น 37 แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100 8. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 18 แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100 9. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 31 แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100 10. ปรับปรุงซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 28 แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100 11. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80 12. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 83 13. ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100 14. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80 15. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 83 16. ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 83 17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 78 18. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 83 19. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระ แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100 20. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100 21. โครงการจัดงานวันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 45 22. ค่าใช้จ่ายรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100 23. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100 24. กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 75 25. โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 75 26. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 90 27. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 90 28. โครงการค่าใช้ จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 85 29. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 90 30. โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80 31. โครงการค่าใช้จ่าย โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80 32. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80 33. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ยกเลิก ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 10 34. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ยกเลิก ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 10 35. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามสนามลูกเสือ ยกเลิก ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 10 36. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80 37. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80 38. โครงการค่าใช้ จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80 39. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80 40. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ กำลังดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80 41. ปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100 42. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100 43. ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100 44. ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100 45. ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100 46. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100 47. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 10. ประชาสัมพันธ์ ออกสำรวจ และแจ้งเตือนผู้รับการประเมินภาษีรายใหม่ไม่น้อยกว่า 200 ราย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
10. ประชาสัมพันธ์ ออกสำรวจ และแจ้งเตือนผู้รับการประเมินภาษีรายใหม่ไม่น้อยกว่า 200 ราย

หน่วยนับ :ราย

เป้าหมาย :200.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลผู้รับการประเมินภาษีรายใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลผู้รับการประเมินภาษีรายใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ จัดเก็บภาษี และบันทึกรายงานในระบบฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) 13. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
13. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.95

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
43.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมจำนวน 37,163,715.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน 95,257,715.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน 168,146,911.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.44

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 4. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
4. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการหาพื้นที่สีเขียวหรือสวยหย่อมภายในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการหาพื้นที่สีเขียวหรือสวยหย่อมภายในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวจากพื้นที่คอนโด พื้นที่บ้านเรือนประชาชน และสวนพื้นที่ต่าง ๆ โดยระบุที่ตั้ง และขนาดพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งรายงานในระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1. สวนดาดฟ้าตึก A ตึก B รีเจ้นท์โฮม บางซ่อน เฟส 28 2. สวนหย่อมด้านหลังรีเจ้นท์โฮมบางซ่อน เฟส 28 3. สวนหย่อมด้านซ้ายและด้านขวาเป็นวงกลม รีเจ้นท์โฮมบางซ่อน เฟส 28 4. สวนหย่อมด้านริมรั้วรอบรีเจ้นท์โฮม บางซ่อน เฟส 28 5. สวนหย่อมด้านหลังี่จอดรถ รีเจ้นท์โฮมบางซ่อม เฟส 28

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 5. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
5. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการจัดถนนคนเดิน “วันวาน ตลาดย้อนยุค” สินค้า OTOP ของฝากราคาประหยัด ร้านอาหารอร่อยหลากหลาย เสื้อผ้า ของใช้ราคาถูก บรรยากาศย้อนยุคสุดชิลล์ กิจกรรมดนตรีไพเราะบนเวที จัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 26 พฤศจิกายน 2563 สถานที่จัดกิจกรรม ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง ริมทางรถไฟสายใต้ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ประกอบการและประชาชนผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 200 คน เป็นผู้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางซื่อ ร้อยละ 78 และไม่ใช่ ร้อยละ 22 เพศชาย ร้อยละ 48 เพศหญิง ร้อยละ 52 อายุระหว่าง 2 – 12 ปี ร้อยละ 8 / อายุระหว่าง 13 – 21 ปี ร้อยละ 17 / อายุระหว่าง 22 – 40 ปี ร้อยละ 29 / อายุระหว่าง 41 – 60 ปี ร้อยละ 32 / อายุ60ปีขึ้นไป ร้อยละ 14 / ระดับความพึงพอใจ รูปแบบการจัดกิจกรรม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83 เวลาในการจัดกิจกรรม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 91 ความพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรมนี้ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83 2. ดำเนินการจัดงานครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2563 สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์การค้าเกทเวย์แอทบางซื่อ 3. แผนการดำเนินงานครั้งที่ 3 ยังไม่ได้กำหนดวันดำเนินกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการจัดถนนคนเดิน “วันวาน ตลาดย้อนยุค” สินค้า OTOP ของฝากราคาประหยัด ร้านอาหารอร่อยหลากหลาย เสื้อผ้า ของใช้ราคาถูก บรรยากาศย้อนยุคสุดชิลล์ กิจกรรมดนตรีไพเราะบนเวที จัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 26 พฤศจิกายน 2563 สถานที่จัดกิจกรรม ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง ริมทางรถไฟสายใต้ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ประกอบการและประชาชนผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 200 คน เป็นผู้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางซื่อ ร้อยละ 78 และไม่ใช่ ร้อยละ 22 เพศชาย ร้อยละ 48 เพศหญิง ร้อยละ 52 อายุระหว่าง 2 – 12 ปี ร้อยละ 8 / อายุระหว่าง 13 – 21 ปี ร้อยละ 17 / อายุระหว่าง 22 – 40 ปี ร้อยละ 29 / อายุระหว่าง 41 – 60 ปี ร้อยละ 32 / อายุ60ปีขึ้นไป ร้อยละ 14 / ระดับความพึงพอใจ รูปแบบการจัดกิจกรรม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83 เวลาในการจัดกิจกรรม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 91 ความพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรมนี้ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83 2. ดำเนินการจัดงานครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2563 สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์การค้าเกทเวย์แอทบางซื่อ 3. แผนการดำเนินงานครั้งที่ 3 ยังไม่ได้กำหนดวันดำเนินกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด