ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50320000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่สามารถประมวลผลความก้าวหน้า/ความสำเร็จได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมครบตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 5 กิจกรรม ดำเนินการแล้ว 4 กิจกรรม ได้แก่ จัดประชุมฯ จำนวน 3 ครั้ง และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จำนวน 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีภูมิุคุ้มกันในระดับปกติ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีภูมิุคุ้มกันในระดับปกติ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุนความสำเร็จของตัวชี้วัด และยังไม่สามารถประมวลผลความสำเร็จได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุนความสำเร็จของตัวชี้วัด และยังไม่สามารถประมวลผลความสำเร็จได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมสนับสนุนตามที่กำหนดได้ เป็นผลให้ยังไม่สามารถประมวลผลความสำเร็จของตัวชี้วัดได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ร้อยละสถานประกอบการ อาคาร สถานที่ได้รับการตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละสถานประกอบการ อาคาร สถานที่ได้รับการตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม/โครงการสนับสนุนความสำเร็จของตัวชี้วัด ยังไม่สามารถประมวลผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก

หน่วยนับ :เปอร์เซ็นไทน์

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :36.09

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เปอร์เซ็นไทน์)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
36.09

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม/โครงการสนับสนุนความสำเร็จของตัวชี้วัด ยังไม่สามารถประมวลผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตั้งแต่มกราคม ถึง มิถุนายน 64 เขตราชเทวีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 25 ราย อัตราป่วยต่อแสนคน (เปอร์เซ็นไทน์) ที่ 36.09

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลานกีฬาในความรับผิดชอบสำนักงานเขตราชเทวี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลานกีฬาในความรับผิดชอบสำนักงานเขตราชเทวี

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยอยู่ระหว่างการทอดแบบสอบถามผู้มาใช้บริการลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยอยู่ระหว่างการทอดแบบสอบถามผู้มาใช้บริการลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ลานกีฬาปิดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นผลให้ไม่สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลผู้มาใช้บริการได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) พื้นที่่สีเขียวเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่่สีเขียวเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :91.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
91.67

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- พื้นที่เป้าหมายพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามศักยภาพของเขต จำนวน 1 ไร่ ดำเนินการไ้ด้ 1 ไร่ 3 งาน ได้แก่ 1. คอนโดไอดิโอ โมบิ รางน้ำ ถนนรางน้ำ ขนาดพื้นที่ 2 งาน 2. คอนโดไอดีโอ คิว วิคตอรี่ ถนนพญาไท ขนาดพื้นที่ 2 งาน 3. พื้นที่สีเขียว บริษัท ไฟว์ ฟิฟทีน วิคทอรี่ จำกัด ขนาดพื้นที่ 3 งาน - รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 12 แห่ง/ปี ปัจจุบันดำเนินการ 10 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละของผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปได้รับทราบสิทธิ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปได้รับทราบสิทธิ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
95.60

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้มีสิทธิจำนวน 933 คน ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบจำนวน 933 คนครบทุกรายแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผู้มีสิทธิฯ จำนวน 933 คน ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบจำนวน 933 คนครบทุกรายแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผู้มีสิทธิฯ จำนวน 933 คน ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบจำนวน 933 ฉบับ ตีคืนไม่มีผู้รับ 41 ฉบับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) จำนวนของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดปัญญาประสบการณ์ความรู้ ความสามารถสู่สังคม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดปัญญาประสบการณ์ความรู้ ความสามารถสู่สังคม

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดจัดกิจกรรมสนับสนุนความสำเร็จของตัวชี้วัดในวันที่ 24 มกราคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาการตัดสติ๊กเกอร์ลงบนกระจก โดยนายศิริศักดิ์ บินตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนซอยสวนเงิน โดยมีผู้สนใจร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาการตัดสติ๊กเกอร์ลงบนกระจก โดยนายศิริศักดิ์ บินตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนซอยสวนเงิน โดยมีผู้สนใจร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพมีความรู้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ วางแผนสร้างรายได้เสริม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพมีความรู้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ วางแผนสร้างรายได้เสริม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมดำเนินการกิจกรรม/โครงการสนับสนุนความสำเร็จของตัวชี้วัด ซึ่งอาจล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ปัญหาจากความเข้าใจผิดด้านงบประมาณ จึงยังไม่สามารถประมวลผลความสำเร็จได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ จึงยังไม่สามารถประมวลผลความสำเร็จได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ที่คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ที่คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :25.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
25.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่มีการจัดสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เพิ่งจัดการสอบเสร็จไป ยังไม่มีการประมวลผลคะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทุกระดับการศึกษาที่เข้าทดสอบ ผ่านการทดสอบด้วยคะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป 1 วิชา คือ ภาษาไทย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ปี
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ปี

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.00

0 / 0
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกิจกรรมสนับสนุนความสำเร็จตัวชี้วัดตามแผนจะดำเนินการช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 ณ บ้านหนังสือ 4 แห่งในพื้นที่เขตราชเทวี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 - 4 ไปแล้วในวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564 ณ บ้านหนังสือในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 - 4 ไปแล้วในวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564 ณ บ้านหนังสือในพื้นที่เขต และยังไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :25.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
25.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม/โครงการสนับสนุนความสำเร็จของตัวชี้วัด ยังไม่สามารถประมวลผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการทั้งหมด 627 ราย - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 464 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.00 และเป็นสถานประกอบการอาหารที่มีการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) 160 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.51

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) เครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
เครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม/โครงการสนับสนุนความสำเร็จของตัวชี้วัด ยังไม่สามารถประมวลผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เครือข่ายศรีอยุธยาโรดโกกรีน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เครือข่ายศรีอยุธยาโรดโกกรีน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ชื่อกิจกรรม "ตลาดนัดผลัดกันชม"

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมตลาดนัดผลัดกันชม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานเขตราชเทวี โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร (นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :44.53

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.75

100 / 100
2
20.59

0 / 0
3
44.53

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อ้างอิงตามการเบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายอื่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อ้างอิงตามการเบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 20.59

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อ้างอิงตามการเบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 44.53

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด