ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50340000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ความสำเร็จของการพัฒนาฐานระบบข้อมูลสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป้นแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จของการพัฒนาฐานระบบข้อมูลสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป้นแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

90 / 100
3
90.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการฯ - ตรวจสอบความถูกต้องฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของสถานประกอบการ -1 ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 2.ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 2.ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่ 3.ปรับปรุงข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ลงในฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 2.ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่ 3.ปรับปรุงข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ลงในฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตประเวศ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตประเวศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

80 / 100
3
80.00

80 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการ/ แผนปฏิบัติงานและขออนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนและควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งจากใบรายงานผู้ป่วย จำนวน 10 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนและควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งจากใบรายงานผู้ป่วย จำนวน 15 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนและควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งจากใบรายงานผู้ป่วย จำนวน 15 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

95 / 100
3
70.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการฯ ขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว - จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามโครงการและดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะด้านการภาพ ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหารของสถานประกอบ จำนวน 20 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะด้านการภาพ ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหารของสถานประกอบ จำนวน 30 แห่ง 2. เบิกจ่ายค่าอาหารทำการและค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะด้านการภาพ ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหารของสถานประกอบ จำนวน 30 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
50.00

95 / 100
3
70.00

85 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการฯ ขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว - จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามโครงการและดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะด้านการภาพ ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหารของสถานประกอบ จำนวน 20 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะด้านการภาพ ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหารของสถานประกอบ จำนวน 30 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะด้านการภาพ ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหารของสถานประกอบ จำนวน 20 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
0.00

95 / 100
3
2.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดกระทุ่มเสือปลา - จัดกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 จากวัดกระทุ่มเสือปลา ไปวัดคุณแม่จันทร์ บ้านเจียระไนพลอย บ้านสุณิสา ผ้าปักฉลุ สวนผักชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ แบมะฟาร์ม สะพานไม้ร้อยปี มัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์ (สุเหร่าบ้านทางควาย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 2-4 เมษายน 2564 และกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ สวนสุขภาพและลานกีฬาประเวศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 2-4 เมษายน 2564 และกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ สวนสุขภาพและลานกีฬาประเวศ รวมทั้งมีการจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชนภายในงาน -สำรวจพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์ริมคลองประเวศบุรีรมย์และวัดกระทุ่มเสือปลาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งซ่อมแซม ทาสี ทางขึ้น-ลง ท่าน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำ พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบวัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย 2. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัย ล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
1. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย 2. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัย ล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

95 / 100
3
0.00

95 / 50
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมเตรียมความพร้อมในการสำรวจพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนทั้ง 9 ศูนย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเตรียมแบบประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนทั้ง 9 ศูนย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประเมินเด็ก ทั้ง 9 ศูนย์ จำนวนเด็ก 508 คน เพื่อรายงานสำนักงานเขตประเวศ และสำนักพัฒนาสังคมทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

95 / 100
3
75.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตประเวศ 2. รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนธันวาคม 2563) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 2.1 ที่ว่างริมทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม ขนาดพื้นที่ 8 ไร่ รหัสพื้นที่ 18156 2.2 ที่ว่างริมทางถนนพัฒนาการตัดใหม่ หลังร้าน Aya Cafe ขนาดพื้นที่ 9 ไร่ รหัสพื้นที่ 18158 2.3 ที่ว่างริมทางเข้าหมู่บ้านมาสเตอร์รอยัล สวนหลวง ร.9 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ รหัสพื้นที่ 18157

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด 2. รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) จำนวน 3 พื้นที่ ดังนี้ 2.1 ที่ว่างริมทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 (หลัง Tops Market Place Udomsuk) ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ – งาน – ตารางวา รหัสพื้นที่ 18380 2.2 ที่ว่างริมทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 2 (แปลงแรกฝั่งซ้าย) ขนาดพื้นที่ – ไร่ 2 งาน – ตารางวา รหัสพื้นที่ 18378 2.3 ที่ว่างริมทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 2 (เชื่อมต่อซอย 9 แยก 1) ขนาดพื้นที่ – ไร่ 2 งาน – ตารางวา รหัสพื้นที่ 18376

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแผนการดำเนินโครงการ 2. รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน 2564 – เดือนมิถุนายน 2564) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 2.1 ที่ว่างท้ายซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 2 ฝั่งซ้าย ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา รหัสพื้นที่ 18641 2.2 ที่ว่างท้ายซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 2 ฝั่งขวา ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา รหัสพื้นที่ 18642 2.3 ที่ว่างซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 4 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ - งาน 50 ตารางวา รหัสพื้นที่ 18643

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน)
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

80 / 100
3
75.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไม่สามารถดำเนินการได้

** สรุปผลการดำเนินงาน **