ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50360000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) (องค์ประกอบที่ 3.3) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
(องค์ประกอบที่ 3.3) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อรอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 58 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อรอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 123 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อรอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 198 ราย และตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีมาก (Green) จำนวน 27 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (องค์ประกอบที่ 2.1) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
(องค์ประกอบที่ 2.1) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :96.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

80 / 100
3
85.00

0 / 0
4
96.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคลองด่าน 2. ทาสีสะพานข้ามคลองด่าน ข้ามทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย และสะพาน ข้ามคลองซอยวุฒากาศ 42

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคลองด่าน 2. ทาสีสะพานข้ามคลองด่าน ข้ามทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย และสะพาน ข้ามคลองซอยวุฒากาศ 42

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนคลองที่ต้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ ทั้งหมด 5 คลอง 1. คลองด่าน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (คิดเป็นร้อยละ 20) 2. คลองสนามชัย ดำเนินซ่อมแซมที่พัก ผู้โดยสารท่าน้ำวัดไทร แล้วเสร็จ คงเหลือดำเนินการ จุดติดตั้งป้าย Check in บริเวณศาลพระเจ้าเสือ เนื่องจากรอทางกรมศิลปกร ซ่อมแซมศาลพระเจ้าเสือให้แล้วเสร็จ (คิดเป็นร้อยละ 20) 3. คลองบางมด ดำเนินการทาสี สะพานวัดไทร แล้วเสร็จ (คิดเป็นร้อยละ 20) 4.คลองบางปะแก้ว ดำเนินการทาสี สะพานข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณวัดโพธิ์แก้ว และทำหนังสือประสาน สำนักการโยธาร่วมกิจกรรมทาสีสะพาน ข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 28 -29 พฤษภาคม 2564 และทำหนังสือขอความร่วมมือ ทาสีสะพานหมู่บ้าน คอนเนค (คิดเป็นร้อยละ 15) 5. คลองดาวคะนอง ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืช จำนวน 1 ครั้ง อยู่ระหว่างประสานสำนักการระบายน้ำเพื่อถอนตอไม้ในคลองดาวคะนอง ฝ่ายเทศกิจดำเนินการผลักดันคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง ฝ่ายรักษาฯ เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง และ ฝ่ายโยธา ได้นำรั้วมากั้น เพื่อไม่ให้คนไร้บ้านกลับมาอาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง (คิดเป็นร้อยละ 15)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนคลองที่ต้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ ทั้งหมด 5 คลอง 1. คลองด่าน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (คิดเป็นร้อยละ 20) 2. คลองสนามชัย ดำเนินซ่อมแซมที่พัก ผู้โดยสารท่าน้ำวัดไทร แล้วเสร็จ คงเหลือดำเนินการ จุดติดตั้งป้าย Check in บริเวณศาลพระเจ้าเสือ เนื่องจากรอทางกรมศิลปกร ซ่อมแซมศาลพระเจ้าเสือให้แล้วเสร็จ (คิดเป็นร้อยละ 20) 3. คลองบางมด ดำเนินการทาสี สะพานวัดไทร แล้วเสร็จ (คิดเป็นร้อยละ 20) 4.คลองบางปะแก้ว ดำเนินการทาสี สะพานข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณวัดโพธิ์แก้ว และทำหนังสือประสาน สำนักการโยธาร่วมกิจกรรมทาสีสะพาน ข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 28 -29 พฤษภาคม 2564 และทำหนังสือขอความร่วมมือ ทาสีสะพานหมู่บ้าน คอนเนค (คิดเป็นร้อยละ 18) 5. คลองดาวคะนอง ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืช จำนวน 1 ครั้ง อยู่ระหว่างประสานสำนักการระบายน้ำเพื่อถอนตอไม้ในคลองดาวคะนอง ฝ่ายเทศกิจดำเนินการผลักดันคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง ฝ่ายรักษาฯ เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง และ ฝ่ายโยธา ได้นำรั้วมากั้น เพื่อไม่ให้คนไร้บ้านกลับมาอาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง (คิดเป็นร้อยละ 18)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (องค์ประกอบที่ 3.1) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
(องค์ประกอบที่ 3.1) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :แห่ง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

95 / 100
3
3.00

0 / 0
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการตามโครงการ พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2564 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ - สวนหย่อมบริเวณพื้นที่ว่างของกรุงเทพมหานครข้างคลองด่าน ถนนเอกชัย ขนาดพื้นที่ 72 ตรว.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนมีนาคม ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 แห่่ง ดังนี้ - สวนหย่อมสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ถ.กำนันแม้น ขนาดพื้นที่ 20 ตรว. - สวนหย่อมร้านส้มตำบ้านสวน ถนนรัตนกวี ขนาดพื้นที่ 50 ตรว. สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 3 แห่ง คือ 1. สวนหย่อมบริเวณพื้นที่ว่างของกรุงเทพมหานครข้างคลองด่าน ถนนเอกชัย ขนาดพื้นที่ 72 ตรว. 2. สวนหย่อมสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ถนนกำนันแม้น ขนาดพื้นที่ 20 ตรว. 3. สวนหย่อมร้านส้มตำบ้านสวน ถนนรัตนกวี ขนาดพื้นที่ 50 ตรว.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 3 แห่ง คือ 1. สวนหย่อมบริเวณพื้นที่ว่างของกรุงเทพมหานครข้างคลองด่าน ถนนเอกชัย ขนาดพื้นที่ 72 ตรว. 2. สวนหย่อมสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ถนนกำนันแม้น ขนาดพื้นที่ 20 ตรว. 3. สวนหย่อมร้านส้มตำบ้านสวน ถนนรัตนกวี ขนาดพื้นที่ 50 ตรว.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (องค์ประกอบที่ 3.2) กรุงเทพฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
(องค์ประกอบที่ 3.2) กรุงเทพฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

80 / 100
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดบางขุนเทียนกลาง โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย - การแข่งขันเรือพายประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เรือม่วง เรือแม่ค้า และเรือหัวใบ้ท้ายบอด - การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง - การประกวดหนูน้อยนพมาศ - การแสดงศิลปวัฒนธรรม - การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP Bangkok brand และวิสาหกิจชุมชน แล้วเสร็จ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ วัดบางขุนเทียนกลาง และกำหนดจะดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเขตจอมทอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 ณ วัดบางขุนเทียนกลาง และครั้งที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเขตจอมทอง ซึ่งต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (องค์ประกอบที่ 4) ความสำเร็จในการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
(องค์ประกอบที่ 4) ความสำเร็จในการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :80.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏบัติงานของหน่วยงาน จากทั้ง 10 ฝ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการจอมทอง Welfare care รับผิดชอบโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสร้างนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ผ่าน Line Official Account "สวัสดิการจอมทอง" แล้วเสร็จ โดยรูปแบบการให้บริการ ประกอบด้วย 6 เมนูหลัก ดังนี้ 1. เมนูลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ 2. เมนูตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3. เมนูนัดหมายติดต่อราชการล่วงหน้า 4. เมนูลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ 5. เมนูติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผ่าน App Line 6. เมนูตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้บริการ Line Official Account "สวัสดิการจอมทอง" และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) จำนวนครั้งในการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนครั้งในการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

0 / 0
3
3.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งเด็กและเยาวชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมถ่ายทอดบทเรียนและสร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับเขต 6 เขตนำร่อง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำนินการเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ แล้วเสร็จ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นการประชุมถ่ายทอดบทเรียนและสร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับเขต 6 เขตนำร่อง กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการประชุมเสนอแผนการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสภาเด็กและเยาวชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเปิดเวทีส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ ไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง โดยตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 งดจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนา/สร้างชุมชนเข้มแข็ง
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนา/สร้างชุมชนเข้มแข็ง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :70.84

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.42

100 / 100
2
71.53

0 / 0
3
70.84

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทองดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในเดือนตุลาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 29 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.42 (ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทองมีจำนวนทั้งสิ้น 48 ชุมชน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง มีจำนวนทั้งสิ้น 48 ชุมชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564 ดังนี้ 1. เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 35 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.92 2. เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 34 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.83 3. เดือนมกราคม 2564 จำนวน 34 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.83 รวมเฉลี่ย 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 71.53

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง มีจำนวนทั้งสิ้น 48 ชุมชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 ดังนี้ 1. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 35 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.92 2. เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 35 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.92 3. เดือนเมษายน 2564 จำนวน 32 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 รวมเฉลี่ย 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 70.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในรูปแบบระะบบสารสนเทศ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในรูปแบบระะบบสารสนเทศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
55.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1) ขออนุมัติโครงการ 2) อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 3) ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) ประสานขอข้อมูลรหัสประจำบ้าน 11 หลัก ของอาคารสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จากฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง 2) บันทึกข้อมูลหมายเลขประจำบ้าน 11 หลัก ของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ลงใน Google Form 3) ปรับปรุงฐานข้อมูลกำเนิดน้ำเสียให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 4) ตรวจสอบและขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ 5) ประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดน้ำเสียทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) ตรวจสอบและขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ 2) ประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดน้ำเสียทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง(ร่วม)ในพื้นที่เขตจอมทอง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง(ร่วม)ในพื้นที่เขตจอมทอง

หน่วยนับ :5 คลอง

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :96.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(5 คลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

0 / 0
3
85.00

0 / 0
4
96.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคลองด่าน ทาสีบริเวณข้ามคลองด่าน ข้ามทางรถไฟ สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย และทาสีสะพานข้ามคลองซอยวุฒากาศ 42

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคลองด่าน ทาสีบริเวณข้ามคลองด่าน ข้ามทางรถไฟ สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย และทาสีสะพานข้ามคลองฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนคลองที่ต้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ ทั้งหมด 5 คลอง 1. คลองด่าน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (คิดเป็นร้อยละ 20) 2. คลองสนามชัย ดำเนินซ่อมแซมที่พัก ผู้โดยสารท่าน้ำวัดไทร แล้วเสร็จ คงเหลือดำเนินการ จุดติดตั้งป้าย Check in บริเวณศาลพระเจ้าเสือ เนื่องจากรอทางกรมศิลปกร ซ่อมแซมศาลพระเจ้าเสือให้แล้วเสร็จ (คิดเป็นร้อยละ 20) 3. คลองบางมด ดำเนินการทาสี สะพานวัดไทร แล้วเสร็จ (คิดเป็นร้อยละ 20) 4.คลองบางปะแก้ว ดำเนินการทาสี สะพานข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณวัดโพธิ์แก้ว และทำหนังสือประสาน สำนักการโยธาร่วมกิจกรรมทาสีสะพาน ข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 28 -29 พฤษภาคม 2564 และทำหนังสือขอความร่วมมือ ทาสีสะพานหมู่บ้าน คอนเนค (คิดเป็นร้อยละ 15) 5. คลองดาวคะนอง ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืช จำนวน 1 ครั้ง อยู่ระหว่างประสานสำนักการระบายน้ำเพื่อถอนตอไม้ในคลองดาวคะนอง ฝ่ายเทศกิจดำเนินการผลักดันคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง ฝ่ายรักษาฯ เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง และ ฝ่ายโยธา ได้นำรั้วมากั้น เพื่อไม่ให้คนไร้บ้านกลับมาอาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง (คิดเป็นร้อยละ 15)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนคลองที่ต้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ ทั้งหมด 5 คลอง 1. คลองด่าน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (คิดเป็นร้อยละ 20) 2. คลองสนามชัย ดำเนินซ่อมแซมที่พัก ผู้โดยสารท่าน้ำวัดไทร แล้วเสร็จ คงเหลือดำเนินการ จุดติดตั้งป้าย Check in บริเวณศาลพระเจ้าเสือ เนื่องจากรอทางกรมศิลปกร ซ่อมแซมศาลพระเจ้าเสือให้แล้วเสร็จ (คิดเป็นร้อยละ 20) 3. คลองบางมด ดำเนินการทาสี สะพานวัดไทร แล้วเสร็จ (คิดเป็นร้อยละ 20) 4.คลองบางปะแก้ว ดำเนินการทาสี สะพานข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณวัดโพธิ์แก้ว และทำหนังสือประสาน สำนักการโยธาร่วมกิจกรรมทาสีสะพาน ข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 28 -29 พฤษภาคม 2564 และทำหนังสือขอความร่วมมือ ทาสีสะพานหมู่บ้าน คอนเนค (คิดเป็นร้อยละ 18) 5. คลองดาวคะนอง ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืช จำนวน 1 ครั้ง อยู่ระหว่างประสานสำนักการระบายน้ำเพื่อถอนตอไม้ในคลองดาวคะนอง ฝ่ายเทศกิจดำเนินการผลักดันคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง ฝ่ายรักษาฯ เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง และ ฝ่ายโยธา ได้นำรั้วมากั้น เพื่อไม่ให้คนไร้บ้านกลับมาอาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง (คิดเป็นร้อยละ 18)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) (เชิงยุทธ์ 1) จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
(เชิงยุทธ์ 1) จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

หน่วยนับ :ครั้ง/เดือน

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

80 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :55.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

0 / 0
3
55.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการ แผนฯ และขออนุมัติโครงการ 2. ดำเนินงานตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่แก่นักเรียนและผู้ประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดอบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่ แก่กลุ่มเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละจุดเสี่ยงภัยหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละจุดเสี่ยงภัยหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. สำรวจความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมด้านการจราจร 2. สำรวจโรงเรียนเป้าหมายจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรปฏิบัติงานหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 โรงเรียน 3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร ดูแลความปลอดภัยและจัดระเบียบการเว้นระยะห่างตามมาตราการป้องกันโรคโควิด 19 หน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. งดจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรหน้าบริเวณโรงเรียน ทั้ง 11 แห่ง เนื่องจากกรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19 ในเดือนธันวาคม 2563 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกการจราจร ดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง อีก 3 แห่ง อยู่ในซอยไม่มีปัญหาการจราจร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. งดจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรหน้าบริเวณโรงเรียน ทั้ง 11 แห่ง เนื่องจากกรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19 ในเดือนเมษายน 2564 2. งดจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกการจราจร ดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง อีก 3 แห่ง อยู่ในซอยไม่มีปัญหาการจราจร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
35.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปฏิงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 6 ครั้ง และ จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 6 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย เรียบร้อยแล้ว จำนวน 23 ครั้ง ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 การสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน เรียบร้อยแล้วจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 3 การดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน เรียบร้อยแล้ว จำนวน 12 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย เรียบร้อยแล้ว จำนวน 42 ครั้ง ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 การสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน เรียบร้อยแล้วจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 3 การดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน เรียบร้อยแล้ว จำนวน 18 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) จำนวนครั้งในการออกตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
จำนวนครั้งในการออกตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :65.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

0 / 0
3
65.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อการเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดี ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 8 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อการเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดี ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน เดือน ต.ค. 2563 - มี.ค.2564 จำนวน 23 ครั้ง 2.การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เดือน ธ.ค.63 - มี.ค.64จำนวน 23 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อการเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดี ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน เดือน ต.ค. 2563 - มิ.ย.2564 จำนวน 34 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :41.05

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.94

100 / 100
2
27.01

0 / 0
3
41.05

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตจอมทองได้จัดเก็บสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในลานกีฬา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนวัดไทร, โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก, ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากีน, ชุมชนชาวสวนสัมพันธ์ และชุมชนสินทวีวิลล่า รวมเฉลี่ย 3 เดือน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 2,922 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.17 (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 13,800 คน) 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโยคะ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตจอมทอง และโรงเรียนวัดนาคนิมิตร รวมเฉลี่ย 3 เดือน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 1,919 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.76 (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5,520 คน) 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิค ในลานแอโรบิค จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตจอมทอง, ชุมชนสินทวีวิลล่า, ชุมชนรวมใจ, โรงเรียนวัดไทร และโรงเรียนวัดนาคนิมิตร รวมเฉลี่ย 3 เดือน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 3,019 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.88 (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 13,800 คน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตจอมทองได้จัดเก็บสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในลานกีฬา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนวัดไทร, โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก, ลานกีฬาสวนดาวคะนอง, ชุมชนชาวสวนสัมพันธ์ และชุมชนสินทวีวิลล่า รวมเฉลี่ย 3 เดือน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 2,333 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.36 (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 8,850 คน) 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโยคะ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตจอมทอง และโรงเรียนวัดนาคนิมิตร รวมเฉลี่ย 3 เดือน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 480 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 40.00 (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 1,200 คน) 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิค ในลานแอโรบิค จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตจอมทอง, ชุมชนสินทวีวิลล่า, ชุมชนรวมใจ, โรงเรียนวัดไทร และโรงเรียนวัดนาคนิมิตร รวมเฉลี่ย 3 เดือน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 1,261 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.66 (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 8,850 คน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตจอมทองได้จัดเก็บสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในลานกีฬา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนวัดไทร, โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก, ลานกีฬาสวนดาวคะนอง, ชุมชนชาวสวนสัมพันธ์ และชุมชนสินทวีวิลล่า รวมเฉลี่ย 2 เดือน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 1,277 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 25.07 (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 5,100 คน) 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโยคะ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตจอมทอง และโรงเรียนวัดนาคนิมิตร รวมเฉลี่ย 1 เดือน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 550 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.67 (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 1,500 คน) 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิค ในลานแอโรบิค จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตจอมทอง, ชุมชนสินทวีวิลล่า, ชุมชนรวมใจ, โรงเรียนวัดไทร และโรงเรียนวัดนาคนิมิตร รวมเฉลี่ย 1 เดือน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 2,303 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 61.41 (เป้าหมายที่กำหนดไว้ 3,750 คน) หมายเหตุ : เดือนเมษายน 2564 เปิดให้บริการลานกีฬา ลานแอโรบิค และโยคะ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2564 และปิดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยลานกีฬาเรื่มเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ส่วนลานแอโรบิคและโยคะยังคงปิดให้บริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่ได้รับการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS)
[มิติที่ 1 : ]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่ได้รับการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS)

หน่วยนับ :ชนิด/ปี

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :176.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชนิด/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
107.00

0 / 0
3
176.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ชนิดพันธุ์พืชต่าง ๆ ในพื้นที่เขตจอมทองระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 25 ชนิด อาทิเช่น ละมุดด่าง, กล้วยมาฮอย, หญ้าเหรียญบาท, สะลอดน้ำ, หวายลิง, ยางอินเดียด่าง, หม่อนพันธุ์ดำออสตุรกี เป็นต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ชนิดพันธุ์พืชต่าง ๆ ในพื้นที่เขตจอมทองระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 107 ชนิด อาทิเช่น พุทธรักษาด่าง, อ้อยสุพรรณ 50, กล้วยมาฮอย, ส้มบางมด, ลิ้นจี่บางขุนเทียน เป็นต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ชนิดพันธุ์พืชต่าง ๆ ในพื้นที่เขตจอมทองระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 44 ชนิด อาทิเช่น มะยมสีทอง มะหวด ลิ้นมังกรด่างสำริด เศรษฐีวิลสัน พริดเจ็ดสี (พริกสีรุ้ง) มะนาวแป้นพิจิตร ชำมะเลียงขาว เป็นต้น รวม 9 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ชนิดพันธุ์พืชต่าง ๆ ในพื้นที่เขตจอมทอง ไปแล้วทั้งสิ้น 176 ชนิด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) จำนวนกิจกรรมเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนกิจกรรมเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกำหนดการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดเตรียมสถานที่และเตรียมการจัดกิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ "การทำไข่เค็มสมุนไพร" ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานเขตจอมทอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานเขตจอมทอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพมาลงทะเบียนรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพมาลงทะเบียนรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :108.98

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
108.98

100 / 100
2
108.98

0 / 0
3
108.98

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ในพื้นที่เขตจอมทองมีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ในปี 2564 จำนวน 2,182 ราย โดยมีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,378 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 108.98 ราย (เนื่องจากมีผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาเพิ่มเติม และเป็นผู้มีสิทธิในปีที่ผ่านมา แต่เพิ่งมาลงทะเบียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ในพื้นที่เขตจอมทองมีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ในปี 2564 จำนวน 2,182 ราย โดยมีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,378 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 108.98 ราย (เนื่องจากมีผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาเพิ่มเติม และเป็นผู้มีสิทธิในปีที่ผ่านมา แต่เพิ่งมาลงทะเบียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในพื้นที่เขตจอมทองมีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ในปี 2564 จำนวน 2,182 ราย โดยมีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,378 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 108.98 ราย (เนื่องจากมีผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาเพิ่มเติม และเป็นผู้มีสิทธิในปีที่ผ่านมา แต่เพิ่งมาลงทะเบียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารการเงิน การวางแผนการเงิน และการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารการเงิน การวางแผนการเงิน และการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
4.00

0 / 0
3
5.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารการเงิน การวางแผนการเงิน และการแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2563 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารการเงิน การวางแผนการเงิน และการแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2563 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตจอมทอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารการเงิน การวางแผนการเงิน และการแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2563 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตจอมทอง ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตจอมทอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ/สร้างรายได้เสริมหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ/สร้างรายได้เสริมหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประสานวิทยากรเพื่อจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรมวิชาชีพศิลปประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 14, 20, 21, 27, 28 มีนาคม และวันที่ 3, 4, 24, 25 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตจอมทอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ วิชาศิลปประดิษฐ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14, 20, 21, 27, 28 มีนาคม และวันที่ 3, 4, 24, 25 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตจอมทอง ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริม หรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) สำรอง2​ ตัวชี้วัดเชิงยุทธ์ฝ่ายศึกษา
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำรอง2​ ตัวชี้วัดเชิงยุทธ์ฝ่ายศึกษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :10.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :80.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมที่วางแผนไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนกำหนดแผนการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ฝ่ายการศึกษาติดตามการจัดกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนด มีการติวแบบเข้มให้กับนักเรียน แต่หยุดไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) นักเรียนสมัครสอบ O-NET ตามความสมัครใจการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่6 สอบในวันที่13 มีนาคม 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สอบในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ประกาศผล ป.6 ในวันที่21เมษายน2564/ ม.3ในวันที่ 22 เมษายน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ดังนี้ -วิชาภาษาไทยร้อยละ 78.56 -วิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 7.88 -วิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ 16.63 -วิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 38.95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) สำรองตัวชี้วัดฝ่ายการศึกษา
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำรองตัวชี้วัดฝ่ายการศึกษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :30.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :40.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

0 / 0
3
40.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(27) ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :20.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
20.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

0 / 0
3
3.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(29) สำรอง6​ตัวชี้วัดศึกษา
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำรอง6​ตัวชี้วัดศึกษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :25.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(30) สำรอง7ตัวชี้วัดศึกษา
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำรอง7ตัวชี้วัดศึกษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :20.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(31) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
3.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3 จัดทำคลิปวีดีโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ผ่านช่องทาง Facebook และ Line (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงต้องงดจัดกิจกรรม โดยปรับเปลี่ยนวิธีเป็นการจัดทำคลิปวีดีโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แทน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(32) จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
3.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดบางขุนเทียนกลาง เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังนี้ - การแข่งขันพายเรือประเภทต่างๆ ได้แก่ เรือม่วง เรือแม่ค้า และเรือหัวใบ้ท้าย - การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง - การประกวดหนูน้อยนพมาศ - การแสดงศิลปวัฒนธรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดเตรียมสถานที่และเตรียมการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานเขตจอมทอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานเขตจอมทอง - ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(33) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 12 หลัง พฤศจิกายน 2563 จำนวน 15 หลัง ธันวาคม 2563 จำนวน 16 หลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 17 หลัง กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 8 หลัง มีนาคม 2564 จำนวน 14 หลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 12 หลัง พฤษภาคม 2564 จำนวน 9 หลัง มิถุนายน 2564 จำนวน 12 หลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(34) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับผู้รับบริการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับผู้รับบริการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :12.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
10.00

0 / 0
3
12.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับผู้รับบริการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ และแขวงบางมด-จอมทอง ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง ฟ้าทะลายโจร ยาดีที่ปลูกเองได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กัญชา ภูมิปัญญาเพื่อใช้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 คน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง ไขข้อข้องใจ การใช้กัญชา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19 คน 2. ประจำแขวงบางมด-จอมทอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง ฟ้าทะลายโจร ยาดีที่ปลูกเองได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 19 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กัญชา ภูมิปัญญาเพื่อใช้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 22 คน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ไขข้อข้องใจ การใช้กัญชา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 28 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับผู้รับบริการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ และแขวงบางมด-จอมทอง ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ในหน้าเพจ Facebook และวิธีการใช้สารเมทิลพูจินอลในการล่อแมลงวันทองในสวนเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ในหน้าเพจ Facebook, โคกหนองนาโมเดล เดินตามศาสตรของพระราชาเพื่อการทำเกษตรแนวใหม่ และวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18 คน 2. ประจำแขวงบางมด-จอมทอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ในหน้าเพจ Facebook และการเรียนรู่้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 28 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 รื่อง การสร้างเว็บไซต์ในหน้าเพจ Facebook, โคกหนองนาโมเดล เดินตามศาสตรของพระราชาเพื่อการทำเกษตรแนวใหม่ และวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน (เดือนมกราคม 2564 ทั้ง 2 ศูนย์ งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับผู้รับบริการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ และแขวงบางมด-จอมทอง ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ในหน้าเพจ Facebook เพื่อการสร้างการตลาดการเกษตรออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์กลุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน 2. ประจำแขวงบางมด-จอมทอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ในหน้าเพจ Facebook เพื่อการสร้างการตลาดการเกษตรออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์กลุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18 คน (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 ทั้ง 2 ศูนย์ งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(35) สำรอง3 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
สำรอง3 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(36) (เจรจา7.1) ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(เจรจา7.1) ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :42.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
8.00

0 / 0
3
42.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีอาคารชุด (ภ.ด.ส.4) ได้ครบ 100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6 , 7 และ 8) ส่งให้ผู้เสียภาษีเพื่อนำไปชำระเงินแล้ว เป็นจำนวนเงิน 2,068,636.27 บาท จากยอดประมาณการรายรับปี 2564 จำนวน 25,000,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6 , 7 และ 8) ส่งให้ผู้เสียภาษีเพื่อนำไปชำระเงินแล้ว เป็นจำนวนเงิน 10,428,074.86 บาท จากยอดประมาณการรายรับปี 2564 จำนวน 25,000,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) สำรอง1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
สำรอง1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) สำรอง1 ตัวชี้วัดงานประจำ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
สำรอง1 ตัวชี้วัดงานประจำ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) สำรอง2 ตัวชี้วัดงานประจำ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
สำรอง2 ตัวชี้วัดงานประจำ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) สำรอง3 ตัวชี้วัดงานประจำ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
สำรอง3 ตัวชี้วัดงานประจำ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด