ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50370000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำลังดำเนินการตามโครงการต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำลังดำเนินการตามโครงการต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำลังดำเนินการตามโครงการต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย -ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (องค์ประกอบที่ 3)
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย -ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี  (องค์ประกอบที่ 3)

หน่วยนับ :ร้อยละ 100 (ระดับ 5)

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :85.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100 (ระดับ 5))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการ จำนวน 46 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 10.43 (46x100/441 = 10.43) 3.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานศึกษา จำนวน 10 สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.47 (10x100/23 = 43.47)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการ จำนวน 113 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 25.62 (113x100/441 = 25.62) 2. ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานศึกษา จำนวน 13 สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.52 (13x100/23 = 56.52) 3.กิจกรรมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารใโรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการ จำนวน 143 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 32.42 (143x100/441 = 32.42)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย -ร้อยละความสําเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) (องค์ประกอบที่ 3)
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย -ร้อยละความสําเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)  (องค์ประกอบที่ 3)

หน่วยนับ :ร้อยละ 20

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :35.05

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 20)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.41

100 / 100
2
22.81

100 / 100
3
35.05

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Service) จำนวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.04 (9x100/441 = 2.41)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Service) จำนวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.40 (90x100/441 = 20.40)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Service) จำนวน 54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.24 (90x100/441 = 12.24)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคม เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ (องค์ประกอบที่ 3)
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคม  เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ (องค์ประกอบที่ 3)

หน่วยนับ :เขตละ 1 เครือข่าย (ระดับ 5)

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เขตละ 1 เครือข่าย (ระดับ 5))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มประชาคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดตั้งเครือข่ายประชาคมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 เครือข่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดตั้งเครือข่ายประชาคมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 เครือข่ายและยังไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการโรค Covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (องค์ประกอบที่ 3)
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (องค์ประกอบที่ 3)

หน่วยนับ :จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เนื่องจากสถานการโรค Covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เนื่องจากสถานการโรค Covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละของความสำเร็จของการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
[มิติที่ 3 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของความสำเร็จของการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :80.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดส่งแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซม ให้สำนักการโยธา 2. ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 31 ดวง 3. ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 88 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 31 ดวง 2. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.63- มี.ค.64 รวม 250 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 60 ดวง 2. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.63- มิ.ย.64 รวม 400 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการดำเนินการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตราความปลอดภัย
[มิติที่ 3 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการดำเนินการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตราความปลอดภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน 9 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย - สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน 9 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย - สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน 9 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย - สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด