ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50420000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :66.35

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.42

100 / 100
2
45.98

100 / 100
3
66.35

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการงานประจำทั้งหมด 48 โครงการ มีความคืบหน้าในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 25.42

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการงานประจำทั้งหมด 48 โครงการ มีความคืบหน้าในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 45.98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการงานประจำทั้งหมด 48 โครงการ มีความคืบหน้าในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 66.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ตัวชี้วัดเจรจา (3.1) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ตัวชี้วัดเจรจา (3.1)  ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

90 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตรวจประเมินรับรองป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 346 แห่ง -ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานอาหารปลอดภัยผ่านเกณฑ์ ระดับดี จำนวน 138 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.88 - คิดเป็นระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ระดับ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 346 แห่ง -ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานอาหารปลอดภัยผ่านเกณฑ์ ระดับดี จำนวน 185 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.46 - คิดเป็นระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ระดับ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ตัวชี้วัดเจรจา (3.2) ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ตัวชี้วัดเจรจา (3.2) ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

90 / 100
2
2.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่สถานประกอบการอาหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. สถานประกอบการอหารในพื้นที่ทั้งหมด 346 แห่ง 2. ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 แห่ง ระดับความสำเร็จ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. สถานประกอบการอหารในพื้นที่ทั้งหมด 346 แห่ง 2. ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 แห่ง ระดับความสำเร็จ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ตัวชี้วัดเจรจา (4) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ตัวชี้วัดเจรจา (4) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :85.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

95 / 100
2
76.26

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลงานไตรมาส 1 คิดเป็น 20 % (ค่าเป้าหมายเท่ากับ 88,806.48 ตารางเมตร) - เพิ่มพื้นที่สีเขียว (7 ประเภท) บริเวณหมู่บ้านชัยพฤกษ์ จตุโชติ-วัชรพล ถนนจตุโชติซอย 10 จำนวน 19 ไร่ 3 งาน 31.36 ตร.วา คิดเป็นพื้นที่ 31,725.44 ตร.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำนักงานสวนสาธารณะ ปรับลดค่าเป้าหมายของสำนักงานเขตสายไหม จากเดิม 88,806.48 ตารางเมตร ลดลงเหลือ 41,600 ตารางเมตร - ผลงานไตรมาส 2 คิดเป็น 76.26 % - เพิ่มพื้นที่สีเขียว (7 ประเภท) บริเวณหมู่บ้านชัยพฤกษ์ จตุโชติ-วัชรพล ถนนจตุโชติซอย 10 จำนวน 19 ไร่ 3 งาน 31.36 ตารางวา คิดเป็นพื้นที่ 31,725.44 ตารางเมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผลงานไตรมาส 3 คิดเป็น 85% - เพิ่มพื้นที่สีเขียว (7 ประเภท) ได้แก่ 1.บริเวณหมู่บ้านชัยพฤกษ์ จตุโชติ-วัชรพล ถนนจตุโชติซอย 10 จำนวน 19 ไร่ 3 งาน 31.36 ตารางวา คิดเป็นพื้นที่ 31,725.44 ตารางเมตร 2.บริเวณหมู่บ้านวิลล่า โนวา วัชรพล-สายไหม อยู่ระหว่าง 64/1 และซอยเรือนไทย ถ.สายไหม จำนวน 13 ไร่ 2 งาน 53.27 ตร.วา คิดเป็นพื้นที่ 21,813.08 ตารางเมตร - เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ไม่ใช่รูปแบบสวนสาธารณะ (9ประเภท) จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ 1.บริเวณถนนสายไหม ซอย 81 แขวงสายไหม เขตสายไหม (พื้นที่เกษตรกรรม) 2.บริเวณซ.พหลโยธิน 54 แยก 4-49 (ซ.จิระมะกร) แขวงสายไหม กทม. (พื้นที่เกษตรกรรม) 3.บริเวณข้างหมู่บ้านชัยพัฒน์ ถนนวัดเกาะ แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. (พื้นที่เกษตรกรรม) 4. บริเวณถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 34 แขวงออเงิน เขตสายไหม (พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์) 5.บริเวณที่ว่าง ซอยวัชรพล 4 ถนนวัชรพล หลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 (ที่ว่าง) 6.บริเวณพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซอยวัชรพล 4 ถนนวัชรพลหลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 (พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 7.บริเวณถนนสายไหม 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม (สนามกีฬากลางแจ้ง) 8.บริเวณตรงข้ามซอยเพิ่มสิน 46 ถ.สายไหม แขวงสายไหม (ที่ว่าง) 9.บริเวณสายไหมซอย 81 แขวงสายไหม เขตสายไหม (ที่ว่าง) 10.บริเวณท้ายซอยสายไหม 46 ถ.สายไหม แขวงสายไหม (ที่ว่าง) 11.บริเวณท้ายซอยสายไหม 46 ถ.สายไหม แขวงสายไหม (พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 12.บริเวณระหว่างซอยจตุโชติ 23กับ25 แขวงออเงิน เขตสายไหม (พื้นที่เกษตรกรรม) และอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ตัวชี้วัดเจรจา (5) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
ตัวชี้วัดเจรจา (5) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวริมคลองสอง บริเวณบ้านมั่นคงศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเขตสายไหมต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตสายไหม - อยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพเสริมรายได้ ช่วงระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 - อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เขตสายไหม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตสายไหม ช่วงไตรมาสที่ 4 ภายหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 คลี่คลาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (1) ร้อยละของแหล่งกำเนิดได้รับการควบคุมฝุ่นละออง
[มิติที่ 3 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (1) ร้อยละของแหล่งกำเนิดได้รับการควบคุมฝุ่นละออง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

95 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่น ประกอบด้วย 1) โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 2) ยานพาหนะ 3) สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 4) สถานประกอบกิจการโรงแรม 5) เตาเผาศพ 6) หาบเร่-แผงลอย 2. ล้างทำความสะอาดถนนทุกวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. มาตรการตรวจสอบและควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประกอบด้วย (1) โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (2) กวดขันรถบรรทุกปกคลุมผ้าใบ (3) สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม (4) เตาเผาศพ (5) หาบเร่-แผงลอยที่ใช้เตาปิ้งย่าง 2. มาตรการล้างทำความสะอาดถนนทุกวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. มาตรการตรวจสอบและควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประกอบด้วย (1) โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (2) กวดขันรถบรรทุกปกคลุมผ้าใบ (3) สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม (4) เตาเผาศพ (5) หาบเร่-แผงลอยที่ใช้เตาปิ้งย่าง 2. มาตรการล้างทำความสะอาดถนนทุกวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (2) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
[มิติที่ 3 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (2) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการในไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด เมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลาย ภายในไตรมาสที่ 3-4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด เมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลาย ภายในไตรมาส 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (3) ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง
[มิติที่ 3 : ]

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (3) ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

90 / 100
2
0.00

100 / 50
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ข้อมูลการรายงานจากระบบรับแจ้งการกระทำผิดจากประชาชน พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผู้กระทำความผิดจำนวน 38 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ข้อมูลการรายงานจากระบบรับแจ้งการกระทำผิดจากประชาชน พบว่าไตรมาสที่ 2 พบว่ามีผู้กระทำความผิดทั้งหมด 50 ราย โดยดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 30,000 บาท - เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจตราพื้นที่พบผู้กระทำผิด จำนวน 12 ราย โดยดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 15,500 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ข้อมูลจากระบบรับแจ้งการกระทำผิดจากประชาชน รอบไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย. 64) พบว่ามีผู้กระทำผิด รวม 144 ราย - เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพบผู้กระทำผิด รวม 11 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (4) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการในอาคารสำนักงานเขต
[มิติที่ 3 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (4) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการในอาคารสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้รับจ้าง คือ บริษัทอัฏฐวิศวกรรม จำกัด วงเงิน 3,221,888.-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาเลขที่ 10/2564 ลงวันที่ 26 ม.ค. 64 สิ้นสุด 25 มิ.ย. 64 ระยะเวลา 150 วัน - รื้อพื้นบริเวณลานเสาธง - รื้อห้องอาหารเดิมเพื่อปรับปรุงเป็นห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ - เดินท่อไฟ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาเลขที่ 10/2564 ลงวันที่ 26 ม.ค. 64 สิ้นสุด 25 มิ.ย. 64 ระยะเวลา 150 วัน หมายเหตุฯ มีความล่าช้าในการส่งมอบสถานที่จึงขอขยายเวลาการดำเนินงาน - ปรับปรุงประตูบานเลื่อน 3 จุด -- ปรับปรุงบริเวณโถงภายในอาคาร) - ปรับปรุงบริเวณทางลาดด้านหลังอาคารและบันได - ปรับปรุงบริเวณห้อง BFC และบริเวณฝ่ายทะเบียน) - ปรับปรุงบริเวณบันไดหลัก) - ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (5) ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 3 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (5) ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :85.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

90 / 100
2
70.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนภายในศูนย์ฯ ให้มีพัฒนาการสมวัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 แห่ง อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการสมวัยโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อ เช่น แป้นเรขา บล็อคมหัศจรรย์ ชุดจับคู่ปริศนาตัวเลข เป็นต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้มีพัฒนาการที่สมวัย และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เมื่อศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 แห่ง เปิดทำการอีกครั้งภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (6) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 3 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (6) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :20.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยทั้ง 9 โรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัย และจัดเก็บข้อมูลพัฒนาการของเด็กตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ทำให้เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนออกไป เป็นแบบเรียนออนไลน์จึงไม่ไมีการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (7) ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่
[มิติที่ 3 : ]

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (7) ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

95 / 100
2
4.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายความรับผิดชอบในการจัดเวทีชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้มีการจัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนระดับกลุ่มโซน และคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนระดับเขตสายไหมเรียบร้อยเเล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คณะกรรมการเครือข่ายชุมชนระดับเขตสายไหมกำลังดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขต เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ สิ่งที่ต้องการพัฒนาในภาพรวมระดับเขตสายไหม เพื่อบรรจุในเเผนตัวชี้วัดกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณถัดไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (8) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
[มิติที่ 3 : ]

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (8) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานของอาสาสภาเด็กและเยาวชนเพื่อรับขึ้นทะเบียนเด็กและเยาวชนในพิ้นที่เขตสายไหมเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนเขตในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานของอาสาสภาเด็กและเยาวชนเพื่อรับขึ้นทะเบียนเด็กและเยาวชนในพิ้นที่เขตสายไหมเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนเขตในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานของอาสาสภาเด็กและเยาวชนเพื่อรับขึ้นทะเบียนเด็กและเยาวชนในพิ้นที่เขตสายไหมเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนเขตในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (8) ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[มิติที่ 3 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (8) ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำแบบแจ้งรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนรับคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด โดยในนปีภาษี พ.ศ. 2564 กำหนดระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม2564 ดังนั้น ยังไม่มียอดจัดเก็บ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ซึ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **