ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50430000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :28.04

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.40

100 / 100
2
18.89

100 / 100
3
28.04

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ปริมาณมูลฝอยคัดแยก(เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563) จำนวน 4,225.1 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ปริมาณมูลฝอยคัดแยก(เดือนตุลาคม 63- กุมภาพันธ์ 64) จำนวน 10,689.50 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ปริมาณมูลฝอยคัดแยก(เดือนตุลาคม 63- พฤษภาคม 64) จำนวน 15,865.33 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ลงตรวจพื้นที่สภาพคลองร่วมกับ สนน. สสล. และ สจส. - เข้าร่วมประชุมตัวชีัวัดกับ สยย. ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 - เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย กับ สนน. วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - ส่งโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ , แผนปฏิบัติการ และแบบสำรวจฯ ให้สยป. (ตามหนังสือที่ กท 8003/8518 ลว. 24 ธันวาตม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำรวจพื้นที่ และทำเอกสารเพื่อประสานฝ่ายต่างๆ - จัดประชุมคณะทำงาน - ดำเนินการปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงสถานที่บริเวณรอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำจุดเช็คอิน - ปลูกต้นไม้ริมคลอง - ทาสีสะพานข้ามคลองแยกย่อย - ทำความสะอาดทางเดินริมคลอง - เก็บขยะและผักตบชวาในคลองแยกย่อย - รณรงค์การคัดแยกขยะ และบำบัดน้ำเสียภายในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่คลอง - ตรวจตราความปลอดภัยทางเดินริมคลอง - ประสานหน่วยงาน (สนน. สจส. กฟน) ดำเนินการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ท่าเรือ ราวกันตก เสาไฟฟ้าที่อยู่ริมคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :107.05

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.74

100 / 100
2
101.00

100 / 100
3
107.05

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. สวนหย่อมบริเวณบ้านเลขที่ 181/5 ถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก (2 งาน 36 ตร.วา) 2. สวนหย่อมหน้าหมู่บ้านนวธานี (5 ไร่) 3. สวนหย่อมหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์มูลนิธิสุขุโม (1 ไร่ 3งาน 46 ตร.วา) รวมดำเนินการได้ 7 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

4. สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านใหม่กลางเมือง ถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก หลังซอยรามอินทรา 83 (13 ไร่ 2 งาน) 5. สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านชลลดา ถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก (36 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา) 6. สวนหย่อมบริเวณศูนย์การค้าชิค รีพับลิค ถนนรามอินทรา กม.11 - 12 ฝั่งขาออก (2 งาน 47.50 ตารางวา) รวมดำเนินการได้ 86 ไร่ 3 งาน 85.5 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

7.สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านเลโก้ สโนวีทองแกลเลอรี ซ.เสรีไทย 38 แยก 6 (3 ไร่ 2 งาน 92.50 ตารางวา ) 8.สวนหย่อมหน้าโรงพยาบาลอินทรารัคน์ ถ.รามอินทรา กม.9 ฝั่งขาออก (1 งาน 66.25 ตารางวา) 9.สวนหย่อมหน้าคลินิกทำฟันบางกอกรีโวลูชั่น แอลดีซี ไลฟ์ (45 ตารางวา) รวมดำเนินการได้ 91 ไร่ 89.25 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย
- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :97.85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
97.85

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จ้ดทำโครงการขออนุมัติ - เตรียมเอกสารประกอบการประเมินเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินพัฒนาการเด็ก และเรื่องการประเมินพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ : ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 28 คน ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบุญศรีมุณีกรณ์ : ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านนาซารีน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯประเมินพัฒนาการเด็ก ครั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 6 ศูนย์ ประเมินโดยอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ดังนี้ + ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 6 ศูนย์ มีจำนวนเด็ก รวมทั้งสิ้น 531 ราย โดยมีพัฒนาการสมวัย จำนวน 505 ราย และพัฒนาการสงสัยล่าช้า จำนวน 26 ราย - ได้จัดทำหนังสือถึงศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว เพื่อจัดส่งรายชื่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า เข้าสู่กระบวนการพัฒนา จำนวน 26 ราย - กำหนดประเมินพัฒนาเด็ก ครั้งที่ 2 ในเดือน สิงหาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :98.38

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
98.38

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย - สำรวจนักเรียนอนุบาล ในสังกัด จำนวน 317 คน - แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ และอยู่ระหว่างจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผ่าน 6 กิจกรรมหลักตามหลักปฐมวัย พ.ศ. 2560 และ การนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ของครู ผู้สอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำรวจนักเรียนอนุบาลในสังกัด จำนวน 317 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค. 63 โรงเรียนคันนายาว จำนวน 176 คน โรงเรียนจินดาบำรุง จำนวน 141 คน - แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ โดยการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และอยู่ระหว่างจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผ่าน 6 กิจกรรมหลัก ตามหลักปฐมวัย พ.ศ. 2560 และนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอน - เนื่องจากการแพร่ระบาด Covid-19 สำนักการศึกษาจึงได้มีประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว ตั้งแต่ 24 ธ.ค. 63-31 ม.ค. 64 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ฝ่ายการศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัย พร้อมเสนออนุมัติโครงการ 2. สำรวจนักเรียนอนุบาลในสังกัด จำนวน 317 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563) 3. ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 4. โรงเรียนจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผ่าน 6 กิจกรรมหลัก ตามหลักปฐมวัย พ.ศ. 2560 ตลอดปีการศึกษา 2563 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 5. ร่วมนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอน และนำผลการนิเทศติดตามไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ตลอดปีการศึกษา 2563 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 6. ประเมินพัฒนาการเด็ก โดยครูผู้สอน และสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 6.1 โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) จำนวน 174 คน (ไม่มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ) ผ่านการประเมินระดับ 2 ขึ้นไป จำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 100 6.2 โรงเรียนจินดาบำรุง จำนวน 134 คน (ไม่นับรวมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ) ผ่านการประเมินระดับ 2 ขึ้นไป จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 96.27 - สรุปนักเรียนระดับปฐมวัยรวมทั้งสิ้น 308 คน ผ่านการประเมินระดับ 2 ขึ้นไป จำนวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 98.38

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตคันนายาว กิจกรรมประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง , นิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ,นิทรรศการพ่อตัวอย่างเขตคันนายาว ประจำปี 2563 ,จำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื่นที่เขต และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผู่้สูงอายุเขตคันนายาว และจัดแสดงนิทรรศการจากโรงเรียนคุณตา คุณยายหมู่่บ้านเก้าแสนเจ็ด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปการจัดกิจกรรม : ครั้งที่ 1 - จัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่เขตคันนายาว “วันพ่อแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2563 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตคันนายาว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ประกอบด้วย + การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง + นิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 + นิทรรศการพ่อตัวอย่างเขตคันนายาว ประจำปี 2563 + จัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ เขตคันนายาว และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตคันนายาว จำนวน 10 ร้าน + จัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตคันนายาว จำนวน 2 ภูมิปัญญา + จัดแสดงนิทรรศการจากโรงเรียน คุณตาคุณยายหมู่บ้านเก้าแสนเจ็ด : ครั้งที่ 2 - จัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่เขตคันนายาว“วันประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563” เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเขตคันนายาว โดยเชิญผู้ประกอบการชุมชน ในพื้นที่เขตคันนายาว ดำเนินการจำหน่าย ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
33.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการสนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการสนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการสนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละ 60 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยา เสพติดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละ 60 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยา เสพติดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :31.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
31.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขออนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้รับเงินงวดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่สถานการณ์โควิด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจึงเลี่อนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคันนายาว ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย - ยกเลิกการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตคันนายาว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :86.74

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
86.74

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ในพื้นที่เขตคันนายาวในรายที่ได้รับใบอนุญาต และตรวจประเมินร้านอาหารที่ไม่ได้รับใบอนุญาตในพื้นที่เขตคันนายาว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จำนวนสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตคันนายาว ทั้งหมด 150 แห่ง มีผู้สัมผัสอาหารได้รับการอมรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด และผ่านการทดสอบความรู้ โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารทุกแห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จำนวนสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตคันนายาว ทั้งหมด 347 แห่ง ดำเนินการตรวจตามแผนแล้วจำนวน 301 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.74 โดยผ่านเกณฑ์สุขลักษณะ ด้านอาคารสถานที่ , ความปลอดภัยของอาหาร และบุคลากรผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบการอาหาร ได้รับการอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนดและผ่านการทดสอบความรู้โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร ครบทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) จำนวนกิจกรรมที่สภาเด็กและเยาวชนที่จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนกิจกรรมที่สภาเด็กและเยาวชนที่จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 68 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต ในวันที่ 28 มกราคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน - วิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว ให้ความรู้เรื่องการป้องกันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน โดยมีนายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว เป็นประธานการประชุม และเชิญเจ้าหน้าที่บริหารเงินออม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บออม และวางแผนการใช้จ่ายเงิน ของตนเองและครอบครัว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาขนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาขนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :6.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
6.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ชี้แจงแนวทางการดำเนินการพร้อมเวียนแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ โดยให้ทุกส่วนราชการนำเสนอแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรมเข้าที่ประชุมเพื่อคัดเลือกหัวข้อในการดำเนินการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกแนวคิด จำนวน 2 เรื่องและมอบฝ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจัดทำรายละเอียดนำเสนอประชุมในครั้งต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกแนวคิด จำนวน 1 เรื่องและมอบฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดทำข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 1-4 พร้อม clip vdo และได้ทำหนังสือจัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มดังกล่าว ส่งสกก. ในวันที่ 15 มกราคม 2564 - จัดทำโครงการนวัตกรรมเสนอคณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 8 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 - จัดทำโครงการนวัตกรรมฯพร้อมเสนอผู้บริหารลงนาม ส่ง สกก. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 - ลงสำรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ 95 ปี ขึ้นไปในพืั้นที่เขต - ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ราย (อายุ 96 ปี) โดยจัดรถให้บริการ รับ-ส่ง ถึงบ้าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการสร้างฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (95 ปีขึ้นไป) รูปแบบ MS Access เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **