ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50450000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ตรวจสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร มินิมาร์ท ตลาด จำนวน 70 แห่ง 2. ตรวจคุณภาพอาหารทางด้านเคมี และจุลชีววิทยา จำนวน 70 แห่ง จากการตรวจสอบพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 70 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ตรวจสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร มินิมาร์ท ตลาด จำนวน 244 แห่ง 2. ตรวจคุณภาพอาหารทางด้านเคมี และจุลชีววิทยา จำนวน 244 แห่ง จากการตรวจสอบ พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 244 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ตรวจสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร มินิมาร์ท ตลาด จำนวน 360 แห่ง 2. ตรวจคุณภาพอาหารทางด้านเคมี และจุลชีววิทยา จำนวน 360 แห่ง จากการตรวจสอบ พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 360 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี  มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.25

100 / 100
2
1.25

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนการปฏิบัติงานบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - จัดทำแผนตรวจแนะนำและส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ปฏิบัติงานตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 3. ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในพื้นที่เขตวังทองหลาง โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 - ตรวจแนะนำและส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 79 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ตรวจแนะนำและส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 125 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง 1. เครือข่ายกองทุนสวัสดิการวันละบาท เขตวังทองหลาง ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2563 1. มอบงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ให้กับชุมชนในเขตวังทองหลาง จำนวน 6 ชุมชน ซึ่งเป็นระดับเขต ได้แก่ 1.ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2. ชุมชนวัดเทพลีลา 3. ชุมชนทรัพย์ สินเก่า 4. ชุมชน 9 พัฒนา 5. ชุมชนร่วมสามัคคี 6. ชุมชนน้อมเกล้า 2. มอบงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ให้กับชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นระดับเครือข่าย จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่ 2.1 ่ชุมชนร่วมจิต 2.2 ชุมชนโฟร์โมส 2.3 ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ 2.4 ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา 2.5 ชุมชนดอกรักริมทางรถไฟ 2.6 ชุมชนสี่่แยกทศกัณฑ์ล 2.7 ชุมชนเจริญนคร 55 2.8 ชุมชนเกาะกลาง 2.9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา แต่ละชุมชนได้รับงบประมาณตามจำนวนประชากรในชุมชนคนละ 207.75 บาท และให้ประชากรในชุมชนส่งเงินสมทบวันละ 1 บาท เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือกันภายในชุมชน อาทิ ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะเดินทางไปพบแพทย์ ค่าช่วยเหลือในการจัดงานศพ เป็นต้น และอยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ชี้แจงการเก็บการรักษาเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานสถานะแต่ละกองทุนที่อยู่ในเครือข่าย 2. เครือข่ายรักษาสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 1. เริ่มดำเนินการ ณ ชุมชนทรัพย์สินเก่า บริเวณโซน A โดยเทน้ำหมักชีวภาพลงในท่อระบายน้ำเพื่อลดการอุดตันของไขมันเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้สะดวกขึ้น และจะขยายการดำเนินงานไปจนถึงโซน J / ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2563 1. วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เครือข่ายกองทุนสวัสดิการ วันละบาทจัดประชุมสมาชิกกองทุนเพื่อชี้แจงการดำเนินงานกองทุน 2. วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เครือข่ายรักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพลงท่อระบายน้ำในชุมชนทรัพย์สินใหม่ โซน A

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1 เครือข่ายรักษาสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 เทน้ำหมักชีวภาพลงในท่อระบายน้ำเพื่อลดการอุดตันของไขมันเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลสะดวกไม่มีสิ่งอุดตันบริเวณโซนA 2. เครือข่ายวันละบาท ดำเนินการจัดประชุมเ ในวันที่ 7 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับประชาชนที่มารับบริการ ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง ทุกเดือน ๆ ละ 4 วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งเสริมการสร้างรายได้โดยการนำสินค้าในชุมชนมาจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนที่มารับบริการ ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง เดือนละ 2 ครั้ง โดยจำหน่ายสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการทุกโครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางเว้น (โดยโครงการได้รับอนุมัติงบประมาณ จากสำนักงบประมาณฯ เรียบร้อยแล้ว)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ตามแผนงานที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ โดยมีบางโครงการชะลอการดำเนินงานเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื่อโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด