ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50460000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมือเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมือเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :23.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
13.00

95 / 100
3
23.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และนำกลับไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ (1) มูลฝอยรีไซเคิล 3,224.59 ตัน (2) มูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ 197.20 ตัน (3) มูลฝอยเศษอาหาร เศผัก เศษผลไม้ ฯลฯ 918.21 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และนำกลับไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ (1) มูลฝอยรีไซเคิล 4,870 ตัน (2) มูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ 312 ตัน (3) มูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ ฯลฯ 1,200 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และมูลฝอยรีไซเคิล นำกลับไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ (1) มูลฝอยรีไซเคิล 4,927.61 ตัน (2) มูลฝอยอินทรีย์(กิ่งไม้ ใบไม้ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ ฯลฯ 1,619.033 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :147.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

95 / 100
3
147.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำเดือนตุลาคม 2563-เดือนธันวาคม 2563 -นำข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวฯ ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ (1)พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าว ซอยไทยรามัญ 1 พื้นที่ 34 ไร่ 85.53 ตารางวา (2) สนามกีฬากลางแจ้งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ถนนไทยรามัญ พื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน 56.44 ตารางวา (3) พื้นที่ว่างข้างหมู่บ้านมายโฮม ถนนไทยรามัญ พื้นที่ 12 ไร่ 54.45 ตารางวา (4) พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าวข้างหมู่บ้านเดอะริคโค่เรสซิเด้น ถนนไทยรามัญ พื้นที่ 24 ไร่ 2 งาน 99.57 ตารางวา (5) ที่ว่างซอยหทัยราษฎร์ 46 พื้นที่ 32 ไร่ 2 งาน 28.83 ตารางวา (6) ที่ว่างซอยหทัยราษฎร์ 42/1 พื้นที่ 17 ไร่ 2 งาน 55.43 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำเดือนมกราคม 2564-เดือนมีนาคม 2564 2. นำข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้นลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวฯ ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ (1)พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าว ตรงข้ามซอยวัดสุขใจ 20 ถนนวัดสุขใจ พื้นที่ 59 ไร่ 72 ตารางวา (2) พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าว ตรงข้ามสวนเกษตรสุขใจ 1 ถนนวัดสุขใจ พื้นที่ 22 ไร่ 1 งาน 60.55 ตารางวา (3) พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าวตรงข้ามศูนย์วิปัสสนา วิริยธรรมโม ถนนวัดสุขใจ พื้นที่ 51 ไร่ 1 งาน 3.81 ตารางวา (4) สนามกีฬากลางแจ้งโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ถนนนิมิตใหม่ เขตคลองสามวา พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 99.37 ตารางวา (5) พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าว ตรงข้ามวัดสุขใจ 18 ถนนวัดสุขใจ พื้นที่ 46 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา (6) พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าวซอยนิมิตใหม่ 50 ถนนนิมิตใหม่ พื้นที่ 62 ไร่ 1 งาน 53.19 ตารางวา 3. นำข้อมูลสวนหย่อม/สวนสาธารณะ(สวน 7 ประเภท) ที่เพิ่มขึ้นลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวฯ ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ (1)สวนหย่อมโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) พื้นที่ 1 งาน 54 ตารางวา (2)สวนหย่อมหมู่บ้านทัสคาน่า ถนนพระยาสุเรนทร์ พื้นที่ 1 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำเดือนเมษายน 2564-เดือนมิถุนายน 2564 2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของ กทม.(สวน9ประเภท)ลงในระบบโปรแกรมฯเป็นปัจจุบัน ดังนี้ (2.1)พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าวข้างหมู่บ้านวงศกร 5 ถ.หนองระแหง พื้นที่ 27 ไร่ 64.82 ตารางวา (2.2) พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าวข้างหมู่บ้านเซ็นโทร ถ.หนองระแหง พื้นที่ 99 ไร่ 86.83 ตารางวา (2.3) สนามฟุตบอลธนเพชร ถ.คู่ขานกาญจนาภิเษก พื้นที่ ไร่ 3 งาน 20.10 ตารางวา 3. เพิ่มพื้นที่สีเขียว(สวน 7 ประเภท) ที่เพิ่มขึ้นลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวฯ ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ (3.1)สวนหย่อมหมู่บ้านเซ็นโทร ถนนวงแหวนจตุโชติ พื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน (3.2)สวนหย่อมหมู่บ้านราชพฤกษ์ ถนนหนองระแหง พื้นที่ 5 ไร่ 1 งาน (3.3) สวนหย่อมหมู่บ้านพลีโน่ ถนนวงแหวน-รามอินทรา พื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน (3.4)สวนหย่อมหมู่บ้านวงศกร 5 ถนนหนองระแหง พื้นที่ 3 ไร่ (3.5)สวนหย่อมหมู่บ้านเพอเฟคเพลส(1) ถนนพระยาสุเรนทร์ พื้นที่ 3 ไร่ (3.6)สวนหย่อมหมู่บ้านเพอเฟคเพลส(2) ถนนพระยาสุเรนทร์ พื้นที่ 1 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 4. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
4. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :75.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

95 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่่ระหว่างประสานสถานที่จัดงาน ประสานชุมชนและรายละเอียดการจัดงาน และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด 2. ดำเนินการประสานสถานที่จัดงานและประสานร้านค้า แต่เนื่องจากขณะนี้เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า จึงชลอการจัดงานไว้ก่อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ประสานสถานที่จัดงานและร้านค้าที่จะเข้าร่วมงาน โดยกำหนดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน "สามวาพาเพลิน" ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถ สำนักงานเขตคลองสามวา กิจกรรมประกอบด้วย การตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป การ่จำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าโอท็อป ผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ การประกวดการแต่งกายชุดผ้าไทย การแสดงของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กิจกรรมตามโครงการพันธุกรรมพืช ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และเงินออม และได้เวียนแจ้งทุกฝ่ายในการเข้าร่วมงานดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ ๒ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวาที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติพและบทบาทหน้าที่ของตนเอง
[มิติที่ 3 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
1. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวาที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติพและบทบาทหน้าที่ของตนเอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :60.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

95 / 100
3
60.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตคลองสามวา ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมโสณมัย 1 โดยนางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา มอบหมายให้นายศักดา นิติพัฒนะศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีการรายงานสถานการณ์ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ด้านการปราบปราม ป้องกันยาเสพติด โดยสถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ รายงานผลการจับกุมคดียาเสพติด ผลการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่เขตคลองสามวา โดยฝ่ายปกครองลงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงในระบบสารสนเทศจังหวัด (NISPA) การลงข้อมูลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดในระบบ บสต. ฯลฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตคลองสามวา ได้ประชุมติดตามงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตคลองสามวา ดังนี้ 1. ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วยนายศักดา นิติพัฒนะศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ณ ห้องโสณมัย 1 สำนักงานเขตคลองสามวา 2. ครั้งที่ 5/2564 ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายศักดา นิติพัฒนะศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตคลองสามวา ณ ห้องประชุมโสณมัย 2 สำนักงานเขตคลองสามวา โดยมีรายงานสถานการณ์ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เขตคลองสามวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตคลองสามวา ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ตลาด ชุมชน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตคลองสามวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตคลองสามวา
[มิติที่ 3 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตคลองสามวา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

80 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินโครงการเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายในการรายงานโครงการให้เป็นปจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายในการรายงานโครงการให้เป็นปจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3. เด็กมีพัฒนาการสมวัย 3.1 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมัพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 3 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
3. เด็กมีพัฒนาการสมวัย
     3.1 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมัพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

85 / 100
3
70.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.เสนอขออนุมัติโครงการฯ 2.วางแผนการดำเนินงาน 3.โรงเรียนในสังกัด18 โรงเรียน จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่าน 6 กิจกรรมหลัก ตามหลักปฐมวัย พ.ศ. 2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนในสังกัด18 โรงเรียน จัดกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่าน 6 กิจกรรมหลัก ตามหลักปฐมวัย พ.ศ. 2560 2. โครงการบ้านวิทยาศาสตรน้อยเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของเด้กปฐมวัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนในสังกัด 18 โรงเรียนเตรียมสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 3.2 พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 3 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
3.2  พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
     - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

85 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเข้าศุนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ให้ได้รับทราบข้อปฏิบัติให้ทุกศูนย์ดำเนินการให้ตรงกัน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประเมินพัฒนาการเด็ก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ต้องปิดศูนยฺ์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 และให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กมาปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์ฯ ทำสื่อการเรียนการสอน และทำอาหารให้เด็กก่อนวัยเรียนไปทานที่บ้าน 2. ดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้เด็กฝึกปฏิบัติท่าทางต่าง ๆ ในแต่ละช่วงอายุ ตามแบบประเมิน DSPM 3. คณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เข้ามาประเมินศูนย์เด็กฯ ตามแบบประเมิน DSPM และรายงานการประเมินครึ่งปีแรกแล้ว จำนวน 6 ศูนย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนยังไม่สามารถเปิดทำการได้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา จึงดำเนินการให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ทำคลิปสื่อออนไลน์ให้เด็กในศูนย์ ฝึกปฏิบัติท่าทางต่าง ๆ ในแต่ชะช่วงอายุ ตามแบบประเมิน DSPM ต่อจากแบบประเมินครึ่งปีแรก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 3.2 พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
[มิติที่ 3 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
3.2 พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
      - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

90 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ลงสำรวจศุนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ของเขตคลองสามวา สามารถดำเนินการได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา ทำให้ต้องปิดศุูนย์ชั่วคราว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ต้องปิดศูนยฺ์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 และให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กมาปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์ฯ ทำสื่อการเรียนการสอน และทำอาหารให้เด็กก่อนวัยเรียนไปทานที่บ้าน 2. ดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้เด็กฝึกปฏิบัติท่าทางต่าง ๆ ในแต่ละช่วงอายุ ตามแบบประเมิน DSPM 3. คณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เข้ามาประเมินศูนย์เด็กฯ ตามแบบประเมิน DSPM และรายงานการประเมินครึ่งปีแรกแล้ว จำนวน 6 ศูนย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนยังไม่สามารถเปิดทำการได้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา จึงดำเนินการให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ทำคลิปสื่อออนไลน์ให้เด็กในศูนย์ ฝึกปฏิบัติท่าทางต่าง ๆ ในแต่ชะช่วงอายุ ตามแบบประเมิน DSPM ต่อจากแบบประเมินครึ่งปีแรก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 4. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 3 : ]

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
4. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

95 / 100
3
60.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1..เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเดือนตุลาคม 2563 2. จัดทำคำสั่งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวาส่งสำนักวัฒนธรรม 3.เบิกค่าจ้างอาสาสมัครช่วยงานสภาเด็กและเยาวชนประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 4. จัดทำข้อมูลส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมงานสภาเด็กประจำปี 2564 5.ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมดำเนินการจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตคลองสามวา เพื่อนำข้อเสนอของสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวาเสนอต่อสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครช่วยงานสภาเด็กและเยาวชน ประจำเดือนมกราคม 2564 และเขียนโครงการของบประมาณจากกรมกิจการเด็ก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ยกเลิกกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชน และส่งคืนงบประมาณ 50,000.-บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรน่า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด