ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50480000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 3.1 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
3.1 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

80 / 100
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบการอาหารให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ต.ค.63 - ธ.ค.63) จำนวน 25 แห่ง จากสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ทั้งหมด 87 แห่ง ได้แก่ (1)บ้านนำ้เคียงดิน (2)ครัวบ้านโอ่ง (3)สวนอาหารร่มไม้ชายคา (4)ห้องอาหารจีนบำรุง (5)ลูกชิ้นหมูพริกกระเหรี่ยง (6)ร้านครัวบ้านไทร (7)สวนอาหารเรือนแก้ว (8)ครัวยายเปล่ง (9)ณัฐกรคอฟฟี่ช็อป (10) ร้านมัส เค เทียร์ (11)บ้านใจรัก (12)เดอะเมเมโมรี่ (13)มาร์กิน บาร์ แอนด์ เรสเตอรองต์ (14)เดอะไวท์คอนเนคชั่น (15)ครัวยี่สาร (16)ครัวปักษ์ใต้แม่สะอิ้ง (17)ข้าวขาหมูจุฬา (18)ZEN (19)เดอะพิซซ่าคอมปะนี (20)สเว่นเซ่นส์ (21)กาแฟอเมซอน (22)มุมสวน (23)อี๊ด 20001 (24)ห่านพะโล้ยินดี (25)ร้านอาหารบ้านในสวน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 28.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบการอาหารให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ม.ค.64-มี.ค.64) จำนวน 55 แห่ง จากสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 130 แห่ง ได้แก่ (1)LBOX (2)สตาร์บัคส์คอฟฟี่8/14 (3)บาร์บีคิวพลาซ่า (4)ข้าวเลือดหมู (5)เฮงยอดผักกินไม่รู้อิ่ม (6)ท็อปส์พุทธมณฑล (7)แฟมิลี่มาร์ท (8)หจก.ดาวโตประทีปสุวรรณ (9)เทสโก้โลตัสเอ็กเพรส76/4 (10)บิ๊กซีมินิมาร์ท (11)เซเว่นอีเลฟเว่น874 (12) เซเว่นอีเลฟเว่น79/9 (13)เซเว่นอีเลฟเว่น76/3 (14)เซเว่นอีเลฟเว่น18/25 (15)เซเว่นอีเลฟเว่น14/11 (16)เซเว่นอีเลฟเว่น25 (17)เซเว่นอีเลฟเว่น2/10 (18)เซเว่นอีเลฟเว่น98/1 (19)เซเว่นอีเลฟเว่น254 (20)เซเว่นอีเลฟเว่น58/5 (21)เซเว่นอีเลฟเว่น69/1 (22)เซเว่นอีเลฟเว่น50/1 (23)เซเว่นอีเลฟเว่น550 (24)เซเว่นอีเลฟเว่น694 (25)เซเว่นอีเลฟเว่น620 (26)เซเว่นอีเลฟเว่น52 (27)เซเว่นอีเลฟเว่น253 (28)เซเว่นอีเลฟเว่น717 (29)เซเว่นอีเลฟเว่น8/44 (30)เซเว่นอีเลฟเว่น5,7 (31)เซเว่นอีเลฟเว่น149/4 (32)เซเว่นอีเลฟเว่น161 (33)ซีพีเฟรชมาร์ท (34)บางจากรีเทล (35)เซเว่นอีเลฟเว่น99 (36)ตลาดพุทธมณฑล (37)ตลาดกรีนวิลล์ (38)ตลาดเซฟเซ็นเตอร์ (39)ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต4 (40)ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต5 (41)ตลาดทางเข้าชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ) (42)ตลาดพรทวี (43)ตลาดร่วมเกื้อ (44)ตลาดฟู้ดส์มาร์เก้ทส์ (45)ตลาดอักษะ (46)ตลาดสุขทวีวิลเลจ (47)ตลาดอักษะ (48)ตลาดบางพรหม (49)ยามเย็น (50)Bootcamp cafe (51)Cafe Amezon (52)Pizza Hut (53)เซเว่นอีเลฟเว่น109/14 (54)เซเว่นอีเลฟเว่น69/10 (55)เซเว่นอีเลฟเว่น113/1 ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 42.30 รวมผลการดำเนินงาน 2 ไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 61.54

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบการอาหารให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (เม.ย.64-มิ.ย.64) จำนวน 15 แห่ง จากสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 130 แห่ง ได้แก่ (1) เซเว่นอีเลฟเว่น 207 (2) เซเว่นอีเลฟเว่น 195/4 (3) เซเว่นอีเลฟเว่น 109/18 (4) เซเว่นอีเลฟเว่น 81-81/1 (5) เซเว่นอีเลฟเว่น 37,39 (6) เซเว่นอีเลฟเว่น 261 (7) เซเว่นอีเลฟเว่น 141 (8) แฟมิลี่มาร์ท 65/1 (9) เซเว่นอีเลฟเว่น 42/2-3 (10) เทสโก้โลตัส 214 (11) เซเว่นอีเลฟเว่น 18 (12) เซเว่นอีเลฟเว่น 273 (13) ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 1 (14) ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 2 (15) ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 3 ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 คิดเป็นร้อยละ 8.8 รวมผลการดำเนินงาน 3 ไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 71.5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
3.2 ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :15.38

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
7.69

80 / 100
3
15.38

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่ ให้มีการดำเนินงานเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี และมีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่ ให้มีการดำเนินงานเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี และมีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 10 ราย จากจำนวนทั้งหมด 130 ราย ได้แก่ (1)ยามเย็น (2)ครัวยี่สาร (3)บ้านน้ำเคียงดิน (4)Cafe Amezon (5)คาเฟ่คอนเทนเนอร์ (6)ข้าวเลือดหมู (7)มัสเคเทียร์ (8)สวนอาหารเรือนแก้ว (9)ครัวบ้านโอ่ง (10)ร้านอาหารบ้านในสวน ผลการดำเนินงานร้อยละ 7.69

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่ ให้มีการดำเนินงานเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี และมีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 10 ราย จากจำนวนทั้งหมด 130 ราย ได้แก่ (1) ร่มไม้ชายคา (2) ห้องอาหารยาจีนบำรุง (3) ลูกชิ้นหมูพริกกะเหรี่ยง (4) ครัวบ้านไทร (5) ครัวยายเปล่ง (6) บ้านใจรัก (7) ไวท์คอนเนคชั่น (8) ข้าวขาหมูจุฬา (9) ZEN (10) เดอะพิซซ่าคอมปะนี 8/15 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 7.69 รวมผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3 ร้อยละ 15.38

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 4. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
4. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :95.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

90 / 100
3
95.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 มีการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่สำนักสิ่งแวดล้อม กำหนด ดังนี้ 1. กิจกรรมรายงานพื้นที่สีเขียว 1.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม - ผลงานที่ทำได้ เดือนธันวาคม รวม 3 แห่ง ดังนี้ - สวนหย่อมร้านกาแฟชินี่ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-18.41 ไร่ รหัสข้อมูล 18176 - สวนหย่อมร้านสันศิริคาเฟ่ ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-0-94.97 ไร่ รหัสข้อมูล 18177 - สวนหย่อมหมู่บ้านเศรษฐสิริ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 จำนวนพื้นที่ 0-2-80.39 ไร่ รหัสข้อมูล 18178 เป้าหมายการดำเนินงาน 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค., มี.ค., มิย., ก.ย.) - ผลงานที่ทำได้ 1 ครั้ง (ธ.ค.) รวม 3 แห่ง - โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้รับอนุมัติโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ได้แก่ 1. เกาะกลางถนนทวีวัฒนา 2. ถนนอุทยาน 3. สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย 2 (คลองต้นไทร) (สวนหย่อม แนวข้างกำแพงรั้วจากประตู 1 - ประตู 2 และแนวกำแพงรั้วตรงสระน้ำ) 1.2 พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ มีการสำรวจและนำเข้าข้อมูลฯ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ - ที่ว่างพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 22 จำนวนพื้นที่ 5-0-29.93 ไร่ รหัสข้อมูล 18092 - ที่ว่างพุทธมณฑลสาย 2 ข้างริมคลองบางน้อย จำนวนพื้นที่ 2-3-89.90 ไร่ รหัสข้อมูล 18114 - ที่ว่างข้างตลาดธนบุรี สนามหลวง 2 จำนวนพื้นที่ 11-0-90.37 ไร่ รหัสข้อมูล 18175 - เป้าหมาย 3 แห่ง/ไตรมาส - ผลงานที่ทำได้ 3 แห่ง (รวม 3 แห่ง)/ไตรมาส 2. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น - สวนหย่อมร้านกาแฟชินี่ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-18.41 ไร่ - สวนหย่อมร้านสันศิริคาเฟ่ ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-0-94.97 ไร่ - สวนหย่อมหมู่บ้านเศรษฐสิริ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 จำนวนพื้นที่ 0-2-80.39 ไร่ - เป้าหมายร้อยละ 100 - ผลงานที่ทำได้ ตามเป้าหมาย ร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 มีการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่สำนักสิ่งแวดล้อม กำหนด ดังนี้ 1. กิจกรรมรายงานพื้นที่สีเขียว 1.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค., มี.ค., มิย., ก.ย.) - ผลงานที่ทำได้ 1 ครั้ง(มี.ค.) รวม 3 แห่ง - สวนหย่อมร้านอำเภอใจหัวถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-66.57 ไร่ รหัสข้อมูล 18448 - สวนหย่อมหมู่บ้านเบลเลอวิว จำนวนพื้นที่ 0-1-90.59 ไร่ รหัสข้อมูล 18449 - สวนหย่อมหมู่บ้าน The City ปิ่นเกล้า จำนวนพื้นที่ 0-3-70.56 ไร่ รหัสข้อมูล 18450 เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค., มี.ค., มิย., ก.ย.) - ผลงานที่ทำได้ 2 ครั้ง(ธ.ค., มี.ค.)/ปี - โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 2,100,000.- บาท ได้ดำเนินการรับมอบไม้ดอก ไม้ประดับ ตามสัญญาซื้อขาย และอยู่ระหว่างดำเนินการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ฯ เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสวนหย่อม แนวข้างกำแพงรั้ว และถนนอุทยาน (ต้นทองดอกบวบ ต้นโกสน ต้นคริสต์น่า ต้นเข็มเชียงใหม่ และหญ้านวลน้อย) 1.2 พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ สำรวจและนำเข้าข้อมูลฯ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ - ที่ว่างข้างถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ซอย 13 จำนวนพื้นที่ 1-3-59.15 ไร่ รหัสข้อมูล 18296 - ที่ว่างถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27 แยก 2 จำนวนพื้นที่ 3-0-85.51 ไร่ รหัสข้อมูล 18347 - ที่ว่างถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษกฝั่งตรงข้าม ซอย 4/3 จำนวนพื้นที่ 14-2-54.03 ไร่ รหัสข้อมูล 18451 - เป้าหมาย 3 แห่ง/ไตรมาส - ผลงานที่ทำได้ 6 แห่ง 2. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น - สวนหย่อมร้านอำเภอใจหัวถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-66.57 ไร่ รหัสข้อมูล 18448 - สวนหย่อมหมู่บ้านเบลเลอวิว จำนวนพื้นที่ 0-1-90.59 ไร่ รหัสข้อมูล 18449 - สวนหย่อมหมู่บ้าน The City ปิ่นเกล้า จำนวนพื้นที่ 0-3-70.56 ไร่ รหัสข้อมูล 18450 - เป้าหมายร้อยละ 100 - ผลงานที่ทำได้ ตามเป้าหมาย ร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่สำนักสิ่งแวดล้อม กำหนด ดังนี้ 1. กิจกรรมรายงานพื้นที่สีเขียว 1.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค., มี.ค., มิย., ก.ย.) – ผลงานที่ทำได้ 1 ครั้ง(มิ.ย.) รวม 6 แห่ง - สวนหย่อมหมู่บ้านศุภาลัย พรีม่า จำนวนพื้นที่ 0-2-70.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18582 - สวนหย่อมร้านคันทรี คอทเทจ ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-1-78.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18583 - สวนหย่อม ปตท.ข้างสนามหลวง 2 จำนวนพื้นที่ 0-3-16.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18584 - สวนหย่อมร้านอาหาร บาจิก้า ถนนกาญจนาภิเษก จำนวนพื้นที่ 2-1-0 ไร่ รหัสข้อมูล 18585 - สวนหย่อมร้าน CKW คาเฟ่ จำนวนพื้นที่ 0-3-82.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18586 - สวนหย่อมร้านอาหารอัญชันเทอเรส ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-1-63.07 ไร่ รหัสข้อมูล 18657 เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค., มี.ค., มิย., ก.ย.) – ผลงานที่ทำได้ 3 ครั้ง(ธ.ค., มี.ค.มิย.,)/ปี - โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 2,100,000.- บาท ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (ebidding) ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและร่มรื่นและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนทวีวัฒนา ถนนอุทยาน สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย 2 (คลองต้นไทร) (สวนหย่อม แนวข้างกำแพงรั้วจากประตู 1 – ประตู 2 และแนวกำแพงรั้วตรงสระน้ำ) ด้วยการปลูกต้นไม้ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตามรูปแบบที่กำหนด ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 หมวดรายจ่ายอื่น แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 1.2 พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ สำรวจและนำเข้าข้อมูลฯ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ - ที่ว่างถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ซอย 6/1 (ซอยสิริฉัตร) จำนวนพื้นที่ 2-1-7.61 ไร่ รหัสข้อมูล 18513 - ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 27 แยก 3 จำนวนพื้นที่ 3-3-35.59 ไร่ รหัสข้อมูล 18608 - ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 3 ซอย 17 ใกล้บ้านเลขที่ 11/22 จำนวนพื้นที่ 3-2-78.17 ไร่ รหัสข้อมูล 18656 - ที่ว่างถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 24 ข้างบ้านเลขที่ 12/6 จำนวนพื้นที่ 24-1-11.61 ไร่ รหัสข้อมูล 18658 - ที่ว่างถนนพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 27 ข้างบริษัท อาร์ซ เทคส์จำกัด จำนวนพื้นที่ 0-1-92.34 ไร่ รหัสข้อมูล 18659 -เป้าหมาย 3 แห่ง/ไตรมาส -ผลงานที่ทำได้ 11 แห่ง 2. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น - สวนหย่อมหมู่บ้านศุภาลัย พรีม่า จำนวนพื้นที่ 0-2-70.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18582 - สวนหย่อมร้านคันทรี คอทเทจ ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-1-78.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18583 - สวนหย่อม ปตท.ข้างสนามหลวง 2 จำนวนพื้นที่ 0-3-16.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18584 - สวนหย่อมร้านอาหาร บาจิก้า ถนนกาญจนาภิเษก จำนวนพื้นที่ 2-1-0 ไร่ รหัสข้อมูล 18585 - สวนหย่อมร้าน CKW คาเฟ่ จำนวนพื้นที่ 0-3-82.00 ไร่ รหัสข้อมูล 18586 - สวนหย่อมร้านอาหารอัญชันเทอเรส ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-1-63.07 ไร่ รหัสข้อมูล 18657 - เป้าหมายร้อยละ 100 -ผลงานที่ทำได้ ตามเป้าหมาย ร้อยละ 95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 5. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
5. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

90 / 100
3
1.00

0 / 0
4
2.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา รายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.1 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว 1.2 จัดทำ QR Code ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 1.3 จัดแสดงคลิปการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 2. จัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการฯ 2.1 สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม 2.2 สินค้า Bangkok Brand จำนวน 2 ราย 2.3 สินค้า OTOP เขตทวีวัฒนา จำนวน 1 ราย 2.4 สินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชน จำนวน 20 ราย 3. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ชุด จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 120 คน สรุปความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก ถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 92.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ 1. จัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และสินค้าบางกอกแบรนด์ (Bangkok Brand) เขตทวีวัฒนา พร้อมจัดทำ QR Code เพื่อให้ผู้สนใจสามารถแสกนรับข้อมูลได้ 2. เวียนแจ้งหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเขตทวีวัฒนา และสินค้าบางกอกแบรนด์ 3. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 3.1 เฟซบุ๊คฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 3.2 เฟซบุ๊คสำนักงานเขตทวีวัฒนา 3.3 เว็บไซด์สำนักงานเขตทวีวัฒนา 4. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google Form มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 123 คน สรุปความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.68 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา รายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.1 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว 1.2 จัดทำ QR Code ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 1.3 จัดแสดงคลิปการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 2. จัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการฯ 2.1 สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม 2.2 สินค้า Bangkok Brand จำนวน 2 ราย 2.3 สินค้า OTOP เขตทวีวัฒนา จำนวน 1 ราย 2.4 สินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชน จำนวน 20 ราย 3. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ชุด จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 120 คน สรุปความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก ถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 92.00 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ 2.1 จัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และสินค้าบางกอกแบรนด์ (Bangkok Brand) เขตทวีวัฒนา พร้อมจัดทำ QR Code เพื่อให้ผู้สนใจสามารถแสกนรับข้อมูลได้ 2.2 เวียนแจ้งหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเขตทวีวัฒนา และสินค้าบางกอกแบรนด์ 2.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 2.3.1 เฟซบุ๊คฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2.3.2 เฟซบุ๊คสำนักงานเขตทวีวัฒนา 2.3.3 เว็บไซด์สำนักงานเขตทวีวัฒนา 3. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google Form มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 123 คน สรุปความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.68

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน จำนวน 42 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการทุกโครงการ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน จำนวน 42 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 41 โครงการ ซึ่งทุกโครงการมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน จำนวน 42 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 28 โครงการ ซึ่งทุกโครงการมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน จำนวน 42 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 36 โครงการ ยกเลิกการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 โครงการ ซึ่งทุกโครงการมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด