ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50490000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

หน่วยนับ :แผน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทำการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทำการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทำการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ทำการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :22.84

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.65

100 / 100
2
10.82

100 / 100
3
22.84

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุ มีจำนวน 177 แห่ง เดือน ต.ค 63 - ธ.ค. 63 ได้ดำเนินการออกตรวจสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารจำนวน 27 แห่ง มีสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี มีการบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุ มีจำนวน 194 แห่ง เดือน ต.ค 63 - มี.ค. 64 ได้ดำเนินการออกตรวจสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารจำนวน 79 แห่ง มีสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี มีการบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.82

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุ มีจำนวน 197 แห่ง เดือน ต.ค 63 - มิ.ย. 64 ได้ดำเนินการออกตรวจสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารจำนวน 154 แห่ง มีสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี มีการบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 2.รอการอนุมัติการโครง 3.ขณะรอการอนุมัติโครงการเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน มกราคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ริมถนนประชาอุทิศ 1.1ปลูกซ่อมต้นโมกและต้นชาฮกเกี้ยน 1.2 ปลูกซ่อมต้นประดู่กิ่งอ่อน 1.3 ปลูกซ่อมและปลูกเสริมต้นเฟื่องฟ้าตามกระบะราวสะพานข้ามคลองเสร็จเรียบร้อย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการดังนี้1.ดำเนินการปรับปรุงสวนหย่อมหน้าโรงเหล็กซอยประชาอุทิศ 33 โดยดำเนินการ 1.1 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 1.2 ปรับดินปูหญ้านวลน้อย 1.3 ลงปูแผ่นหินเป็นทางเดินบริเวณในสวนหย่อม และดูแลบำรุงรักษารดน้ำจนกว่าต้นไม้จะสามารถยืนต้นสวยงามได้ 2. จัดทำแผนในการเข้ามาดูแลตัดแต่งบำรุงรักษาเพื่อให้สวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนบริเวณนั้นต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการปรับปรุงสวนหย่อมหน้าโรงเรียนนาหลวงถนนพุทธบูชาโดยดำเนินการ 1.1 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 1.2 ลงหน้าดินและทรายขี้เป็ดเพื่อปรับพื้นที่ 1.3 ปูหญ้ามาเลเซีย ดูแลบำรุงรักษารดน้ำจนกว่าต้นไม้จะสามารถยืนต้นสวยงามได้ 2. จัดทำแผนในการเข้ามาดูแลตัดแต่งบำรุงรักษาเพื่อให้สวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนบริเวณนั้นต่อไป 3.เก็บรวบร่วมข้อมูลเพื่อเตรียมลงในฐานระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม 2564 - การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่สำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 3 จุดคือ 1.สวนหย่อมบริเวณหน้าโรงเหล็กพื้นที่ประมาณ 1500 ตารางเมตร 2.สวนถนนบริเวณถนนพุทธบูชาตลอดสาย พื้นที่ 1000 ตารางเมตร 3. สวนถนนบริเวณถนนประชาอุทิศ ตลอดสาย พื้นที่ประมาณ 1500 ตารางเมตรดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว - สำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในส่วนพื้นที่เอกชน จำนวน 13 แห่ง 1.สวนหย่อมข้างสนามโรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศ จำนวน 1 งาน 40 วา 2.สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะเพสล พุทธบูชา 36 แยก 1 จำนวน 2 งาน 60 วา 3.สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะซิตี้พุทธบูชา 36 จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 20 วา 4.สวนหย่อมโกลเด้นทาวน์3 จำนวน 2 งาน 75 วา 5.สวนหย่อมหน้าตึกชีววิทยา จำนวน 1 งาน 6.สวนหย่อมริมกำแพงข้างตึกชีววิทยา จำนวน 1 งาน 25 วา 7.หมู่บ้านกลางเมืองประชาอุทิศ 33 จำนวน 2 งาน 4 วา 8.สวนหย่อมในศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนบลูไลห์ จำนวน 1 วา 9.สวนถนนซอยพุทธบูชา 37/1 จำนวน 1 งาน 50 วา 10.สวนถนนซอยพุทธบูชา 36 แยก 6 จำนวน 40 วา 11.สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะซิตี้สุขสวัสดิ์64 เฟส 2 จำนวน 1 งาน 55 วา 12.สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะซิตี้สุขสวัสดิ์ 64 เฟส 1 จำนวน 1 ไร่ 96 วา 13.สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะซิตี้สุขสวัสดิ์ 64 เฟส 3 จำนวน 2 งาน 50 วา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมเขตทุ่งครุ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมเขตทุ่งครุ เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2563 - จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมเขตทุ่งครุ เมื่อวันที่21ธันวาคม2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดประชุมคณะกรรมการประชาคมเขตทุ่งครุ ครั้งที่ 1/64 (ชุดเดิมตามคำสั่งสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่571/2559 ลว.30 ธ.ค. 2559) และคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคม เมื่อวันที่19 มกราคม 2564 เพื่อเตรียมจัดตั้งประชาคมเขตทุ่งครุในคราวต่อไป - จัดทำหนังสือประสานเครือข่ายประชาสังคมภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เขต เพื่อเชิญชวนให้ร่วมเป็นกรรมการประชาคมเขตทุ่งครุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาคมเขตทุ่งครุ ซึ่งมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน - จัดประชุมคณะกรรมการประชาคมเขตทุ่งครุ ครั้งที่ 2/64 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 เพื่อพิจารณาตำแหน่ง รับทราบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชาคมเขตทุ่งครุ และพิจารณาประเด็นปัญหาที่จะนำมาทำกิจกรรม - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการประชาคมเขตทุ่งครุ ลงวันที่ 24 พ.ค. 2564 - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาประชาคมเขตทุ่งครุ ลงวันที่ 25 พ.ค. 2564 - จัดประชุมคณะกรรมการประชาคมเขตทุ่งครุ ครั้งที่ 3/64 ในวันอังคารที่ 29 มิ.ย. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของประชาคมเขตทุ่งครุ และพิจารณาคัดเลือกประเด็นปัญหาหรือการพัฒนาตามบริบทพื้นที่เพื่อกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนาเมือง การกำหนดแผนงาน/โครงการ และคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อผลักดันให้ไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำและอนุมัติโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตทุ่งครุ - จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามประเด็นภารกิจที่เหมาะสม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดเตรียมสถานที่ริมคลองบางมดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน - จัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนคลองบางมด ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ ตลาดมดตะนอย ชุมชนนูรุ้ลฮุดา ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหุดา และชุมชนริมคลองบางมด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 280 คน ความพึงพอใจร้อยละ 95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนคลองบางมด ครั้งที่ 2 วันที่ 10-11 เมษายน 2564 ณ ตลาดมดตะนอย ชุมชนนูรุ้ลฮุดา ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหุดา และชุมชนริมคลองบางมด มีผู้ประกอบการ จำนวน 18 ราย (ผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 5 ราย) มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 145 คน ความพึงพอใจร้อยละ 88

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 3 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560  (993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :18.00

ผลงาน :14.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.50

100 / 100
2
8.50

100 / 100
3
14.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ให้กับกลุ่มเป้าหมาย / 30/11/2563 : ได้เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ให้กับกลุ่มเป้าหมาย / 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตราย ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมันและศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมคม 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายนำส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 4,550 กิโลกรัม -รวมมูลฝอยอันตราย ที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน ธ.ค.63 รวมจำนวน 4,550 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 30/11/2563 : ได้เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตราย ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมันและศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมคม 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายนำส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 4,550 กิโลกรัม -รวมมูลฝอยอันตราย ที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน ธ.ค.63 รวมจำนวน 4,550 กิโลกรัม (เป้าหมาย 13.79 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 102.39 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม 2564 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน และนำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 64 เป็นหลอดไฟฟ้า ฟลูออเรสเซ็น จำนวน 610 กิโลกรัม ซากผลิตภันฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ (ทีวีเสีย) 200 กิโลกรัม ขวดยา 100 กิโลกรัม ถังดับเพลิง 200 กิโกรัม รวมทั้งหมด 1,110 กิโลกรัม -รวมมูลฝอยอันตราย ที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน ม.ค.63 รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,660 กิโลกรัม 23/02/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน และนำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 64 เป็นหลอดไฟฟ้า ฟลูออเรสเซ็น จำนวน 600 กิโลกรัม ซากผลิตภันฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ (ทีวีเสีย) 150 กิโลกรัมรวมทั้งหมด 750 กิโลกรัม 30/03/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน และนำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 64 เป็นหลอดไฟฟ้า ฟลูออเรสเซ็น จำนวน 600 กิโลกรัม ซากผลิตภันฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ (ทีวีเสีย) 140 กิโลกรัม และวันที่ 30 มีนาคม 64 เป็นหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซ็น จำนวน 600 กิโลกรัม ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ 300 กิโลกรัม ซากผลิตภันฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ (ทีวีเสีย) 200 กิโลกรัม รวมทั้งหมด 1,840 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 30/11/2563 : ได้เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตราย ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมันและศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมคม 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายนำส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 4,550 กิโลกรัม -รวมมูลฝอยอันตราย ที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน ธ.ค.63 รวมจำนวน 4,550 กิโลกรัม (เป้าหมาย 13.79 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 102.39 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม 2564 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน และนำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 64 เป็นหลอดไฟฟ้า ฟลูออเรสเซ็น จำนวน 610 กิโลกรัม ซากผลิตภันฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ (ทีวีเสีย) 200 กิโลกรัม ขวดยา 100 กิโลกรัม ถังดับเพลิง 200 กิโกรัม รวมทั้งหมด 1,110 กิโลกรัม -รวมมูลฝอยอันตราย ที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน ม.ค.63 รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,660 กิโลกรัม 23/02/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน และนำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 64 เป็นหลอดไฟฟ้า ฟลูออเรสเซ็น จำนวน 600 กิโลกรัม ซากผลิตภันฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ (ทีวีเสีย) 150 กิโลกรัมรวมทั้งหมด 750 กิโลกรัม 30/03/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน และนำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 64 เป็นหลอดไฟฟ้า ฟลูออเรสเซ็น จำนวน 600 กิโลกรัม ซากผลิตภันฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ (ทีวีเสีย) 140 กิโลกรัม และวันที่ 30 มีนาคม 64 เป็นหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซ็น จำนวน 600 กิโลกรัม ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ 300 กิโลกรัม ซากผลิตภันฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ (ทีวีเสีย) 200 กิโลกรัม รวมทั้งหมด 1,840 กิโลกรัม จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนเมษายน 2564 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน และนำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 64 เป็นหลอดไฟฟ้า ฟลูออเรสเซ็น จำนวน 800 กิโลกรัม ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ 60 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ กิโลกรัม รวมทั้งหมด 870 กิโลกรัม จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน และนำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 64 เป็น กระป๋องสารเคมี จำนวนทั้งหมด 1,010 กิโลกรัม 25/06/2564 : จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน และนำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 64 เป็น เป็นหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซ็น จำนวน 210 กิโลกรัม ซากผลิตภันฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ (ทีวีเสีย) 400 กิโลกรัม ตลับหมึก 300 กิโลกรัม รวมทั้งหมด 910 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 3 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพป้ายไม่ชำรุด 4. ตรวจตู้เขียวและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 5. ตัดแต่งต้นไม้ยื่นต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช บริเวณซอยพุทธบูชา 44- 36 และ ถนนประชาอุทิศ ระหว่างซอย 105-131 6. ล้างทำความสะอาด บริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง, สะพานลอยหน้าตลาดโรงเรียนวัดทุ่งครุ และทางเท้าบริเวณหน้าตลาดประชาอุทิศ 61 7. และรายงานผลส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพป้ายไม่ชำรุด 4. ตรวจตู้เขียวและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 5. ตัดแต่งต้นไม้ยื่นต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช บริเวณซอยพุทธบูชา 24- 44 ถนนประชาอุทิศ ระหว่างซอย 28-131 6. ล้างทำความสะอาด บริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง, สะพานลอยหน้าตลาดโรงเรียนวัดทุ่งครุ และทางเท้าบริเวณหน้าตลาดประชาอุทิศ 61 7. และรายงานผลส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพป้ายไม่ชำรุด 4. ตรวจตู้เขียวและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 5. ตัดแต่งต้นไม้ยื่นต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช ทุกเดือน 6. ล้างทำความสะอาด บริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง, ทุกวัน และสะพานลอยทุกสัปดาห์ 7. และรายงานผลส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 3 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
19.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวง เพื่อประมาณราคาติดตั้ง/ซ่อมแซมเพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวง เพื่อประมาณราคาติดตั้ง/ซ่อมแซมเพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวง เพื่อประมาณราคาติดตั้ง/ซ่อมแซมเพิ่มเติม รวมทั้งหมดโดยติดตั้งใหม่ 19 ดวง / ซ่อมแซม 500 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวง เพื่อประมาณราคาติดตั้ง/ซ่อมแซมเพิ่มเติม รวมทั้งหมดโดยติดตั้งใหม่ 19 ดวง / ซ่อมแซม 500 ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) จำนวนอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้ารับการอบรมการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
[มิติที่ 3 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้ารับการอบรมการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการเพื่อจัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 2. แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดให้กลุ่มเป้าหมายหรืออาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตทุ่งครุ ทราบ 3.แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการยาเสพติดเขตทุ่งครุ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เพื่อแจ้งรายละเอียดโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดให้คณะกรรมการยาเสพติดเขตทุ่งครุทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท1908/103 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขอเลื่อนการอบรมฯ ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จะคลี่คลาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่มีความรู้เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 3 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่มีความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :20.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการฝึกอบรมฯ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จะคลี่คลาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง
[มิติที่ 3 : ]

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ตรวจตรา กวดขัน รถจอดบนทางเท้าถนนประชาอุทิศ และถนนพุทธบูชา 2. ประชาสัมพันธ์โดยใช้รถขยายเสียง ปิดป้ายห้ามจอด และแจกแผ่นประกาศ 3. มีเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ จำนวน 1 ราย และได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้ว ปรากฏว่า ไม่พบผู้กระทำผิด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ตรวจตรา กวดขัน รถจอดบนทางเท้าถนนประชาอุทิศ และ ถนนพุทธบูชา 2. ระชาสัมพันธ์โดยใช้รถขยายเสียง 3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ จำนวน - ราย 4. แจ้งให้ผู้กระทำผิดมาเสียค่าปรับ จำนวน - ราย ไม่มา จำนวน - ราย 5. ส่งดำเนินคดีที่ สน. จำนวน - คดี พร้อมเลขคดี จำนวน – ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ตรวจตรา กวดขัน รถจอดบนทางเท้าถนนประชาอุทิศ และ ถนนพุทธบูชา 2. ระชาสัมพันธ์โดยใช้รถขยายเสียง 3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ จำนวน - ราย 4. แจ้งให้ผู้กระทำผิดมาเสียค่าปรับ จำนวน - ราย ไม่มา จำนวน - ราย 5. ส่งดำเนินคดีที่ สน. จำนวน - คดี พร้อมเลขคดี จำนวน – ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
[มิติที่ 3 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.57

100 / 100
2
69.00

0 / 0
3
93.10

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการครบ 4 กิจกรรมแล้ว 4 ชุมชนจาก 28 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน จากทั้งหมด 29 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ คิดเป็นร้อยละ 69.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้ว 27 ชุมชน จากทั้งหมด 29 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ คิดเป็นร้อยละ 93.10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้ว 29 ชุมชน จากทั้งหมด 29 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 3 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :78.17

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.25

100 / 100
2
40.72

100 / 100
3
78.17

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุ มีจำนวน 177 แห่ง เดือน ต.ค 63 - ธ.ค. 63 ได้ดำเนินการออกตรวจสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารจำนวน 27 แห่ง มีสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.25 2.สถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต จำนวน 25 แห่ง ได้ดำเนินการออกตรวจอาหารปลอดภัยของสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต จำนวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 (ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตครบทั้ง 25 แห่ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 194 แห่ง (ประกอบด้วย ตลาด,ร้านอาหาร, มินิมาร์ท และซูเปอร์มาร์เก็ต เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 ได้ดำเนินการออกตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการอาหาร จำนวน 79 แห่ง พบว่า 1.ด้านอาคารสถานที่ผ่านเกณฑ์สุขลักษณะ จำนวน 79 แห่ง มีสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี จำนวน 79 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.72 2.สถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต จำนวน 29 แห่ง ได้ดำเนินการออกตรวจอาหารปลอดภัยของสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต จำนวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 (ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตครบทั้ง 29 แห่ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 197 แห่ง (ประกอบด้วย ตลาด,ร้านอาหาร, มินิมาร์ท และซูเปอร์มาร์เก็ต เดือน ต.ค. 63 - มิ.ย. 64 ได้ดำเนินการออกตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการอาหาร จำนวน 154 แห่ง พบว่า 1.ด้านอาคารสถานที่ผ่านเกณฑ์สุขลักษณะ จำนวน 154 แห่ง มีสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี จำนวน 154 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.17 2.สถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต จำนวน 37 แห่ง ได้ดำเนินการออกตรวจอาหารปลอดภัยของสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต จำนวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 (ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตครบทั้ง 37 แห่ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 3 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :85.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญของไทย/วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญทางประเพณี
[มิติที่ 3 : ]

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญของไทย/วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญทางประเพณี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :98.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.00

100 / 100
2
98.00

100 / 100
3
98.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

29/10/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวด 30/11/2563 : ประชาสัมพันธ์และทำหนังสือเชิญร่วมงาน 29/12/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

22/01/2564 : รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.2 20/02/2564 : ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกผู้สูงวัยขวัญใจเขตทุ่งครุ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 22/03/2564 : เตรียมจัดงานวันสงกรานต์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ วัดทุ่งครุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

27/04/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 (กิจกรรมวันสงกรานต์) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) อย่างเคร่งครัด 30/05/2564 : ดำเนินการส่งใบขอเบิกเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำพานดอกไม้สดเพื่อใช้ในกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) ประจำปี 2564 จำนวนเงิน 19,000 บาท และค่าจ้างเหมาจัดทำโล่รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดผู้สูงวัยขวัญใจเขตทุ่งครุ จำนวนเงิน 6,000 บาท รวมจำนวนเงิน 25,000 บาท และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเตรียมการจัดกิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 4 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในเดือน กรกฎาคม 2564 24/06/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันสงกรานต์เรียบร้อยแล้ว และได้รับอนุมัติงดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันเข้าพรรษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้น เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :18.86

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.88

100 / 100
2
1.88

100 / 100
3
18.86

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามโครงการงานประจำ จำนวน 53 โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 52 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการงานประจำ จำนวน 53 โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 52 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามโครงการงานประจำ จำนวน 53 โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 52 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 3 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและจัดทำบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุดเพื่อประกาศหน้าสำนักงานเขตและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบความถูกต้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. ขอความร่วมมือประธานชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารแผ่นพับ 2. ขอความร่วมมือฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายรักษาฯ ช่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่เอกสารแผ่นพับให้กับประชาชนขณะตรวจพื้นที่ และดำเนินการประกาศราคาประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุดหน้าสำนักงานเขต และอยู่ระหว่างดำเนินการประเมินภาษีเพื่อจัดส่งใบแจ้งค่าภาษี (ภ.ด.ส.6,7,8) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในเดือนเมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องภาษีครบทั้ง 5 ช่องทาง แล้ว ได้แก่ 1. แจกเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3,000 ฉบับ 2. ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของฝ่ายรายได้ 3. ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของฝ่ายปกครอง 4. ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของสำนักงานเขตทุ่งครุ 5. ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line กลุ่มประธานชุมชนของฝ่ายพัฒนาชุมชน และดำเนินการแจ้งประเมินภาษีแล้วจำนวน 9,679 ฉบับ เป็นจำนวนเงินค่าภาษี 6,943,008 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนที่ต้องแจ้งประเมินทั้งหมด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องภาษีครบทั้ง 5 ช่องทาง แล้ว ได้แก่ 1. แจกเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3,000 ฉบับ 2. ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของฝ่ายรายได้ 3. ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของฝ่ายปกครอง 4. ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของสำนักงานเขตทุ่งครุ 5. ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line กลุ่มประธานชุมชนของฝ่ายพัฒนาชุมชน และดำเนินการแจ้งประเมินภาษีแล้วจำนวน 9,717 ฉบับ เป็นจำนวนเงินค่าภาษี 5,721,802.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนที่ต้องแจ้งประเมินทั้งหมด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด