ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04020000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) (10) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(10) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.98

100 / 100
2
30.89

100 / 100
3
49.44

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 18/11/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 7.15% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 5.91% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1.62% 4.ค่าสาธารณูปโภค 0.00% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00% รวม 5.84% 14/12/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 7.16% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 5.91% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2.57% 4.ค่าสาธารณูปโภค 3.46% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00% รวม 5.98%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

19/01/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 22.22% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 16.17% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 7.74% 4.ค่าสาธารณูปโภค 15.50% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00% รวม 18.52% 23/02/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 29.37% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 20.01% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 11.05% 4.ค่าสาธารณูปโภค 19.08% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.10% รวม 24.57% 23/03/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 36.53% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 24.36% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 16.13% 4.ค่าสาธารณูปโภค 25.01% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.54% รวม 30.89%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

20/04/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 43.70% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 28.71% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 19.94% 4.ค่าสาธารณูปโภค 32.29% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 1.19% รวม 37.08% 19/05/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 50.80% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 37.40% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 23.07% 4.ค่าสาธารณูปโภค 45.55% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 1.45% รวม 43.14% 16/6/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 57.85% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 41.75% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 27.62% 4.ค่าสาธารณูปโภค 47.67% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 1.45% รวม 49.44%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

19/07/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 58.71% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 41.75% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 31.44% 4.ค่าสาธารณูปโภค 51.44% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 1.45% รวม 50.58% 13/08/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 65.75% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 47.66% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 33.01% 4.ค่าสาธารณูปโภค 55.52% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 1.45% รวม 56.38% 30/09/2564 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 73.20% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 47.66% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 54.18% 4.ค่าสาธารณูปโภค 63.42% 5.ค่าครุภัณฑ์ 91.80% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 38.67% รวม 68.42% และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่ากับ 31.58%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด