ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04070000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

95 / 100
2
23.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในหมวดต่าง ๆ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในหมวดรายจ่ายอื่น และหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยอดงบประมาณหลังปรับโอนตามระบบสารสนเทศ 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 4,754,700.- บาท เบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 2,743,968.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.71 งบประมาณเหลือจ่าย 2,010731.92 บาท สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจยอดงบประมาณเหลือจ่ายส่งคืน ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด