ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 18000000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :15.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.77

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
15.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณประจำปี 5 หมวดรายจ่าย หลังปรับโอน 121,921,600 .-บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,173,248.61.- บาท ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 (0.96%)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งบประมาณประจำปี 5 หมวดรายจ่าย หลังปรับโอน 121,964.550.-บาท ยอดเบิกจ่าย 3,596,871.81.-บาท ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งบประมาณประจำปี 5 หมวดรายจ่าย หลังปรับโอน 121,147,350.-บาท - ยอดเบิกจ่าย 11,234219.61 บาท ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

งบประมาณประจำปี 5 หมวดรายจ่าย หลังปรับโอน 122,052,250.-บาท -ยอดเบิกจ่าย 18,440,408.57 บาท ณ วันที่ 21 กันยายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **