ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50160000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :33.92

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.17

100 / 100
2
17.73

0 / 0
3
23.28

100 / 100
4
33.92

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เป้าหมายปี 64 มูลฝอยรีไซเคิ่ล = 37.23 ตัน/วัน หรือ 13,569.32 ตัน/ปี มูลฝอยอินทรีย์ = 12.41 ตัน/วัน หรือ 4,529.77 ตัน/ปี รวมเป้าหมาย ทั้งหมด = 49.64 ตัน/วัน หรือ 18,119.09 ตัน/ปี ผลงานที่ทำได้ มูลฝอยรีไซเคิ่ล = 47.77 ตัน/วัน หรือ 4,394.49 ตัน : 92 วัน มูลฝอยอินทรีย์ = 12.40 ตัน/วัน หรือ 1,141 ตัน : 92 วัน รวมคิดเป็น 30.55%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เป้าหมายปี 64 มูลฝอยรีไซเคิ่ล = 37.23 ตัน/วัน หรือ 13,569.32 ตัน/ปี มูลฝอยอินทรีย์ = 12.41 ตัน/วัน หรือ 4,529.77 ตัน/ปี รวมเป้าหมาย ทั้งหมด = 49.64 ตัน/วัน หรือ 18,119.09 ตัน/ปี ผลงานที่ทำได้ มูลฝอยรีไซเคิ่ล = 45.79 ตัน/วัน หรือ 8,333.24 ตัน : 182 วัน มูลฝอยอินทรีย์ = 13.04 ตัน/วัน หรือ 2,373.33 ตัน : 182 วัน รวมคิดเป็น 59.09%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เป้าหมายปี 64 มูลฝอยรีไซเคิ่ล = 37.23 ตัน/วัน หรือ 13,569.32 ตัน/ปี มูลฝอยอินทรีย์ = 12.41 ตัน/วัน หรือ 4,529.77 ตัน/ปี รวมเป้าหมาย ทั้งหมด = 49.64 ตัน/วัน หรือ 18,119.09 ตัน/ปี ผลงานที่ทำได้ มูลฝอยรีไซเคิ่ล = 39.08 ตัน/วัน หรือ 10,668.86 ตัน : 273 วัน มูลฝอยอินทรีย์ = 12.43 ตัน/วัน หรือ 3,393.52 ตัน : 273 วัน รวมคิดเป็น 77.61%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เป้าหมายปี 64 มูลฝอยรีไซเคิ่ล = 37.23 ตัน/วัน หรือ 13,569.32 ตัน/ปี มูลฝอยอินทรีย์ = 12.41 ตัน/วัน หรือ 4,529.77 ตัน/ปี รวมเป้าหมาย ทั้งหมด = 49.64 ตัน/วัน หรือ 18,119.09 ตัน/ปี ผลงานที่ทำได้ มูลฝอยรีไซเคิ่ล = 41.77 ตัน/วัน หรือ 15,246.59 ตัน : 365 วัน มูลฝอยอินทรีย์ = 14.36 ตัน/วัน หรือ 5,241.45 ตัน : 365 วัน รวมที่ทำได้ทั้งหมด 56.13 ตัน/วัน หรือ 20,488.04 ตัน/ปี รวมคิดเป็น 113.07%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :82.75


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

100 / 0
4
82.75

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563 โครงการที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองวัดกัลยาณมิตร โครงการที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองหลังวัดบางสะแกใน 2 โครงการที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองข้างสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูดำเนินการจัดจ้างตามขั้นตอนจนได้ตัวผู้รับจ้างแล้วขณะนี้รออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อลงนามสัญญา ส่วนโครงการที่ 4 อยู่ในขั้นตอนการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 โครงการที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองวัดกัลยาณมิตร ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 57% โครงการที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองหลังวัดบางสะแกใน 2 อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด โครงการที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองข้างสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 60% ส่วนโครงการที่ 4 อยู่ในขั้นตอนปรับพื้นที่รอบคลองสมเด็จเจ้าพระยา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564 โครงการที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองวัดกัลยาณมิตร ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 63% โครงการที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองหลังวัดบางสะแกใน 2 ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 55% โครงการที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองข้างสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลู ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 80% ส่วนโครงการที่ 4 อยู่ในขั้นตอนตักขยะ ปรับปรุงทางเท้า ทำจุดเช็คอิน ประมาณ 65%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2564 โครงการที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองวัดกัลยาณมิตร ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 69% โครงการที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองหลังวัดบางสะแกใน 2 ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 62% โครงการที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองข้างสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลู ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 100% ส่วนโครงการที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสมเด็จเจ้าพระยา ช่วงถนนอิสรภาพ-ถนนประชาธิปก ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ 1.สร้างจุดเช็คอิน 2.ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนครบถ้วน 3.เก็บขยะภายในคลองและทางเดินริมคลอง 4.ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด 5.ตรวจสอบทางเดินริมคลองและสะพานข้ามคลองให้เรียบร้อย ครบถ้วน 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด