ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50270000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

85 / 100
2
60.00

85 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาโครงการ ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 184.74 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 55.42

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และดำเนินการจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 50,000.- บาท ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 เฉลี่ยวันละ 81.42 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 19.04

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 เฉลี่ยวันละ 163.15 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 48.94

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64 เฉลี่ยวันละ 192.84 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 57.85

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

85 / 100
2
50.00

85 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

*โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว โครงการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 24,400 บาท 1. นางสาววันวิสาข์ เรืองวิไล 2. นางสาวพิชสินีย์ พึ่งพรหม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 16,550 บาท (ค่าจ้างรายวัน) 1. นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง 2. นางสาวศิรประภา ใจเพชร วันที่ 4 ธันวาคม 2563 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว โครงการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 24,400 บาท 1. นางสาววันวิสาข์ เรืองวิไล 2. นางสาวพิชสินีย์ พึ่งพรหม วันที่ 4 ธันวาคม 2563 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 14,895 บาท (ค่าจ้างรายวัน) 1. นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง 2. นางสาวศิรประภา ใจเพชร **โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว วุฒิปริญญาตรี ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท 1. นางสาวกัญญาวีณ์ ไตรจิตร 2. นางสาวสุปราณี เสือโรจน์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว วุฒิปริญญาตรี ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 12,909 บาท 1. นายศุภฤกษ์ บุญธรรม 2. นางสาวนันทิดา เที่ยงอยู่ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว วุฒิปริญญาตรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท 1. นางสาวกัญญาวีณ์ ไตรจิตร 2. นางสาวสุปราณี เสือโรจน์ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว วุฒิปริญญาตรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 13,902 บาท 1. นายศุภฤกษ์ บุญธรรม 2. นางสาวนันทิดา เที่ยงอยู่ ***โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

*โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วันที่ 8 มกราคม 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว โครงการ ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 23,787 บาท 1. นางสาววันวิสาข์ เรืองวิไล 2. นางสาวพิชสินีย์ พึ่งพรหม วันที่ 8 มกราคม 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 15,226 บาท (ค่าจ้างรายวัน) 1. นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง 2. นางสาวศิรประภา ใจเพชร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว โครงการ ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 23,484 บาท 1. นางสาววันวิสาข์ เรืองวิไล 2. นางสาวพิชสินีย์ พึ่งพรหม วันที่ 4 ธันวาคม 2563 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 16,550 บาท (ค่าจ้างรายวัน) 1. นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง 2. นางสาวศิรประภา ใจเพชร วันที่ 5 มีนาคาม 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 24,400 บาท 1. นางสาววันวิสาข์ เรืองวิไล 2. นางสาวพิชสินีย์ พึ่งพหรม วันที่ 5 มีนาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 14,233 บาท 1. นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง 2. นางสาวศิรประภา ใจเพชร โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม วันที่ 8 มกราคม 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว วุฒิปริญญาตรี ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท 1. นางสาวกัญญาวีณ์ ไตรจิตร 2. นางสาวสุปราณี เสือโรจน์ วันที่ 8 มกราคม 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว วุฒิปริญญาตรี ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 15,226 บาท 1. นายศุภฤกษ์ บุญธรรม 2. นางสาวนันทิดา เที่ยงอยู่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว วุฒิปริญญาตรี ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท 1. นางสาวกัญญาวีณ์ ไตรจิตร 2. นางสาวสุปราณี เสือโรจน์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว วุฒิปริญญาตรี ประจำเดือนมกราคม จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 14,895 บาท 1. นายศุภฤกษ์ บุญธรรม 2. นางสาวนันทิดา เที่ยงอยู่ วันที่ 5 มีนาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว วุฒิปริญญาตรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท 1. นางสาวกัญญาวีณ์ ไตรจิตร 2. นางสาวสุปราณี เสือโรจน์ วันที่ 5 มีนาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว วุฒิปริญญาตรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 14,233 บาท 1. นายศุภฤกษ์ บุญธรรม 2. นางสาวนันทิดา เที่ยงอยู่ โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง - อยุ่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

• โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วันที่ 2 เมษายน 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 24,090 บาท 1.นางสาวพิชสินีย์ พึ่งพรหม 2.นางสาววันวิสาข์ เรืองวิไล วันที่ 2 เมษายน 2564 - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 16,550 บาท (ค่าจ้างรายวัน) 1.นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง 2.นางสาวศิรประภา ใจเพชร วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าวโครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 24,400 บาท (ค่าจ้างรายเดือน) 1.นางสาวพิชสินีย์ พึ่งพรหม 2.นางสาววันวิสาข์ เรืองวิไล วันที่ ๗ พฤษภาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 13,902 บาท (ค่าจ้างรายวัน) 1. นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง 2. นางสาวศิรประภา ใจเพชร วันที่ 4 มิถุนายน 2564 - เบิกค่าตอบและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าวโครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 24,400 บาท 1. นางสาววันวิสาข์ เรืองวิไล 2. นางสาวพิชสินีย์ พึ่งพรหม วันที่ ๔ มิถุนายน 2564 - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 14,895 บาท (ค่าจ้างรายวัน) 1.นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง 2.นางสาวศิรประภา ใจเพชร • โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม วันที่ 2 เมษายน 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว (วุฒิปริญญาตรี) ประจำเดือนมีนาคม 2564 โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 30,000 บาท 1.นางกัญญาวีณ์ ไตรจิตร 2.นางสาวสุปราณี เสือโรจน์ วันที่ 2 เมษายน 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 14,895 บาท 1.นายศุภฤกษ์ บุญธรรม 2.นางสาวนันธิดา เที่ยงอยู่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว (วุฒิปริญญาตรี) ประจำเดือนเมษายน 2564 โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 28,500 บาท 1.นางกัญญาวีณ์ ไตรจิตร 2.นางสาวสุปราณี เสือโรจน์ วันที่ ๗ พฤษภาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 13,240 บาท 1.นายศุภฤกษ์ บุญธรรม 2.นางสาวนันธิดา เที่ยงอยู่ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 - เบิกค่าตอบและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว (วุฒิปริญญาตรี) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 30,000 บาท 1.นางกัญญาวีณ์ ไตรจิตร 2.นางสาวสุปราณี เสือโรจน์ วันที่ ๔ มิถุนายน 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินประกันสังคม อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 14,895 บาท 1.นายศุภฤกษ์ บุญธรรม 2.นางสาวนันธิดา เที่ยงอยู่ • ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร วันที่ 2 เมษายน 2564 - ค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 7,200 บาท 1.นายธนกฤต อุ่นเรือน วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 7,680 บาท (ค่าจ้างรายวันป - นายธนกฤต อุ่นเรือน วันที่ 4 มิถุนายน 2564 - เบิกค่าตอบและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 8,640 บาท 1.นายธนกฤต อุ่นเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

**** โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส * วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - เบิกค่าตอบและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าวโครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 24,400 บาท 1. นางสาววันวิสาข์ เรืองวิไล 2. นางสาวพิชสินีย์ พึ่งพรหม วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 16,219 บาท (ค่าจ้างรายวัน) 1.นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง 2.นางสาวศิรประภา ใจเพชร ** วันที่ 6 สิงหาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 24,400 บาท 1. นางสาววันวิสาข์ เรืองวิไล 2. นางสาวพิชสินีย์ พึ่งพรหม วันที่ 6 สิงหาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 15,888 บาท 1. นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง 2. นางสาวศิรประภา ใจเพชร ***วันที่ 6 กันยายน 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนสิงหาคม 2564 รายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2564 จำนวน 13,272 บาท 1. นางสาววันวิสาข์ เรืองวิไล 2. นางสาวพิชสินีย์ พึ่งพรหม วันที่ 6 กันยายน 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) รายวัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2564 จำนวน 16,219 บาท 1. นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง 2. นางสาวศิรประภา ใจเพชร ***วันที่ 24 กันยายน 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนกันยายน 2564 รายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 จำนวน 9,400 บาท 1. นางสาววันวิสาข์ เรืองวิไล วันที่ 24 กันยายน 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) รายวัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 จำนวน 16,550 บาท 1. นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง 2. นางสาวศิรประภา ใจเพชร **** โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม * วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - เบิกค่าตอบและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว (วุฒิปริญญาตรี) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 30,000 บาท 1.นางกัญญาวีณ์ ไตรจิตร 2.นางสาวสุปราณี เสือโรจน์ วันที่ ๔ มิถุนายน 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินประกันสังคม อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 14,895 บาท 1.นายศุภฤกษ์ บุญธรรม 2.นางสาวนันธิดา เที่ยงอยู่ **วันที่ 6 สิงหาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว (วุฒิปริญญาตรี) โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 30,000 บาท 1. นางกัญญาวีณ์ ไตรจิตร 2. นางสาวสุปราณี เสือโรจน์ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 16,550 บาท 1. นายศุภฤกษ์ บุญธรรม 2. นางสาวนันทิดา เที่ยงอยู่ ***วันที่ 6 กันยายน 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว (วุฒิปริญญาตรี) โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2564 จำนวน 30,000 บาท 1. นางกัญญาวีณ์ ไตรจิตร 2. นางสาวสุปราณี เสือโรจน์ วันที่ 6 กันยายน 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2564 จำนวน 16,550 บาท 1. นายศุภฤกษ์ บุญธรรม 2. นางสาวนันทิดา เที่ยงอยู่ ***วันที่ 24 กันยายน 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสำนักงานเขตลาดพร้าว (วุฒิปริญญาตรี) โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนกันยายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 จำนวน 30,000 บาท 1. นางกัญญาวีณ์ ไตรจิตร 2. นางสาวสุปราณี เสือโรจน์ วันที่ 24 กันยายน 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนกันยายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 จำนวน 16,550 บาท 1. นายศุภฤกษ์ บุญธรรม 2. นางสาวนันทิดา เที่ยงอยู่ **** โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร * วันที่ 22 กันยายน 2564 - จัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาราชวัตรเลขที่บัญชี 146-4-14926-7 จำนวน 10,000 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

85 / 100
2
50.00

85 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยุ่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ตามโครงการรู้ใช้ รุ้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 - งดการจัดกิจกรรมตามโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นึง ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๕) ให้การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 - จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างแลเครื่องดื่ม ตามโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ในวันที่ 2 เมษายน 2564 และวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 จำนวน 2,500 บาท วันที่ 9 กันยายน 2564 - จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ในวันที่ 1,2,3,4,5,6 กันยายน 2564 จำนวน 7,500 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชน
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

85 / 100
2
50.00

85 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

*โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -ขออนุมัติเงินประจำงวด -ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง **โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,880 บาท 1. นางสาวนันทิดา เที่ยงอยู่ ***ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - เบิกเงินค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนตุลาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 62,640 บาท 1. นางสาวกัลยา จันทร์ทอง 2. นายวิระเดช ศรีนวล 3. นายสุรพงษ์ รอดปัญญา 4. นายสันติฤกษ์ นาคแดง 5. นายภควัฒน์ สวนงาม 6. นางสาวมริษา น้อยคูณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 - เบิกเงินค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 61,200 บาท 1. นางสาวกัลยา จันทร์ทอง 2. นายวิระเดช ศรีนวล 3. นายสุรพงษ์ รอดปัญญา 4. นายสันติฤกษ์ นาคแดง 5. นายภควัฒน์ สวนงาม 6. นางสาวมริษา น้อยคูณ ****ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร -ประสานคณะกรรมการบริการศูนย์ฯ และอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก -ขออนุมัติโครงการ เพื่อของบประมาณดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - จัดซื้อของขวัญและของที่ระลึก จำนวน 4 รายการ ตามโครงการครอบครัวรักการอ่าน เป็นเงิน 48,000 บาท วันที่ 30 มีนาคม 2564 - เบิกเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เป็นเงิน 10,800 บาท โครงการกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 มกราคม 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 7,200 บาท 1. นายธนกฤต อุ่นเรือน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 7,200 บาท 1. นายธนกฤต อุ่นเรือน วันที่ 5 มีนาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 6,480 บาท 1. นายธนกฤต อุ่นเรือน โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา วันที่ 8 มกราคม 2564 - เบิกเงินค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนธันวาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 63,720 บาท 1. นางสาวกัลยา จันทร์ทอง 2. นายวิระเดช ศรีนวล 3. นายสุรพงษ์ รอดปัญญา 4. นายสันติฤกษ์ นาคแดง 5. นายภควัฒน์ สวนงาม 6. นางสาวมริษา น้อยคูณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลานกีฬา จำนวน 58,000 บาท - เบิกเงินค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมกราคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 63,000 บาท 1. นางสาวกัลยา จันทร์ทอง 2. นายวิระเดช ศรีนวล 3. นายสุรพงษ์ รอดปัญญา 4. นายสันติฤกษ์ นาคแดง 5. นายภควัฒน์ สวนงาม 6. นางสาวมริษา น้อยคูณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 - เบิกเงินค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 54,360 บาท 1. นางสาวกัลยา จันทร์ทอง 2. นายวิระเดช ศรีนวล 3. นายสุรพงษ์ รอดปัญญา 4. นายสันติฤกษ์ นาคแดง 5. นายภควัฒน์ สวนงาม 6. นางสาวมริษา น้อยคูณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร วันที่ 21 มกราคม 2564 - เบิกเงินจัดซื้อสื่อการเรียน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 166,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

*โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน วันที่ 7 เมษายน 2564 - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 10,800 บาท วันที่ 23 เมษายน 2564 - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 10,800 บาท วันที่ 29 มิถุนายน 2564 - งดการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๕) ให้การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค **โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหาคร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ***โครงการส่งเสริมสโมสรกีฬาและลานกีฬา วันที่ 2 เมษายน 2564 - เบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมีนาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 จำนวน 65,520 บาท วันที่ 5 เมษายน 2564 - จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม สโมสรกีฬา ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 จำนวน 73,440 บาท 1. นางสาวกัลยา จันทร์ทอง 2. นายวิระเดช ศรีนวล 3. นายสุรพงษ์ รอดปัญญา 4. นายสันติฤกษ์ นาคแดง 5. นายภควัฒน์ สวนงาม 6. นางสาวมริษา น้อยคูณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 - เบิกเงินค่าค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564 - จำนวน 87,360 บาท 1. นางสาวกัลยา จันทร์ทอง 2. นายวิระเดช ศรีนวล 3. นายสุรพงษ์ รอดปัญญา 4. นายสันติฤกษ์ นาคแดง 5. นายภควัฒน์ สวนงาม 6. นางสาวมริษา น้อยคูณ ****โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร วันที่ 2 เมษายน 2564 - ค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 7,200 บาท 1.นายธนกฤต อุ่นเรือน วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 7,680 บาท (ค่าจ้างรายวันป - นายธนกฤต อุ่นเรือน วันที่ 4 มิถุนายน 2564 - เบิกค่าตอบและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 8,640 บาท 1.นายธนกฤต อุ่นเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

**** โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน * งดการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๕) ให้งดการจัดกินกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคฯ **** โครงการส่งเสริมสโมสรและลานกีฬา * วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 - ค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 - จำนวน 85,440 บาท 1. นางสาวกัลยา จันทร์ทอง 2. นายวิระเดช ศรีนวล 3. นายสุรพงษ์ รอดปัญญา 4. นายสันติฤกษ์ นาคแดง 5. นายภควัฒน์ สวนงาม 6. นางสาวมริษา น้อยคูณ **วันที่ 6 สิงหาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 89,280 บาท 1. นางสาวกัลยา จันทร์ทอง 2. นายวิระเดช ศรีนวล 3. นายสุรพงษ์ รอดปัญญา 4. นานสันติฤกษ์ นาคแดง 5. นายภควัฒน์ สวนงาม 6. นางสาวมริษา น้อยคูณ ***วันที่ 6 กันยายน 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2564 จำนวน 83,520 บาท 1. นางสาวกัลยา จันทร์ทอง 2. นายวิระเดช ศรีนวล 3. นายสุรพงษ์ รอดปัญญา 4. นานสันติฤกษ์ นาคแดง 5. นายภควัฒน์ สวนงาม 6. นางสาวมริษา น้อยคูณ ****วันที่ 24 กันยายน 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกันยายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 จำนวน 86,400 บาท 1. นางสาวกัลยา จันทร์ทอง 2. นายวิระเดช ศรีนวล 3. นายสุรพงษ์ รอดปัญญา 4. นานสันติฤกษ์ นาคแดง 5. นายภควัฒน์ สวนงาม 6. นางสาวมริษา น้อยคูณ ****โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร * วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - เบิกค่าตอบและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 9,600 บาท 1.นายธนกฤต อุ่นเรือน **วันที่ 6 สิงหาคม 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 9,600 บาท 1. นายธนกฤต อุ่นเรือน ***วันที่ 6 กันยายน 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 9,600 บาท 1. นายธนกฤต อุ่นเรือน ***วันที่ 24 กันยายน 2564 - เบิกค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 9,600 บาท 1. นายธนกฤต อุ่นเรือน ****โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร *วันที่ 21 มกราคม 2564 - เบิกเงินจัดซื้อสื่อการเรียน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 166,000 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ระดับความสำเร็จในการจัดงานวันสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จในการจัดงานวันสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

85 / 100
2
60.00

85 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 - เบิกเงินจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเงิน 30,000 บาท วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - เบิกเงินจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเงิน 12,600 บาท - เบิกเงินจัดซื้อเครื่องไทยทาน จำนวน 9 ชุด กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเงิน 8,100 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

วันที่ 22 มกราคม 2564 - เบิกเงินจัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน 45,800 บาท วันที่ 30 มีนาคม 2564 - อยู่ระหว่างจัดเตรียมงานกิจกรรมจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

a. เดือนเมษายน 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564 • ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ ตามสัญญาการยืมเงินเลขที่ 2/64 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 และตามฎีกาเลขที่ 2634/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว จำนวน 60,000 บาท วันที่ 23 เมษายน 2564 • จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวิคตอรี่มอลล์เลขที่บัญชี 981-5-41586-7 จำนวน 32,800 บาท วันที่ 23 เมษายน 2564 • จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ขนาด 8 เมตรx3.5 เมตรx150 บาท) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จำนวน 4,200 บาท วันที่ 23 เมษายน 2564 • จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส วังหิน เลขที่บัญชี 028-1-67820-5 จำนวน 8,000 บาท วันที่ 23 เมษายน 2564 • จ้างเหมาการแสดง จำนวน 5 รายการ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส วังหิน เลขที่บัญชี 028-1-67820-5 จำนวน 15,000 บาท b. เดือนพฤษภาคม 2564 • อยู่ระหว่างดำเนินการ c. เดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 • งดการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมที่ ๔ “กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี” ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๕) ให้การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

**** โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี * - งดการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๕) ให้การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

85 / 100
2
60.00

85 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

25 พฤศจิกายน 2563 - เบิกเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 16 ชุมชน จำนวน 102,378 บาท 25 พฤศจิกายน 2563 - เบิกเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 19 ชุมชน จำนวน 123,923 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

18 มกราคม 2564 - เบิกเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 18 ชุมชน จำนวน 116,772 บาท 18 มีนาคม 2564 - เบิกเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 17 ชุมชน จำนวน 113,936.32 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

* วันที่ 4 เมษายน 2564 - ค่าสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชน 18 ชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 101,145.64 บาท ** วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - เบิกค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 20 ชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 117,396.46 บาท *** วันที่ 2 มิถุนายน 2564 - เบิกเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2564 - จำนวน66,388.74 บาท - จำนวน 12 ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์ มัยลาภ จำนวน 5,000 บาท 2. ชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ จำนวน 10,000 บาท 3. ชุมชนสันติสุข จำนวน 2,430 บาท 4. ชุมชนหมู่บ้านเรือนแก้ว จำนวน 5,000 บาท 5. ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวน 5,000 บาท 6. ชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์ จำนวน 2,690 บาท 7. ชุมชนหมู่บ้านราณี 5 จำนวน 7,500 บาท 8. ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ ๓ จำนวน 5,000 บาท 9. ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4 จำนวน 7,500 บาท 10. ชุมชนหมู่บ้านรวมโชค จำนวน 5,768.74 บาท 11. ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา จำนวน 3,000 บาท 12. ชุมชนหมู่บ้านราณี ๒ จำนวน 7,500 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

* วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - เบิกเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 110,789.82 บาท - จำนวน 19 ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ ๓ จำนวน 5,000 บาท 2. ชุมชนหมู่บ้านธนะธานี จำนวน 5,000 บาท 3. ชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติ จำนวน 5,000 บาท 4. ชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง จำนวน 4,640 บาท 5. ชุมชนสันติสุข จำนวน 4,055 บาท 6. ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มพูน จำนวน 5,000 บาท 7. ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ จำนวน 3,652 บาท 8. ชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์ มัยลาภ จำนวน 5,000 บาท 9. ชุมชนหมู่บ้านเรือนแก้ว จำนวน 5,000 บาท 10. ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล ๔ จำนวน 7,500 บาท 11. ชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี จำนวน 7,500 บาท 12. ชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์ จำนวน 5,615 บาท 13. ชุมชนหมู่บ้านพูนศิริ จำนวน 7,200 บาท 14. ชุมชนหมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ จำนวน 4,600 บาท 15. ชุมชนหมู่บ้านราณี ๒ จำนวน 5,090.50 บาท 16. ชุมชนหมู่บ้านรวมโชค จำนวน 1,257.32 บาท 17. ชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ จำนวน 10,000 บาท 18. ชุมชนหมู่บ้าน ช.อมรพันธ์ ๙ จำนวน 10,000 บาท 19. ชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ ๑ จำนวน 7,680 บาท ** วันที่ 26 สิงหาคม 2564 - เบิกเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 15 ชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 91,793.31 บาท *** วันที่ 10 กันยายน 2564 - ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 16 ชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 93,885.67 บาท *** วันที่ 13 กันยายน 2564 - ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 14 ชุมชนประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 83,646.14 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

85 / 100
2
60.00

85 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชุมคณะกรรมการบริหารศุนย์บริการฯ ตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 - งดการจัดกิจกรรมตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๕) ให้การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

**** โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร * วันที่ 25 สิงหาคม 2564 - จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 48,900 บาท - จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโยโลยีการเกษตร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวิคตอรี่มอลล์ เลขที่บัญชี 981-5-41586-7 จำนวน 8,000 บาท **วันที่ 29 กันยายน 2564 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงลาดพร้าว-จรเข้บัว จำนวน 46,200 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

85 / 100
2
60.00

85 / 100
3
70.00

100 / 0
4
90.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัดงานประจำแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัดงานประจำแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ระหว่างการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัดงานประจำแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัดงานประจำแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
[มิติที่ 2 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

95 / 100
2
60.00

95 / 100
3
100.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขตลาดพร้าว ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขตลาดพร้าว ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
[มิติที่ 2 : ]

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

90 / 0
2
60.00

95 / 100
3
0.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัดงานประจำแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัดงานประจำแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด