ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50340000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :35.14

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.27

100 / 100
2
17.55

90 / 100
3
25.30

90 / 100
4
35.14

95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.กิจกรรมเก็บของเหลือใช้ โดยนำของเหลือใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ มาซ่อมแซมเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ 2.ขยะเศษอาหารเปลือกผลไม้ เศษผัก หมักทำปุ๋ยใช้ในพื้นที่เขต และน้ำหมักชีวภาพแจกจ่ายประชาชน 3.จัดเก็บและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร่วมคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมโครงการ “วน” 4.จัดเก็บ ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านอาหาร ให้ความร่วมมือคัดแยกฝาขวดน้ำดื่มที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียม เพื่อคัดแยกและรวบรวมให้มูลนิธิเพื่อจัดทำขาเทียม 5.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและเอกชน คัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเฮชทีเพื่อรวมรวมทำหลังคาเขียว 6.ขอความร่วมมือคนงานเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อรวบรวมในกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล 7.ขอความร่วมมือสถานประกอบการเพื่อคัดแยกถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเขต เช่น เก็บขยะ ใส่ของ 8.ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อขอความร่วมมือร้านขายอาหาร นำเศษอาหาร เศษผัก ที่เหลือใช้กับเกษตรกรในพื้นที่ นำมาเลี้ยงสัตว์ เช่น แพะ สุกร โค ปลา 9.ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่สาธิตการคัดแยกขยะตามหลัก 3 R แก่ ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ บริษัท สยามไดกิ้นเชลล์ จำกัด เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และขยะรีไซเคิลสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 10.อาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 14 ชุมชน คัดแยกขยะรีไซเคิล ออกจากขยะทั่วไป เพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.กิจกรรมเก็บของเหลือใช้ โดยนำของเหลือใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ มาซ่อมแซมเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ 2.ขยะเศษอาหารเปลือกผลไม้ เศษผัก หมักทำปุ๋ยใช้ในพื้นที่เขต และน้ำหมักชีวภาพแจกจ่ายประชาชน 3.จัดเก็บและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร่วมคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมโครงการ “วน” 4.จัดเก็บ ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านอาหาร ให้ความร่วมมือคัดแยกฝาขวดน้ำดื่มที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียม เพื่อคัดแยกและรวบรวมให้มูลนิธิเพื่อจัดทำขาเทียม 5.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและเอกชน คัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเฮชทีเพื่อรวมรวมทำหลังคาเขียว 6.ขอความร่วมมือคนงานเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อรวบรวมในกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล 7.ขอความร่วมมือสถานประกอบการเพื่อคัดแยกถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเขต เช่น เก็บขยะ ใส่ของ 8.ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อขอความร่วมมือร้านขายอาหาร นำเศษอาหาร เศษผัก ที่เหลือใช้กับเกษตรกรในพื้นที่ นำมาเลี้ยงสัตว์ เช่น แพะ สุกร โค ปลา 9.ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่สาธิตการคัดแยกขยะตามหลัก 3 R แก่ ชุมชนเปรมฤทัย 20 เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และขยะรีไซเคิลสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 10.อาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 14 ชุมชน คัดแยกขยะรีไซเคิล ออกจากขยะทั่วไป เพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน รวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 22.75 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.กิจกรรมเก็บของเหลือใช้ โดยนำของเหลือใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ มาซ่อมแซมเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ 2.ขยะเศษอาหารเปลือกผลไม้ เศษผัก หมักทำปุ๋ยใช้ในพื้นที่เขต และน้ำหมักชีวภาพแจกจ่ายประชาชน 3.จัดเก็บและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร่วมคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมโครงการ “วน” 4.จัดเก็บ ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านอาหาร ให้ความร่วมมือคัดแยกฝาขวดน้ำดื่มที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียม เพื่อคัดแยกและรวบรวมให้มูลนิธิเพื่อจัดทำขาเทียม 5.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและเอกชน คัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเฮชทีเพื่อรวมรวมทำหลังคาเขียว 6.ขอความร่วมมือคนงานเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อรวบรวมในกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล 7.ขอความร่วมมือสถานประกอบการเพื่อคัดแยกถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเขต เช่น เก็บขยะ ใส่ของ 8.ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อขอความร่วมมือร้านขายอาหาร นำเศษอาหาร เศษผัก ที่เหลือใช้กับเกษตรกรในพื้นที่ นำมาเลี้ยงสัตว์ เช่น แพะ สุกร โค ปลา 9.ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่สาธิตการคัดแยกขยะตามหลัก 3 R แก่ ชุมชนเปรมฤทัย 20 เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และขยะรีไซเคิลสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 10.อาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 14 ชุมชน คัดแยกขยะรีไซเคิล ออกจากขยะทั่วไป เพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน รวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 31.67 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.กิจกรรมเก็บของเหลือใช้ โดยนำของเหลือใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ มาซ่อมแซมเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ ณ โรงเรียนสุเหร่าทางควาย 2.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร่วมคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมโครงการ “วน” 3.ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านขายน้ำ ให้ความร่วมมือคัดแยกฝาขวดน้ำดื่มที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียม เพื่อคัดแยกและรวบรวมให้มูลนิธิเพื่อจัดทำขาเทียม 4.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและเอกชน คัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีเพื่อรวมรวมทำหลังคาเขียว 5.จัดเจ้าหน้าที่แจกประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์นัดทิ้งนัดเก็บขยะ และแยกการทิ้งขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป ณ ชุมชนเปรมฤทัย 20 6.ขอความร่วมมือสถานประกอบการเพื่อคัดแยกถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเขต เช่น เก็บขยะ ใส่ของ 7.ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อขอความร่วมมือร้านขายอาหาร นำเศษอาหาร เศษผัก ที่เหลือใช้กับเกษตรกรในพื้นที่ นำมาเลี้ยงสัตว์ เช่น แพะ สุกร โค ปลา 8.ลงพื้นที่สาธิตการคัดแยกขยะตามหลัก 3 R ในชุมชนต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และขยะรีไซเคิลสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 9.ติดตามโครงการหมู่บ้านที่สร้างจุดพักขยะ และติดตามผลการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อจำหน่าย รวมทั้งกำหนดจุดให้ทิ้งขยะอันตราย 10.คัดแยกถุงพลาสติกเหลือใช้จากบริษัทผู้ผลิตน้ำส้ม นำมาล้างทำความสะอาดและสามารถนำถุงพลาสติกกลับมาใช้การกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ 11.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานเขตลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยคัดแยกขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ออกจากขยะทั่วไป 12.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานเขต ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก โดยได้จัดมุมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ยืมถุงผ้า ได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 13.เปิดจุดรับพลาสติกที่ใช้แล้ว ภายใต้โครงการ แยก ขวด ช่วยหมอ ณ สำนักงานเขตประเวศ และวัดทุ่งเศรษฐี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดทำแบบสรุปการสำรวจ -จัดทำแผนปฏิบัติการ -จัดทำโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการดำเนินงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

๑. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ผลการดำเนินการ จำนวน ๑๕ ซอย อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๓ ซอย และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าประมาณราคาติดตั้ง จำนวน ๘ ซอย และอยู่ระหว่างการสำรวจ จำนวน ๔ ซอย ๒.รายการซ่อมแซมไฟฟ้าระหว่างรอการไฟฟ้ารายการ จำนวน ๑๔๑ ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

๑. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ผลการดำเนินการ จำนวน ๑๕ ซอย และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าประมาณราคาติดตั้ง จำนวน ๔ ซอย และอยู่ระหว่างการสำรวจ จำนวน ๔ ซอย อยู่ระหว่างเบิกจ่ายจำนวน ๗ รายการ ๒.รายการซ่อมแซมไฟฟ้าระหว่างรอการไฟฟ้ารายการ จำนวน ๒๐๖ ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ผลการดำเนินการ จำนวน ๑๕ ซอย และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าประมาณราคาติดตั้ง จำนวน 2 ซอย และอยู่ระหว่างการสำรวจ จำนวน ๔ ซอย อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินจำนวน 2 รายการ (ขณะนี้ดำเนินการติดตั้งได้ทั้งหมด จำนวน 104 ดวง ) เป็นไปตามเป้าหมาย ๒.รายการซ่อมแซมไฟฟ้าระหว่างรอการไฟฟ้ารายการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน 250ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายการซ่อมแซมไฟฟ้าระหว่างรอการไฟฟ้ารายการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน 250ดวง ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ผลการดำเนินการ (ขณะนี้ดำเนินการติดตั้งได้ทั้งหมด จำนวน 104 ดวง ) เป็นไปตามเป้าหมาย ๒.รายการซ่อมแซมไฟฟ้าระหว่างรอการไฟฟ้ารายการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน 250ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
0.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประกาศประกวดราคาเพื่อหาตัวผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามสัญญาจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามสัญญาจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

95 / 100
3
100.00

95 / 100
4
0.00

95 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ จะดีขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประสานชมรมผู้สูงอายุเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นภูมิปัญญา ผู้สูงอายุเขตประเวศ -จัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามเส้นทางท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแหล่งภูมิปัญญา อาชีพในชุมชนเขตประเวศ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในวันที่ 2- 4 เมษายน 2564 และกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ สวนสุขภาพและลานกีฬาประเวศ - ประสานกลุ่มภูมิปัญญาร่วมสาธิต แสดงผลงานและประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมปั่น วันเดียวเที่ยวประเวศ เช่น การทำขนมอาซูรอ น้ำปั่นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชาชัก ไอศกรีมนมแพะ ข้าวตู ขนมครกโบราณ การแสดงนาเสป ลิเกเลียบ ลำตัด -กำหนดจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองในวันที่ 29 เมษายน 2564 ประสานชุมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคาร สมองฯ และทำหนังสือถึงฝ่ายการคลังเพื่อส่งคืนงบประมาณ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

95 / 100
3
1.00

95 / 100
4
0.00

95 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดกระทุ่มเสือปลา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสวมผ้าไทยใส่บาตรวันศุกร์สุดท้าย ของเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ วันที่ 8 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่างๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการได้ 3 กิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

95 / 100
3
4.00

95 / 100
4
12.00

95 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือในพื้นที่เขต 4 แห่ง จำนวน 16 ครั้ง วันที่ 6,13,20,27 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณให้หน่วยงานสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ จำนวน 5 แห่งและมอบประกาศนียบัตรให้เยาวชนดีเด่น จำนวน 30 คน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 -ประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยมีเยาวชนเขตประเวศ จำนวน 20 คน ในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซนทราบายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี - เข้าค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนสุขภาวะ พื้นที่ 6 เขตนำร่องในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 -ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องเพศและการบูลลี่ในสังคมวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนมิตรภาพซอย 6 เป้าหมายคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ จำนวน 10 คนและเยาวชนในชุมชน จำนวน 30 คน รวม 40 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- 12 ตุลาคม 2563จัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนราชดำริ - 25 ตุลาคม 2563ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเด็กฯ ประเวศ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ - 4 พฤศจิกายน 2563จัดกิจกรรมห้องเรียนสื่อสารเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะมุสลิม - 13 พฤศจิกายน 2563ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภาเด็กฯ เขตลาดพร้าว ณ ห้องประชุมชั้น 7 เขตประเวศ - 14 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา - 20 มิถุนายน 2564 ส่งมอบถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ ชุมชนเปรมฤทัย 20 - 26 มิถุนายน 2564 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ - 4 สิงหาคม 2564 นำเสนอโครงการรวมใจรับ พร้อมใจมอบ ส่งต่อการให้ไม่สิ้นสุดทาง Online เพื่อคัดเลือกเป็นสุดยอด 20 โครงการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม - 15 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "เที่ยวสบาย ๆ สไตล์คนประเวศ" เป็นกิจกรรมที่ได้รับการ คัดเลือกในโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชนปี 4 ตอน เล่าเรื่องชาวประเวศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม - 19 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมประสบการณ์จริงจากพี่สู่น้อง น้องพี่มีที่เรียน ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ - 21 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมกระดาษน้อยราคา สร้างคุณค่าทางจิตใจครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 13 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม - 27 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมกระดาษน้อยราคา สร้างคุณค่าทางจิตใจครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการจิตสำนึก รักเมืองไทย ปีที่ 13 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

95 / 100
3
90.00

95 / 100
4
100.00

95 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น -เยี่ยมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อแนะนำการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง -รวมเป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมวิชาชีพการเกษตร การขยายพันธุ์พืช (การเพาะเมล็ด) ให้แก่ผู้บำบัดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) -จัดทำแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินกับประชาชน และประชาสัมพันธ์แผนการจัดกิจกรรม -สำรวจความต้องการของชุมชนในการฝึกอบรมวิชาชีพ และประสานวิทยากรฝึกอาชีพแต่ละวิชา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดกิจกรรมให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน การบริการเงินออมและหนี้สิน จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 27,28 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย 200 คน - สำรวจรายการวัสดุในการฝึกอบรม จัดทำแผนการจัดกิจกรรม ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ - เตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดอบรมความรู้ด้านเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมให้ความด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป "การปลูกผักสวนครัวในชุมชนเมือง" จำนวน 9 ครั้ง วันที่ 3 ตุลาคม 2563 วันที่ 27,28 มีนาคม 2564 วันที่ 3,4,10,11,17,18 เมษายน 2564 - จัดกิจกรรมให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน การบริการเงินออมและหนี้สิน จำนวน 6 ครั้ง วันที่ 3,4,10,11,17,18 เมษายน 2564 กลุ่มเป้าหมาย 600 คน - กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 10 วิชาๆ ละ 2 วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการของโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพชีวิตมั่นคง -เบิก-จ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ทางวิชาการและวัสดุการเกษตร -ยกเลิกโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้และทำหนังสือแจ้งฝ่ายการคลังเพื่อส่งคืนงบประมาณเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :98.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

95 / 100
3
98.00

95 / 50
4
99.00

95 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดในพื้นที่เขต และออกหนังสือแจ้งการตรวจสอบให้กับประชาชน จำนวน 2,033 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการบันทีกแก้ไขการใช้ประโยชน์ และออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ให้กับประชาชน จำนวน 20,984 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- แจ้งยอดประเมิน 20,984 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,632,211.42 บาท - ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 มียอดรับชำระเงินภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 27,188,136.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.39 ของยอดประเมิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- แจ้งยอดประเมิน 20,984 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,632,211.42 บาท - ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 20 ก.ย. 64 มียอดรับชำระเงินภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 29,413,123.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 106.45 ของยอดประเมิน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
2.00

95 / 100
3
4.00

95 / 100
4
3.00

95 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ตรวจเยี่ยมลานกีฬาในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การใช้บริการ - จัดกิจกรรมกีฬาสีสามัคคีชุมชนครั้งที่ 13 วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ตรวจเยี่ยมลานกีฬาในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การใช้บริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ตรวจเยี่ยมลานกีฬาในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การใช้บริการ - ประชาสัมพันธ์และงดใช้สนามชั่วคราวในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ตรวจเยี่ยมลานกีฬาในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การใช้บริการ - ประชาสัมพันธ์และงดใช้สนามชั่วคราวในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

95 / 100
3
100.00

95 / 100
4
0.00

95 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนผู้สูงอายุ 23,735 ราย และผู้พิการ 2,477 ราย ที่ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพในเดือนมกราคม 2564 รวม 26,212 ราย ได้รับเบี้ยชีพทั้ง 26,212 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนผู้สูงอายุ 23,819 ราย และผู้พิการ 2,483 ราย ที่ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพในเดือนมีนาคม 2564 รวม 26,302 ราย ได้รับเบี้ยชีพทั้ง 26,302 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนผู้สูงอายุ 23,867 ราย และผู้พิการ 2,502 ราย ที่ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพในเดือนมิถุนายน 2564 รวม 26,369 ราย ได้รับเบี้ยชีพทั้ง 26,369 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนและจัดกิจกรรม
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนและจัดกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :71.11


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
63.64

100 / 100
2
65.91

95 / 100
3
73.33

95 / 100
4
71.11

95 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 28 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จำนวน 29 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 จำนวน 33 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 จำนวน 32 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ผู้ปกครอง เด็ก นักเรียน ครู ผู้สัญจรที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาสาจราจรหรือเทศกิจจราจร
[มิติที่ 2 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ผู้ปกครอง เด็ก นักเรียน ครู ผู้สัญจรที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาสาจราจรหรือเทศกิจจราจร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

85 / 100
3
80.00

85 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่เทศกิจ เป้าหมาย เฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ) ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการได้รับมอบหมายตามคำสั่งฝ่ายเทศกิจ ที่ 18/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 880 ครั้ง 2.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 400 ครั้ง 3.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 616 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการได้รับมอบหมายตามคำสั่งฝ่ายเทศกิจ ที่ 18/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2564 โรงเรียนปิดเทอม 2.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 792 ครั้ง 3.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1,012 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

3. จำนวนครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่เทศกิจ เป้าหมาย เฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ) ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการได้รับมอบหมายตามคำสั่งฝ่ายเทศกิจ ที่ 18/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564 โรงเรียนปิดเทอม (สถานการณ์ COVID-19) 2.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โรงเรียนปิดเทอม (สถานการณ์ COVID-19) 3.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 โรงเรียนปิดเทอม (สถานการณ์ COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการได้รับมอบหมายตามคำสั่งฝ่ายเทศกิจ ที่ 18/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โรงเรียนปิดเทอม (สถานการณ์ COVID-19) 2.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 โรงเรียนปิดเทอม (สถานการณ์ COVID-19) 3.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2564 โรงเรียนปิดเทอม (สถานการณ์ COVID-19)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตประเวศ
[มิติที่ 2 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตประเวศ

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :66.00

ผลงาน :68.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
22.00

100 / 100
2
43.00

90 / 100
3
54.00

95 / 100
4
68.00

95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 รวม 22 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2563 หมู่บ้านภัทรา แขวงประเวศ จำนวน 300 หลัง 2.วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ชุมชนร่มเย็น แขวงหนองบอน จำนวน 50 หลัง 3.วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง) 4.วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ชุมชนเปรมฤทัย 20 แขวงหนองบอน (120 หลัง) 5.วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรี 6.วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ 1 7.วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 หมู่บ้านเคหะนครแปลง 1 8.วันเสาร์ที่ 7 พฤสจิกายน 2563 นิติบุคคลอาคารชุดลุมพินีวิลล์ อ่อนนุช 9.วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 10.วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หมู่บ้านฐานทอง 11.วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ 12.วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 หมู่บ้านคัลเลอร์คัฟเวอร์ 13.วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ชุมชนบ้านม้า 14.วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ 15.วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ 16.วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นิติบุคคลอาคารชุดลุมพินีวิลล์ ลาดกระบัง 17.วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 หมู่บ้านโกลเด้นซิตี้ 18.วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ซอยอ่อนนุช 80 แยก 5 19.วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 หมู่บ้านฐานทอง 20.วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ 21.วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 หมู่บ้านคัลเลอร์คัฟเวอร์ 22.วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 หมู่บ้านดีวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 รวมจำนวน 21 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 หมู่บ้านเดอร์สยาม สวนหลวง 2.วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 หมู่บ้านพลัสซิตี้พาร์ค 3.วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 แฟลตตำรวจอุดมสุข 4.วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 หมู่บ้านเดอะคอนเนค 5.วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ 6.วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 หมู่บ้านแกรนด์วิลล์ 7.วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หมู่บ้านเดอะมาสเตอร์ ไพรเวท 8.วันเสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม 9.วันอาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ 2564 หมู่บ้านราชพฤกษ์ 10.วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด 11.วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนงามมานะ 12.วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 หมู่บ้านพนาสนธิ์ 13.วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ 14.วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หมู่บ้านดิเอ็กคลูชีฟ 15.วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 อาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตประเวศ 16.วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ชุมชนเปรฤทัย 20 17.วันอาทิตย์ 7 มีนาคม 2564 หมู่บ้านมัณฑณา 4 18.วันอาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 หมู่บ้านกลางเมืองอิดิชั่น 19.วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์ 20.วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์ 21.วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 หมู่บ้านกลางเมือง พระราม 9

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนเมษายน -มิถุนายน 2564 จำนวน 11 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ 4 เมษายน 2564 หมู่บ้านเดอะเมทโท (ฝั่งบ้านเดี่ยว) 2.วันอาทิตย์ 11 เมษายน 2564 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ 3.วันอาทิตย์ 18 เมษายน 2564 มู่บ้านเดอะเมทโท (ฝั่งบ้านทาว์นโฮม) 4.วันเสาร์ 24 มีนาคม 2564 หมู่บ้านภัทรา 5.วันศุกร์ 7 พฤษภาคม 2564 แฟลตข้าราชการและลูกจ้างประเวศ 6.วันพุธ 19 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดตะกล่ำ 7.วันเสาร์ 5 มิถุนายน 2564 ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 8.วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน โครงการหมู่บ้านเศรษฐสิริ 9.วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ 10.วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 หมู่บ้านกลางเมือง – พัฒนาการ 11.วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 หมู่บ้านโกลเด้นวิลเลจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 จำนวน 14 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่ 1.วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 หมู่บ้านพงษ์นิมิตร 2.วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 โครงการหมู่บ้านเมืองทอง 2/2 3.วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 หมู่บ้านบารเมษฐ์ 4.วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ 5.วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 หมู่บ้านกัลปพฤษกษ์ 6.วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 หมู่บ้านพงษ์นิมิตร เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 7 ครั้ง ได้แก่ 1.วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2564 บริษัท สยามไดกิ้น เชลล์ จำกัด 2.วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 โครงการเดอะคอนเนค 34 3.วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ 4.วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 โครงการเดอะคอนเนค 33 5.วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านเดอะคอนเนค อัพ 3 6.วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านนาราทาวน์ 7.วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านสุภาพงษ์ เดือนกันยายน 2564 จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ 1.โรงเรียนสุเหร่าทางควาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม
[มิติที่ 2 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

95 / 100
3
80.00

90 / 100
4
100.00

95 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายละเอียดผลการดำเนินการ พื้นที่เสี่ยงภัยเป็นพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายมีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมกับประชาชน มีการสำรวจและจัดทำบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน จำนวน 7 จุด และขอรายงานผลการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย มีรายละเอียดดังนี้คือ 1. รายงานตามแบบ 1 ผลการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น ทำความสะอาดตัดต้นไม้ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 7 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน จำนวน 7 ครั้ง เดือนธันวาคม จำนวน 7 ครั้ง 2. รายงานตามแบบ 2 ผลการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย ไฟฟ้าส่องสว่าง เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2563 ไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้ง 7 จุด เนื่องจากมีไฟฟ้าส่องเสว่างติดตั้งไว้เพียงพออยู่แล้ว, ติดตั้ง CCTV ไว้เพียงพอ, เป็นพื้นที่เอกชน 3. รายงานตามแบบ 3 ได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม มีการติดตั้งป้ายฯ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 จำนวน 7 จุดต่อเดือน 4. รายงานตามแบบ 4 ตรวจการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมฯ เดือนตุลาคม 2563 จำนวนครั้งการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด (31 วัน) รวม 651 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวนครั้งการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด (30 วัน) รวม 630 ครั้ง เดือนธันวาคม 2563 จำนวนครั้งการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด (31 วัน) รวม 651 ครั้ง 5. รายงานตามแบบ 5 การตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวนครั้งการตรวจ ผลการดำเนินการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 อย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน (31 วัน) รวม 217 ครั้ง มีการติดตั้งแล้ว 4 จุด ยังไม่มีการติดตั้ง 3 จุด และติดตั้งอยู่เดิม/ใช้งานได้ปกติ 14 จุด ผลการดำเนินการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 อย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน (30 วัน) รวม 210 ครั้ง มีการติดตั้งแล้ว 4 จุด ยังไม่มีการติดตั้ง 3 จุด และติดตั้งอยู่เดิม/ใช้งานได้ปกติ 14 จุด ผลการดำเนินการ ประจำเดือนธันวาคม 2563 อย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน (31 วัน) รวม 217 ครั้ง มีการติดตั้งแล้ว 4 จุด ยังไม่มีการติดตั้ง 3 จุด และติดตั้งอยู่เดิม/ใช้งานได้ปกติ 14 จุด 6. รายงานตามแบบ 6 สถิติการเกิดคดีอาชญากรรมบริเวณพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกทม.จำนวน 7 จุดแต่อย่างใด ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินการไม่พบว่ามีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาล 4 แห่ง (ประเวศ, บางนา, อุดมสุขและพระโขนง) 2.จำนวนเส้นทางให้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ เป้าหมาย 3 เส้นทาง ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 3. จำนวนครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่เทศกิจ เป้าหมาย เฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ) ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการได้รับมอบหมายตามคำสั่งฝ่ายเทศกิจ ที่ 18/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 880 ครั้ง 2.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 400 ครั้ง 3.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 616 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

พื้นที่เสี่ยงภัยเป็นพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายมีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมกับประชาชน มีการสำรวจและจัดทำบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน จำนวน 7 จุด และขอรายงานผลการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย มีรายละเอียดดังนี้คือ 1. รายงานตามแบบ 1 ผลการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น ทำความสะอาดตัดต้นไม้ เดือนมกราคม 2564 จำนวน 7 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน จำนวน 7 ครั้ง เดือนธันวาคม จำนวน 7 ครั้ง 2. รายงานตามแบบ 2 ผลการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย ไฟฟ้าส่องสว่าง เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2564 ไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้ง 7 จุด เนื่องจากมีไฟฟ้าส่องเสว่างติดตั้งไว้เพียงพออยู่แล้ว, ติดตั้ง CCTV ไว้เพียงพอ, เป็นพื้นที่เอกชน 3. รายงานตามแบบ 3 ได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม มีการติดตั้งป้ายฯ เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 จำนวน 7 จุดต่อเดือน 4. รายงานตามแบบ 4 ตรวจการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมฯ เดือนมกราคม 2564 จำนวนครั้งการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด (31 วัน) รวม 651 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวนครั้งการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด (31 วัน) รวม 588 ครั้ง เดือนมีนาคม 2564 จำนวนครั้งการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด (31 วัน) รวม 651 ครั้ง 5. รายงานตามแบบ 5 การตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวนครั้งการตรวจ ผลการดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน (31 วัน) รวม 217 ครั้ง มีการติดตั้งแล้ว 4 จุด ยังไม่มีการติดตั้ง 3 จุด และติดตั้งอยู่เดิม/ใช้งานได้ปกติ 14 จุด ผลการดำเนินการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน (30 วัน) รวม 210 ครั้ง มีการติดตั้งแล้ว 4 จุด ยังไม่มีการติดตั้ง 3 จุด และติดตั้งอยู่เดิม/ใช้งานได้ปกติ 14 จุด ผลการดำเนินการ ประจำเดือนมีนาคม 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน (31 วัน) รวม 217 ครั้ง มีการติดตั้งแล้ว 4 จุด ยังไม่มีการติดตั้ง 3 จุด และติดตั้งอยู่เดิม/ใช้งานได้ปกติ 14 จุด 6. รายงานตามแบบ 6 สถิติการเกิดคดีอาชญากรรมบริเวณพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกทม.จำนวน 7 จุดแต่อย่างใด ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 ผลการดำเนินการไม่พบว่ามีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาล 4 แห่ง (ประเวศ, บางนา, อุดมสุขและพระโขนง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมการก่ออาชญากรรม รายละเอียดผลการดำเนินการ พื้นที่เสี่ยงภัยเป็นพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายมีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมกับประชาชน มีการสำรวจและจัดทำบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน จำนวน 7 จุด และขอรายงานผลการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย มีรายละเอียดดังนี้คือ 1. รายงานตามแบบ 1 ผลการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น ทำความสะอาดตัดต้นไม้ เดือนเมษายน 2564 จำนวน 7 ครั้ง เดือนพฤษภาคม จำนวน 7 ครั้ง เดือนมิถุนายน จำนวน 7 ครั้ง 2. รายงานตามแบบ 2 ผลการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย ไฟฟ้าส่องสว่าง เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564 ไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้ง 7 จุด เนื่องจากมีไฟฟ้าส่องเสว่างติดตั้งไว้เพียงพออยู่แล้ว, ติดตั้ง CCTV ไว้เพียงพอ, เป็นพื้นที่เอกชน 3. รายงานตามแบบ 3 ได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม มีการติดตั้งป้ายฯ เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 จำนวน 7 จุดต่อเดือน 4. รายงานตามแบบ 4 ตรวจการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมฯ เดือนเมษายน 2564 จำนวนครั้งการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด (30 วัน) รวม 420 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวนครั้งการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด (31 วัน) รวม 434 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2564 จำนวนครั้งการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด (30 วัน) รวม 420 ครั้ง 5. รายงานตามแบบ 5 การตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวนครั้งการตรวจ ผลการดำเนินการ ประจำเดือนเมษายน 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน (30 วัน) รวม 210 ครั้ง มีการติดตั้งแล้ว 4 จุด ยังไม่มีการติดตั้ง 3 จุด และติดตั้งอยู่เดิม/ใช้งานได้ปกติ 14 จุด ผลการดำเนินการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน (31 วัน) รวม 217 ครั้ง มีการติดตั้งแล้ว 4 จุด ยังไม่มีการติดตั้ง 3 จุด และติดตั้งอยู่เดิม/ใช้งานได้ปกติ 14 จุด ผลการดำเนินการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน (30 วัน) รวม 210 ครั้ง มีการติดตั้งแล้ว 4 จุด ยังไม่มีการติดตั้ง 3 จุด และติดตั้งอยู่เดิม/ใช้งานได้ปกติ 14 จุด 6. รายงานตามแบบ 6 สถิติการเกิดคดีอาชญากรรมบริเวณพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกทม.จำนวน 7 จุดแต่อย่างใด ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 ผลการดำเนินการไม่พบว่ามีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาล 4 แห่ง (ประเวศ, บางนา, อุดมสุขและพระโขนง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายละเอียดผลการดำเนินการ พื้นที่เสี่ยงภัยเป็นพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายมีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมกับประชาชน มีการสำรวจและจัดทำบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน จำนวน 7 จุด และขอรายงานผลการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย มีรายละเอียดดังนี้คือ 1. รายงานตามแบบ 1 ผลการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น ทำความสะอาดตัดต้นไม้ เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 7 ครั้ง เดือนสิงหาคม จำนวน 7 ครั้ง เดือนกันยายน จำนวน 7 ครั้ง 2. รายงานตามแบบ 2 ผลการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย ไฟฟ้าส่องสว่าง เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2564 ไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้ง 7 จุด เนื่องจากมีไฟฟ้าส่องเสว่างติดตั้งไว้เพียงพออยู่แล้ว, ติดตั้ง CCTV ไว้เพียงพอ, เป็นพื้นที่เอกชน 3. รายงานตามแบบ 3 ได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม มีการติดตั้งป้ายฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 จำนวน 7 จุดต่อเดือน 4. รายงานตามแบบ 4 ตรวจการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมฯ เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวนครั้งการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด (30 วัน) รวม 651 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2564 จำนวนครั้งการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด (31 วัน) รวม 651 ครั้ง เดือนกันยายน 2564 จำนวนครั้งการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด (30 วัน) รวม 630 ครั้ง 5. รายงานตามแบบ 5 การตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวนครั้งการตรวจ ผลการดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน (30 วัน) รวม 217 ครั้ง มีการติดตั้งแล้ว 4 จุด ยังไม่มีการติดตั้ง 3 จุด และติดตั้งอยู่เดิม/ใช้งานได้ปกติ 14 จุด ผลการดำเนินการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน (31 วัน) รวม 217 ครั้ง มีการติดตั้งแล้ว 4 จุด ยังไม่มีการติดตั้ง 3 จุด และติดตั้งอยู่เดิม/ใช้งานได้ปกติ 14 จุด ผลการดำเนินการ ประจำเดือนกันยายน 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน (30 วัน) รวม 210 ครั้ง มีการติดตั้งแล้ว 4 จุด ยังไม่มีการติดตั้ง 3 จุด และติดตั้งอยู่เดิม/ใช้งานได้ปกติ 14 จุด 6. รายงานตามแบบ 6 สถิติการเกิดคดีอาชญากรรมบริเวณพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกทม.จำนวน 7 จุดแต่อย่างใด ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 ผลการดำเนินการไม่พบว่ามีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาล 4 แห่ง (ประเวศ, บางนา, อุดมสุขและพระโขนง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) ร้อยละของจุดเสี่ยงที่ได้รับบริการ
[มิติที่ 2 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงที่ได้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
30.00

95 / 100
3
20.00

90 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนเส้นทางให้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ เป้าหมาย 3 เส้นทาง ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. กำหนดการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม เป้าหมาย 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการโดยเข้าตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด นทำการ) ผลการดำเนินการ 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งแล้ว โดยทำการตรวจวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด 3.ติดป้ายประชาสัมพันธ์กับอาชญากรรม จำนวน 7 จุด ให้ประชาชนระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4. ร่วมมือกับฝ่ายรักษาความสะอาดฯในการการดูแลตัดต้นไม้ การพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ โดย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 5.ประสานงานกับฝ่ายโยธา การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยฝ่ายโยธา ครบถ้วนทุกจุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2564 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ
[มิติที่ 2 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :65.00

ผลงาน :25.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

90 / 100
3
25.00

95 / 100
4
25.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดประชุมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินการรวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และหารือแนวทางการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ในปีงบประมาณ 2564 - วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ทางหน่วยงานได้จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ณ สำนักงานเขต โดยมีภาคีเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีการปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด มอบสื่อประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์การกีฬา ให้กับ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และชมรม to be number 1 ในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดภายในชุมชน รวมไปถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของยาเสพติด โดยการแจกแผ่นพับให้กับประชาชนที่มารับบริการและพื้นที่ใกล้เคียง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดประชุมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด เป็นประจำ เพื่อติดตามผลการดำเนินการรวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และหารือแนวทางการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โดยมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานโดยใช้ระบบออนไลน์ในการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการ๊์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง ตามแผนพัฒนาฟื้นฟูคลอง
[มิติที่ 2 : ]

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง ตามแผนพัฒนาฟื้นฟูคลอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

95 / 100
3
75.00

85 / 100
4
100.00

95 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการทำความสะอาดคลองทั้ง 3 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการทำความสะอาดคลองทั้ง 3 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการทำความสะอาดคลอเก็บผักตบชวาและวัชพืช งทั้ง 3 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการดำเนินงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) ร้อยละของการรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
[มิติที่ 2 : ]

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของการรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

95 / 100
3
3.00

95 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน มกราคม 2564 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน เมษายน 2564 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน กันยายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก
[มิติที่ 2 : ]

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

95 / 100
3
100.00

95 / 100
4
0.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการทำความสะอาดคลอง -ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 20 ซอย จาก 45 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการทำความสะอาดคลอง -ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 40 ซอย จาก 45 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการทำความสะอาดคลอง -ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 40 ซอย จาก 45 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ที่ตอบสนองความต้องการของเด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้น
[มิติที่ 2 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ที่ตอบสนองความต้องการของเด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
70.00

95 / 100
3
85.00

95 / 100
4
100.00

95 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประสานแจ้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ จำนวน 16 โรงเรียน ดำเนินการตามแนวทางของกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสอบโอเน็ต ระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายการสอนเสริม O-NET ของแต่ละโรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสอบโอเน็ต ระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายการสอนเสริม O-NET ของแต่ละโรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสอบโอเน็ต ระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 เรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(22) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 2 : ]

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

95 / 100
3
100.00

95 / 100
4
100.00

95 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบ คำร้อง ท.ร.9 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่การออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามคำสั่งฝ่ายทะเบียนที่ 1/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 3. ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการรออกเลขรหัสประจำบ้าน ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ - เดือนตุลาคม 2563 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 33 คำร้อง รวม 179 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 179 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/8184 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 - เดือน พฤศจิกายน 2563 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 31 คำร้อง รวม 318 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 318 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/9166 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 - เดือน ธันวาคม 2563 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 46 คำร้อง รวม 218 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 218 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 และรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือที่ กท 7302/66 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 สรุป ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 110 คำร้อง รวม 715 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 715 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการรออกเลขรหัสประจำบ้าน ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ - เดือนมกราคม 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 29 คำร้อง รวม 117 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 117 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/741 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 - เดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 32 คำร้อง รวม 113 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 113 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/1537 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 34 คำร้อง รวม 83 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 83 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 และรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือที่ กท 7302/2586 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 สรุป ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 95 คำร้อง รวม 313 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 313 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการรออกเลขรหัสประจำบ้าน ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ - เดือนเมษายน 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 38 คำร้อง รวม 283 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 283 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/3111 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 - เดือนพฤษภาคม 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 31 คำร้อง รวม 195 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 195 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/4013 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 69 คำร้อง รวม 342 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 342 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 และจะรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป สรุป ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 138 คำร้อง รวม 820 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 820 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการรออกเลขรหัสประจำบ้าน ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ - เดือนกรกฎาคม 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 คำร้อง รวม 42 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 42 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/5515 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 - เดือนสิงหาคม 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 30 คำร้อง รวม 101 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 101 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/6168 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 - เดือนกันยายน 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 39 คำร้อง รวม 439 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 439 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 และจะรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป สรุป ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 93 คำร้อง รวม 582 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 582 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด