ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50480000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 1. ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
1. ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560  (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :122.01

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
24.00

0 / 0
4
122.01

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 ปี 2564 ตัวชี้วัด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการดังนี้ - ดำเนินการนำเศษเปลือกผลไม้ เศษอาหาร มาทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปริมาณน้ำหนักรวม 10 ตัน - อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินการในโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 หมวดรายจ่ายอื่น แผนงานรักษาความสะอาด ภายในวงเงิน 50,000.-บาท 2. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว 3. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม จำนวน 38.01 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยเศษผัก ผลไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์หนองแขม จำนวน 74.24 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก เศษผลไม้ มาทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 44 ตัน - การนำมูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำมาเลี้ยงสัตว์ จำนวน 10 ตัน - การจัดเก็บมูลฝอยแยกประเภทเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (รีไซเคิล เศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้) จำนวน 1,450 ตัน - รวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ทั้งสิ้น 1,616.25 ตัน โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม และบันทึกการรายงานผลใน Googleไดรฟ์ ของสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 ปี 2564 ตัวชี้วัด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 (ปี 2560 = 21.43 ตันต่อวัน ร้อยละ 30 = 27.86 ตันต่อวัน) 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการดังนี้ - ดำเนินการนำเศษเปลือกผลไม้ เศษอาหาร มาทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปริมาณน้ำหนักรวม 26 ตัน 2. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว 3. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม จำนวน 77 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยเศษผัก ผลไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์หนองแขม จำนวน 76 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก เศษผลไม้ มาทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 570 ตัน - การนำมูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำมาเลี้ยวสัตว์ จำนวน 70 ตัน - การจัดเก็บมูลฝอยแยกประเภทเพื่อนำไปใช้ประโยชน์(รีไซเคิล เศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้) จำนวน 2,766 ตัน - รวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น 3,585 ตัน หมายเหตุ 1. รวมผลการดำเนินการ จำนวน 3,585 ตัน/ไตรมาส หรือ 39.83 ตันต่อวัน 2. สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม และบันทึกการรายงานผลใน Googleไดรฟ์ ของสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตัวชี้วัด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 (ปี 2560 = 21.43 ตันต่อวัน ร้อยละ 30 = 27.86 ตันต่อวัน) มีการดำเนินงานดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการดังนี้ - ดำเนินการนำเศษเปลือกผลไม้ เศษอาหาร มาทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปริมาณน้ำหนักรวม 16 ตัน 2. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 3. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการดังนี้ - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม จำนวน 90 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยเศษผัก ผลไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์หนองแขม จำนวน 110 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก เศษผลไม้ มาทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 170 ตัน - การนำมูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำมาเลี้ยวสัตว์ จำนวน 26 ตัน - การจัดเก็บมูลฝอยแยกประเภทเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (รีไซเคิล เศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้) จำนวน 2,700 ตัน - รวมริมาณมูลฝอยที่คัดแยกเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ทั้งสิ้น 3,096 ตัน หมายเหตุ : 1. รวมผลการดำเนินการ จำนวน 1,095 ตัน/เดือน หรือ 36.5 ตันต่อวัน 2. สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 และระลอกที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม และบันทึกการรายงานผลใน Googleไดรฟ์ ของสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตัวชี้วัด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 (ปี 2560 = 21.43 ตันต่อวัน ร้อยละ 30 = 27.86 ตันต่อวัน) มีการดำเนินงานดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการดังนี้ - ดำเนินการนำเศษเปลือกผลไม้ เศษอาหาร มาทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปริมาณน้ำหนักรวม 88 ตัน 2. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส เรียบร้อยแล้ว 3. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม จำนวน 263.56 ตัน/ปี - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยเศษผัก ผลไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์หนองแขม จำนวน 534.73 ตัน/ปี - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก เศษผลไม้ มาทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 2,657 ตัน/ปี - การนำมูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำมาเลี้ยวสัตว์ จำนวน 501 ตัน/ปี - การจัดเก็บมูลฝอยแยกประเภทเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (รีไซเคิลเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้) จำนวน 13,328.14 ตัน/ปี - รวมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ทั้งสิ้น 17,284.43 ตัน/ปี หมายเหตุ : รวมผลการดำเนินการ ไตรมาส 4 จำนวน 17,372.43 ตัน/ปี (ยอดสะสมทั้งปีงบประมาณ) โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม และบันทึกการรายงานผลใน Googleไดรฟ์ ของสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการสำรวจสภาพคลองบางระมาด และคลองบางพรม เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลอง - เดือนธันวาคม 2563 จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติการ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย ส่งให้สำนักการระบายน้ำ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้ 1. รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง โดยเดินรณรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนดูแลรักษาความสะอาด และปรับปรุงท่าน้ำเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 3. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด 4. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกคลองบางพรม 5. ทาสีราวสะพานกันตกทางเดินข้ามคลอง จำนวน 2 จุด 6. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้ 1. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม 2. ทาสีราวสะพานกันตกคลองบางระมาด 3. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกคลองบางพรม 4. สำรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดเช็คอินคลองบางพรหม 5. ตรวจสอบการย้ายเสาไฟฟ้ากีดขวางคลองบางพรหม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการดำเนินงานดังนี้ ๑. พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับตกแต่งต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ จำนวน 1 จุด โดยปรับปรุงพื้นที่ริมคลองบริเวณโรงเรียนคลองบางพรมเพื่อให้เป็นจุดเช็คอินของคลองบางพรม โดยการปรับปรุงทาสีสะพานข้ามคลอง ทาสีราวกันตก ติดตั้งภาพวาดแสดงอัตลักษณ์ของพื้นที่ วาดภาพระบายสีเพื่อเป็นที่ถ่ายรูป ๒. บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ฯลฯ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน โดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง และรณรงค์ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงในคลอง และมีการรักษาสภาพคลองอย่างต่อเนื่อง 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ท่าน้ำของตนเอง สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน กำแพงบ้านริมคลอง ฯลฯ ทาสีปรับปรุงสะพานข้ามคลองให้มีความสวยงาม 4. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น โดยมีการซ่อมแซมสะพานทางเดินที่ชำรุดพร้อมทาสีราวกันตก ซ่อมแซมราวกันตกให้มีความสวยงามและปลอดภัย 5. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน โดยมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมรวมถึงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดดับและมีการย้ายเสาไฟฟ้าที่กีดขวางการสัญจรภายในคลองเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด