ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 01000000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) อ.4ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
อ.4ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการจัดประชุมพิจารณาค้นหาปัญหา หรือเนื้องานที่ต้องการพัฒนา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 และจัดทำสรุปความคิดเห็นที่ได้จากการประชุม เพื่อนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป / ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อค้นหาปัญหาและคัดเลือกแนวคิดที่ต้องการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำร่างโครงการเรียบร้อยแล้ว / จัดทำเอกสารตามแนวทางที่ สกก. กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเลขาสภาฯ ได้เสนอโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจการประชุมของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครด้วยแพลตฟอร์มกูเกิ้ล (Google Platform) และ LINE notification service และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการสร้างระบบ และใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการใช้งานระบบ -มีการยกเลิกการดำเนินการแบบเดิม และให้ใช้ระบบการบริหารจัดการห้องประชุมในการจองห้องประชุม และเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวกับการประชุมทั้งหมด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

 สำนักงานเลขานุการสภาฯ ได้สร้างระบบการบริหารจัดการประชุม (Operations system) โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. ผู้ขอใช้ห้องประชุมกรอกข้อมูลใน Google Form (https://forms.gle/pkibCS8q4AhbDYdr6) ตามรายละเอียดที่กำหนด 2. ระบบจะทำการส่งข้อมูลที่ได้กรอกไปทั้งหมด ไปแสดงใน 3 แห่ง ได้แก่ 1) Line Notify จะแสดงข้อมูลใน Line กลุ่มบริหารจัดการประชุม : เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบว่ามีการประชุม และมีสิ่งที่ต้องดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ของตนเอง 2) Google Calendar (http://www.bangkok.go.th/sbmc/page/main/4498/ปฏิทินกิจกรรม) ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด สามารถเข้าดูปฏิทินการประชุมทั้งหมดที่ทำการจองห้อง พร้อมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็ปไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภาฯ ซึ่งสามารถดูล่วงหน้า และย้อนหลังได้ ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนการทำงานได้ และเป็นการเก็บสถิติการใช้จองประชุมและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด 3) ระบบหลังบ้านของการบริหารจัดการประชุม ที่สามารถดูข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ การประชุมของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด