ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04090000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ - แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน - ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 ธ.ค. 63 เพื่อร่วมกันหารือ และแสดงความคิดเห็นต่อการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ - ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 6 ม.ค. 64 เพื่อคัดเลือกแนวคิดการเสนอนวัตกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งได้รวบรวมความคิดเห็นจากทุกกลุ่มงานและศูนย์การเรียนรู้มหานคร รวมจำนวน 12 เรื่อง - คณะทำงานฯ มีมติเลือกรูปแบบนวัตกรรมการให้บริการ (Service Innovation) : ระบบบริการสืบค้นระเบียบการฝึกอบรมและตอบกลับอัตโนมัติ - สถาบันฯ นำเสนอโครงการระบบบริการสืบค้นระเบียบการฝึกอบรมและตอบกลับอัตโนมัติ ตามแบบฟอร์มนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ พร้อมคลิปวิดีโอนำเสนอโครงการฯ - สถาบันฯ นำเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้ว - สถาบันฯ ส่งบันทึก การนำเสนอโครงการ ต่อ ส.กก. พร้อมรายละเอียดโครงการฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด - สถาบันฯ จัดตั้งคณะทำงานย่อยดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมฯ เพื่อพัฒนาระบบฯ ให้มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ - สถาบันฯ ได้พัฒนาระบบบริการสืบค้นระเบียบการฝึกอบรมฯ และตอบกลับอัตโนมัติ ให้พร้อมใช้งาน - สถาบันฯ ประชาสัมพันธ์การใช้งานบบบริการสืบค้นระเบียบการฝึกอบรมฯ และตอบกลับอัตโนมัติ แก่หน่วยงาน / ส่วนราชการ โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน Line Application - อยู่ระหว่างการเปิดให้เข้าใช้งานระบบดังกล่าว พร้อมพัฒนาข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้ง 5 ขั้นตอน มีผู้เข้าใช้บริการระบบฯ จำนวน 442 คน โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ 1. ความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการสืบค้นระเบียบการฝึกอบรมและตอบกลับอัตโนมัติ ที่พัฒนาขึ้นใหม่และผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ จำนวน ๑ ระบบ ผลที่ได้ สถาบันฯ มีนวัตกรรมที่พัฒนา คือ ระบบบริการสืบค้นระเบียบการฝึกอบรม และตอบกลับอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ 2. ระยะเวลาการนำไปใช้ประโยชน์ภายหลังการพัฒนาระบบแล้ว มากกว่า 30 วัน โดยสถาบันฯ ได้ประชาสัมพันธ์การเริ่มใช้ระบบบริการสืบค้นระเบียบการฝึกอบรมฯ และตอบกลับอัตโนมัติของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0401/1095 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564) ผลที่ได้ สถาบันฯ ได้นำระบบบริการสืบค้นระเบียบการฝึกอบรมฯ ไปใช้ประโยชน์ภายหลังการพัฒนาระบบแล้ว มีระยะเวลามากกว่า 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม - 30 กรกฎาคม 2564 ตามตัวชี้วัดโครงการที่กำหนดไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด