ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 19000000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 5.2ิ ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5.2ิ ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

95 / 100
2
25.00

100 / 50
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตาม สยป.กำหนดในขั้นตอนที่ 1 อยู่ระหว่างจัดส่งใน สยป.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 และปรับปรุงข้อมูลต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 และอยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลสถิติต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **