ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 20000000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนานวัตกรรมระบบงานงบประมาณของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนานวัตกรรมระบบงานงบประมาณของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ตามที่ สกก. กำหนด

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สกก. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 2. ค้นหา วิเคราะห์และพิจารณาสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จะพัฒนางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 3. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อคัดเลือกแนวคิดการพัฒนงาน 4. จัดทำแบบฟอร์มตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำแบบฟอร์มส่งให้สำนักงาน ก.ก. ตามระยะเวลาที่กำหนด 2.นำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 3.สำนักงาน ก.ก. แจ้งผลการพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครส่งสำเนาโครงการ "การจัดทำต้นแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและคู่มือการกรอกข้อมูลอัตรากำลังและสัดส่วนฯ (File Excel) เพื่อใช้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 แบบมุ่งเน้นผลงานของกรุงเทพมหานครให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ "การจัดทำต้นแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและคู่มือการกรอกข้อมูลอัตรากำลังและสัดส่วนฯ (File Excel) เพื่อใช้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 แบบมุ่งเน้นผลงานของกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำจัดแบบฟอร์มที่ 5 เพื่อเสนอผู้บริหารสำนักงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **