ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50070000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ความสำเร็จในการนำเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ความสำเร็จในการนำเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการค้นหาแนวคิดโดยการเวียนแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในหน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการส่งสำเนาโครงการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ให้สำนักงาน ก.ก. และเริ่มดำเนินโครงการตามแผนกำหนดการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการตามแผนกำหนดการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่วนที่ 1 กระบวนการค้นหาและคัดเลือกแนวคิด ดำเนินการเรียบร้อย ส่วนที่ 2 การกลั่นกรองนวัตกรรม ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการโครงการการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์จากเปลือกผลไม้เป็นกระดาษ หรือพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) -ตัวชี้วัดที่ 1 ผลผลิตนวัตกรรม 1 ชิ้นมีการจัดทำนวัตกรรม โดยการจัดทำผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์จากเปลือกผลไม้ ไม่น้อยกว่า 3 อย่าง ผลการดำเนินการ : ได้ผลิตภัณฑ์จำนวน 3 แบบ (คิดเป็นร้อยละ 100) -ตัวชี้วัดที่ 2 ระยะเวลาการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ไม่น้อยว่า 30) กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการนำมูลฝอยอินทรีย์จากเปลือกผลไม้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการนำมูลฝอยอินทรีย์จากเปลือกผลไม้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับสถาบันการศึกษา ชุมชน และประชาชน ฯลฯ จำนวน 5 ครั้ง เดือนเมษายน - สิงหาคม 2564 ผลการดำเนินการ : ดำเนินการครบ 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) -ตัวชี้วัดที่ 3 การรายงานผลการสำรวจการนำนวัตกรรมไปใช้ประโชยน์ แบบรายงานผลการสำรวจการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์ม 5)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด